Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 101521 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Nazir Ahmed Can
Correu electrònic:
nazir.ahmed.can@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 • Assumir compromisos respecte al grup.
 • Reconèixer i respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Seguir el compromís ètic i cívic.
 • Aplicar els codis deontològics de la professió.
 • Preocupar-se per la qualitat del treball.

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és permetre als i a les estudiants d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica en relació amb el món de l'Àsia Oriental, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva empleabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora.

Al final de l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

- Participar en grups de treball.

- Assumir compromisos respecte al grup.

- Analitzar situacions i tasques.

- Buscar i valorar informació rellevant abans d'emetre judicis.

- Reconèixer la diversitat cultural.

- Aplicar els codis deontològics de la professió.

- Preocupar-se per la qualitat del treball.


Competències

 • Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Conèixer les exigències i les demandes del mercat laboral i aprofitar l'oferta de formació continuada corresponent i altres vies d'autoformació.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Dur a terme un treball pràctic en un context internacional, multilingüe i multicultural.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Promoure el desenvolupament sostenible.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Resoldre situacions de conflicte.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Respectar la igualtat de gènere.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 2. Conèixer les exigències i les demandes del mercat laboral i aprofitar l'oferta de formació continuada corresponent i altres vies d'autoformació.
 3. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 4. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 5. Dissenyar i gestionar projectes.
 6. Dur a terme un treball pràctic en un context internacional, multilingüe i multicultural.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 8. Promoure el desenvolupament sostenible.
 9. Resoldre situacions de conflicte.
 10. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 11. Respectar la igualtat de gènere.
 12. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 13. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 14. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 15. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 16. Utilitzar cercadors de dades específics.
 17. Utilitzar programes informàtics per a objectius específics.
 18. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

- Resolució de problemes relacionats amb l'exercici de la comunicació i/o mediació intercultural.

- Tasques i projectes relacionats amb l'administració i gestió d'empreses a l'Àsia Oriental / de l'Àsia Oriental.

- Realització de tasques relacionades amb la traducció i la interpretació.

- Realització de tasques d'administració i de gestió.

- Resolució de problemes relacionats amb l'exercici de la comunicació interlingüística i intercultural i/o de la mediació intercultural.


Metodologia

Les "Pràctiques Externes" són una assignatura anual optativa de 12 crèdits ECTS del quart curs del Grau en Estudis de l'Àsia Oriental. S'identifica amb el codi 101521 i es regula mitjançant aquesta "Guia docent".

Aquestes pràctiques, en tant que formen part del pla d'estudis del Grau, són curriculars. Consisteixen en la realització, per part de l'alumnat, de tasques relacionades amb un aspecte qualsevol dels estudis de l'Àsia Oriental en empreses o entitats externes a la UAB o en institucions i centres de la mateixa universitat. L'alumnat no és remunerat.

L'assignatura consta d'un total de 300 hores, de les quals 200 corresponen a les hores de treball a l'empresa o entitat, físicament in situ online en aquells casos en què l'empresa o entitat ofereixi aquesta possibilitat. Les altres 100 hores preveuen, d’una banda, l'assistència a sessions informatives i de professionalització que tindran lloc a la Facultat o per videoconferència en dates i hores de les quals el coordinador de l’assignatura avisarà oportunament els estudiants. De l’altra, l’elaboració —al final de les pràctiques, i en la modalitat de treball autònom— d’una carpeta professional i d'una memòria conclusiva.

Metodologies:

 • Resolució de problemes.
 • Realització de tasques.
 • Realització de projectes.
 • Estudi de casos.
 • Tècniques d'aprenentatge cooperatiu.
 • Classes magistrals.

Tutorització permanent a la FTI (tutor/a intern/a) i a l'entitat o empresa on o per a la qual es realitzen les pràctiques (tutor/a extern/a).

Més informació a la pàgina web de l'assignatura: <https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informacio-academica/practiques-externes/practiques-grau-d-estudis-d-asia-oriental-1345715263250.html>.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Orientació professional en l'àmbit de l'Àsia Oriental 9 0,36 1, 2, 12, 13, 14, 15
Tasques i projectes relacionats amb l'administració i gestió d'empreses a l'Àsia Oriental / de l'Àsia Oriental 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Resolució de problemes relacionats amb l'exercici de la comunicació i /o mediació intercultural 25 1 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Realització de tasques d'administració i de gestió 132 5,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Realització de tasques relacionades amb la traducció i la interpretació 35 1,4 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 18
Resolució de problemes relacionats amb l'exercici de la comunicació interlingüística i intercultural i / o de la mediació intercultural 60 2,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura preveu que l'estudiant acompleixi les tasques següents:

1) 200 hores de pràctiques en una empresa/entitat/institució (in situ o online). Avalua el/la tutor/a extern/a mitjançant informe (formulari web). 65% de la nota global.

2) Una memòria final (formulari web) quan s'hagi acabat el període de pràctiques. Avalua el coordinador de l'assignatura. 2% de la nota global.

3) Una carpeta professional quan s'hagi acabat el període de pràctiques. Avalua el/la tutor/a intern/a mitjançant informe (formulari web). 25% de la nota global.

4) Un resum-valoració de cadascuna de les sessions d'orientació professional organitzades pel coordinador de l'assignatura - vicedegà d'Internacionalització i Professionalització. Avalua el coordinador de l'assignatura. 8% de la nota global.

Memòria final

El formulari per a fer aquesta memòria es troba, en format online, a la web de la Facultat, pàgina de "Pràctiques": <http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informacio-academica/practiques-externes/practiques-grau-d-estudis-d-asia-oriental-1345715263250.html>.

Mitjançant preguntes d'opció múltiple i alguns camps de text, se sol·licita a l'estudiant una breu descripció i valoració de les tasques realitzades durant les pràctiques, de l'entitat o empresa on les ha dutes a terme i d'altres aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'assignatura i amb les competències adquirides. 

Carpeta professional

La carpeta professional, que l'estudiant haurà d'enviar en format .pdf directament al/la tutor/a intern/a, ha d'incloure els continguts següents:

- Carta de presentació.

- Currículum vitae.

- Selecció i comentari d'algunes mostres de les tasques realitzades durant les pràctiques que facin palesa la competència en algun àmbit dels Estudis de l'Àsia Oriental. Caldrà demanar permís a l'empresa o entitat per a incloure aquestes mostres a la carpeta professional i, si escau, caldrà tenir cura d'ocultar-hi les dades considerades confidencials.

- Taula de tarifes.

- Factura fictícia.

Per a més detalls, consulteu el document explicatiu "Carpeta professional", l'enllaç al qual es troba a la pàgina web de l'assignatura, més amunt indicada.

Sessions d'orientació professional

Al llarg del curs s'organitzaran diverses activitats de professionalització, majoritàriament xerrades (presencials o per videoconferència) a cura d'una persona experta en orientació laboral en general o centrada en els estudis de l'Àsia Oriental en particular. Aquestes activitats s’anunciaran amb antelació mitjançant correu electrònic i tindran lloc a la franja lliure de docència del dimecres (13:00-14:30). L’estudiant haurà de lliurar al coordinador/a de l'assignatura, pel canal que el coordinador determini, i en el termini d'una setmana,  un resum-valoració de cada activitat de redactat lliure i que ocupi un mínim de deu ratlles. No s’admetran resums-valoracions d’estudiants que no hagin assistit a l'activitat, motiu pel qual es durà a terme control d'assistència.

Recuperació

Ateses les característiques de l'assignatura, no és possible recuperar-la en el mateix curs, en tant que "s'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit de durada semestral o anual" (Normativa FTI de recuperació d'activitats avaluables en el cas d'un NO PRESENTAT o d'un SUSPENS, Punt E.1, aprovada per Junta de Facultat del9 de juny del 2010).

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el coordinador de l'assignatura comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el coordinador i l’estudiant.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

IMPORTANT: La informació sobre l'avaluació és a títol orientatiu. Serà concretada al començament del curs pel coordinador de l'assignatura.

Més informació: <https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html>.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada de les tasques realitzades a o per a l'empresa o entitat (informe tutor/a extern/a) 65% (sumatori) 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Carpeta professional (informe tutor/a intern/a) 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Memòria final (avalua coordinador assignatura) 2% 2 0,08 4
Resums o valoracions de les sessions d'orientació professional (avalua coordinador assignatura) 8% 7 0,28 2, 3, 7

Bibliografia

Cada entitat o empresa i cada tutor/a posaran a disposició de l'estudiant la bibliografia necessària per a la realització de les tasques que li hagin estat assignades.


Programari

L'ús de programari específic que requereixi coneixements previs per part de l'estudiant ha de ser explicitat per l'empresa o entitat col·labordora dins l'oferta de pràctiques.