Logo UAB
2023/2024

Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)

Codi: 101443 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sofia Garcia Beyaert
Correu electrònic:
sofia.garcia.beyaert@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sofia Garcia Beyaert

Prerequisits

Per poder cursar aquesta assignatura, s’ha d’haver cursat i aprovat l’assignatura d’Iniciació a la Interpretació de tercer curs i, preferiblement, l’assignatura de Tècniques d’Interpretació Bilateral (anglès) . 
Nivell de domini de la llengua exigit:
 • Idioma A català/castellà: Nivell nadiu
 • Idioma B anglès: Nivell C1.3  MECR (Marc Europeu Comú de Referència) 
 
Nota important per als estudiants internacionals:

While the minimum level in Spanish for international exchange students is B2 according to the Common European Framework of Reference for Languages, the minimum recommended level in both Catalan/Spanish and English for admission to this subject is C1.3.


Objectius

La funció de l’assignatura és que els estudiants puguin aplicar els coneixements i habilitats adquirides en l’assignatura de Tècniques de preparació la interpretació bilateral a situacions pràctiques d’interpretació bilateral de dificultat mitjana i alta. 
 
En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:
• Demostrar que domina les tècniques de la interpretació bilateral en els àmbits d’ús més freqüents;
• D’aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes d’interpretació bilateral de dificultat mitjana i alta; 
• Integrar els coneixements adquirits per analitzar de manera crítica l’actuació professional de l’intèrpret bilateral; 
• Detectar i gestionar reconduint  mancances de comunicació lingüística i cultural. 
• Demostrar que sap aplicar els coneixements adquirits per a prendre decisions en situacions problemàtiques d’intepretació.
 

 


Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder interpretar.
 • Comprendre textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Dominar els aspectes professionals de la interpretació.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la interpretació.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Resoldre problemes d'interpretació bilateral. 
 • Resoldre problemes de traducció a la vista.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder interpretar.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes d'interpretació: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes d'interpretació.
 3. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes d'interpretació: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes d'interpretació.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder interpretar: Aplicar estratègies per a adquirir coneixements temàtics per poder interpretar.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 10. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació consecutiva.
 11. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació.
 12. Demostrar que es coneixen els diversos mètodes d'interpretació: Demostrar que es coneixen els diversos mètodes d' interpretació.
 13. Demostrar que es coneixen les fases del procés traductor: Demostrar que es coneixen les fases del procés traductor.
 14. Formular adequadament les necessitats informatives per poder interpretar: Formular adequadament les necessitats informatives per poder interpretar.
 15. Identificar la interpretació com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la interpretació com un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
 16. Identificar la interpretació com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la interpretació consecutiva com un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
 17. Integrar adequadament les diferents fases d'una interpretació bilateral: Integrar adequadament les diferents fases d'una interpretació bilateral.
 18. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes d'interpretació.
 19. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 20. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals, adequats al context i amb correcció lingüística.
 21. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 22. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 23. Tenir coneixements temàtics per poder interpretar: Tenir coneixements temàtics per poder interpretar.
 24. Treballar en equip: Treballar en equip.
 25. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 26. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes d'interpretació bilateral: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes d'interpretació bilateral.

Continguts

ES TRACTA D'UNA ASSIGNATURA PRÀCTICA. ELS ESTUDIANTS APRENEN TANT DE LES ACTIVITATS EN GRUP A CLASSE COM DE LES PRÀCTIQUES INTROSPECTIVES FETES A CASA. L'APRENENTATGE RESULTANT DE LA FEINA FETA A CLASSE NO ES POT SUBSTITUIR PER TREBALL INDEPENDENT A CASA. L'ASSISTÈNCIA A CLASSE ES FONAMENTAL PER PODER ASSOLIR ELS CONEIXEMENTS.

El continguts de l'assignature inclouen:

 • Pràctiques d’interpretació bilateral a través de role plays de dificultat mitjana i alta;
 • Pràctiques d'interpretació bilateral a través de diàlecs reals de dificultat mitjana;
 • Anàlisi crítica de l’actuació professional de la o l’intèrpret bilateral;
 • Codis deontològics que regeixen la pràctica de la interpretació bilateral.
 • Pràctiques de traducció a la vista als diversos àmbits propis de la modalitat
 • Confecció de glossaris temàtics per àmbits propis de la modalitat.
 • Ús apropriat de les cabines d'interpretació i el sistema de gravació.

Metodologia

La docència de l’assignatura s’organitzarà a l’entorn dels següents tipus  d’activitats formatives:

 • Resolució de problemes
 • Realització de tasques
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu
 • Resolució d’exercicis
 • Estudi de casos
 • Presentacions de treballs individuals/en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estudis de cas 5 0,2 4, 10, 11, 18, 23
Presentacions de treballs individuals / en grup 5 0,2 1, 6, 7, 19, 20, 21, 22
Resolució d'exercicis d'interpretació bilateral: role plays 27,5 1,1 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs individuals /en grup 11 0,44 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
Resolució d'exercicis d'interpretació bilateral 11 0,44 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
Tipus: Autònomes      
Ampliació de coneixements 20 0,8 2, 3, 14
Cerca de documentació 20 0,8 2, 3, 14
Preparació d'exercicis d'interpretació bilateral 43 1,72 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

L’avaluació d’aquesta assignatura consistirà en dues proves presencials i dos treballs avaluables. 

 L’avaluació de les proves es basarà en tres paràmetres: 

• fidelitat de la interpretació/TAV a l’ original (absència de distorsions, omissions o afegits),

• qualitat de la prestació oral de l’estudiant, 

• i nivell d’expressió adequat al text i públic.

Podran accedir a la recuperació els/les estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat).

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. L'equip docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificaciód’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.

La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la docent i la/l’estudiant.

Nota: La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. La professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

La/l’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

1. Entrega de col·lecció de fitxes d'avaluació (15%)

2. Traducció a la vista (30%)

3. Prova d'interpretació biltateral (55%) 

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Primera prova avaluable: traducció a la vista 30% 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26
2. Primer treball avaluable: role play 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26
3. Segona prova avaluable: interpretació bilateral 40% 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26
4. Segon treball avaluable: col·lecció de fitxes d'avaluació 15% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Bibliografia

LLIBRES I REVISTES

 

Bancroft, M.; García-Beyaert S.; Allen K.; Carriero-Contreras G.; Socarrás Estrada D. (ed.): The Community Interpreter: An International Workbook. Culture & Language Press, 2015.

 

Collados Ais, Ángela (ed): Manual de interpretación bilateral. Granada, Ed. Comares, 2001.

[Online book review: http://www.intralinea.org/reviews/item/Manual_de_Interpretacion_bilateral]

 

Gentile, A.; Ozolins, U.; Vasilakakos, M. (ed). Liaison Interpreting: a Handbook. Melbourne: Melbourne University Press, 1995.

[Location at UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1416409?lang=cat]

 

GARCIA-BEYAERT S,BANCROFT MA, ALLEN K, CARRIERO-CONTRERAS G, SOCARRÁS-ESTRADA D. Ethics and Standards for The Community Interpreter® - An International Training Tool. Cult Lang Press. 2015; URL: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2015/218104/Garcia-Beyaert_et_al_2015_TCii_Ethics_and_Standards.pdf 

 

Hale, Sandra: La Interpretación comunitaria : la interpretación en los sectores jurídico, sanitario y social, 2010.

[Locatation at UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1911285?lang=cat]

 

Jiménez Ivars, Amparo: Primeros pasos hacia la interpretación inglés-español. Edelsa, 2012.

[Location at UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1949067?lang=cat]

 

Mason, Ian (ed.) Triadic exchanges: studies in dialogue interpreting. Manchester, St. Jerome Publishing, 2001.

[Location at UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1493746?lang=cat]

 

Póchhacker, F. and Miriam Schlesinger: Healthcare interpreting: Discourse and Interaction.John Benjamins Publishing, 2007.

[Location at UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1754566?lang=cat]

 

Ugarte i Ballester, Xus: La pràctica de la interpretació anglès-català. Vic, EUMO Editorial, 2010.

[Location at UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1801789?lang=cat]

 

Wadensjö, C. (1998): Interpreting as Interaction. London: Longman.

[Location at UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035086?lang=cat]

 

ALRTRES RECURSOS

Interpreter Training Resourceshttp://interpreters.free.fr/

Plataforma de recursos per a la interpretació d'ellaç Linketerpretinghttp://webs.uvigo.es/linkterpreting/

Plataforma virtual de recursos sobre Traducció i Interpretació als Serveis Públics, grup de recerca MIRAS de la UAB: http://pagines.uab.cat/recursos_miras

National Network forInterpretinghttp://www.nationalnetworkforinterpreting.ac.uk/

Conferència internacional sobre interpretació als serveis públicshttp://www.criticallink.org/


Programari

 • Aula virtual Moodle, 
 • Procesador de text Word (o similar),
 • Lector de pdf Acrobat Reader (o similar), 
 • Navegador Chrome (o similar), 
 • Editor d'audio Audacity (o similar).