Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)

Codi: 101471 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Tomoko Umemoto
Correu electrònic:
tomoko.umemoto@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Èrika Marcet i Torrijos

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Atès que molts materials publicats en paper o en xarxa empren l’anglès com a llengua vehicular, és útil, però no pas imprescindible, dominar aquesta llengua.


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar l’aprenentatge dels coneixements lingüístics més bàsics de l'estructura fonètica, morfològica, lèxica i sintàctica de la llengua japonesa per preparar l'estudiantat per a la traducció directa.

En acabar l’assignatura l’alumnat haurà de ser capaç de:

 • Reconèixer el sistema gràfic, lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Utilitzar el sistema gràfic, lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.

 


Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics i morfosintàctics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 9. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 10. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 11. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 14. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 16. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 17. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 20. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 21. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 22. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 24. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 25. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 26. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 27. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 28. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 29. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 30. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 31. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 32. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 33. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 34. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 35. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 36. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 37. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 38. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 39. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la informació de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 40. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts.
 41. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 42. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 43. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 44. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 45. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 46. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 47. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 48. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 49. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 50. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians adequats al context.
 51. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 52. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals bàsics i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 53. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 54. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

Es començarà treballant els fonaments de la lectura i l'escriptura, amb els sil·labaris (hiragana i katakana) i kanji en aquest ordre, fins a arribar a dominar els dos si·llabaris i aproximadament els primers 50 kanjis.

A nivell gramatical, començarem per estructures bàsiques, expressions de temps (avui, demà, matí, tarda, hores), identificació i ubicació de coses i persones, equipament bàsic de la ciutat (hospital, biblioteca, escola) i adjectius.

Un cop dominades les estructures més senzilles, passarem a formes gramaticals més complexes i conceptes particulars de la llengua com ara els comptadors.

A nivell de pronúncia, es donarà prioritat als sons més complexos (vocals llargues, tsu petita, etc.), així com a l'entonació de les frases.

S'introduiran conceptes culturals bàsics destinats a facilitar la vida de l'alumnat en cas que decideixi anar d'intercanvi al Japó.

 

Aquests continguts corresponen als presentats a les lliçons 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del llibre Shokyû Nihongo, de la Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio. 


Metodologia

L’assignatura se centrarà en l’explotació de les lliçons 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del llibre de text Shokyû Nihongo, de la Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio.

Els continguts de l’assignatura s’aniran adquirint a partir de les proves de vocabulari i de kanji (ideogrames) fetes a classe; de l’anàlisi i la conceptualització de les noves estructures gramaticals; de la lectura, la comprensió i la reformulació dels diàlegs, i de la realització de les activitats complementàries i dels exercicis de reforç específics de cada lliçó (redaccions, exercicis gramaticals, etc.)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comprensió escrita (Hiragana, Katakana, kanjis) 16 0,64 8, 27, 42
Comprensió oral 6 0,24 1, 8, 18, 38, 39
Exercicis comunicatius (escrit/oral) 6 0,24 1, 8, 12, 18, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 48
Exercicis gramaticals (escrit/oral) 16 0,64 8, 23, 26, 42
Expressió oral 5 0,2 1, 8, 18, 28, 39, 48
Introducció de materials 32 1,28 8
Ús de material audiovisual 5 0,2 1, 8, 18, 33, 39
Tipus: Supervisades      
Exercicis escrits 7 0,28 8, 12, 27, 42, 54
Lectures 7 0,28 8, 12, 13, 33
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 117,5 4,7 7, 8, 10, 12, 18, 27, 42

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent. 

Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l'assignatura. No s’acceptarà cap lliurament fora del termini establert.

* No s'avaluarà a cap estudiant a distància.

Otras consideraciones

La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título informativo. El profesorado responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació finalequivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiantés un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única  

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació de dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis diversos 10 1,5 0,06 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 42
Expressió oral 10 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Prova de gramàtica Lliçons 1-2 15 1 0,04 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 26, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 48, 54
Prova de gramàtica Lliçons 3-4 15 1 0,04 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 26, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 48, 54
Prova de gramàtica Lliçons 5-7 15 1 0,04 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 26, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 48, 54
Proves hiragana, katakana, kanji i vocabulari 35 1,5 0,06 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54

Bibliografia

1. Llibre de text

El llibre de text que s’emprarà habitualment a la classe és el següent (cal tenir-lo): 

 • Shokyû Nihongo Vol. 1, Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio, Sanseido, Tòquio, 2010

2. Llibres de referència 

2.1. Per a aquesta assignatura no cal tenir diccionari, però els següents, per a mòbil i gratuïts, poden ser d’utilitat (n’hi ha molts): 

 • Nihongo (Japanese)
 • Jisho

2.2. Per a qüestions puntuals, les obres bibliogràfiques següents poden ser d’utilitat: 

 • Makino, Seichi; Tsutsui, Michio. A Dictionary of Basic Japanese Grammar. 『日本語基本文法 辞典』The Japan Times. Gramàtica de nivell inicial, amb explicacions en anglès i nombrosos exemples, que apareixen transcrits en mn i traduïts. Es troba a la Biblioteca d’Humanitats.
 • Matsuura, Junichi; Porta Fuentes, Lourdes. Nihongo. Japonés para hispanohablantes. Bunpoo. Gramática. Barcelona: Herder, 2002.  

3. Recursos virtuals

 

 

 

Pàgina web del llibre de text:

 

 

https://jplang.tufs.ac.jp/en/ka/1/1.html

 

Els recursos següents també poden ser d’utilitat:

 1. Maynard, Senko K. Learning Japanese for Real: A Guide to Grammar, Use and Genres of the Nihongo World. Honolulu: University of Hawaii Press, 2011. (Llibre digital; es troba a la Biblioteca de la UAB) 
 2. http://www.rikai.com : pàgina que permet llegir textos amb l’ajuda d’una lectura de logogrames en format electrònic i pàgines web en japonès.
 3. http://www.kotoba.ne.jp/ : llistes de pàgines per a la traducció
 4.  Minato (Japan Foundation): http://minato-jf.jp
 5. Pàgina de recursos de Sakura Network: https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/education/resource/index.html

Programari

No es farà servir programari especial.