Logo UAB
2023/2024

Introducció a les institucions nacionals i internacionals per a traductors i intèrprets

Codi: 101458 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Guiomar Stampa Garcia-Ormaechea
Correu electrònic:
guiomar.stampa@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Català/castellà C1 MECR (Marc Europeu Comú de Referència)


Objectius

La funció de l’assignatura és oferir als estudiants els coneixements del marc polític i administratiu, tant nacional com internacional, en el qual hauran de desenvolupar la seva activitat de traducció i interpretació. Convé recordar que una part prou significativa de la tasca de traductors i intèrprets es realitza per a institucions públiques, ja sigui com a personal propi de les esmentades institucions o com a professionals autònoms.

 L’assignatura pretén donar així a l’estudiant les bases conceptuals i els elements històrics per a entendre l’organització del sistema internacional, amb especial èmfasi en la creació de les grans organitzacions internacionals del segle XX; 

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que comprèn les relacions internacionals del s XX., especialment des del final de la II Guerra Mundial i a partir de la caiguda del mur de Berlín.
 • Demostrar que ha assimilat el paper i les funcions de les grans organitzacions internacionals actuals, tant d’abast universal com regional, en l’àmbit polític i econòmic.
 • Demostrar que ha assimilat el funcionament i la dinàmica de la presa de decisions en el marc de les institucions europees, així com el procés històric de construcció europea.
 • Aplicar les competències adquirides per accedir a les fonts d’informació que pugui necessitar en l’exercici de la seva activitat professional.

Competències

 • Demostrar que es coneixen els condicionaments, agents i institucions que intervenen en la traducció i interpretació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es coneixen les principals institucions nacionals i internacionals que recorren a serveis de traducció i interpretació: Demostrar que es coneixen les principals institucions nacionals i internacionals que recorren a serveis de traducció i interpretació.
 2. Valorar críticament diferents entorns socials en què es desenvolupa la traducció i la interpretació: Valorar críticament diferents entorns socials en què es desenvolupa la traducció i la interpretació.

Continguts

Els continguts de l’assignatura es divideixen en dos grans blocs:

Organitzacions internacionals

 • La Societat de Nacions com a precursora de l’ONU
 • Les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats
 • Les organitzacions internacionals en l’àmbit econòmic i financer
 • L’estructura i funcionament de la UE; el procés de construcció europea; la traducció i la interpretació a la UE
 • El Consell d’Europa
 • L’OCDE.

Institucions espanyoles

 • La traducció i la interpretació en els organismes oficials: el cas del Ministeri d’Afers Estrangers espanyol.

Metodologia

La metodologia docent consistirà en explicacions del professorat sobre el temari de les assignatures i es reservarà una part de la classe, uns 15 minuts, a establir un diàleg i debat, amb l'alumnat, en relació a qüestions tractades en la mateixa classe o en sessions anteriors.

Els grups formats a principi de curs hauran de preparar una exposició oral davant la classe sobre qualsevol qüestió d'interès per a l'assignatura. L'elecció d'aquestes qüestions per part dels grups ha de ser tractada en tutoria abans de començar la preparació de l'exposició oral.

Al mateix temps, i vist el caràcter conceptual de l'assignatura, la lectura dels textos recomanats a classe és una activitat formativa personal i individualitzada, indispensable per al bon desenvolupament de l'aprenentatge.

El mateix s'aplica a la lectura de premsa de qualitat, nacional i especialment i internacional, així com a l'escolta de debats i informatius en altres mitjans nacionals i internacionals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals (exposicions del professor) 13,5 0,54 1, 2
Intervencions i participació activa dels alumnes a la classe 9 0,36 1, 2
Tipus: Supervisades      
Cerca de documentació 11,5 0,46 1, 2
Exposicions orals individuals dels alumnes sobre qüestions incloses al temari 11,5 0,46 1, 2
Tutories (preparació del treball de curs i continguts assignatura) 3 0,12 1, 2
Tipus: Autònomes      
Lectures de textos recomanats pel professor i de premsa internacional per tal d'aprofundir de manera autònoma els coneixements vinculats a l'assignatura 10 0,4 1, 2
Lectures de textos recomanats pel professor i de premsa internacional per tal d'aprofundir de manera autònoma els coneixements vinculats a l'assignatura 12,5 0,5 1, 2

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura consistirà en un examen final (de dues preguntes) que representa el 30% de la nota. L’altre 70% està determinat per les tasques d’avaluació continua, que inclou les tasques d’exposició oral (30%) i el treball (40%).  El dia en que a cada grup li correspongui fer una presentació oral, caldrà lliurar un breu treball on s’expliqui la metodologia utilitzada per a preparar l’exposició oral, les fonts consultades, un esquema dels continguts de l’exposició i un breu resum d’aquesta.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol orientatiu. Aquesta informació es concretarà a començament de curs pel docent responsable de l'assignatura.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cap cas es podrà fer una activitat de reavaluació pel valor del 100% de la nota final. La qualificació final màxima que poden obtenir els alumnes en la recuperació és un 5. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada. 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Es considera com a “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/ altre/a company/a, i com a “plagi” el fet de presentar part o tot un text d'un altre autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota “zero”. En el cas de còpia, si no es  pot determinar qui dels estudiants ha copiat el treball de l'altre, els dos seran penalitzats. 

Avaluació unica

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI. 

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a lapersona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

Examen final: 40%

Exposició oral: 40%

Treball: 20%


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 30% 2 0,08 1, 2
Exposicions orals del treball en grup 30% 1 0,04 1, 2
Treball 40% 1 0,04 1, 2

Bibliografia

Álvarez Conde, Enrique El régimen político español, Tecnos, Madrid 1990 (4ª edició) 

Arenal, Celestino del,  Introducción a las Relaciones Internacionales. Tecnos, Madrid 1990 (3a edició) 

Barbé, Esther, Relaciones Internacionales. Madrid, Tecnos 2003(2ª edición)

Díez de Velasco, Manuel , Las organizaciones Internacionales. Madrid, Tecnos Madrid 1995 (9a edició) 

Duroselle, Jean-Baptiste Història universal contemporània Vol. 2 Les relacions internacionals 1918-1945, Edicions Universitàries Catalanes, Barcelona 1982 

Duroselle, Jean-Baptiste Història universal contemporània Vol. 3 Les relacions internacionals 1945-1978, Edicions Universitàries Catalanes, Barcelona 1982 

Huntington, Samuel P. (1997), El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, PaidósBarcelona 1997 

Merle, Marcel Sociología de las relaciones internacionales, Alianza, Madrid 1997

Renouvin, Pierre Historia de las relaciones internacionales (siglos XIX y XX), Akal Ediciones, Madrid 1998 

Rodríguez Arana, Jaime (Dir.) La administración pública española, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid 2002

Tamames, Ramón, Estructura Economica Internacional, Alianza, 2010 (25a edició)

Zorgbibe, Charles Dictionnaire de politique internationale, Presses universitaires de France, Paris 1988 

Enllaços:

 http://europa.eu/about-eu/index_es.htm 

http://mondediplo.com/ (anglès)

 http://www.bbc.co.uk/news/world_radio_and_tv/

 http://www.bib.uab.es/premsa/es.php

http://www.chathamhouse.org/

http://www.cidob.org/

http://www.eliamep.gr/en/

http://www.france24.com/en/

http://www.france24.com/fr/

http://www.lamoncloa.gob.es/Espana/index.htm

http://www.politicaexterior.com/

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal

www.courrierinternational.com/

www.ifri.org/

www.monde-diplomatique.es/

www.monde-diplomatique.fr/


Programari

CAMPUS VIRTUAL, BUSCADORS INTERNET