Logo UAB
2023/2024

Idioma I: Coreà Modern

Codi: 101551 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mihwa Jo Jeong
Correu electrònic:
mihwa.jo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Hyun Joon Rhee

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per matricular-se d’aquesta assignatura.


Objectius

La funció d'aquesta assignatura és iniciar l'estudiant en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l'estructura fonètica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica de la llengua coreana, i treballar les quatre destreses comunicatives bàsiques. En acabar aquesta assignatura l'alumne serà capaç de:

- Conèixer i comprendre les estructures fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica bàsiques del coreà.

- Aplicar coneixements lingüístics, culturals i temàtics per comprendre i comunicar-se oralment i per escrit en coreà sobre qüestions relatives al seu entorn concret i immediat.

- Expressar-se oralment i per escrit en coreà sobre el seu entorn concret i immediat.

- Aplicar estratègies per resoldre problemes de comprensió sobre qüestions relatives a l'entorn concret i immediat de l'estudiant.

- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.


Competències

 • Aplicar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 11. Integrar coneixements culturals per a resoldre problemes de comunicació.
 12. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 13. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 14. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 19. Tenir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 20. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Els continguts de l’assignatura són:

1. Fonològics i morfològics:

 • Aprenentatge de les 19 consonants i 12 vocals bàsiques
 • Adquisició i domini dels mecanismes fonètics.
 • Combinació de síl·labes i sistema de transcripció
 • Ordre de les paraules.

2. Gramaticals:

 • Els pronoms personals i demostratius.
 • Col·locació de partícules gramaticals bàsiques (sufixes nominals)
 • La terminació declarativa i interrogativa dels verbs
 • La negació
 • Els interrogatius
 • Els diferents estils de parlar – l'estil col·loquial
 • El temps verbal – passat
 • Els números i mesuradors
 • L’ús de l’honorífic de verb
 • L’ús de partícules gramaticals específiques
 • Els temps verbals – expressions de futur
 • Els adjectius i adverbis
 • Les oracions comparatives
 • Els verbs perifràstics i auxiliars
 • Els connectors: conjuncions coordinades i subordinades

3. Comunicatius i socioculturals:

 • Saludar
 • Parlar dels estudis
 • Preguntar sobre el qui, com, quan i per què
 • Suggerir, convidar o demanar informacions
 • Comptar
 • Expressar accions completades o en progrés
 • Expressar accions presents o futures
 • Expressar gustos o preferències
 • Expressar relacions de causa - conseqüència
 • Expressar diferents tipus de comparacions

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades i activitats autònomes. 

Activitats dirigide: el professorat explicarà els continguts més importants de cada unitat, es dedicarà també a realitzar lectures en veu alta, exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d'expressió oral, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou, traducció a la vista. Les activitats de classe seran variades i de diferents tipus (oral i escrit, individuals i en grup). 

Activitats supervisades: es realitzarà la pràctica de comprensió i expressió oral, així com la resolució d'exercicis. 

Activitats autònomes: consistirà en la pràctica de l’escriptura i vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, la resolució i autoavaluació d'exercicis.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'expressió oral i escrita 20 0,8 9
Activitats de comprensió oral i escrita 20 0,8 9
Classes 30 1,2 9
Resolució d'exercicis 20 0,8
Revisió 20 0,8 20
Tipus: Supervisades      
Preparació d'activitats de comprensió oral i escrita 15 0,6
Preparació d'activitats de redacció 6 0,24 20
Resolució d'exercicis 30 1,2 20
Tipus: Autònomes      
Preparació de matèria nova 14 0,56 9
Realització d'activitats d'expressió escrita 20 0,8 9
Realització d'activitats de comprensió escrita 20 0,8
Resolució d'exercicis de vocabulari i gramàtica 70 2,8 9, 20

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

- coneixements gramaticals (25%)

- coneixements lèxics (25%)

- producció oral i escrita (25%)

-carpeta docent (25%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals 25% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20
Activitats d'avaluació de producció oral i escrita 25% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Avaluació de coneixements lèxics 25% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Carpeta docent 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

1. Llibres de text 

A. New Yonsei Korean - Vocabulary and Grammar 1-1(Audios MP3), 2018, Editorial: Yonsei University Press.

Llibreria especialitzada: http://www.aprendecoreanohoy.com 

2. Llibres 

1) Yeon, Jaehoon. & Lucien Brown (2011), Korean: A Comprehensive Grammar, Routledge, London. 

2) VV.AA. (2016), Uso de la Gramática Coreana (Nivel Inicial), Darakwon, Seoul, Korea. 

3) VV.AA. (2000), Aprender el coreano en español (Spain ôro beunen hangukô), Munyerim, Seoul, Korea (Biblioteca UAB). 

4) Bae, Ju-che, (2003), La pronunciación del coreano (Hangukôei balem), Samgyung, Seoul, Korea (Biblioteca UAB). 

5) The National institute of the Korean language (2005), Korean Grammar for Foreigners 1, Communication Books, Seoul, Korea. (Biblioteca UAB).  

3. Diccionaris 

- Diccionario Didáctico Coreano-Español del Instituto Nacional de la Lengua Coreana https://krdict.korean.go.kr/spa 

- NAVER Dictionary http://spdic.naver.com/


Programari

No es necessari un programari especial per a aquest nivell.