Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)

Codi: 101462 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Albert Nolla Cabellos
Correu electrònic:
albert.nolla@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquesta assignatura és la continuació del curs Japonès C per a traductors i intèrprets 1, de manera que en començar-la l'estudiant haurà de ser capaç de:

 •   Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 •   Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.

Objectius

La funció d’aquesta assignatura és consolidar l’aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de l’estudiant en Idioma C per preparar-lo per a la traducció directa.

En acabar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics i morfosintàctics.
 5. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 6. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 7. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 8. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 9. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 10. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 11. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
 12. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 13. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 14. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 15. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa amb certa complexitat sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 16. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 17. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 18. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 19. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 20. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 21. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 22. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 23. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts.
 24. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 25. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 26. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 27. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat.
 28. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 29. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 30. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat.
 31. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 32. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 33. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 34. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 35. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 36. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 37. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?una àmplia gamma d?àmbits i registres.
 38. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 39. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la informació de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 40. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts.
 41. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 42. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions escrites bàsiques relatives a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 43. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 44. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 45. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 46. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 47. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 48. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 49. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 50. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians adequats al context.
 51. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts.
 52. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals bàsics i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 53. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 54. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

Els continguts que s’han d’assolir al final del curs són els presentats a les lliçons 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 del llibre Shokyû Nihongo, de la Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio.

Fonològics i gràfics:

Pronunciació i distinció dels fonemes i les síl·labes del japonès estàndard.

Principis bàsics de l’escriptura: identificació de l’estructura dels caràcters, descomposició en els diferents components (radicals, parts fonètiques), identificació de l’ordre, el número i els tipus de traços, etc.

Ús i comprensió d’un vocabulari aproximat d’unes 400 paraules noves.

Lexicomorfològics:

Familiarització amb unes 30 radicals d’ús freqüent.

Escriptura i reconeixement d’uns 140 caràcters nous, que units als apresos a Idioma C per a Traductors i Intèrprets C1 (Japonès), pugen a un total de 200 (lectura i escriptura).

Gramaticals:

La forma -でしょう / L’imperatiu (-てください) / L’expressió d’estats o costums (-ています) / El discurs indirecte i les citacions (と) / Les expressions temporals (-てから、-たあとで、-まえ、-とき) / L’expressió d’ordres (-てもいい、-なさい) / L’expressió d’activitats diverses o consecutives (-たり -たり) / L’expressió del permís, de l’obligació, de la prohibició i de la no-necessitat (-てもいい、-てはいけません、-てはだめです、-なくてもいいです) / L’expressió de gustos, aficions, habilitats, desitjos o esperances (すき・きらい、じょうず・へた、-とおもいます、-たい、ほしい).

Comunicatius i socioculturals

Expressar relacions de causa - conseqüència

Presentar-se (nom, nacionalitat, edat)

Parlar de la família

Parlar dels estudis

Preguntar sobre el qui, com, quan i per què

Convidar / suggerir que algú faci alguna cosa

Demanar o ordenar que algú faci alguna cosa

Preguntar i explicar com anar a algun lloc

Preguntar i explicar on es troba una cosa determinada

Expressar accions en aspecte perfet i continu

Expressar accions en temps present i futur

Expressar una experiència passada

Expressar la duració o moment en què té lloc l’acció

Expressar gustos o preferències

 Enciclopèdics i instrumentals

Coneixements generals bàsics de com és i com funciona la llengua japonesa

Coneixements introductoris de certs aspectes de la cultura japonesa directament o indirectament relacionats amb la llengua

Saber buscar en un diccionari


Metodologia

Les activitats d'aprenentatge s'organitzen en tres categories en funció del grau d'autonomia de l'alumne:

 - Activitats dirigides: realitzades segons un horari establert i en presència d'un professor.
- Activitats supervisades: realitzades sota la supervisió d'un professor o tutor.
- Activitats autònomes: realitzades pels estudiants sense supervisió, el que els obliga a organitzar el seu propi temps i treball (en grup o individualment).

L’assignatura se centrarà en l’explotació del llibre de text Shokyû Nihongo, de la Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio. Els continguts de l’assignatura s’aniran adquirint a partir de les proves de vocabulari i de kanji (ideogrames) fetes a classe; de l’anàlisi i la conceptualització de les noves estructures gramaticals; de la lectura, la comprensió i la reformulació dels diàlegs, i de la realització de les activitats complementàries i dels exercicis de reforç específics de cada lliçó (redaccions, exercicis gramaticals, etc.

Atesos els continguts i l’estructuració de l’assignatura, és important que l’alumne assisteixi a classe amb regularitat i és imprescindible que dediqui regularment temps setmanal a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. Es pressuposa aquesta dedicació dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions orals del professor/a 30 1,2 8
Realització d'activitats de comprensió lectora 18 0,72 8, 13, 33
Realització d'activitats de comprensió oral i interacció oral 20 0,8 1, 18, 28, 48
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4 8, 24, 45
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 12 0,48 1, 8, 28, 45, 48
Supervisió i revisió d'exercicis de gramàtica i lèxic 12 0,48 8
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora 30 1,2 8, 13, 33
Preparació d'activitats de producció oral i escrita 40 1,6 24, 28, 45, 48
Preparació d'exercicis de gramàtica i lèxic 40 1,6 8

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).

Activitats d’avaluació única

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

 • Examen de gramàtica i vocabulari: 50%
 • Prova de sil·labaris i kanji: 25%
 • Redacció: 12,5%
 • Prova oral: 12,5%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de comprensió oral 5 0,5 0,02 3, 4, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41
Activitats d'avaluació de coneixements gramaticals 40 6 0,24 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37
Activitats d'avaluació de coneixements lèxics 25 3 0,12 1, 8, 18, 33
Activitats d'avaluació de producció escrita 25 3 0,12 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54
Activitats d'avaluació de producció oral 5 0,5 0,02 1, 2, 3, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Bibliografia

 • Shokyû Nihongo, Universitat d’Estudis Estrangers de Tòquio, Sanseido, Tòquio, 1990. Llibre de text estructurat en 28 lliçons. Les corresponents a Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Japonès) són les compreses entre la 8 i la 15, ambdues incloses.
 • Diccionario japonés-español, Takahashi Masatake (ed.), Hakusuisha, Tòquio, 1980.
 • Diccionario español – japonés, Kuwana Kazuhiro et al., Shogakkan, Tòquio, 1991.
 • A Dictionary of Basic Japanese Grammar, The Japan Times, Tòquio, 1986. Obra de consulta en anglès molt útil per aclarir i ampliar els conceptes gramaticals que es presenten a classe.
 • Kanji no michi, A road to kanji, Bonjinsha, Tòquio, 1990. Material complementari d’autoestudi de kanji.
 • Kanji & Kana, Wolfgang Hadamitzky i Mark Span, Charles E. Tuttle, Tòquio, 1997. Diccionari bàsic de kanji en anglès.
 • The Modern Reader’s Japanese-English Character Dictionary. 2a ed. NELSON, A. N. Tòquio: Tuttle, 1974.

PÀGINES WEB

Pàgina web del llibre de text:

 • http://jplang.tufs.ac.jp/account/login

Diccionaris electrònics

 • www.jisho.org

Pàgines per aprendre kanji:

Pàgines de recursos generals sobre llengua japonesa:


Programari

En aquesta assignatura no es fa servir cap programa informàtic específic.