Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)

Codi: 101469 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Inna Kozlova
Correu electrònic:
inna.kozlova@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Inna Kozlova

Prerequisits

No existeixen prerequisits


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar l’aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de l’estudiant en Idioma Rus C per preparar-lo per a la traducció directa.

En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics i morfosintàctics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 9. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 10. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 11. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 14. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 16. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 17. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 20. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 21. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 22. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 24. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 25. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 26. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 27. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 28. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 29. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 30. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 31. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 32. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 33. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 34. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 35. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 36. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 37. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 38. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 39. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la informació de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 40. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts.
 41. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 42. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 43. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 44. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 45. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 46. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 47. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 48. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 49. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 50. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians adequats al context.
 51. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 52. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals bàsics i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 53. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 54. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

Continguts comunicatius

a) Expressar l’acció, l’existència, la presència i la pertinença

b) Expressar sentiments i opinions

c) Expressar l’obligació, la necessitat i la possibilitat en present

d) Caracteritzar una persona, cosa i acció

e) Expressar el temps en què succeeix un esdeveniment

f) Expressar la posició i la situació a l’espai

Continguts fonètics:

a) Els sons (vocàlics, consonàntics, palatalitzats vs no palatalitzats...)

b) Els principals models d’entonació i el seu valor comunicatiu.

Continguts gramaticals:

a) El gènere i el número dels substantius. Nominatiu, acusatiu, prepositiu i genitiu.

b) Els adjectius qualificatius i determinatius.

c) Els pronoms personals en nominatiu, genitiu (subjecte de la possessió: у меня ....), acusatiu (меня, тебя....). Els pronoms possessius: мой, твой, его, её, наш, ваш, их. Els pronoms demostratius этот, эта, это, эти. Els pronoms interrogatius: кто, что, какой...,чей...

d) Els numerals cardinals de l’u al quaranta i els ordinals de l’u al deu

e) Els verbs de la primera i segona conjugació en present.

f) Els adverbis de lloc (здесь, там, дома), temporals (утром, днём, вечером) i de mode (хорошо, плохо, немного, по-русски, по-английски, etc.)

Continguts lèxics:

a) Maneres de saludar, d’acomiadar-se, de demanar perdó, d’agrair, etc.

b) Converses sobre un/a mateix/a i sobre la familia.

c) Converses sobre el lloc on vivim, les llengües que parlem

d) Converses sobre activitats quotidianes.

Continguts interculturals:

a) El rus com a llengua eslava. L’alfabet ciríl·lic

b)  Alguns fets històrics.

c) Els noms de pila, cognoms, patronímics i diminutius del nom.


Metodologia

Les activitats d'aprenentatge s'organitzen en tres categories segons el grau d'autonomia de l'alumnat:

- Activitats dirigides: realitzades segons un horari establert i amb un professor o professora.
- Activitats supervisades: realitzades sota la supervisió d'un professor/a o tutor/a.
- Activitats autònomes: realitzades per l'alumnat sense supervisió, que requereix que organitzin el temps i treball propi (en grup o individualment).

L'alumnat ha de mantenir-se al dia de les notícies i la informació publicada al Campus Virtual / Moodle.

Totes les dates límit de l’activitat s’indiquen al Campus Virtual (vegeu el calendari de l'assignatura) i s'han de complir amb rigor. 


El treball realitzat per l'alumnat consisteix principalment en les activitats següents :

 Activitats Dirigides:

- Assistència a classes teòriques i pràctiques
- Tutorials

Activitats Supervisades:

- Treballs de lectura
- Treballs escrits
- Exercicis gramaticals   
- Exercicis de traducció
- Una sèrie d'exàmens

Activitats Autonomes:

- Presentacions individuals o en grup
- Tasques a realitzar de manera autònoma

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigides 10 0,4 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 33, 34, 35, 42, 45
Tipus: Supervisades      
Activitats Supervisades 50 2 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 24, 26, 33, 34, 45, 46
Tipus: Autònomes      
Activitats Autònomes 25 1 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 34, 42, 45, 46

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de producció escrita 30% 42 1,68 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54
Activitats d'avaluació de producció oral 20% 28 1,12 1, 2, 3, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Activitats d'avaluació de comprensió lectora 35% 49 1,96 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37
Activitats d'avaluació de comprensió oral 15% 21 0,84 1, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41

Bibliografia

Llibres de text:

- Dossier.

- Chernishev, S., Chernisheva, A. Pojehali! 1.1. Sant Petersburg: Zlatoust, 2020. (Llibre de text ISBN: 978-5-907123-06-9 i Llibre d'Exercisis ISBN: 978-5-907123-08-3, les edicions a partir del 2019 contenen codi QR que donen accès als audiomaterials.

- Sanchez Puig, M. et al. Curso Completo de Lengua Rusa. Hispano Eslavas, 2008.

- Bélikova G., Shútova T., Yeroféieva I., Russki yazik: pervie shaguí. Part 1. Sant Petersburg: Editorial de la Universitat de Sant Petersburg, 2000.

- Javrónina S., Shirochínskaya A., El ruso en ejercicios. Madrid, Rubiños, 1992.

Enlaces web:

https://e-cla.unibo.it/course/view.php?id=1142#section-0

Diccionaris:

- Diccionario Español-Ruso Ruso-Español. - Marzishevskaya.

- Diccionario Español-Ruso - Narúmov.

- Diccionario Ruso-Español - Nogueira.

Gramàtiques:

- Púlkina I., Zajava E., El Ruso. Gramática práctica. Madrid, Rubiños - Russki yazyk, 1992.

- Drosdov Díez T., Cuesta Andrés T., Ejercicios de gramática rusa. Madrid, Rubiños, 1989.

- Sánchez Puig M., Drosdov Díez T., Guía del verbo ruso. Madrid, Rubiños, 1989.

- Zajava-Nekrásova, Casos y preposiciones en el idioma ruso. Madrid, Rubiños, 1993.

Enllaços web:

Cercadors:

- http://www.yandex.ru

Diccionaris, enciclopèdies, gramàtiques iconsultes lingüístiques:

- http://www.gramota.ru

Diccionaris bilingües:

- http://www.multitran.ru

- http://www.online.multilex.ru

- http://www.abbiionline.ru/translate.aspx?LingvoAction=translate&Ln=5&words

Televisiórussa:

- http://www.webtelek.com

- http://www.1tv.ru/home.htm

Premsa russa:

-http://www.russie.net/liens/presse.htm

Ràdio russa:

- http://www.webtelek.com

- http://www.russie.net/liens/radio.htm

Literatura russa:

- http://az.lib.ru/

 


Programari

Alguna de les aplicacions gratuïtes de lectura de codis QR (Code Reader, QR Droid, NeoREader, TeaCapps…)