Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)

Codi: 101459 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Lucia Molina Martinez
Correu electrònic:
lucia.molina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Lucia Molina Martinez

Prerequisits

En començar l’assignatura l’estudiantat haurà de ser capaç de:

 • Reconèixer el sistema gràfic i lèxic bàsic i comprendre expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat.

 


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és consolidar l’aprenentatge dels coneixements lingüístics bàsics de l’estudiantat en àrab C per preparar-lo per a la traducció directa.

En acabar l’assignatura l’estudiantat haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 5. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 8. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat amb correcció lingüística.
 9. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir expressions orals bàsiques relatives a l'entorn concret i immediat.

Continguts

Desenvolupament dels coneixements lingüístics

 • Arrel i esquema.
 • El cas (el concepte de les declinacions i de les vocals de cas).
 • L’oració nominal i la seva negación amb el verb ليس (en singular).
 • El nom. Determinació i indeterminació
 • L’estat d’annexión: la idafa.
 • El nombre: singular, dual i plural.
 • El domstratiu de proximitat i llunyania.
 • L’expressió de “tenir”. (En afirmatiu i en negatiu).
 • L’expressió de “hi ha”. (En afirmatiu i en negatiu).
 • La frase verbal. L'imperfectiu d’indicatiu.
 • Imperatiu afirmatiu.

Desenvolupament de la comprensió lectora
Ampliar la comprensió lectora de textos molt senzills.

Desenvolupament de l’expressió escrita
Exercitar la producció de textos sobre temes estudiats a l’aula.

Desenvolupament de l’expressió i comprensió oral
Copsar expressions orals bàsiques i aplicar estratègies per produir expressions orals bàsiques.

Desenvolupament dels coneixements socioculturals
Copsar trets culturals específics de la societat i la cultura àrabs.


Metodologia

A fi i efecte d’assolir els objectius establerts, aquesta assignatura se centra en classes teòriques i pràctiques.

-L'estudiantat ha de tenir en compte les notícies i les informacions publicades al Campus Virtual / Moodle.
-Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura.
-El tipus d’activitat que han de portar a terme els estudiants són principalment:

 • Activitats de comprensió i expressió escrita
 • Activitats de producción escrita i oral
 • Resolució d’exercicis
 • Presentacions individuals o en grup
 • Exàmens parcials

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral 15 0,6 2
Realització d'activitats de comprensió lectora 15 0,6 2, 3, 7
Realització d'activitats de comprensió oral 8 0,32 1, 4
Realització d'activitats de producció escrita 8 0,32 2, 5, 8
Realització d'activitats de producció oral 8 0,32 1, 6, 9
Resolució d'exercicis de gramàtica i lèxic 9 0,36 2, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 10 0,4 2, 5, 8
Supervisió i revisió d'exercicis de gramàtica i lèxic 12,75 0,51 1, 2
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitat d'expressió i comprensió oral 15 0,6 1, 4, 6, 9
Preparació d'activitats de comprensió lectora 33 1,32 2, 3, 7
Preparació d'activitats de producció escrita 35 1,4 2, 5, 8
Preparació d'exercicis de gramàtica i lèxic 45 1,8 2, 5

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única  

La avaluació única consta de tres evidències:

Evidència 1: Prova gramatical

Descripció: Prova d’aplicació de coneixements gramaticals i la comprensió lectora

Pes: el 45% de la nota final.

Evidència2: Redacció

Descripció: Prova d’aplicació de l’expressió escrita.

Pes: el 35% de la nota final.

Evidència 3: Prova oral

Descripció: Prova d’aplicació de les habilitats orals (prosòdia, lectura i conversa).

Pes: el 20% de la nota final.

Revisió

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

Recuperació

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació de coneixements lèxics 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 7
Activitats d'avaluació de producció escrita 30% 3,25 0,13 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Activitats d'avaluació de producció oral 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Proves d'aplicació de coneixements gramaticals 40% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 7

Bibliografia

Llibre de text

Aguilar, V., A. Rubio y L. Domingo (2014) Mabruk. A2.1. Murcia: Diego Marín.

Material complementari

Abu-Sharar, Hesham (2015, 2ª ed.) Árabe para extranjeros. Textos de lectura. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Obres de consulta

- Hernández Martínez, J.  Gramática pràctica de árabe. (de A1 a B1) Almería: Albujayra. 

- PARADELA, N. (1999): Manual de sintaxis árabe, Madrid: Ediciones de la UAM. Sintaxi àrab. Obra de consulta.

- VV.AA. (2000): Introducció a la llengua àrab, Barcelona: Edicions UB. Gramàtica àrab. Obra de consulta.

Diccionaris

http://www.almaany.com/

(Diccionari monolingüe i multilingüe en línea)

Webs d’interès

https://www.laits.utexas.edu/aswaat/

(Material audiovisual que cobreix tots els nivells d’àrab. Alguns vídeos venen amb exercicis creats ad hoc)

 https://learning.aljazeera.net/en/pages/about-us

 (Recursos audiovisuals per a l'aprenentatge de l'àrab com a llengua estrangera)

https://www.aldadis.com/

(Centre de recursos per a estudiants i professors d’àrab com a llengua estragera)

 http://www.eoivalencia.net/caravana_del_sur/

(Materials auxiliars per l’autoaprenentatge de l’àrab i la formació permanent)

http://www.um.es/docencia/antanins/cms/

(Pàgina del professor Giménez Reíllo amb diversos recursos per l'aprenentatge d’àrab)

http://www.yamli.com/

(Buscador en àrab i transliterador automàtic)

 

 


Programari

Procesador de textos en àrab.