Logo UAB
2023/2024

Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)

Codi: 101440 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Sofia Garcia Beyaert
Correu electrònic:
sofia.garcia.beyaert@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Anna Suades Vall

Prerequisits

Nivell de domini de la llengua exigit:

-Idioma A català/castellà: Nivell nadiu.
-Idioma B anglès: Nivell C1.3  MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

Per poder cursar aquesta assignatura, els estudiants d'intercanvi han de tenir com a mínim el nivell B2 en les dues llengües de treball.


Objectius

La funció de l’assignatura és posar a l’abast de l’estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació bilateral així com introduir l’estudiant en les tècniques bàsiques d’aquesta modalitat perquè pugui posar-les a la pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat.

  En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que coneix els aspectes professionals de la interpretació bilateral  
 • Demostrar que ha assimilat els principis metodològics de la interpretació bilateral
 • Demostrar que domina les tècniques bàsiques de la interpretació bilateral en els àmbits d’ús més freqüents

Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder interpretar.
 • Comprendre textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Dominar els aspectes professionals de la interpretació.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la interpretació.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Resoldre problemes d'interpretació consecutiva.
 • Resoldre problemes de traducció a la vista.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder interpretar.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes d'interpretació: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes d'interpretació.
 3. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes d'interpretació: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes d'interpretació.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder interpretar: Aplicar estratègies per a adquirir coneixements temàtics per poder interpretar.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 10. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació.
 11. Demostrar que es coneixen els diversos mètodes d'interpretació: Demostrar que es coneixen els diversos mètodes d' interpretació.
 12. Demostrar que es coneixen les fases del procés traductor: Demostrar que es coneixen les fases del procés traductor.
 13. Formular adequadament les necessitats informatives per poder interpretar: Formular adequadament les necessitats informatives per poder interpretar.
 14. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió d'intèrpret: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió d'intèrpret.
 15. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i dinàmic de la equivalència traductora.
 16. Identificar els problemes de traducció propis de la interpretació consecutiva: Identificar els problemes de traducció propis de la interpretació consecutiva.
 17. Identificar els problemes de traducció propis de la traducció a la vista: Identificar els problemes de traducció propis de la traducció a la vista.
 18. Identificar la interpretació com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la interpretació com un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
 19. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder interpretar: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder interpretar.
 20. Integrar adequadament les diferents fases d'una interpretació consecutiva: Integrar adequadament les diferents fases d'una interpretació consecutiva.
 21. Integrar adequadament les diferents fases d'una traducció a la vista: Integrar adequadament les diferents fases d'una traducció a la vista.
 22. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes d'interpretació.
 23. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 24. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals, adequats al context i amb correcció lingüística.
 25. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 26. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 27. Tenir coneixements temàtics per poder interpretar: Tenir coneixements temàtics per poder interpretar.
 28. Treballar en equip: Treballar en equip.
 29. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 30. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes d'interpretació consecutiva: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes d'interpretació consecutiva.
 31. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció a la vista: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció a la vista.

Continguts

ES TRACTA D'UNA ASSIGNATURA PRÀCTICA. ELS ESTUDIANTS APRENEN TANT DE LES ACTIVITATS EN GRUP A CLASSE COM DE LES PRÀCTIQUES INTROSPECTIVES FETES A CASA. L'APRENENTATGE RESULTANT DE LA FEINA FETA A CLASSE NO ES POT SUBSTITUIR PER TREBALL INDEPENDENT A CASA. L'ASSISTÈNCIA A CLASSE ES FONAMENTAL PER PODER ASSOLIR ELS CONEIXEMENTS.

A aquesta assignatura tractem els següents continguts:

• Característiques específiques de la interpretació bilateral en relació a d’altres modalitats d’interpretació.

• Situacions comunicatives pròpies de la interpretació bilateral: interpretació d’enllaç i interpretació als serveis públics.

• Àmbits d’ús de la interpretació d’enllaç: reunions comercials, turisme, entrevistes, etc.

• Àmbits d'ús de la interpretació als serveis públics: socioeducatiu, sanitari i jurídico-policial.

• Aspectes metodològics de la interpretació bilateral:

 • contacte directe i espai compartit entre intèrpret i interlocutors;
 • visibilitat de la o l'intèrpret;
 • ús de la primera o la tercera persona;
 • bidireccionalitat;
 • imprevisibilitat i diversitat temàtica;
 • presa de notes;
 • traducció a vista;
 • llenguatge espontani;
 • varietat en els estils de llengua i registres;
 • diferències culturals entre els interlocutors;
 • gestió de la situació comunicativa.

• Pràctiques preinterpretatives.

• Ús correcte de les cabines i del sitema de gravació.

• Iniciació a les pràctiques d’interpretació bilateral a través de role plays de poca dificultat.


Metodologia

La docència de l’assignatura s’organitzarà a l'entorn dels següents tipus d'activitats formatives:

 • Resolució de problemes
 • Realització de tasques
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu
 • Resolució d’exercicis
 • Presentacions de treballs individuals/en grup

Al final del semestre, es destinaran aproximadament 15 minuts d’una de les classes a omplir les enquestes d'avaluació. Els estudiants contestaran preguntes sobre l’actuació docent del professorat i sobre l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats dirigides 45 1,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
Activitats supervisades 22 0,88 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 75,5 3,02 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Avaluació

AVALUACIÓ COTINUA

Les activitats avaluables d'aquesta assignatura consisteixen en tres proves avauables (exàmens) i un treball avaluable. La primera prova consisteix en un exercici bilingüe de restitució de frases, la segona en un exercici de traducció a la vista i la tercera en la interpretació completa d'un role play en la modalitat bilateral.

 L’avaluació de les proves es basarà en tres paràmetres: 

• integritat i fidelitat del text oral /TAV en la prestació de l’ estudiant (és a dir, que no hi hagi ni omissions ni afegits ni distorsió) , 

• qualitat de la prestació oral de l’estudiant, 

• i nivell d’expressió adequat al text i públic.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat, repetició d'exercicis, etc.). 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, l'equip docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. L'equip docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.
En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

S’assignarà un“no avaluable” quanles evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, duplicació de les proves, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.

La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Nota: La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura preveu la possiblitat d’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).

La tipologia i els percentatges d'activitats d’avaluació única seran les mateixes que les indicades al apartat de l'avaluació continua.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1. Primera prova avaluable: traducció a la vista 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
2. Treball avaluable: col·lecció de fitxes d'avaluació 15% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
3. Segona prova avaluable: qüestionari d'opció múltiple 20% 2 0,08 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 30
4. Tercera prova avaluable: interpretació bilateral 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Bibliografia

Llibres

Bancroft, M.; García-Beyaert S.; Allen K.; Carriero-Contreras G.; Socarrás Estrada D. (ed.): The Community Interpreter: An International Workbook. Culture & Language Press, 2015.

Collados Ais, Ángela (ed): Manual de interpretación bilateral. Granada, Ed. Comares, 2001. [Resenya en línia: http://www.intralinea.org/reviews/item/Manual_de_Interpretacion_bilateral]

Gentile, A.; Ozolins, U.; Vasilakakos, M. (ed). Liaison Interpreting: a Handbook. Melbourne: Melbourne University Press, 1995. [Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1416409?lang=cat]

Hale, Sandra: La Interpretación comunitaria : la interpretación en los sectores jurídico, sanitario y social, 2010. [Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1911285?lang=cat]

Jiménez Ivars, Amparo: Primeros pasos hacia la interpretación inglés-español. Edelsa, 2012. [Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1949067?lang=cat]

Mason, Ian (ed.) Triadic exchanges: studies in dialogue interpreting. Manchester, St. Jerome Publishing, 2001. [Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1493746?lang=cat]

Pöchhacker, F. and Miriam Schlesinger: Healthcare interpreting: Discourse and Interaction. John Benjamins Publishing, 2007. [Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1754566?lang=cat]

Ugarte i Ballester, Xus: La pràctica de la interpretació anglès-català. Vic, EUMO Editorial, 2010. [Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1801789?lang=cat]

Wadensjö, C. (1998): Interpreting as Interaction. London: Longman. [Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035086?lang=cat]

 

Altres enllaços

Interpreter Training Resources. http://interpreters.free.fr/

Plataforma de recursos per a la interpretació d'ellaç Linketerpreting: http://webs.uvigo.es/linkterpreting/

Plataforma virtual de recursos sobre Traducció i Interpretació als Serveis Públics, grup de recerca MIRAS de la UAB: http://pagines.uab.cat/recursos_miras

National Network for Interpreting. http://www.nationalnetworkforinterpreting.ac.uk/

Conferència internacional sobre interpretació als serveis públics: http://www.criticallink.org/


Programari

Aula virtual: Moodle

Processador de text: Word (o similar)

Lector de pdf: Acrobat Reader (o similar)

Navegador: Chrome (o similar)

Editor d´àudio: Audacity (o similar)