Logo UAB
2023/2024

Pràctiques externes

Codi: 101265 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Isidoro Ruiz Haro
Correu electrònic:
isidoro.ruiz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Assignatura no recomanada per a estudiants de tercer curs.

És una assignatura optativa que ha de cursar-se juntament amb l’assignatura 101254 Seminari de Pràctiques Externes, també optativa recomanada a quart curs i que s’imparteix igualment el segon semestre. Es tracta de dues assignatures complementàries que necessàriament han de matricular-se al mateix temps i cursar-se simultàniament.

Tot i ser una assignatura optativa és de caràcter obligatori per a les persones que cursin la Menció en Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient i Societat. 

És imprescindible disposar d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil –pot fer-se al matricular el curs per un mínim cost addicional d'uns 5 euros aproximadament marcant que sí es vol "assegurança complementària"-. Si no es disposa de l’assegurança no es podrà signar el Conveni Específic de Pràctiques amb l’entitat corresponent i per tant no es podran dur a terme les pràctiques.

A l’assignatura de Pràctiques Externes s’hi accedeix mitjançant un procés de preinscripció que té un calendari que es fa públic cada any. Podeu consultar el calendari al següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/informacio-1345722449027.html

No haver realitzat el procés de preinscripció comporta la impossibilitat de matricular-se a l’assignatura de Pràctiques Externes. Només s’assignarà una plaça de pràctiques a l’alumnat que s’hagi preinscrit dins del termini establert. Per tant, és imprescindible haver estat admès en el procés de preinscripció a les Pràctiques Externes. Només podran formalitzar la matrícula a l'assignatura de Pràctiques Externes aquells i aquelles estudiants que hagin complimentat l'aplicatiu de preinscripció a les Pràctiques en el termini establert per la Facultat de Lletres i hagin rebut la conformitat.

Es necessari disposar de signatura digital per la signatura dels convenis de pràctiques. 


Objectius

L’assignatura de Pràctiques Externes té caràcter Optatiu i s’imparteix el segon semestre del curs, preferentment programada per a estudiants del quart curs del Grau en Antropologia Social i Cultural. Ha de cursar-se amb l’assignatura 101254 Seminari de Pràctiques Externes ja que estan concebudes conjuntament. Té una dedicació de 6ECTS i per aquells estudiants que cursin la Menció en Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient i Societat, té caràcter Obligatori. L’assignatura de Pràctiques Externes pretén que l’estudiant:

 • Tingui la possibilitat d’incorporar-se a projectes i/o equips d’entitats o institucions de diferent tipus i d’experimentar els reptes d’exercir com antropòleg o antropòloga professional en situacions reals amb persones i problemàtiques reals.
 • Pugui discernir, en la pràctica, les característiques tècniques de l’ofici i la possibilitat d’aplicar-les d’acord amb els equips on s’incorpori i els projectes i poblacions amb qui participi.
 • Desenvolupi el pensament crític i participi, en la mesura que les característiques del lloc de pràctiques li ofereixi, en les propostes i projectes de treball i/o d’intervenció, per tal de identificar problemes que se’n puguin derivar i interessos comuns envers la implicació de l’antropologia.
 • Assagi amb rigor i desenvolupi de manera oberta les relacions interdisciplinars i interprofessionals, en la mesura que les situacions en les que participi li ho permetin.
 • Encari els dilemes ètics que planteja tota col.laboració professional i/o d’intervenció, tant en relació amb la desigualtat entre entitats, serveis i població com els que sorgeixen de la pròpia població o els que es desprenen del propi rolcom a professional de l’antropologia.
 • Assoleixi una perspectiva sobre el desenvolupament professional i sobre l’aplicació del coneixement antropològic, que el prepari per a la inserció laboral futura.

L’estudiant ha d’haver-se format prèviament en els àmbits teòrics generals de l’Antropologia i en l’àmbit etnogràfic, tant a nivell de camp com d’anàlisi documental, per tal de que en el transcurs de les pràctiques copsi la possibilitat d’aplicar el coneixement adquirit i els reptes del treball en equip i de comprensió de realitats professionals específiques i aprengui a valorar el seu propi procés d’aprenentatge i d’adaptació als contextos de treball on participi.

Els paràmetres d’enfocament de l’especialització professional es vertebren, sempre, des de l’honestedat envers totes i cada una de les parts que intervenen en un procés, projecte o acció, envers la pròpia funció crítica i la consciència sobre les pròpies limitacions i capacitats i sobre el valor de les relacions humanes en tant que participant i en tant que professional.


Competències

  Antropologia Social i Cultural
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Dissenyar un projecte adaptat als requeriments del demandant i a les característiques i les necessitats de les poblacions objecte d'estudi.
 • Fer servir les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Intervenir en diferents contextos i camps d'aplicació de l'antropologia (relacions interculturals, desenvolupament i cooperació, parentiu, salut, educació, utilització social de l'espai i altres àrees d'intervenció).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir experiència de la forma específica de la participació professional etnogràfica mitjançant el coneixement dels factors que intervenen en un canvi programat d'una població.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Conciliar en els projectes d'intervenció les demandes de l'Administració i de les poblacions afectades.
 5. Conciliar les demandes i les necessitats de les poblacions objecte d'estudi.
 6. Conèixer i saber portar a la pràctica la participació professional en intervencions en diferents contextos i camps d'aplicació de l'antropologia en l'àmbit de les relacions entre cultura i societat.
 7. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 8. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 9. Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 11. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 12. Fer un ús ètic de la informació, sobretot quan té caràcter personal.
 13. Intervenir en diferents contextos i camps d'aplicació de l'antropologia en l'àmbit de les relacions entre cultura i societat.
 14. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 15. Participar en programes d'intervenció sociocultural i de cooperació i desenvolupament avaluant-ne l’adequació cultural.
 16. Resoldre problemes de manera autònoma.
 17. Saber fer dissenys etnogràfics corresponents a canvis programats i els dissenys d'avaluació intermedis i final.
 18. Utilitzar les tècniques específiques que permeten la immersió i la relació etnològica per estudiar poblacions marginals i ocultes.
 19. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 20. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Es tracta d’una assignatura on els aprenentatges s’articulen al voltant de l’experiència amb equips humans que treballen a la vida real, amb poblacions reals i amb problemes reals. L’assignatura es planteja com la possibilitat d’entrar en relació amb entitats i institucions que desenvolupen activitats de diversa naturalesa, format i contingut, per tal de conèixer la pràctica professional de l’antropologia i copsar les seves possibilitats en diferents àmbits i orientacions.

L’estudiant haurà de comprendre els significats de les accions tant de l’entitat com de les persones amb qui treballi com de les poblacions amb qui s’intervingui; haurà de copsar les incidències, els efectes, els impactes, les resistències, les confluències, les adequacions i les sinèrgies dels processos en els que participarà; haurà d’elaborar un coneixement formal tant de l’entitat com d’altres grups professionals que s’hi trobin i haurà d’estar receptiu i predisposat al reconeixement de les diferents veus, criteris i interessos dels grups implicats en el projecte o programa on s'insereixi.

Les entitats que fins el moment han establert convenis de col.laboració educativa per dur a terme pràctiques externes curriculars no remunerades amb el Grau d'Antropologia Social i Cultural són: ACNUR Comitè Català, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Àrea de Cultura i Patrimoni; Ajuntament de Palafolls - Àrea de Cooperació; Ajuntament de Terrassa - Servei de Polítiques de Gènere, Ajuntament de Viladecavalls - Regidoria de Cultura, Associació AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia (ACPA), Associació del Barri Sud de Sabadell, Associació Intercultural Nakeramos, Associació Punt de Referència, Carrutxa centre de documentació del patrimoni i la memòria, Casa Àsia, Casal Lambda, Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Consorci d'Educació de Barcelona, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Diàlegs de Dona Associació Intercultural, Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell, Fundació Akwaba, Fundació Autònoma Solidària (FAS), Fundació Bayt-Al-Taqhafa, Fundació i2CAT, Fundació Jaume Bofill, Fundació Phonos - UPF, Fundació Secretariado Gitano, Fundació WASSU - UAB, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Grup SURAL Consultors, S.L., Institut Català d'Antropologia (ICA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) - Museu Etnològic i de Cultures del Món, L'Arc Taller de Música Fundació Privada, La Clara Comunicació, Lliberia Altaïr, Mans Unides, Museu de la Pesca de Palamós, Museu de Solsona, Orixà Viatges, Observatori deVideo No Identificat (OVNI), Progess, S.L. - Centre Cívic Guinardó - Centre Cívic Barceloneta, Qadar Art i Viatges, Qadar Produccions Culturals, Secretariat d'Entitats deSants, Hostafrancs i la Bordeta, Sostre Cívic, Spora Sinèrgies consultoria social, Torra, S.A. Serveis funeraris i Xarxa d'Interès del Patrimoni Etnològic (XIPE). 

Cada curs s'amplia l'oferta d'entitats i places. Les entitats i places definitives s'informaran el mes de novembre.

L’assignatura ofereix la possibilitat d’incorporar en el propi coneixement, a partir d’una experiència en el terreny amb totes les seves implicacions, allò que al llarg de la formació prèvia s’ha anat aprenent. És doncs un temari obert perquè cada estudiant viurà les pràctiques externes en entitats i amb projectes diferents, i els continguts es centren en la consolidació del que s’ha après prèviament i en la incorporació dels nous aprenentatges que es desprenen de la col·laboració, participació i implicació en projectes socioculturals.

 
 

Metodologia

Els i les estudiants, amb independència del que hagin fet constar a l'aplicatiu de preinscripció, sol·licitaran i argumentaran per escrit, en el termini establert per la coordinació de Pràctiques -que s'informarà anticipadament però acostuma a ser el mes de novembre-, les seves preferències d’entitats i projectes per fer les pràctiques, d’entre el conjunt de propostes que el Departament hagi programat pel curs, previ acord amb les entitats col.laboradores implicades.

S’establirà un procés per a l’adjudicació de les places de pràctiques als estudiants per part de l'equip docent de la Comissió de Docència del Grau. Un cop acceptat per part de l’estudiant el compromís de fer-les, es realitzarà un Conveni Individual amb cada estudiant on hi constarà el règim de dedicació horària, el temps de durada i les tasques o el projecte en el que es col·laborarà i participarà, tenint en compte que el total d’hores de pràctiques a la institució és de 130h. Aquestes hores són supervisades per l’entitat i vinculades al projecte específic en el que s’inscrigui la pràctica i inclouen un temps inicial per a la familiarització amb l’entitat i les persones que hi treballen així com pel disseny del projecte, disseny d’entrevistes, reflexions crítiques i aportacions al grup i a l’entitat. Les altres 20h. es destinaran a la realització d’informes. La dedicació concreta s'establirà en el Conveni.

Cada entitat o institució comptarà amb una persona tutora -o dues- responsable del seguiment de cada estudiant i, conjuntament, es formularà una proposta d’estada que es concretarà en el Projecte Formatiu Individual de cada estudiant, que inclou el Conveni.

Així doncs l’estudiant haurà de fer un projecte per a la seva estada de pràctiques, haurà de dur a terme l’estada de pràctiques sota l’orientació de les persones tutores, una de la Universitat i l’altra -o altres- de l’Entitat que l’acull en pràctiques; haurà d’adaptar-se a les propostes específiques del conveni que regularà l’estada, haurà de dur a terme les tasques que li corresponguin i se li assignin i haurà de resoldre l’avaluació de l’assignatura mitjançant l’elaboració d’un informe intermedi i de la memòria final.

El sistema de garantia de qualitat associat al període de pràctiques externes es relaciona fonamentalment, amb la formació adequada i prèvia en antropologia de l’estudiant, en l’elecció ben resolta de l’entitat promotora i del projecte a resoldre, en la relació fluida entre persones tutores, en el seguiment durant tot el procés de les persones tutores i, en la mesura del possible, del recolzament intel·lectual, ètic, o fins i tot personal, a l’estudiant.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Projecte d'estada a l'entitat i concreció del Pla Formatiu i dels termes del Conveni Específic, consensuadament. 10 0,4 7, 8, 14, 16
Tipus: Supervisades      
Anàlisi de documents i propostes de l'entitat. Reunions amb les tutores. Estada a l'entitat sota supervisió tutoritzada. Participació en tasques concretes del projecte on s'insereixi. Realització d'un diari de camp, entrevistes o altres tècniques. 120 4,8 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura s’organitza de la següent manera:

 1. Seguiment per part de la coordinació de les Pràctiques Externes (10%)
 2. Informe intermedi i Memòria final de l’estudiant (30%)
 3. Informe final de la persona tutora de l’entitat de pràctiques (60%)

Addicionalment, i com a part de les activitats formatives especificades, a l’avaluació de les Pràctiques Externes cal que l’alumnat compleixi aquests dos requisits:

 • haver assistit a almenys 1 dels cursos d’orientació professional grupal organitzats pel Servei d’Ocupabilitat i acreditar-ho adjuntant a la Memòria de Pràctiques el certificat d’assistència obtingut.
 • haver realitzat el qüestionari Test de Competències Professionals ofert pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB. El resultat del test es pot descarregar i adjuntar a la Memòria de Pràctiques.

No avaluable. Quan l’estudiant no hagi arribat a realitzat un 10% de les hores presencials previstes al conveni.

Suspès. Quan l’estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.

Matrícula d’Honor. No s’atorga la qualificació de Matrícula d’Honor atès el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació i l’heterogeneïtat d’aquesta assignatura en les diferents titulacions de la Facultat. L’assignatura de Pràctiques Externes no pot recuperar-se en cas que l’estudiant obtingui la qualificació de Suspens.

Recuperació. L’assignatura de Pràctiques Externes no pot recuperar-se en cas que l’estudiant obtingui la qualificació de Suspens.

Plagi.  En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe Intermedi de l'estudiant i Memòria Final sobre la realització de les pràctiques 30% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

La bibliografía relacionada amb aquesta assignatura prové de les diferents entitats que fan aportacions específiques a cada estudiant en pràctiques. No totes les entitats inclouen en la seva estada de pràctiques el treball bibliogràfic. En tot cas les reflexions teòriques relacionades amb la pràctica professional es desenvolupen en el marc de l'assignatura que es cursa simultàniament, el Seminari de Pràctiques Externes, codi 101254.


Programari

L'estudiant haurà d'assegurar-se l'accés a la plataforma Teams que és l'establerta per la UAB per a les activitats online.