Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)

Codi: 101468 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lucia Molina Martinez
Correu electrònic:
lucia.molina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No existeixen prerequisits.


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és iniciar l’aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de l’estudiantat en àrab C per preparar-lo per a la traducció directa.

En acabar l’assignatura l’estudiantat haurà de ser capaç de:

 • Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics i morfosintàctics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 9. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 10. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 11. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 14. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 16. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 17. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 20. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 21. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 22. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 24. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 25. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 26. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 27. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 28. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 29. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 30. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 31. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 32. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 33. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 34. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 35. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 36. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 37. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 38. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 39. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la informació de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 40. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts.
 41. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 42. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 43. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 44. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 45. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 46. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 47. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 48. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 49. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 50. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians adequats al context.
 51. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 52. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals bàsics i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 53. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 54. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

Desenvolupament dels coneixements lingüístics

Fonètica i ortografia: El sistema vocàlic. El sistema consonàntic. Els grafemes auxiliars. Les lletres solars i lunars. Quantitat vocàlica i sil·làbica: vocals breus, el tanwīn, els diftongs i l’accent.

La paraula àrab i els seus tipus: nom, verb i partícula.

Els pronoms personals. Formes autònomes i sufixades.

El gènere. Femení i masculí. Funcionament de la ta marbūta. Concordances.

La nisba.

Els números de l’1 al 100 (sense flexió).

Desenvolupament de la comprensió lectora

Aprendre l’alifat, copsar la seva estructura i iniciar-se en la comprensió de textos molt senzills.

Desenvolupament de l’expressió escrita

Aprendre la cal·ligrafia àrab i iniciar-se en l’escriptura.

Desenvolupament  de l’expressió i comprensió oral

Aprendre a discriminar i pronunciar els trets fonètics de l’àrab.

Desenvolupament dels coneixements socioculturals

Iniciar-se en el coneixement de la realitat sociolingüística de l’àrab: L’àrab i les llengües semítiques, la situació de multiglòssia, l’àrab estàndard modern, l’alifat com a suport gràfic d’altres llengües.


Metodologia

A fi i efecte d’assolir els objectius establerts, aquesta assignatura se centra en classes teòriques i pràctiques.
- L'estudiantat ha de tenir en compte les notícies i les informacions publicades al Campus Virtual / Moodle.
- Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura.
- El tipus d’activitat que han de portar a terme els estudiants són principalment:

 • Activitats de comprensió i expressió escrita
 • Activitats de producción escrita i oral
 • Resolució d'exercicis
 • Presentacions individuals o en grup
 • Exàmens parcials

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 15,75 0,63 8
Dirigida 0 0
Realització 'activitats de comprensió oral 10 0,4 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41
Realització d'activitats de comprensió lectora 18 0,72 8, 12
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4 8, 27, 42
Realització d'activitats de producció oral 10 0,4 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Resolució d'exercicis de gramàtica i vocabulari 15 0,6 8, 27
Tipus: Supervisades      
Exercicis de lectura, cal•ligrafia i fonètica 5 0,2 8
Supervisió i revisió d'activitats escrites. 5 0,2 8, 27, 42
Supervisió i revisió d'exercicis de gramàtica i lèxic 12,5 0,5 8, 12, 27, 42
Tipus: Autònomes      
Exercicis de lectura i cal·ligrafia 22,5 0,9 8, 13
Preparació d'activitats de comprensió lectora 20 0,8 8, 13
Preparació d'activitats de producció escrita. 30 1,2 8, 27, 42
Preparació d'exercicis de gramàtica i lèxic 40 1,6 8, 27

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, la professora comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora i l'estudiantat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació l'estudiantat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cap cas es podrà fer una activitat de reavaluació pel valor del 100% de la nota final.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora comunicarà per escrit el procediment de recuperació. La professora pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitatd’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

La avaluació única consta de tres evidències:

Evidència 1: Prova de vocabulari

Descripció: Prova d’aplicació del coneixement lèxic.

Pes: Representa el 35% de la nota final.

Evidència 2: Prova gramatical

Descripció: Prova d’aplicació del coneixemnt lèxic, els coneixements gramaticals i de la comprensió lectora.

Pes: Representa el 45% de la nota final.

Evidència 3: Prova oral

Descripció: Prova d’aplicació de les habilitats orals (prosòdia, lectura i conversa).

Pes: Representa un 20% de la nota final.

Revisió

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

Recuperació

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de comprensió lectora 30% 3 0,12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 54
Activitats d'avaluació de producció escrita 30% 3,25 0,13 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 46, 47
Proves d'aplicació de coneixements gramaticals 40% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Bibliografia

Llibres de text

- Aguilar, V., M. Á. Manzano y J. Zanón (2010) Alatul. Iniciación a la lengua árabe A1.1. Barcelona: Herder.

- Aguilar, V., A. Rubio y L. Domingo (2014) Mabruk. A2.1. Murcia: Diego Marín.

 Obres de consulta

-  Hernández Martínez, J.  Gramática pràctica de árabe. (de A1 a B1) Almería: Albujayra.  

 Gramàtica àrab. Obra de consulta.

- Paradela, N. (1999): Manual de sintaxis árabe, Madrid: Ediciones de la UAM.

Sintaxi àrab. Obra de consulta.

- VV. AA. (2000): Introducció a la llengua àrab, Barcelona: Edicions UB.

Gramàtica àrab. Obra de consulta.

Diccionaris

http://www.almaany.com/

Diccionari monolingüe i multilingüe en línea.

Webs d’interès

https://www.laits.utexas.edu/aswaat/

Material audiovisual que cobreix tots els nivells d’àrab. Alguns vídeos venen amb exercicis creats ad hoc. 

 https://learning.aljazeera.net/en/pages/about-us

 Recursos audiovisuals per a l'aprenentatge de l'àrab com a llengua estrangera.

https://www.aldadis.com/

Centre de recursos per a l'aprenentatge de l'àrab com a llengua estrangera.

http://www.eoivalencia.net/caravana_del_sur/

Materials auxiliars per l’autoaprenentatge de l’àrab i la formació permanent.

http://www.um.es/docencia/antanins/cms/

Pàgina del professor Giménez Reíllo amb recursos l'aprenentatge de l'àrab com a llengua estrangera.

http://www.yamli.com/

Buscador en àrab i transliterador automàtic.  

 

 


Programari

Procesador de textos en àrab.