Logo UAB
2023/2024

Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (català)

Codi: 101424 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Helena Borrell Carreras
Correu electrònic:
helena.borrell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Les persones que es matriculin en aquesta assignatura han de tenir un domini suficient de la llengua catalana per a prendre decisions de caràcter lingüístic d'una manera autònoma en l'àmbit dels llenguatges d'especialitat en general i dels llenguatges jurídic, administratiu i cientificotècnic en particular. (Preferiblement han d'haver cursat les assignatures 101281 Llengua catalana per a traductors i intèrprets 1 i 101426 Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2). També han de tenir adquirides les habilitats de cerca i discriminació de la informació.


Objectius

La funció de l'assignatura és fer conèixer les particularitats lèxiques, morfosintàctiques, textuals i retòriques de textos especialitzats de la llengua A de tipologia diversa.

En acabar l'assignatura, les persones que s'hi hagin matriculat han de ser capaces de produir textos especialitzats de tipologia diversa amb correcció lingüística.


Competències

 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per a comprendre textos orals clars sobre temes personals i temes generals.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits
 9. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals, adequats al context i amb correcció lingüística.
 10. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 11. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 12. Treballar en equip: Treballar en equip.

Continguts

1. La llengua d'especialitat. Introducció. 

2. El llenguatge científic.

 • Caracterització del llenguatge científic des d’un punt de vista lèxic, morfosintàctic, textual i retòric.
 • Estratègies de comprensió i de producció de textos científics.
 • Resolució de problemes associats als textos científics.
 • Aplicació dels recursos de documentació i de les eines tecnològiques en la producció dels textos científics.

3. El llenguatge administratiu.

 • Caracterització del llenguatge administratiu des d’un punt de vista lèxic, morfosintàctic, textual i retòric.
 • Estratègies de comprensió i de producció de textos administratius.
 • Resolució de problemes associats als textos administratius.
 • Aplicació dels recursos de documentació i de les eines tecnològiques en la producció dels textos administratius.

4. El llenguatge jurídic.

 • Caracterització del llenguatge jurídic des d’un punt de vista lèxic, morfosintàctic, textual i retòric.
 • Estratègies de comprensió i de producció de textos jurídics.
 • Resolució de problemes associats als textos jurídics.
 • Aplicació dels recursos de documentació i de les eines tecnològiques en la producció dels textos jurídics.

Metodologia

Es combinen diferents estratègies docents segons el contingut que es tracti: a) exposició del professor, b) resolució de problemes, c) treball tutorizat.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició del professor 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Exercicis o projectes tutoritzats 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

El sistema d'avaluació s'organitza en tres mòduls, cadascun dels quals té assignat un pes específic en la qualificació final:

1. Exercici o projecte tutoritzat. Se'n lliurarà un al llarg del curs, amb la possibilitat de revisar, si cal, la primera versió a partir de les correccions del professor o professora, i valdrà el 40% de la nota final. 

2. Resolució de problemes. Se'n farà una sessió al llarg del curs i valdrà el 30% de la nota final (3 h).

3. Prova escrita final. Se'n farà una a final de curs i valdrà el 30% de la nota. El format s'anunciarà oportunament; podrà ser un comentari d'un text d'especialitat, una prova de continguts o un test d'elecció múltiple (1,5 h).

Les activitats d’avaluació que es lliurin més enllà de la data fixada no seran acceptades.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cap cas es podrà fer una activitat de reavaluació pel valor del 100% de la nota final. La qualificació final màxima que poden obtenir els alumnes en la recuperació és un 5. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit elprocediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.

El dia de l’avaluació única elprofessorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).

Activitats d’avaluació única

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els percentatges següents:

 • Prova escrita (50 %)
 • Dues activitats de resolució de problemes: un text científic (25 %) i un text administratiu (25 %).

 Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis o projectes tutoritzats 40% 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova escrita final 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Resolució de problemes 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Jornades catalanes sobre llengües per a finalitats específiques. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona (actes de les diferents edicions de les Jornades).

Alberola, P. et al. (1996). Comunicar la ciència: teoria i pràctica dels llenguatges d'especialitat. Picanya: Bullent.

Altés, N. i X. Pejó (2001). Manual de redacció administrativa. Vic: Eumo.

Cabré, M. Teresa (1992). La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries. Capítol III.1 "Els llenguatges d'especialitat".

Duarte, C. et al. (1998). Manual de llenguatge administratiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Escola d'Administració Pública.

GRETEL (Grup d'Estudis de Tècnica Legislativa) (1995). La redacció de les lleis. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Escola d'Administració Pública.

Hoffmann, L. (1998). Llenguatges d'especialitat. Selecció de textos. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada; Universitat Pompeu Fabra.

Lerat, P. (1995) Las lenguas especializadas. Barcelona: Ariel, 1997.

Marquet, L. (1993). El llenguatge científic i tècnic. Barcelona: Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Riera, C. (1992). Manual de català científic. Barcelona: Claret.

Riera, C. (1994). El llenguatge científic català. Barcelona: Barcanova.

Riera, C. (2005). Manual de redacció científica. Barcelona: Claret.

Salom, J. (2006). Català jurídic. Andorra la Vella: Universitat d'Andorra i Fundació Crèdit Andorrà.


Programari

Per a la revisió de textos, s'ha de disposar de Microsoft Word (o un programa similar) i Adobe Acrobat Reader (PDF).