Logo UAB
2023/2024

Traducció literària B-A (anglès-castellà)

Codi: 101295 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gabriel Lopez Guix
Correu electrònic:
gabriel.lopez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Al iniciar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

 • Demostrar coneixement dels principis metodològics bàsics que regeixen la traducció professional i els aspectes instrumentals i els problemes contrastius per aquesta combinació lingüística.
 • Demostrar que estan familiaritzats amb les tendències literàries en anglès.
 • Diferenciar els gèneres literaris i identificar les seues característiques específiques.
 • Aplicar estratègies per ampliar els seus coneixements literaris per poder traduir.
 • Aplicar els coneixements literaris per poder traduir.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar habilitats per resoldre problemes quan es tradueixin textos literaris que reflecteixin diferents gèneres. Al final del curs, els estudiants haurien de ser capaços de:

 • Demostrar coneixement i comprensió dels principis metodològics que regeixen la traducció de textos literaris, aspectes professionals i instrumentals i problemes contrastius per a aquesta combinació lingüística.
 • Aplicar aquest coneixement a la resolució de problemes de traducció en textos literaris clàssics i contemporanis per a gèneres com la prosa, la poesia, el teatre.
 • Combinar diferents àrees de coneixement a l'hora de prendre decisions sobre qüestions relacionades amb la traducció de textos literaris.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionades amb la traducció de textos literaris.
 • Aplicar les seves habilitats perquè puguin treballar amb més autonomia en futurs estudis especialitzats en la traducció de textos literaris.

 


Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció literària.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos literaris.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits literaris amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos literaris.
 8. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció literària.
 9. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció literària.
 10. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció literària.
 11. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor literari.
 12. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 13. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
 14. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos literaris.
 15. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció literària.
 16. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció.
 17. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits literaris, adequats al context i amb correcció lingüística.
 18. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció literària i dur a termes les tasques corresponents.
 19. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 20. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
 21. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 22. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció literària.

Continguts

 • Metodologia de la traducció literària (normes bàsiques de la traducció literària en la combinació lingüística).
 • Aspectes professionals de la traducció literària.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres de prosa com a memòries, contes, capítols de novel·la, assaig, cartes, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres de poesia com a poemes, cançons, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres dramàtics com a obres de teatre, llibrets d'òpera, etc.
 • Resolució de problemes de traducció d'altres gèneres literaris com tebeos, literatura infantil, aforismes, etc.
 • Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per a la redacció editorial no literària.
 • Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels pertinents per a la traducció literària.

Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S'utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB o qualsevol altre entorn visual d'ensenyament i aprenentatge.

Metodologies possibles:

 •     Realització de tasques de traducció
 •     Realització de projectes de traducció
 •     Resolució d'exercicis
 •     Presentacions de treballs individuals o en grup
 •     Debats (presencials o en fòrums)
 •     Tècniques d'aprenentatge cooperatiu


Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerida per part de l'estudiant:

 • Activitats dirigides: responen a una programació horària predeterminada i requereixen l'adreça presencial d'un professor.
 • Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntal d'un professor.
 • Activitats autònomes: l'estudiant organitza el temps i l'esforç de forma autonomia (individualment o en grup).

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realizació d'activitats relacionades amb la traducción literària 29 1,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Resolución de ejercicios 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció literària 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Preparació de traduccions i treballs 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Preparació d'exercicis 8,1 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Preparació de traduccions i treballs 50,4 2,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

S'utilitza l'avaluació contínua.

Activitats possibles d'avaluació:

 •      Execució de tasques reals o simulades de traducció, o de tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 •      Realització de projectes de traducció.
 •      Informes / fòrums sobre traduccions o sobre tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 •      Diaris / fitxes / informes reflexius sobre el procés d'aprenentatge o el procés d'elaboració de les traduccions.
 •      Carpeta del alumne.

El valor màxim de cada una de les activitats avaluades serà del 40% del total de la nota final. Per tant, hi haurà un mínim de 3 activitats avaluables. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’ells i el pes que tenen en l’avaluació final es proporcionarà a l’inici de les classes.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’estudiantat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6 % (dos terços) o més de la qualificació final amb una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Nota: La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única  

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Realització d'activitats de traducció literària 30 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Reflexió sobre l'especificitat de la traducció literària i el treball de l'assignatura 40 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Resolució d'exercicis i treballs relacionats amb aspectes rellevants de la traducció literària 30 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

1. Diccionaris monolingües en castellà

Casares, Julio, Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gustavo Gili, 1999.

Diccionario general de la lengua española (DGLE), Barcelona, Biblograf, 1999, 1ª reimpr.

Moliner, María, Diccionario de uso del español, 2 vols., Madrid, Gredos 2007, 3ª ed.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 21ª ed.

Seco, Manuel, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Diccionario del español actual, 2 vols., Madrid, Aguilar, 1999.

 

2. Diccionaris monolingües en anglès

New Oxford English Dictionary, 20 vols., Oxford, Clarendon Press, 1989.

The New Shorter Oxford Dictionary, 2 vols., Oxford, Clarendon Press, 1994, 4ª reimpr.

Webster's Third New International Dictionary, Springfield (Mass.), Merriam-Webster, 1993.

 

3. Diccionaris bilingües

Collins universal español-inglés/English-Spanish Dictionary, Barcelona, Grijalbo, 2009, 8ª ed.

Diccionario Oxford español-inglés inglés-español, Madrid, Oxford University Press, 2008, 4ª ed..

Diccionario internacional Simon&Schuster inglés-español español-inglés, Nueva York, MacMillan, 1997, 2ªed.

Gran diccionario Larousse español-inglés English-Spanish, Barcelona, Larousse, 2008, 2ª ed.

 

4. Gramàtiques i diccionarios de dubtes anglesos

Alexander, L. G., Longman English Grammar, Londres, Longman, 1988.

Collins Cobuild English Grammar, Londres, HarperCollins, 2006, 2ª ed. rev.

Michael Swan, PracticalEnglish Usage, Oxford/Nueva York, Oxford University Press, 2005, 3ª ed.

Quirk, Randolph, y Greenbaum, Sidney, A University Grammar of English, Harlow (Essex), Longman, 1993, 28ª reimpr.

Thompson, A. J., y A. V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford, Oxford University Press, 1996, 4ª ed.

 

5. Gramàtiques, diccionaris, manuals i altres obres de referència en castellà

Agencia Efe, Manual del español urgente, Madrid, Cátedra, 2006, 18ª ed. corr. y aum. 

Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994.

Bosque, Ignacio (director), Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid, SM, 2004.

Corripio, Fernando, Diccionario de ideas afines, Barcelona, Herder, 2000, 7ª ed.

Fundéu-BBVA, Vademécum: Diccionario de dudas del español, disponible en edición digital.

García Yebra, Valentín, Claudicación en el uso de las preposiciones, Madrid, Gredos, 1988.

Gili Gaya, Samuel, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Vox, 1993, 15ª ed.

Lázaro Carreter, Fernando, El dardo en la palabra, Barcelona, Círculo de lectores, 1997.

—, El nuevo dardo en la palabra, Madrid, Aguilar, 2003.

Lorenzo, Emilio, El español de hoy, lengua en ebullición, Madrid, Gredos, 1994, 4ª ed.

—, Anglicismos hispánicos, Madrid, Gredos, 1996.

—, El español en la encrucijada, Madrid, Espasa Calpe, 1999.

Martínez de Sousa, José, Diccionariode usos y dudas del español actual (DUDEA), Gijón, Trea, 2008, 4ª ed.

—, Manual de estilo de la lengua española 4 (MELE 4), Gijón, Trea, 2012, 4ª ed. rev. y amp.

—, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón, Trea, 2004.

—, Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas, Gijón, Trea, 2007.

Marsá, Francisco, Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española, Barcelona, Ariel, 1994.

País, El, Libro de estilo, Madrid, Aguilar, 2002. 

Real Academia Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2009.

Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1999.

Redes, Diccionario combinatorio del español combinatorio, Madrid, SM, 2004.

Seco, Manuel, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, 10ª ed. 2ª reimpr.

Torrents dels Prats, A., Diccionario de dificultades del inglés, Barcelona, Juventud, 1989.

 

6. Corpora de referència

CREA, Corpus de referencia del español actual. Existe versión en línea.

CORDE, Corpus diacrónico del español. Existe versión en línea.

 

 7. Manuals de teoria i pràctica de la traducció

García Yebra, Valentín, Teoría y práctica de la traducción,Madrid, Gredos, 1982.

López Guix, Juan Gabriel, y Jacqueline Minett Wilkinson, Manual de traducción inglés/castellano, Barcelona, Gedisa, 2006, 5ª ed.

Newmark, Peter, A Textbook ofTranslation, Londres/Nueva York, Prentice Hall International Ltd, 1987. (Existe versión castellana: Manual de traducción, trad. Virgilio Moya, Madrid, Cátedra, 1992.)

Stockwell, R. P., J. D. Bowen y J. W. Martin, The Grammatical Structures of English and Spanish, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1965.

Wandruska, Mario, Nuestros idiomas comparables e incomparables, trad. Elena Bombín, Madrid, Gredos, 1976.

 

8. Sobre traducció

Ayala, Francisco, «Breve teoría de la traducción» (1946), en La estructura narrativa, Barcelona, Crítica, 1984.

Bellos, David, Is That a Fish in your Ear?, Londres, Faber & Faber,  2011.

Borges, Jorge Luis, «Las versiones homéricas» (1932), en Obras completas, Barcelona, Emecé, 1989.

—, «Los traductores de las 1001 noches» (1936), ibíd.

—, «Piere Menard, autor de El Quijote» (1939), ibíd.

—, «La busca de Averroes» (1947), ibíd.

Catelli, Nora, y Marietta Gargatagli, El tabaco que fumaba Plinio, Barcelona, Serbal, 1998.

Coseriu, Eugenio, «Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción», en El hombre y su lenguaje, Madrid, Gredos, 1977.

Eco, Umberto, Decir casi lo mismo, trad. Helena Lozano, Barcelona, Lumen, 2008.

Fernández González, Vicente (comp.), La traducción de la A a la Z, Córdoba, Berenice, 2008.

García Yebra, Valentín, En torno a la traducción. Teoría, crítica, historia, Madrid, Gredos, 1983.

—, Traducción: teoría y práctica, Madrid, Gredos, 1994.

Gentzler, Edwin, Contemporary Translation Theories, Londres/Nueva York, Routledge, 1993.

Grossman, Edith, Why Translation Matters, New Haven, Yale University Press, 2010.

Larbaud, Valéry, Sous l’invocation de Saint Jérome, París, Gallimard, 1946.

López Guix, Juan Gabriel, «Literalidad y libertad: un camino para la traducción literaria», en El viaje de la literatura, Madrid, Cátedra, 2018.

Marías, Javier, «Ausencia y memoria en la traducción poética» (1980), en Literatura y fantasma, Madrid, Siruela, 1993.

—, «La traducción como fingimiento y representación» (1982), ibíd.

Monterroso, Augusto, «Llorar a orillas del río Mapocho» (1983), en La palabra mágica, Barcelona, Anagrama, 1996.

Ortega y Gasset, José, «Miseria y esplendor de la traducción» (1937), en Obras completas, t. V, Madrid, Alianza, 1983.

Palomero, Mari Pepa (compiladora), Antología de El trujamán, Madrid, Instituto Cervantes, 2002. Consultable, junto con otros múltiples textos, en el sitio del Centro Virtual Cervantes.

Paz, Octavio, Traducción: literatura y literalidad, Barcelona, Tusquets, 1971, 1990.

Ruiz Casanova, José Francisco, Ensayo de una historia de la traducción en España, Madrid, Cátedra, 2018.


Programari

No es farà servir cap programari específic.