Logo UAB
2023/2024

Text i Context II: Japonès

Codi: 101552 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Altimir Losada
Correu electrònic:
merce.altimir@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Makiko Fukuda
Alba Serra Vilella

Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B2.1.)
 • Produir textos escrits de certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.2.)
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa (expositius, argumentatius, instructius).

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és continuar el desenvolupament de les competències comunicatives de l’estudiant en japonès, així com consolidar la capacitat de traducció de textos no especialitzats senzills en llengua estàndard de tipologia diversa.

Es dedicaran 2 crèdits a Idioma i 4 crèdits a Traducció. 

En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

- Comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B2.2.)

- Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.2.)

- Comprendre textos orals clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)

- Produir textos orals sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)

- Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats de diferents modes, tons i estils.

- Resoldre problemes de traducció derivats dels referents culturals.

- Resoldre problemes de traducció de textos especialitzats senzills de diversos camps temàtics.


Competències

 • Aplicar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 11. Integrar coneixements culturals per a resoldre problemes de comunicació.
 12. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 13. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 14. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 19. Tenir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 20. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 21. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Traducció:

- La solució de problemes de traducció de gèneres expositius no especialitzats, senzills i en llengua estàndard com una entrada d'enciclopèdia de consulta, un fragment d'un manual, etc.

- La solució de problemes de traducció de gèneres argumentatius no especialitzats, senzills i en llengua estàndard com una carta al director d'un diari, una ressenya d'una pel·lícula o d'un llibre, etc.

- La solució de problemes de traducció de gèneres instructius no especialitzats, senzills i en llengua estàndard com una recepta de cuina, un text publicitari, etc.

- Resoldre problemes de traducció de textos especialitzats senzills de diversos camps temàtics.

- Ús d'eines (tecnològiques i de documentació) per a la traducció de textos no especialitzats senzills i en llengua estàndard.

Idioma:

- Comprendre textos escrits en idioma estranger per poder traduir (CE5). S'inclou la perspectiva de gènere.

- Produir textos escrits en idioma estranger per poder traduir (CE6).


Metodologia

- Projectes

- Estudi de casos

- Tècniques d’aprenentatge cooperatiu

- Exercicis

- Classes magistrals

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitat per dominar els principis metodològics que regeixen la comprensió d'un text 45 1,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17
Activitats de documentació 45 1,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21
Classe magistral 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Activitats de comprensió textual i contextual 15 0,6 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19
Tipus: Autònomes      
Aprenentatge de lèxic 30 1,2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació.Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.
L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.
L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.
El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport). 

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

Examen de gramàtica: 20%
Prova de kanji i vocabulari: 15%
Redacció: 5%
Prova oral: 5%
Prova presencial de traducció (27,5%)
Traducció i informe no presencial (27,5%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de la traducció individual 19,5% 0,25 0,01 1, 5, 14, 15
Exercicis de gramàtica 3,5% 0,5 0,02 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16
Expressió escrita 3,5% 0,5 0,02 1, 4, 12, 16
Portfolio 3,5% 0,25 0,01 1, 2, 4, 7, 9, 12, 17, 21
Prova de traducció 19,5% 1 0,04 1, 2, 6, 7, 10, 11, 16
Proves de vocabulari 6,5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21
Proves kanji 10,5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Proves relacionades amb el contingut del llibre de text 14% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Traduccions individuals 19,5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

OKA, Mayumi, TSUTSUI, Michio. Jyookyuu e no Tobira: Tobira Getway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia. Tòquio, Kuroshio, 2012.

Kanji no michi: A road to kanji, Tòquio: Bonjinsha, 1990.

HADAMITZKY, W.; SPAHN, M. Kanji &Kana: a Handbook of the Japanese Writing System. Tòquio: Tuttle Language Library, 1997.

NELSON, A. N. The Modern Reader’s Japanese-English Character Dictionary. 2a ed. Tòquio: Tuttle, 1974.

HALPERN, J. New Japanese-English character dictionary. Tòquio: Kenkyusha, 1990. 

SEICHI, M.; TSUTSUI, M.A. A Dictionary of Basic Japanese Grammar. Tòquio: The Japan Times, 1995. 

SEICHI, M.; TSUTSUI, M.A. A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar. Tòquio: The Japan Times, 1995.

MIYAGI, N.; CONTRERAS, E. Diccionario japonés-español. Tòquio: Hakusuisha, 1979.

ENCICLOPÈDIA CARALANA. Diccionari de la llengua catalana. 4a. Ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

ALCOVER, Antoni; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll,  1988.

COROMINES, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial, 1980. 

CASARES, J. Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona: Gili, 1999.

MOLINER, María. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 2 vol., 2ª ed., 1998.

R.A.E.  Diccionario de la lengua española. 21ª ed., 2 vol., Madrid: Espasa-Calpe, 1999. 

Websites

http://www.rikai.com

http://www.kotoba.ne.jp

http://dictionary.goo.ne.jp

http://www.traduccionexpress.com/diccionario_japones-espanol.html

http://jisho.org/words

OPTIMOT: http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp

APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya) http://apticblog.wordpress.com/enllacos/

ASETRAD (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes) http://www.asetrad.org/

FUNDÉU BBVA. Buscador urgente de dudas http://www.fundeu.es/


Programari

No s'utilitza programari.