Logo UAB
2023/2024

Text i Context I: Japonès

Codi: 101554 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ayumi Shimoyoshi
Correu electrònic:
ayumi.shimoyoshi@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Mercè Altimir Losada
Ayumi Shimoyoshi

Prerequisits

En iniciar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Comprendre textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.

- Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.

- Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.

- Produir textos orals senzills sobre temes quotidians.


Objectius

La funció d'aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l'estudiant en Idioma Japonès així com la capacitat de traduir textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa.

En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts.

- Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. 

- Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (expositius, argumentatius, instructius).


Competències

 • Aplicar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 11. Integrar coneixements culturals per a resoldre problemes de comunicació.
 12. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 13. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 14. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 19. Tenir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 20. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 21. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Idioma

Comprendre textos escrits en japonès.

Traducció

La resolució de problemes de traducció de gèneres expositius no especialitzats, senzills i en llengua estàndard.

Us d'eines (tecnològiques i de documentació) per la traducció de textos no especialitzats senzills i en llengua estàndard.


Metodologia

Traducció

Aprenentatge basat en problemes: enfocament pedagògic en el qual els estudiants, amb la supervisió del professor, parteixen de problemes reals i aprenen a buscar la informació necessària per a comprendre el problema i obtenir solucions.

Estudi de casos: els estudiants analitzen situacions professionals presentades pel professor amb la finalitat de realitzar una conceptualització de l’experiència i una cerca de solucions eficaces.

Textos: Yomimono lliçons 11, 12 i 13 llibre de text: Oka, Mayumi et al. (2009). Tobira. Gateway to advanced Japaneses through content and multimedia. Tòquio: Kuroshio shuppan.

Altres textos.

Idioma

Llibre de text: Oka, Mayumi et al. (2009). Tobira. Gateway to advanced Japaneses learning through content and multimedia. Tòquio: Kuroshio shuppan.

En principi es farà la gramàtica i pràctica de la llengua de les lliçons 11 i 12.

Estudi gradual de vocabulari i kanji.

Redacció: durant el curs es farà una redacció. Els alumnes triaran el tema de la lliçó 11 i  12.

Exercicis de gramàtica: caldrà lliurar els exercicis de gramàtica de les dues lliçons. 

S'inclourà la perspectiva de gènere.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats per dominar els principis metodològics que regeixen la comprensió d'un text 22,5 0,9 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 19
Continguts del llibre 6 0,24 1, 2, 6, 7, 10, 11, 19
Tipus: Supervisades      
Realització d'exercicis d'idioma 5 0,2 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 20
Redaccions 3 0,12 1, 4, 12, 13, 21
Traduccions indviduals 20,5 0,82 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21
Preparació de traduccions 28 1,12 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat. 

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “noavaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.   

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.   

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.   

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).     

Activitats d’avaluacióúnica   

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

- Prova presencial de traducció  (català /castellà) corresponent als fragments del Tobira (o altres) treballats a classe (sense diccionaris; amb llistat de lèxic). (33%)

- Traducció (al català / castellà) no presencial d’un text i elaboració de l’informe de traducció. La proposta es farà 7 dies abans del dia de la prova presencial. (33%)

- Prova presencial de vocabulari i kanji de les lliçons de Tobira corresponents. (10%)

- prova de gramàtica i d'expressió escrita (20%)

- Prova d'expressió i comprensió oral (4%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis gramaticals 5% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16
Presentació 19.5% 7,8 0,31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Prova de traducció 19.5% 7,8 0,31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Prova de vocabulari 6.5% 2,6 0,1 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21
Proves de contingut del llibre 15% 2 0,08 1, 2, 6, 7, 10, 11, 19
Proves de kanji 10% 4 0,16 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 21
Redacció 5% 3 0,12 1, 4, 12, 13, 16, 21
Traduccions individuals 19.5% 7,8 0,31 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21

Bibliografia

Llibres de text

OKA, Mayumi and TSUTSUI, Michio. Tobira Getway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia. Toquio: Kuroshio, 2009.

OKA, Mayumi and TSUTSUI, Michio. Tobira Getway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia: 800 Basic kanji. Toquio: Kuroshio, 2010.

SATO, Naoko and SASAKI, Hitoko, Ryuugakusei no tame no kanji no kyoukasho Chuukyuu 700. Toquio: KokushoKankokai, 2008.

Diccionaris

HADAMITZKY, W.; SPAHN, M. Kanji & Kana: a Handbook of the Japanese Writing System. Toquio: Tuttle Language Library, 1997.

NELSON, A. N. The Modern Reader’s Japanese-English Character Dictionary. 2a ed. Toquio: Tuttle, 1974.

HALPERN, J. New Japanese-English character dictionary. Toquio: Kenkyusha, 1990. 

SEICHI, M.; TSUTSUI, M.A. A Dictionary of Basic Japanese Grammar. Toquio: The Japan Times, 1995. 

SEICHI, M.; TSUTSUI, M.A. A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar. Toquio: The Japan Times, 1995.

MIYAGI, N.; CONTRERAS, E. Diccionario japonés-español. Toquio: Hakusuisha, 1979.

ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de la llengua catalana. 4a. Ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

ALCOVER, Antoni; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll,  1988.

COROMINES, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial, 1980. 

CASARES, J. Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona: Gili, 1999.

MOLINER, María. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 2 vol., 2ª ed., 1998.

R.A.E.  Diccionario de la lengua española. 21ª ed., 2 vol., Madrid: Espasa-Calpe, 1999. 

Recursos on-line

http://www.rikai.com

http://www.kotoba.ne.jp

http://dictionary.goo.ne.jp

http://www.traduccionexpress.com/diccionario_japones-espanol.html

http://jisho.org/words

OPTIMOT: http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp

APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya) http://apticblog.wordpress.com/enllacos/

ASETRAD (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes)  http://www.asetrad.org/

FUNDÉU BBVA. Buscador urgente de dudas. http://www.fundeu.es/


Programari

No es fa servir programari