Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)

Codi: 101461 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Priscilla Lopes d'El Rei
Correu electrònic:
priscilla.lopes@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Nazir Ahmed Can
Priscilla Lopes d'El Rei

Prerequisits

En iniciar aquesta assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

. Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2)

. Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2)

. Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1)

. Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2)


Objectius

La funció d'aquesta assignatura és consolidar i ampliar les competències comunicatives bàsiques de l'estudiant de llengua portuguesa per preparar-lo per a la traducció directa. En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

. Comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d'àmbits coneguts. (MCRE-FTI B1.2)

. Produir textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2)

. Comprendre textos orals clars sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2)

. Produir textos orals senzills sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.1)


Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 5. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 10. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians adequats al context.

Continguts

Continguts comunicatius:

.  Relatar en present, passat i futur.

.  Expressar sentiments, desitjos, possibilitats, opinions, intencions.

.  Expressar un resultat, una conseqüència.

.  Acceptar i rebutjar.

.  Retreure alguna cosa.

.  Demanar i donar informacions diverses.

.  Mantenir una conversa fluïda en situacions quotidianes complexes.

.  Comparar persones, objectes, llocs, situacions i accions

.  Descriure la vida en un lloc.

Continguts gramaticals:

.  Fonètica i ortografia: revisió general.

.  Revisió general de gramàtica.

.  L'adjectiu: grau comparatiu i superlatiu.

.  Preposicions i locucions prepositivas.

.  Normes d'accentuació.

.  Verbs de règim preposicional, verbs reflexius i pronominals

.  Verbs regulars i irregulars en la manera indicativa: pretèrit/plusquamperfet simple i compost, futur i condicional.

.  Pronoms relatius.

.  Els adverbis: locucions adverbials.

.  Els connectors més freqüents.

Continguts lèxics:

.  La ciutat.

.  La casa: divisions i mobiliari.

.  Mitjans de transport i locomoció.

.  Mitjans de comunicació.

.  Establiments comercials.

.  Professions i activitats.

.  Alimentació.

.  Topònims.

.  Proverbis i expressions populars.

.  Diferències bàsiques entre el portuguès de Brasil i el de Portugal.

.  Sigles d'institucions i organismes internacionals i portuguesos.

Continguts socioculturals:

.  Personatges destacats de la cultura dels països de llengua portuguesa.

.  Principals escriptors contemporanis.

.  Gastronomia i hàbits d'alimentació.

.  La ciutat i l'organització urbana.

.  Proverbis populars i expressions idiomàtiques.

.  Calendari: dates commemoratives a Portugal i a Brasil.

.  Cròniques i contes d'autors en llengua portuguesa.

.  Cançons.

.  Llenguatge popular.


Metodologia

Metodologia comunicativa basada en:

. Aprenentatge cooperatiu.

. Exercicis i tasques individuals, en parella o en grup.

. Presentació oral i escrita de treballs.

. Exposició de continguts.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió lectora 15 0,6 2, 3, 7
Realització d'activitats de comprensió oral 10 0,4 1, 4, 8
Realització d'activitats de producció escrita 16,75 0,67 2, 5, 9
Realització d'activitats de producció oral 10 0,4 6, 10
Resolució d'exercicis de gramàtica i vocabulari 14 0,56 2
Tipus: Supervisades      
Correcció i revisió d'exercicis 27,25 1,09 2
Tutories programades 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats d'avaluació 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Realització d'activitats de comprensió lectora 20 0,8 2, 3, 7
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4 2, 5, 9
Resolució d'exercicis de gramàtica i vocabulari 40 1,6 5
Revisió dels continguts apresos 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Observacions

La informació sobre l’avaluació, les activitats d'avaluació i la seva ponderació són merament orientatives. El professorat responsable de l’assignatura proporcionarà tota la informació quan comenci a impartir la docència.

Avaluació

L’avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Activitats d’avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

1.    Presentació oral d’un tema cultural: 15%

2.    Activitats d’expressió escrita: 20%

3.    Activitats de comprensió escrita i oral: 25%

4.    Exercicis de coneixements gramaticals i lèxics: 40%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'expressió escrita 20% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Presentació oral d'un tema cultural 15% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova final de gramàtica, lèxic i coneixements culturals 40% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova(s) de comprensió escrita i comprensió oral 25% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Els textos i materials que es treballaran a l'assignatura estaran disponibles al Campus Virtual.

Manual

. Entre nós 2, (método português para espano-falantes), Lidel, Lisboa. 

. Brasil intercultural 1 e 2, (método português para espano-falantes), Pontes editores, Campinas-SP.

Suport a l’aprenentatge

. Falar pelos cotovelos, Lidel, Lisboa. 
 
. Por falar nisso (prática oral), Lidel, Lisboa.  
 
. Contos com níveis, Lidel, Lisboa. 
 
. Histórias de Bolso, Lidel, Lisboa. 
 
. Desafios de escrita criativa, Lidel, Lisboa.

. Diccionaris bilingües:

. Dicionário de Português-Espanhol, Porto Editora, Porto.

. Dicionário de Espanhol-Português, Porto Editora, Porto.

. Diccionari Català-Portuguès, Enciclopedia Catalana S.A., Barcelona.

. Diccionari Portuguès - Català, Enciclopedia Catalana S.A., Barcelona.

. Dicionário bilíngue moderno espanhol-português-espanhol + cd-rom, Porto Editora, Porto.

. Gran Diccionario Español-Portugués - Português-Espanhol, Editora Espasa Calpe S.A., Madrid.

. Diccionario bilingüe de uso español-português/português-español, Arco Libros.

. Diccionari de paranys de traducció portugués-català (falsos amigos), Férriz, Carmen. Gorgori, Rosó y Pitta, Paulo, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Diccionaris de Portuguès:

. Dicionário Aurélio B. de H., Novo Aurélio Século XXI, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro.

. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Editora Objetiva, Rio de Janeiro.

. Dificultades de la lengua portuguesa para hispanohablantes de nivel avanzado, Ana Isabel Breiones, Publicações Dom Quixote, Lisboa.

. Dicionário da Língua Portuguesa contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo.

Diccionaris on line de portuguès de Brasil:

.   http://www.aulete.com.br/

.   http://www.dicio.com.br

.   http://www.dicionarioweb.com.br

.   http://www.dicio.com.br/

.   http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php

Diccionaris on line de portuguès europeu:

.   http://www.priberam.pt/dlpo/

.   http://www.infopedia.pt/

Diccionaris on line bilingües:

.   http://www.wordreference.com/ptes/luso-brasileiro

.   http://michaelis.uol.com.br/

.   http://www.dicespanhol.ufsc.br 

Diccionaris on line de portuguès:

.   http://www.conjuga-me.net/

.   http://www.conjugador.com.br/

.   http://www.sinonimos.com.br

.   www.ciberduvidas.sapo.pt

.   http://conjugador.com.br 

.   http://linguistica.insite.com.br/cgi-bin/conjugue

.   www.linguateca.pt/didactico.html

.   http://www.conjugacao.com.br/

Literatura:

.   www.releituras.com

.   www.dominiopublico.gov.br

.   http://www.bnportugal.pt/

Centres culturals a Barcelona:

.   www.instituto-camoes.pt

.   www.institutocamoesbarcelona.blogspot.com.es

.   http://www.ccbrasilbarcelona.org/

Gramáticas de la llengua portuguesa:

. Gramática Ativa 2, (Português Europeu), Lidel, Lisboa. 

. Gramática Ativa 2, (Português Brasileiro), Lidel, Lisboa. 

. Gomes Ferreira, A. Y J. Nunes de Figueiredo (2015). Compêndio de Gramática Portuguesa (3 ciclo/Ensino Secundário). Oporto. Porto Editora.

. Cunha, Celso (2015). Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lexikon Editorial.

. Bechara, Evanildo (2015). Moderna Gramática Portuguesa, Nova Fronteira.

 


Programari

no s'utilitza cap programari