Logo UAB
2023/2024

Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental

Codi: 101543 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Altimir Losada
Correu electrònic:
merce.altimir@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Mercè Altimir Losada
Manuel Pavon Belizon

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura s'aconsella haver superat tots els crèdits del primer, segon i tercer curs del grau.
És necessari tenir la capacitat de llegir en anglès textos acadèmics i i d’altra índole per poder superar l’assignatura.


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és estudiar la literatura moderna i contemporània de la Xina i el Japó des d'una perspectiva de gènere. Les classes teòriques desenvolupen aquests continguts a partir de presentacions del professor i sessions pràctiques, mitjançant la lectura i discussió d'articles i treballs narratius, així com treballant amb altres materials complementaris durant el curs.


Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 • Aplicar coneixements de valors, creences i ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Aplicar la perspectiva de gènere a l'anàlisi de la producció literària de l'Àsia oriental moderna i contemporània.
 • Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Respectar la igualtat de gènere.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos a partir dels conceptes lingüístics i literaris adquirits.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 2. Aplicar coneixements de valors, creences i ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 3. Aplicar la perspectiva de gènere a l'anàlisi de la producció literària de l'Àsia oriental moderna i contemporània.
 4. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 5. Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 6. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 7. Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 8. Demostrar que es coneixen els corrents literaris.
 9. Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 10. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 11. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 12. Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
 13. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 14. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 15. Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció.
 16. Reconèixer l'univers referencial de textos escrits i orals a les llengües de l'Àsia oriental.
 17. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 18. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 19. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 20. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 21. Respectar la igualtat de gènere.
 22. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 23. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 24. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 25. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 26. Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
 27. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

L'assignatura estudia la producció literària moderna i contemporània de la Xina i el Japó des d'una perspectiva de gènere. Estudiarem autors literaris rellevants i gèneres de diferents èpoques literàries en tots dos països des de la perspectiva de gènere. S'utilitzaran teories literàries sobre el gènere en la literatura per a analitzar obres representatives de tots dos països, amb les eines conceptuals i analítiques pertinents per a aprofundir la representació cultural de gènere.


Metodologia

L'assignatura compta amb classes teòriques i pràctiques. L'ús del Campus Virtual de l'assignatura és imprescindible ja que en ell es troben els materials que s'han d'utilitzar per poder seguir el curs i superar l'assignatura; és a dir, les lectures obligatòries, així com tot tipus d'informació necessària per al desenvolupament de la mateixa. Es valorarà la discussió dels textos de la bibliografia i dels materials utilitzats en les classes pràctiques: documentals, pel·lícules, classes impartides per especialistes convidats, etc. La metodologia potencia el treball amb TIC, eines d'autoaprenentatge, l'elaboració d'un discurs propi i el desenvolupament de pràctiques, al costat de les classes teòriques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral (Japó) 25 1 3, 5, 6, 18
Classe magistral (Xina) 25 1 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
Tipus: Supervisades      
Activitats de classe (Japó) 8,75 0,35 1, 3, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
Activitats de classe (Xina) 8,75 0,35 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 27
Tipus: Autònomes      
Treball individual (Japó) 37,5 1,5 1, 3, 5, 6, 10, 11, 18, 27
Treball individual (Xina) 37,5 1,5 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 27

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació.

Gènere i literatura a la societat moderna i contemporània de la Xina

1) Treball individual: 25%

2) Prova sobre continguts i sobre lectures de classe: 25%

Gènere i literatura a la societat moderna i contemporània del Japó:

1) Treball individual: 20%

2) Presentació a classe: 15%

3) Prova escrita sobre continguts: 15%

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.
L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.
L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.
El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

1)      Treball individual (contingut del global de l’assignatura): 40%

2)      Prova oral o escrita presencial (contingut de la part corresponent al Japó): 30%

3)      Prova oral o escrita presencial (contingut de la part corresponent a la Xina) : 30%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació a classe 15% (Japó) 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Prova escrita sobre continguts 40% (Xina 25% + Japó 15%) 2,25 0,09 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 26, 27
Treball individual 45% (Xina 25% + Japó 20%) 5,25 0,21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27

Bibliografia

Bibliografia (mòdul Xina)*

Obres de ficció:

Chi Li. Triste vida. Trad. Núria Pitarque. Barcelona: Belacqua, 2007.

Ding Ling. «Cuando estuve en el pueblo de Xia». Trad. Liljana Arsovska. Estudios de Asia y África, 21 (3): 491-510 (año 1986).

Li Ang. Matar el marit. Trad. Mireia Vargas Urpí. Barcelona: Males Herbes, 2021.

Sheng Keyi. «El pescador dice». Trad. Miguel Á. Petrecca. Después de Mao: narrativa china actual. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2015.

Su Tong. «Las tres lámparas». In Otra vida para las mujeres / Las tres lámparas. Trad. Rodolfo Lastra. Madrid: Popular, 2018.

Tie Ning. La blusa roja sin botones. Trad. Taciana Fisac. Barcelona: SM, 1989.

VV.AA. Escritoras chinas. Trad. Zhao Shiyu, Liu Xiaomei, Liu Xiaopei, Wilfredo Carrizales, Li Tuo, Liu Yongxin, Dong Yansheng y Mao Chinli. Barcelona: Icaria, 1990.

Xiao Hong. «El puente». Trad. Teresa I. Tejeda Martín. In Campos de vida y muerte, y otros relatos. Barcelona: Bellaterra, 2018.

Obres de consulta:

Barlow, T. E. (Ed.). Gender Politics in Modern China: Writing and Feminism. Durham: Duke University Press, 1993.

Chang, Kang-I Sun & Saussy, H. (Eds.). Women Writers of Traditional China: An Anthology of Poetry and Criticism. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Yan, H. Chinese Women Writers and the Feminist Imagination, 1905-1948. London & New York: Routledge, 2006.

 

Bibliografia (mòdul Japó)*

Obres de ficció

Enchi, Fumiko. Máscaras femeninas. Madrid: Alianza editorial, 2012.

Enchi, Fumiko. Los años de espera. Madrid: Alianza editorial, 2011.

Higuchi, Ichiyô. Cerezos en La oscuridad. Gijón: Satori, 2017.

Kanehara, Hitomi. Serps i piercings. 2003. Barcelona: Columna, 2005.

Kawakami, Mieko. Pechos y huevos. Barcelona: Seix Barral, 2021.

Murata, Sayaka. La dependienta 2016. Barcelona: Duomo ediciones, 2019.

Ogawa, Yoko. El embarazo de mi hermana. Madrid: Funambulista, 2019.

Yosano, Akiko. Cabells enredats. Lleida: Pagès, 2014.

Yoshimoto; Banana, Kitchen. Barcelona: Tusquets, 2013.

Obres de consulta

Heisig, James W. (ed.): La Filosofía japonesa en sus textos, Barcelona: Herder, 2016.

Keene, Donald. A History of Japanese Literature. Vol. III. Dawn to the West. Japanese Literature of modern Era. Fiction. New York: Columbia University, 1984.

Keene, Donald. A History of Japanese Literature. Vol. IV. Dawn to the West. Japanese Literature of modern Era. Poetry,drama, criticism. New York: Columbia University, 1984.

Rubio, Carlos. Mil años de literatura femenina en Japón. Gijón: Satori, 2021.

Saito, Akemi. Mujeres japonesas entre el liberalismo y el totalitarismo (1868-1945). Málaga: Universidad de Málaga, 2006.

Hendry, Joy. Para entender la Sociedad japonesa. Trad. Francisco j. Ramos Mena. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2018.

Sugimoto, Yoshio (2014). Una introducción a la sociedad japonesa. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2016.

Saito, Akemi. Mujeres japonesasentre el liberalismo y el totalitarismo (1868-1945). Málaga: Universidad de Málaga, 2006.

Cameron, Deborah. Feminismo. Madrid: Alianza, 2019.

Lipovetsky, Gilles (1983). La era del vacío. Madrid: Anagrama, 2003.

*Al programa de l’assignatura a l’inici del semestre, s’especificaran altres obres de bibliografia obligatòria i complementària.


Programari

En aquesta assignatura no es fa servir cap programari.