Logo UAB
2023/2024

Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (anglès)

Codi: 101513 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gonzalo Iturregui Gallardo
Correu electrònic:
gonzalo.iturregui@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

En iniciar l’assignatura cal que l’estudiant sigui capaç de(Anglès):

 • Comprendre textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb una certa complexitat d’una àmplia gamma d’àmbits. (MECR-FTI C1.3.)
 • Produir textos escrits de tipologia diversa amb una certa complexitat d’una àmplia gamma d’àmbits i de diferències estilístiques. (MECR-FTI C1.1.)
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa d’una àmplia gamma d’àmbits apreciant-ne les diferències estilístiques i geogràfiques. (MECR-FTI C1.3.)
 • Produir textos orals de tipologia diversa amb una certa complexitat sobre temes generals d’una àmplia gamma d’àmbits. (MECR-FTI B2.4.)

 Nivell de domini de la llengua exigit:

Idioma Anglès: Nivell C1.2  MECR (Marc Europeu Comú de Referència).


Objectius

La funció de la assignatura es consolidar les competències textuals necessàries per la traducció directa i inversa especialitzades de diversos àmbits.

 En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de (Anglès):

 • Comprendre textos escrits especialitzats complexos de tipologia diversa d’una àmplia gamma d’àmbits (MECR FTI CE5:C1.4).
 • Produir textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb certa complexitat d’una àmplia gamma d’àmbits (MECR FTI CE6: C1.3).
 • Utilitzar els recursos de documentació en idioma estranger per a poder traduir textos escrits especialitzats (CE20.5).

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonètics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 5. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de textos escrits especialitzats en idioma estranger
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb certa complexitat d'una àmplia gamma d'àmbits.
 7. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals complexos d'una àmplia gamma d'àmbits i de registres.
 8. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits especialitzats de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 9. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals complexos de tipologia diversa d'una àmplia gamma d'àmbits i registres i amb finalitats comunicatives
 10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb certa complexitat i d'una àmplia gamma d'àmbits.
 11. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals complexos d'una àmplia gamma d'àmbits i registres.
 12. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits especialitzats, adequats al context i amb correcció lingüística.
 13. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos escrits especialitzats de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 14. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals complexos de tipologia diversa i d'una àmplia gamma d'àmbits i de registres, adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals complexos de tipologia diversa i d'una àmplia gamma d'àmbits i de registres.
 16. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

[Resum dels continguts]

 1. Idioma especialitzat i estil funcional; àmbits, conceptes i normes de textos especialitzats; precisió i barreres comunicatives.
 2. Característiques lingüístiques, trets lèxics i morfològics, trets sintàctics.
 3. Normalització de terminològica professional i institucions de normalització terminològica professional en idioma B.
 4. Recursos de documentació per a textos escrits especialitzats, diccionaris i bases de dades en idioma estranger.

 Per a una informació més detallada sobre els continguts de l'assignatura, consultar el Campus virtual Metodologia

Metodologia docent

S'ampliaran i aprofundiran les competències en Idioma Estranger i es desenvoluparan les especifiques necessàries de cara a la traducció: D'una banda, les competències globals i habilitats comunicatives de l’idioma estranger, per l'altre, les competències lingüístiques especials en el idioma estranger com Llengua de Treball per a la Traducció, posant especial èmfasi en aquelles que són de rellevància pragmàtica, intercultural i contrastiva (B-A) per a la traducció, heurística o instrumental de cara a l'aprenentatge d'idiomes.

Respecte a les competències específiques de text, es tractaran —seguint la progressió textual de les assignatures de Idioma B les tipologies de textos informatius, instructius i argumentatius i les funcions corresponents.

El caràcter de l'assignatura és teòric-pràctic. Es tractaran les bases de l'anàlisi textual (lingüístic i traductològic), de la recepció i producció textual en idioma estranger. Tots els coneixements, les competències, les estratègies i activitats de l'assignatura es desenvoluparan a través i per mitjà del treball amb i sobre textos (models estàndards i exemplars actuals).

 

Activitats formatives

Amb excepció del punt f, s'aplicarà el següent procés cronològic en el tractament de les classes de textos anteriorment esmentats:

a)       el desenvolupament d'estratègies i mètodes de lectura i comprensió textual;

b)       el desenvolupament d'estratègies i mètodesde l'anàlisi textual (lingüística i gramàtica de text, anàlisi traductològic),

c)       el tractament de típics problemes lingüístics i interculturals (B-A) manifestos en textos actuals, seguit de tasques o exercicis gramàtics i/o performatius o tasques de detecció corresponents;

d)       la sistematització del síntesi textual i les bases de la mediació lingüística mitjançant perífrasis, reformulació o explicitació dels continguts textuals;

e)       el perfeccionament de la producció textual en idioma estranger (producció d'exemplars concrets seguint models de text) i la revisió de textos defectuosos;

f)        la confecció de gèneres específics de la carrera universitària (p.ej. abstract, resum, guió de treball, exposició oral, anàlisi textual) sobre temes d'índole (inter-) cultural, lingüístic o traductològic en idioma B.

 La producció de textos es limitarà a temes o dominis divulgatius, professionals i de l’estudi.
 

Seguint el mètode didàctic per al idioma estranger aplicat a l'Ensenyament com Idioma estranger per a traducció i interpretació, les tasques basades en el tractament de textos autèntics i actuals poden ser modificades durant el curs, bé en funció de l'actualitat dels textos o bé per necessitats didàctiques específiques dels alumnes, detectades mitjançant l'avaluació formativa continuadao l’avaluació diagnòstica.La definició progressiva i la quantitat dels tasques concrets dependrà per tant de les necessitats didàctics concrets dels alumnes, sense sobrepassar el total de les hores estipulats.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lliçons magistrals puntuals 2,5 0,1 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
Realització d'activitats comprensió lectora 5 0,2 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13
Realització d'activitats de comprensió lectora i preproducció escrita 5 0,2 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Preparació, supervisió i revisió d'exercicis 10 0,4 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Preparació i realització d'activitats de comprensió lectora 16 0,64 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
Preparació i realització d'activitats de producció escrita 14,5 0,58 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
Preparació, realització i revisió/correcció d'exercicis o tasques relacionats amb els recursos de documentació 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Avaluació continuada

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

 Recuperació

 1. Podrà accedir a la recuperació l’alumnat que s’hagi presentat a activitats avaluatives el pes de les quals equivalgui a un 66.6% o més, i que hagin obtingut una qualificació mitjana ponderada de 3,5 a 4,9. L’estudiant es presentarà exclusivament a l’avaluació final suspesa o les avaluacions finals suspeses.
 2. En cas d’haver presentat activitats avaluatives el pes de les quals estigui entre 25,1% i 66,5% l’alumnat no tindrà dret a la recuperació i s’assignarà la nota global que ha obtingut durant el curs (sigui aquesta un suspens o aprovat).
 3. S’assignarà un “no avaluable” quan el pes de les activitats avaluatives equivalgui a un 25% o menys.
 4. S’exclouen de la recuperació de nota les avaluacions finals suspeses per còpia o plagi.
 5. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

Avaluació única


Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única  

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació de dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.

  IMPORTANT

Volem recordar que es considera com a “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part de la feina d’un/a altre/a company/a, i com “plagi” el fet de presentar part o tot d’un text d’una altra persona com a propi, és a dir, sense citar les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota “zero”. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat, s’aplicarà la sanció a totes dues persones. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació final: redacció text especialitzat i de comprensió oral 30% 1,5 0,06 3, 8, 12, 13
Avaluació final: síntesi 30% 1,5 0,06 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13
Avaluació formativa continua: Treballs obligatoris 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

La Bibliografía del curso se publicará en el Campus Virtual, en la carpeta de Materiales didácticos. 


Programari

No es fa servir cap programari