Logo UAB
2023/2024

Traducció jurídica i financera B-A (anglès-català)

Codi: 101300 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Carmen Bestue Salinas
Correu electrònic:
carmen.bestue@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

En iniciar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de:

 • Demostrar que posseeix i comprèn coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció, els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de gèneres especialitzats econòmics, administratius i jurídics senzills.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció de gèneres especialitzats econòmics, administratius i jurídics senzills.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció de gèneres especialitzats econòmics, administratius i jurídics senzills.

 


Objectius

CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS

L'objectiu de l’assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució de problemes de traducció de textos jurídics i financers de diversos gèneres.

En acabar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix coneixements i comprèn els principis metodològics que regeixen la traducció jurídica i financera, els aspectes professionals i instrumentals, i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per resoldre problemes de traducció de textos jurídics i financers.
 • Integrar coneixements per emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció jurídica i financera.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a la traducció jurídica i financera.
 • Aplicar competències per poder emprendre, amb un alt grau d’autonomia,  estudis posteriors per a l’especialització professional en traducció jurídica i financera.

 


Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 5. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits jurídics i financers.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits jurídics i financers.
 8. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció jurídica i financera.
 9. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció jurídica i financera.
 10. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 11. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor jurídic i financer.
 12. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 13. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 14. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos jurídics i financers.
 15. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.
 16. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits jurídics i financers, adequats al context i amb correcció lingüística.
 17. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció jurídica i financera i dur a termes les tasques corresponen
 18. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 19. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos jurídics i financers.
 20. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 21. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció jurídica i financera.

Continguts

CONTINGUTS

 • Dret comparat de les famílies jurídiques de la combinació lingüística (B-A).
 • Fonts primàries del dret de la combinació lingüística.
 • Conceptes bàsics de l’àmbit financer.
 • Perfils laborals de la traducció jurídica i financera en la combinació lingüística (traductor jurat, traductor judicial, traductor jurídic), associacions professionals i altres aspectes del sector.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics del dret civil i de família, com ara contractes o capítols matrimonials.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics del dret de societats, com ara estatuts, escriptures de constitució, actes de junta, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres jurídics del dret processal, com ara sentències i altres documents judicials.  
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres financers, com ara fulletons publicitaris d’empreses de fons d’inversió, informes d’auditoria, comptes anuals, articles de premsa especialitzada, etc.
 • Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per a la traducció jurídica. Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels adients per a la traducció jurídica.

Metodologia

 • Resolució d’exercicis
 • Resolució de problemes de traducció
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu
 • Ús d’eines del campus virtual
 • Ús de recursos tecnològics i multimèdia
 • Exposició de temes teòrics del camp d’especialitat
 • Presentació de treballs individuals o en grup

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Preparació de carpeta de l'estudiant 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Resolució d'exercicis i presentació de treballs individuals o en grup 33 1,32
Tipus: Supervisades      
Debats sobre aspectes de la traducció 5 0,2
Supervisió de la carpeta de l'estudiant 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Documentació 30 1,2 5, 14, 15, 19
Preparació d'exercicis 8,5 0,34 6, 7, 13, 18
Preparació de traduccions i treballs 44 1,76 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única  

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta de l'estudiant 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Participació 30% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Prova d'avaluació 30% 2 0,08 1, 7, 9, 10, 12, 17, 20, 21
Tasques de traducció 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

 

Lectures recomanades

Alcaraz varó, E. (2007): El inglés jurídico: textos y documentos, Ariel, Barcelona

Alcaraz varó, E., campos, m.a. i gianbruno, c. (2007): El inglés jurídico americano, Ariel, Barcelona, 4ª edició actualitzada.

Alcaraz varó, E.; Hughes, B. (2002) Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome.

Borja, Anabel (2000): El texto jurídico inglés y su traducción al español, Ariel Lenguas Modernas, Barcelona.

Borja, Anabel (2007): Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Cao, D. (2007) Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.

Edwards, a.b. (1995): The Practice of Court Interpreting,  John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia

Feria garcía, Manuel C. (1999): Traducir para la justicia, Interlingua, 9, Editorial Comares, Granada.

Hickey, l. (1993): "Equivalence, Certainly - But is it Legal?", Turjuman,  vol. 2, núm, 2, École Superieur Roi Fahd de Traduction, Tànger, p. 65-76

Hickey, l. (1996): "Aproximación didáctica a la traducción jurídica" a Hurtado, a., La enseñanza de la traducción, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló, p.127-141

Gémar, j.c. (1979): "La traduction juridique et son enseignement: aspects théoriques et practiques", META, vol. 24, núm. 1, p.35-53

Monzó, E. (ed). (2006) Les plomes de la justícia. La traducció al català de textos jurídics. Barcelona: Pòrtic.

Ortega arjonilla, Emilio, Doblas Navarro, María del Carmen i PANEQUE ARANA, Silvia (1996), "Peculiaridades del lenguaje jurídico desde la perspectiva lingüista" a SANGINÉS, Pedro i ORTEGA, Emilio (eds.) Introducción a la traducción jurídica y jurada francés-español, Editorial Comares, Granada

Santamaria, l. (1997): "La traducció jurídica, paraula de traductor?" a Revista de Llengua i Dret, juliol, núm. 27, p.79-90

Santamaria, l. (2003): “Eines multidisciplinàries per a l’ensenyament de la traducció anglès-català: la traducció de contractes, Revista de llengua i dret, 39, setembre 2003, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona.     

 

Obres de referència

Llenguatge administratiu i llenguatge jurídic en català

Àvila, p. (1986): Formulari notarial,  Bosch, Barcelona

Cinquanta documents jurídics en català  (1976): Il.lustre Col.legi d'Advocats, Barcelona

Duarte, c. (1993): Llengua i Administració,  Columna, Barcelona

Duarte, c., alsina, a., aibina, s. (1993): Manual de llenguatge administratiu,  Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona

Duarte, c., broto, p. de (1990): Introducció al llenguatge jurídic,  Escola d'Administració Pública de Catalunya, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona

Formulari jurídic  (1994): Consell dels Il.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya, Departament de Cultura de la Generalitat de Ctalunya, Departament de Jusítica de la Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Normalització Lingüística, Colex Data, Barcelona

Diccionari jurídic català  (1992): Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Llengua i Administració  (1982-1994): Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona

Llengua i Ús,  (1994-  ): Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona

Manual de documents jurídics en català  (1995): Convergència Democrática de Catalunya, Barcelona

Mart, p. (1996): "Situació actual del llenguatge administratiu en llengua catalana" a Revista de llengua i dret,  núm. 25, juliol, EAPC, Barcelona, p. 8-30

Martín, p. (1992): Formularis del procés penal , Fundació Jaume Callís, Barcelona

Pasquau liaño, Miguel (1996), "Las peculiaridades del lenguaje jurídico desde la perspectiva del jurista" a SANGINÉS, Pedro i ORTEGA, Emilio (eds.) Introducción a la traducción jurídica y jurada francés-español, Editorial Comares, Granada

Rebés, j.e., sallas, v., duarte, c. (1987): Formulari de procediment adminsitratiu,  Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona

"Resolució de 2 de novembre de 1987, per la qual es publiquen acords sobre llenguatge administratiu", DOGC, núm 914, (13.11.1987), p. 3983-3984

"Resolució de 3 d'abril de 1991, per la qual es publiquen acords sobre llenguatge adminsitrati", DOGC, núm. 1438 (3.5.1991), p. 3-5

Revista de Llengua i Dret,  (1983-    ): Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona

Diccionaris específics

AlcarazVaró, Enrique Diccionario de terminos jurídicos: inglés-español, spanish-english. Barcelona: Ariel, 1993 - ISBN 84-344-1579-8

Elsevier's Dictionary  of Criminal Science in eight languages: English/American-French-Italian-Spanish-Portuguese-Dutch-Swedish and German. Amsterdam: Elsevier, 1960

Herbst, Robert Dictionary of Commercial, Financial and Legal Terms: English-German-French  Thun, Switzerland: 1989 3 v.

Lacasa Navarro, Ramón Diccionario de derecho, economía y política Madrid: Revista de Derecho Privado: Editoriales de Derecho Reunidas, 1980

Edgard Le Docte Dictionnaire des termes juridiques en quatre langues 2a ed. Bruxelles: Oyez, 1978

Mozley, Herbert Newman Mozley and Whiteley's: Law Dictionary  10a ed. London: Butterworths 1990

West's Law and Commercial Dictionary in five languages: definitions of the legal and commercial: English to German, Spanish, French, Italian  St. Paul, Minn: West Publishing, 1988

 

Enllaços d'interès

Diccionaris monolingües (anglès)

Black’s Law Dictionary

<http://thelawdictionary.org/>

Duhaime’s Law Dictionary

<http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx>

Legal dictionary

<http://dictionary.law.com/>

Wex dictionary and encyclopedia (Cornell University Law School)

<https://www.law.cornell.edu/wex>

 

Diccionaris monolingües (català)

Diccionari jurídic català (amb equivalents en castellà)

<http://cit.iec.cat/DJC/>

 

Diccionaris monolingües (castellà)

Enciclopedia jurídica (UNED)

<http://www.uned-derecho.com/diccionario>

 

Models i formularis (anglès)

All Law

<http://www.alllaw.com/>

Legal Forms

<http://www.legalforms.name>

 

Models i formularis (català)

Formularis jurídics del CICAC (Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya)

<http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/>

Documents notarials de Plataforma per la Llengua

<https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/documents-notarials/>

 

Cercadors de terminologia

Cercaterm

<http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/>

Justiterm

<http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/justiterm/>

UBTerm

<http://www.ub.edu/ubterm/>

 

Llenguatge jurídic i administratiu

Departament de Justícia. Autoaprenentatge de llenguatge jurídic

<http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/>

 

Recopilacions de recursos

Cataweb. La llenguacatalana en l’àmbit jurídic.

<http://cataweb.cat/>

Departament de justícia. Llenguatge jurídic.

<http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/llenguatge_juridic/>

Recursos lingüístics del Parlament de Catalunya

<https://www.parlament.cat/web/documentacio/index.html>

 

 


Programari

Farem servir les eines habituals d'edició de textos, fulls de càlcul i bases de dades.