Logo UAB
2023/2024

Pràctiques externes

Codi: 101456 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Nazir Ahmed Can
Correu electrònic:
nazir.ahmed.can@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Els i les estudiants han de posseir coneixements previs sobre:

- Àmbits d’empleabilitat del/ de la traductor/a i de l’intèrpret.

- Aspectes deontològics.

- El mercat laboral de la traducció i de la interpretació: serveis de traducció i d’interpretació i tasques relacionades.

- Gestió professional: tarifes, elaboració de pressupostos, facturació i fiscalitat.

- Associacionisme: associacions de traductors i traductores i d’intèrprets, comunitats virtuals de traductors i traductores i d’intèrprets professionals.


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és permetre als i a les estudiants d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica en relació amb el món de la traducció i de la interpretació, afavorint l’adquisició de competències que els/les preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva empleabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora.

Al final de l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

- Demostrar que coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció i de la interpretació.

- Gestionar problemes relacionats amb l’exercici de la professió de traductor i d’intèrpret.

- Aplicar d'una manera professional coneixements en els camps de la traducció i de la interpretació.


Competències

 • Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
 • Dominar els aspectes professionals de la interpretació.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Raonar críticament.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua: Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
 2. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació.
 3. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció.
 4. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió d'intèrpret: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió d'intèrpret.
 5. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor.
 6. Raonar críticament: Raonar críticament.
 7. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

Aplicació de coneixements adquirits sobre:

- Àmbits d’empleabilitat del traductor i de la traductora i de l'intèrpret.

- Tasques laborals de la traducció i de la interpretació; serveis de traducció i d’interpretació; estructura del mercat.

- Gestió professional: tarifes, elaboració de pressupostos, facturació i fiscalitat.

- Associacionisme: associacions de traductors i traductores i d’intèrprets, comunitats virtuals de traductors i traductores i d’intèrprets professionals.

- Aspectes deontològics.


Metodologia

Les Pràctiques Externes són una assignatura semestral optativa de 6 crèdits ECTS del quart curs del Grau en Traducció i Interpretació. S'identifica amb el codi 101456 i es regula mitjançant aquesta "Guia docent". Es pot cursar al primer semestre (grup 1), al segon (grup 2) o a l’estiu (grup 3). 

Aquestes pràctiques, en tant que formen part del pla d'estudis del Grau, són curriculars. Consisteixen en la realització, per part de l'alumnat, de tasques relacionades amb la traducció, amb la interpretació o amb altres possibles modalitats de mediació lingüística en empreses o entitats externes a la UAB o en institucions i centres de la mateixa universitat. L'alumnat no és remunerat.

L'assignatura consta d'un total de 150 hores, de les quals 100 corresponen a les hores de treball a l'empresa o entitat, físicament in situ online en aquells casos en què l'empresa o entitat ofereixi aquesta possibilitat. Les altres 50 hores preveuen, d’una banda, l'assistència a sessions informatives i de professionalització que tindran lloc a la Facultat o per videoconferència en dates i hores de les quals el coordinador de l’assignatura avisarà oportunament al alumnat. De l’altra, l’elaboració —al final de les pràctiques, i en la modalitat de treball autònom— d’una carpeta professional i d'una memòria conclusiva. 

Metodologies:

 • Resolució de problemes.
 • Realització de tasques.
 • Realització de projectes.
 • Estudi decasos.
 • Tècniques d'aprenentatge cooperatiu.
 • Classes magistrals.

Tutorització permanent a la FTI (tutor/a intern/a) i a l'entitat o empresa on o per a la qual es realitzen les pràctiques (tutor/a extern/a).

Més informació a la pàgina web de l'assignatura: <https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informacio-academica/practiques-externes/practiques-grau-de-traduccio-i-interpretacio-1345715262006.html>.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Reunions informatives i altres activitats d'orientació professional 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Realització de tasques i de projectes de traducció i d'interpretació 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Resolució de problemes relacionats amb l'exercici de la traducció i de la interpretació 9,5 0,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Realització de tasques i de projectes de traducció i d'interpretació 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Resolució de problemes relacionats amb l'exercici de la traducció i la interpretació 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura preveu que l'estudiant acompleixi les tasques següents:

1) 100 hores de pràctiques en una empresa/entitat/institució (in situ o online). Avalua el tutor extern o la tutora externa mitjançant informe (formulari web). 65% de la nota global.

2) Una memòria final (formulari web) quan s'hagi acabat el període de pràctiques. Avalua el/la coordinador/a de l'assignatura. 2% de la nota global.

3) Una carpeta professional quan s'hagi acabat el període de pràctiques. Avalua el tutor intern o la tutora externa mitjançant informe (formulari web). 25% de la nota global.

4) Un resum-valoració de cadascuna de les sessions d'orientació professional organitzades pel coordinador de l'assignatura i vicedegà de Internacionalització i Professionalització. Avalua el coordinador de l'assignatura. 8% de la nota global.

Memòria final

El formulari per a fer aquesta memòria es troba, en format online, a la web de la Facultat, pàgina de "Pràctiques": <https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informacio-academica/practiques-externes/practiques-grau-de-traduccio-i-interpretacio-1345715262006.html>.

Mitjançant preguntes d'opció múltiple i alguns camps de text, se sol·licita a l'estudiant una breu descripció i valoració de les tasques realitzades durant les pràctiques, de l'entitat o empresa on les ha dutes a terme i d'altres aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'assignatura i amb les competències adquirides. 

Carpeta professional

La carpeta professional, que l'estudiant haurà d'enviar en format .pdf directament al tutor intern, ha d'incloure els continguts següents:

- Carta de presentació, en la qual s'indicarà el nivell de domini de lescompetències específiques de l'àmbit de la traducció o de la interpretació i de les competèncias generals que sol·licita el mercat: orientació al client, planificació i organització, lideratge, compromís organitzatiu, negociació, presa de decisions, autocontrol, confiança en si mateix, flexibilitat i capacitat d'adaptació, innovació i creativitat, iniciativa i optimisme, resolució de conflictes, resistència a l'estrés, responsabilitat, capacitat d'aprenentatge, motivació per a millorar, persistència, cerca de l'excel·lència, habilitats comunicatives, treball en equip i cooperació.

- Currículum vitae.

- Selecció i comentari d'algunes d'algunes mostres o fragments de traduccions o d'interpretacions realitzades durant les pràctiques que facin palesa la competència en aquest àmbit. Caldrà demanar permís a l'empresa o entitat per a incloure aquestes mostres a la carpeta professional i, si escau, caldrà tenir cura d'ocultar-hi les dades considerades confidencials.

- Taula de tarifes.

- Factura fictícia.

Per a més detalls, consulteu el document explicatiu "Carpeta professional", l'enllaç al qual es troba a la pàgina web de l'assignatura, més amunt indicada.

Sessions d'orientació professional

Al llarg del curs s'organitzaran diverses activitats de professionalització, majoritàriament xerrades (presencials o per videoconferència) a cura d'una persona experta en orientació laboral en general o centrada en la traducció, la interpretació i/o la mediació lingüística en particular. Aquestes activitats s’anunciaran amb antelació mitjançant correu electrònic i tindran lloc a la franja lliure de docènciadel dimecres (13:00-14:30). L’estudiant haurà de lliurar al coordinador de l'assignatura, pel canal que el coordinador determini, i en el termini d'una setmana,  un resum-valoració de cada activitat de redactat lliure i que ocupi un mínim de deu ratlles. No s’admetran resums-valoracions d’estudiants que no hagin assistit a l'activitat, motiu pel qual es durà a terme control d'assistència.

Recuperació

Ateses les característiques de l'assignatura, no és possible recuperar-la en el mateix curs, en tant que "s'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit de durada semestral o anual" (Normativa FTI de recuperació d'activitats avaluables en el cas d'un NO PRESENTAT o d'un SUSPENS, Punt E.1, aprovada per Junta de Facultat del 9 de juny del 2010).

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el coordinador de l'assignatura comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el coordinador i l’estudiant.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

IMPORTANT: La informació sobre l'avaluació és a títolorientatiu. Serà concretada al començament del curs pel coordinador/a de l'assignatura.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada de les tasques realitzades a o per a l'empresa o entitat (informe tutor extern) 65% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Carpeta professional (informe tutor intern) 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Memòria final (avalua coordinador assignatura) 2% 0,5 0,02 2, 3, 6
Resums o valoracions de les sessions d'orientació professional (avalua coordinador assignatura) 8% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Cada entitat o empresa i cada tutor posaran a disposició de l’estudiant la bibliografia necessària per a la realització de les tasques que li siguin assignades.


Programari

L'ús de programari específic que requereixi coneixements previs per part de l'estudiant ha de ser explicitat per l'empresa o entitat col·labordora dins l'oferta de pràctiques.