Logo UAB
2023/2024

Expressió oral A per a intèrprets (castellà)

Codi: 101455 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Yolanda Rodríguez Sellés
Correu electrònic:
yolanda.rodriguez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 Comprendre i produir textos orals en llengua espanyola d'una certa complexitat, de temes generals i d’una àmplia gamma d’àmbits i registres.

 


Objectius

La funció de l'assignatura és desenvolupar la competència oral de l'alumne en llengua espanyola i capacitar-lo per produir discursos orals, ben estructurats, amb una expressió correcta, a fi de preparar-lo per a la mediació i la interpretació.

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de produir textos orals amb correcció ortològica, lèxica i discursiva.


Competències

  • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
  • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
  • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals i de variació lingüística.
  2. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits.
  3. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
  4. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
  5. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
  6. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
  7. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

Els blocs temàtics de l'assignatura són: 

1. L'especificitat del discurs oral. Diferències entre el discurs oral i el discurs escrit. El prestigi de la llengua escrita enfront de la prioritat de la llengua oral. Usos del discurs escrit i del discurs oral. El discurs oral formal.

2. Els aspectes fònics: articulació. La claredat en l'articulació, els problemes de pronunciació. Fases en la producció de la parla: respiració, fonació, articulació.

3. Els aspectes fònics: prosòdia. Forma segmental i entonativa. Trets prosòdics amb funció fonològica en espanyol: entonació, accent, pauses. La velocitat d'elocució, el valor de la intensitat, els contrastos rítmics.

4. La comunicació no verbal. Comunicació verbal i no verbal. El moviment i el gest, l'entorn, l'espai social, la gestió del temps.

5. Les varietats del discurs oral formal. Estudi de casos i pràctiques de construcció de textos orals.


Metodologia

Aquesta assignatura consta de 3 ECTS, que corresponen a 75 hores de dedicació de l'estudiant. 

A fi i efecte d’assolir els objectius establerts, el treball que han de portar a terme els estudiants consisteix en classes teòriques, presentacions, debats i discussions, cerca de documentació, lectures de materials, proves d'avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'anàlisi, comprensió i correcció de textos orals 3 0,12
Activitats d'autocorrecció dels textos orals produïts. 4 0,16
Activitats de producció de textos orals. 10 0,4
Tipus: Supervisades      
Preparació de les proves d'avaluació. 7 0,28
Tipus: Autònomes      
Preparació dels exercicis. Lectures. 45 1,8

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/aequivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova d'anàlisi, comprensió i correcció de textos orals. Se'n farà una i valdrà el 20% de la nota final. 20 1,5 0,06 1, 2, 6, 7
Prova d'autocorrecció dels textos orals produïts 1. 10 0,75 0,03 1, 2, 6
Prova d'autocorrecció dels textos orals produïts 2. 10 0,75 0,03 1, 2, 6
Prova de producció de textos orals 1. 30 1,5 0,06 3, 4, 5, 6, 7
Prova de producció de textos orals 2. 30 1,5 0,06 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Alcoba, Santiago (coord.) (2000). La expresión oral, Barcelona: Ariel Practicum.

Álvarez, A.I (2005) Hablar en español, ed. Nobel, Oviedo.

Bados López, Arturo. Hablar en público: guía práctica para lograr habilidad y confianza. Pyrámide. Madrid, 1991.

Briz, A. (coord.) (2008) Saber hablar, Instituto Cervantes, Aguilar, Madrid.

Bustos Sánchez, I. (2003). La voz: la técnica y la expresión, Barcelona: Paidotribo.

Campo Vidal, Manuel (2008). ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal?. Plaza y Janés. Barcelona, 2008.

Castellà Lidon, Josep M., M. Vilà i Santasusana, M. Casas Deseuras (2018) Secretos para hablar bien en público, Ed. Plataforma.

Davis, Flora. La comunicación no verbal. Alianza. Madrid, 1978.

Fernández de la Torriente, G. La comunicación oral. Playor. Madrid, 1990.

Laborda Gil, X. (2019). Claves de la comunicación oralPrácticas para el orador afable. Barcelona: Univesitat Oberta de Catalunya (UOC).

Martín, E. B. (2013). La atenuación y la intensificación: herramientas para un mensaje adecuado. Tinkuy: Boletín de investigación y debate, (19), 47-55.

París, C. (2014). Reflexiones sobre el discurso oral. Hablar en público. Ribalta: Quaderns d´ aplicació didàctica i investigació, (21), 75-90.

Tusón Valls, A. (1995). Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 73). Vers. cast. Análisis de la conversación. Barcelona: Ariel (Ariel Practicum), 1997.

 


Programari

S'especificarà al llarg del curs.