Logo UAB
2023/2024

Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (castellà)

Codi: 101425 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Yolanda Rodríguez Sellés
Correu electrònic:
yolanda.rodriguez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

L'estudiant ha de tenir un domini suficient de la llengua castellana per a prendre decisions de caràcter lingüístic d'una manera autònoma en l'àmbit dels llenguatges d'especialitat en general i dels llenguatges jurídic i administratiu i cientificotècnic en particular.
Preferiblement ha d'haver cursat les assignatures 101282 Llengua castellana per a traductors i intèrprets 1 i 101427 Llengua castellana per a traductors i intèrprets 2. També ha de tenir adquirides les habilitats de cerca i discriminació de la informació.


Objectius

La funció de l'assignatura és conèixer les particularitats lèxiques, morfosintàctiques, textuals i retòriques de textos especialitzats de la llengua castellana de tipologia diversa. En acabar l'assignatura, l’estudiant serà capaç d'analitzar textos especialitzats de tipologia diversa i valorar les implicacions per a la traducció especialitzada.


Competències

 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per a comprendre textos orals clars sobre temes personals i temes generals.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits
 9. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals, adequats al context i amb correcció lingüística.
 10. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 11. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 12. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

 • Caracterització dels llenguatges d’especialitat des d’un punt de vista lèxic, morfosintàctic, textual i retòric.
 • Estratègies de comprensió i de producció de textos especialitzats de diversos àmbits.
 • Resolució de problemes associats a cadascun dels àmbits d’especialitat.
 • Aplicació dels recursos de documentació i de les eines tecnològiques en la producció dels textos especialitzats.

Metodologia

A fi i efecte d’assolir els objectius establerts, aquesta assignatura se centra en classes teòriques i pràctiques.

L'estudiant ha de tenir en compte les notícies i les informacions publicades al Campus Virtual / Moodle.

Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura.

 El treball que han de portar a terme els estudiants consisteix en:

 • Classes teòriques
 • Presentacions individuals o en grup
 • Cerca de documentació
 • Lectures de materials
 • Treballs escrits
 • Exàmens parcials

Aquesta assignatura val 3 crèdits ECTS, corresponents a 75 hores d'activitat de l'estudiant.  

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats a l'aula 18 0,72 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Resolució de problemes en l'àmbit oral i escrit 45 1,8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Avaluació continuada

El sistema d'avaluació s'organitza en tres mòduls, cadascun dels quals té assignat un pes específic en la qualificació final:

1. Exercicis o projectes tutoritzats. Se'n lliurara un al llarg del curs, amb la possibilitat de revisar, si cal, la primera versió a partir de les correccions del professor i valdrà el 30% de la nota final. Activitat d'avaluació no presencial.

2. Resolució de problemes.Se'n farà una sessió al llarg del curs i valdrà el 30% de la nota final. Activitat d'avaluació a l'aula (3 h).

3. Prova escrita final. Se'n farà una a final de curs i valdrà el 40% de la nota. El format s'anunciarà oportunament; podrà ser un comentari d'un text d'especialitat, una prova de continguts o un test d'elecció múltiple. Activitat d'avaluació a l'aula (1,5 h).

L'avaluació és avaluació continuada. Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia al’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació.

El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Irregularitats

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Còpia o plagi

Es considera com a “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/ altre/a company/a, i com a “plagi” el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota “zero”. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

No avaluable

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidènciesd’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màximd’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Diagnòstic i resolució de problemes 30 3 0,12 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12
Projecte tutoritzat 30 7,5 0,3 3, 9, 10, 11
Prova de continguts 40 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

ALCARAZ, E. (et. al.) (ed.) (2007) Las lenguas profesionales y académicas. Barcelona, Ariel.

ALCARAZ, E. Brian Hughes y Adelina Gómez (2014) El español jurídico. Barcelona, Ariel.

ALCINA CAUDET, M.A. (2001). "El español como lengua de la ciencia y la medicina". Panace@ Vol. 2, Nº4.

CABRÉ, M. T. (1992). La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries. Capítol III.1 "Els llenguatges d'especialitat".

CABRÉ, M. T. (1999): "El discurs especializat o la variació funcional determinada per la temàtica: noves perspectives". En CABRÉ, M. T. (1999), La terminología. Representación y comunicación. Barcelona: IULA, 151- 173.

CABRÉ, M. T. (2001) La terminología científico-técnica. Barcelona, IULA, UPF.

CIAPUSCIO, G.; KUGUEL, I. (2002): "Hacia una tipología del discurso especializado: aspectos teóricos y aplicados". En GARCÍA PALACIOS, J.; FUENTES MORÁN, M. T. (eds.) (2002): Texto, terminología y traducción. Salamanca: Ediciones Galmar, págs.37-74.

GARCÍA, J. y M. T. FUENTES (2002) Texto, Terminología y Traducción, Salamanca, Ed. Almar.

GARCÍA Izquierdo, I. (2006) "El español neutro y la traducción de los lenguajes de especialidad", en Sendebar. Revista de Traducción e Interpretación, nº17. págs.149-167. Universitat Jaume I. 2006.

GUTIÉRREZ RODILLA, B. (2005) El lenguaje de las ciencias. Madrid: Gredos

LERAT, P. (1995) Las lenguas especializadas, Ariel Lingüística, Barcelona, 1997.

PONTRANDOLFO, G. 2016. Fraseología y lenguaje judicial. Las sentencias penales desde una perspectiva contrastiva. Roma: Aracne.

Real AcademiaEspañola y Consejo General del Poder Judicial, Diccionario del español jurídico. Madrid: Espasa, 2016. Versión en línea: http://dej.rae.es/

TERCEDOR SÁNCHEZ, María Isabel (1999) La fraseología en el lenguaje biomédico: análisis desde las necesidades del traductor, http://elies.rediris.es/elies.html

VIVANCO CERVERO, V. (2006) El español de la ciencia y la tecnología. Madrid: Arco Libros.

VV. AA. (2004) Actas del II Congreso Internacional de Español para fines específicos, Utrecht: Instituto Cervantes:http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/publicaciones_espanol/publicaciones_centros/utrecht/espanol_fines_II.htm

VV. AA. (2009) El español, lengua para la ciencia y la tecnología. Presente y perspectivas de futuro, Madrid: Instituto Cervantes, Santillana.

RECURSOS WEB

Recursos lexicográficos desarrollados por el grupo InfoLex: http://www.iula.upf.edu/recurs03ca.htm

Recursos terminográficos y herramientas de gestión de la terminología desarrollados por el grupo IULATERM: http://www.iula.upf.edu/recurs02ca.htm

Termcat. Centre de Terminologia: http://www.termcat.cat/

Grupo de investigación TermEsp (CINDOC): http://www.cindoc.csic.es/investigacion/grupos/7.htm

Puntoycoma. Boletín de los traductores españoles de las instituciones europeas,

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/bienve.htm

Tesauros y Glosarios IEDCYT (CINDOC) en Línea: http://thes.cindoc.csic.es/index_esp.php


Programari

No es fa servir cap programari.