Logo UAB
2023/2024

Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-castellà)

Codi: 101320 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Gabriel Lopez Guix
Correu electrònic:
gabriel.lopez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Gabriel Lopez Guix

Prerequisits

Al començament del curs, els estudiants han de ser capaços de:

 • Demostrar els seus coneixements sobre diferents aspectes culturals de l'anglès.
 • Aplicar aquests coneixements a la interpretació de referències culturals relacionades amb l'anglès.
 • Combinar diferents àrees de coneixement a l'hora de prendre decisions sobre aspectes culturals de l'anglès.
 • Transmetre informació sobre aspectes culturals de l'anglès.

 


Objectius

La funció de l'assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució dels problemes de la revisió de traduccions i la traducció de textos editorials no literaris de diversos gèneres.

En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

    -
Demostrar que posseeix coneixements i comprèn els principis metodològics que regeixen la traducció editorial no literària, la revisió de traduccions, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
    -
Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos editorials no literaris de diversos gèneres i la revisió de traduccions.
    -
Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció editorial no literària i la revisió de traduccions.
    -
Transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionats amb la traducció editorial no literària i la revisió de traduccions.
    -
Aplicar les seves competències per poder emprendre, amb un elevat grau d'autonomia, estudis posteriors per a l'especialització professional.


Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos editorials no literaris.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos editorials no literaris.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos no literaris de l'àmbit editorial amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos editorials no literaris.
 8. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció editorial no literària.
 9. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció editorial no literària.
 10. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
 11. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor editorial no literari.
 12. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 13. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir editorials no literaris.
 14. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos editorials no literaris.
 15. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció editorial no literària.
 16. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos editorials no literaris adequats al context i amb correcció lingüística.
 17. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció editorial no literària i dur a termes les tasques correspon
 18. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 19. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos editorials no literaris.
 20. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 21. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció editorial no literària.

Continguts

 • Àmbit laboral del sector editorial no literari: condicions, tipus de feines, sector associatiu, etcètera.
 • Revisió de traduccions com a encàrrec professional del traductor.
 • Resolució de dificultats de traducció de textos humanístics i divulgació, com assaig, textos acadèmics, fascicles, enciclopèdies i obres referència, guies de viatge, etcètera.
 • Resolució de dificultats de traducció de textos periodístics, com recopilacions d'articles, entrevistes, etcètera.
 • Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per a la traducció editorial no literària.
 • Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels pertinents per a la traducció editorial no literària.

Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S'utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB o qualsevol altre entorn visual d'ensenyament i aprenentatge.

Metodologies possibles:

    -
Realització de tasques de traducció
    -
Realització de projectes de traducció
    -
Resolució d'exercicis
    -
Presentacions de treballs individuals o en grup
    -
Debats (presencials o en fòrums)
    -
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu


Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit per part de l'estudiant:

    -
Activitats dirigides: responen a una programació horària predeterminada i requereixen la direcció presencial del professorat.
    -
Activitats supervisades: requereixen la supervisió més o menys puntal del professorat.
    -
Activitats autònomes: l'estudiant s'organitza el temps i l'esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de traducció 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Resolució d'exercicis 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció editorial 5 0,2 8, 9, 10, 11
Preparació de traduccions i treballs 16,9 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 30 1,2 2, 14
Preparació d'exercicis 8,1 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Preparació de traduccions i treballs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

L’avaluació es continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’estudiantat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6 % (dos terços) o més de la qualificació final amb una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Nota: La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única  

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats de documentació i recerca per a la traducció editorial no literària 25 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Exercicis i treballs relacionats amb aspectes rellevants de la traducció editorial no literària 25 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Exercicis supervisats i encàrrecs de traducció editorial no literària 25 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Treball o traducció final 25 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

1. Diccionaris monolingües en castellà

Casares, Julio, Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gustavo Gili, 1999.

Diccionario general de la lengua española (DGLE), Barcelona, Biblograf, 1999, 1ª reimpr.

Moliner, María, Diccionario de uso del español, 2 vols., Madrid, Gredos 2007, 3ª ed.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 21ª ed.

Seco, Manuel, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Diccionario del español actual, 2 vols., Madrid, Aguilar, 1999.

 

2. Diccionaris monolingües en anglès

New Oxford English Dictionary, 20 vols., Oxford, Clarendon Press, 1989.

The New Shorter Oxford Dictionary, 2 vols., Oxford, Clarendon Press, 1994, 4ª reimpr.

Webster's Third New International Dictionary, Springfield (Mass.), Merriam-Webster, 1993.

 

3. Diccionaris bilingües

Collins universal español-inglés/English-Spanish Dictionary, Barcelona, Grijalbo, 2009, 8ª ed.

Diccionario Oxford español-inglés inglés-español, Madrid, Oxford University Press, 2008, 4ª ed..

Diccionario internacional Simon&Schuster inglés-español español-inglés, Nueva York, MacMillan, 1997, 2ªed.

Gran diccionario Larousse español-inglés English-Spanish, Barcelona, Larousse, 2008, 2ª ed.

 

4. Gramàtiques i diccionaris de dubtes de l'anglès

Alexander, L. G., Longman English Grammar, Londres, Longman, 1988.

Collins Cobuild English Grammar, Londres, HarperCollins, 2006, 2ª ed. rev.

Michael Swan, Practical English Usage, Oxford/Nueva York, Oxford University Press, 2005, 3ª ed.

Quirk, Randolph, y Greenbaum, Sidney, A University Grammar of English, Harlow (Essex), Longman, 1993, 28ª reimpr.

Thompson, A. J., y A. V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford, Oxford University Press, 1996, 4ª ed.

 

5. Gramàtiques, diccionaris, manuals i altres obres de referència en castellà

Agencia Efe, Manual del español urgente, Madrid, Cátedra, 2006, 18ª ed. corr. y aum. Parcialment disponible en versió digital.

Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994.

Bosque, Ignacio (director), Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid, SM, 2004.

Corripio, Fernando, Diccionario de ideas afines, Barcelona, Herder, 2000, 7ª ed.

Fundéu-BBVA, Vademécum: Diccionario de dudas del español, disponible en edició digital.

García Yebra, Valentín, Claudicación en el uso de las preposiciones, Madrid, Gredos, 1988.

Gili Gaya, Samuel, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Vox, 1993, 15ª ed.

Lázaro Carreter, Fernando, El dardo en la palabra, Barcelona, Círculo de lectores, 1997.

—, El nuevo dardo en la palabra, Madrid, Aguilar, 2003.

Lorenzo, Emilio, El español de hoy, lengua en ebullición, Madrid, Gredos, 1994, 4ª ed.

—, Anglicismos hispánicos, Madrid, Gredos, 1996.

—, El español en la encrucijada, Madrid, Espasa Calpe, 1999.

Martínez de Sousa, José, Diccionariode usos y dudas del español actual (DUDEA), Gijón, Trea, 2008, 4ª ed.

—, Manual de estilo de la lengua española 4 (MELE 4), Gijón, Trea, 2012, 4ª ed. rev. y amp.

—, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón, Trea, 2004.

—, Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas, Gijón, Trea, 2007.

Marsá, Francisco, Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española, Barcelona, Ariel, 1994.

País, El, Libro de estilo, Madrid, Aguilar, 2002. Versió en línia parcial.

Real Academia Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2009.

Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1999.

Redes, Diccionario combinatorio del español combinatorio, Madrid, SM, 2004.

Seco, Manuel, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, 10ª ed. 2ª reimpr.

Torrents dels Prats, A., Diccionario de dificultades del inglés, Barcelona, Juventud, 1989.

 

6. Corpora de referència

CREA, Corpus de referencia del español actual. Versió en línia.

CORDE, Corpus diacrónico del español. Existe Versión en línia.

 

 7. Manuals de teoria i pràctica de la traducció

García Yebra, Valentín, Teoría y práctica de la traducción,Madrid, Gredos, 1982.

LópezGuix, Juan Gabriel, y Jacqueline Minett Wilkinson, Manual de traducción inglés/castellano, Barcelona, Gedisa, 2006, 5ª ed.

Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Londres/Nueva York, Prentice Hall International Ltd, 1987. (Existe versión castellana: Manual de traducción, trad. Virgilio Moya, Madrid, Cátedra, 1992.)

Stockwell, R. P., J. D. Bowen y J. W. Martin, The Grammatical Structures of English and Spanish, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1965.

Wandruska, Mario, Nuestros idiomas comparables e incomparables, trad. Elena Bombín, Madrid, Gredos, 1976.

 

8. Sobre traducció

Ayala, Francisco, «Breve teoría de la traducción» (1946), en La estructura narrativa, Barcelona, Crítica, 1984.

Bellos, David, Is That a Fish in your Ear?, Londres, Faber & Faber,  2011.

Borges, Jorge Luis, «Las versiones homéricas» (1932), en Obras completas, Barcelona, Emecé, 1989.

—, «Los traductores de las 1001 noches» (1936), ibíd.

—, «Piere Menard, autor de El Quijote» (1939), ibíd.

—, «La busca de Averroes» (1947), ibíd.

Catelli, Nora, y Marietta Gargatagli, El tabaco que fumaba Plinio, Barcelona, Serbal, 1998.

Coseriu, Eugenio, «Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción», en El hombre y su lenguaje, Madrid, Gredos, 1977.

Eco, Umberto, Decir casi lo mismo, trad. Helena Lozano, Barcelona,Lumen, 2008.

Fernández González, Vicente (comp.), La traducción de la A a la Z, Córdoba, Berenice, 2008.

García Yebra, Valentín, En torno a la traducción. Teoría, crítica, historia, Madrid, Gredos, 1983.

—, Traducción: teoría y práctica, Madrid, Gredos, 1994.

Gentzler, Edwin, Contemporary Translation Theories, Londres/Nueva York, Routledge, 1993.

Grossman, Edith, Why Translation Matters, New Haven, Yale University Press, 2010.

Larbaud, Valéry, Sous l’invocation de Saint Jérome, París, Gallimard, 1946.

López Guix, Juan Gabriel, «Literalidad y libertad: un camino para la traducción literaria», en Carlos Fortea (coord.), El viaje de la literatura, Madrid, Cátedra, 2018.

Marías, Javier, «Ausencia y memoria en la traducción poética» (1980), en Literatura y fantasma, Madrid, Siruela, 1993.

—, «La traducción como fingimiento y representación» (1982), ibíd.

Monterroso, Augusto, «Llorar a orillas del río Mapocho» (1983), en La palabra mágica, Barcelona, Anagrama, 1996.

Ortega y Gasset, José, «Miseria y esplendor de la traducción» (1937), en Obras completas, Madrid, Alianza, 1983, t. V.

Palomero, Mari Pepa (compiladora), Antología de El trujamán, Madrid, Instituto Cervantes, 2002. Textos consultables al Centro Virtual Cervantes.

Paz, Octavio, Traducción: literatura y literalidad, Barcelona, Tusquets, 1971, 1990.

Ruiz Casanova, José Francisco, Ensayo de una historia de la traducción en España, Madrid, Cátedra, 2018.

 


Programari

No es requereix cap programari específic.