Logo UAB
2023/2024

Seminari de pràctiques externes

Codi: 101254 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 1
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Isidoro Ruiz Haro
Correu electrònic:
isidoro.ruiz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Isidoro Ruiz Haro

Prerequisits

Assignatura no recomanada per a estudiants de tercer curs.

Tot i ser una assignatura optativa del Grau en Antropologia Social i Cultural que pot cursar-se a tercer i a quart, està orientada a estudiants de quart curs.

Assignatura obligatòria per als estudiants que cursin la Menció en Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient i Societat i cal cursar-la simultàniament, el mateix semestre i curs, amb l’assignatura de Pràctiques Externes, tant si es cursa la Menció com si no.


Objectius

El Seminari de Pràctiques Externes és una assignatura optativa per estudiants de Quart curs del Grau en Antropologia Social i Cultural. S’imparteix el segon semestre, simultàniament a l’assignatura 101265 de Pràctiques Externes. És obligatòria per la Menció d’Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi Ambient i Societat. Aquesta assignatura està estretament relacionada amb el Seminari d'Aplicacions de l'Antropologia a les Polítiques d'Intervenció Social. 

Implica 150 hores de feina de l’estudiant i està organitzada una sessió de docència setmanal de tres hores, de presencialitat obligatòria. Es combinen sessions plenàries de tot el grup amb seguiments de grups reduïts organitzats per afinitats temàtiques.

Els objectius formatius estan orientats al desenvolupament de les següents competències professionals:

 1. Conèixer les especificitats de la pràctica professional de l’antropologia
 2. Familiaritzar-se amb els debats sobre la teoria de la praxi en l’antropologia professional
 3. Consolidar les eines, tècniques i principis ètics clau en l’exercici de la professió

Competències

  Antropologia Social i Cultural
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Fer servir les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Valorar els efectes de l'aplicació de models experts d'intervenció social en els grups objecte d'estudi.
 • Valorar en termes teòrics, metodològics i ètics les recerques antropològiques encaminades a objectius bàsics o orientades a la intervenció.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d’'aquesta per evitar les projeccions etnocèntriques.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Discriminar els aspectes metodològics específics de les recerques aplicades.
 5. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 6. Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina.
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 8. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 9. Fer un ús ètic de la informació, sobretot quan té caràcter personal.
 10. Identificar els aspectes ètics de la intervenció.
 11. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 12. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Reconèixer la importància que tenen els sistemes de desigualtat interna en els processos d'intervenció.
 15. Reconèixer les implicacions ètiques de les recerques encaminades a la intervenció.
 16. Reconèixer les implicacions ètiques de les relacions etnològiques entaulades durant les pràctiques de treball de camp.
 17. Resoldre problemes de manera autònoma.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 19. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

El Seminari de Pràctiques Externes està dedicat fer un seguiment estret, posar en comú i reflexionar de forma ordenada i sistemàtica sobre les experiències de practiques en curs de l’alumnat i les seves necessitats de formació específica i l'especialització professional en l'exercici de l'antropologia, a partir d’aquestes experiències. 

Es treballaran els continguts dels tres eixos següents:

a)    La professió i la professionalització:

 • L’entorn de la práctica professional
 • Diferències i semblanes: entre la disciplina, les practiques i l’exercici de la professió
 • Les eines tèoriques, metodologiques i tècniques necessàries per la práctica professional
 • Singularitat i interdisciplinarietat dins l’acció professional
 • Àmbits, sectors, condicions i oportunitats per l'antropologia professional en el mercat laboral.

b)   L’experiència de les pràctiques externes en curs per part de l'alumnat:

 • Els àmbits, les entitats i els entorns
 • Els programes i projectes on tenen lloc les pràctiques
 • L’entorn relacional, les responsabilitats individuals i la regulació dels equips
 • El coneixement previ, la identificació d’objectius i tasques i les negociacions
 • El tipus d’enfocament de les tasques: prospeccions, diagnòstics, avaluacions, altres
 • La pluralitat dels actors en el camp professional. Subjectes, experts, professionals, entitats, administracions, altres.
 • Implicacions, reptes i dilemes de les estades de pràctiques.
 • Representacions, expectatives i realitats de les pràctiques externes.

c)    L’avaluació de les pràctiques externes:

 • Percepcions i perspectives de l’estudiant en relació a la seva experiència de pràctiques.
 • Orientacions i continguts de l'informe intermedi i memòria final de l'estudiant i de informe final de l'entitat.

Metodologia

La metodología de treball de les sessions té quatre modalitats:

 1. Sessions de seminari sobre la pràctica professional a partir de punts de de debat i reflexió proporcionats pel professorat per abordar els continguts dels tres eixos detallats pràctica anteriorment.

 2. Seguiment en grups reduïts d'estudiants que realitzen les practiques en entorns, programes i/o temes afins.
 3. Sessions de presentació d’entorns de professionalització vinculats amb l’antropologia -i les ciències socials, en general- conduïdes per professionals externs.
 4. Sessions pràctiques, en col·laboració amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB, orientades a la millora de les competències transversals i de l’ocupabilitat rellevants per les oportunitats de treball professional de l'antropologia, que inclouran una jornada final amb l’organització d’una taula rodona i/o una dinàmica de prospecció laboral en col·laboració amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB o similar (a confirmar)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris de discussió de textos i debat de les experiències de pràctiques. Treball conjunt sobre tot el relatiu al disseny i realització de l Activitat de reflexió. Discussions en grups de treball i preparació de les presentacions. 50 2 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Preparació de les discussions dels seminaris, a partir de pautes comunes per a l anàlisi i preparació de la presentació del propi procés i experiència de pràctiques externes. Treball en grup per elaborar les propostes a discutir. 20 0,8 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Lectura i anàlisis de textos, preparació d'aportacions pròpies al treball conjunt de seminari i anàlisi del propi procés de pràctiques. 30 1,2 2, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17

Avaluació

L’avaluació es realitza per mitjà de dos mòduls:

Mòdul de participació en seminari i dinamització de jornades: 

a) Assistència i participació a les sessions plenàries amb lliurament d’exercicis i control de signatura (25%)

b) Assistència i participació a les sessions reduïdes amb lliurament d’exercicis i control de signatura (25%)

c) Participació activa a la jornada final (taula rodona i dinàmica ocupacional) (10%)

 

Mòdul d’elaboració de treballs: 

d) Lliurament d'exercicis, relatories i/o comentaris vinculats a les sessions plenàries i reduïdes del seminari  (10%)

e) Lliurament de la memòria de valoració final del seminari (30%)

 

No avaluable: Estudiants que no assoleixen el 80% d’assistència i participació als dos formats de trobada del mòdul 1 i/o estudiants que no lliuren els informes individuals en les dates fixades.

Nota final: La qualificació final serà la suma de les qualificacions ponderades dels dos mòduls.

Recuperació:

Tindrà dret a recuperación l’estudiant que obtingui una nota mitjana final de suspès, havent llilurat tots els exercicis i els treballs i memoria. La recuperació consistirà en la repetició dels exercicis i/o memòria que s’hagi suspès.

PLAGI.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir auna variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificaràamb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

AQUESTA ASSIGNATURA NO PREVEU AVALUACIÓ ÚNICA


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració d'informes i memòria final 50% 30 1,2 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18
Preparació i redacció dels exercicis individuals d'aula en plenària 50% 20 0,8 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Bibliografia

Augé, Marc. (2007 [2006]) El oficio de antropólogo. Sentido y libertad. Barcelona: Editorial Gedisa.

Baba, Marietta & Hill, Carol (2006). What’s in the Name ‘Applied Anthropology’? An Encounter with Global Practice1, Carole E. Hill and Marietta L. Baba, Eds., The Globalization of Anthropology. NAPA Bulletin #25. Washington, DC: American Anthropological Association, 176-207.

Bacchi, Carol. (2012). Introducing ‘What’s the Problem Represented to Be’ approach, Bletsas, A. & Beasley, C. (eds.) Engaging with Carol Bacchi: Strategic Interventions & Exchanges. Adelaide: University of Adelaide Press [Engaging with Carol Bacchi. Strategic Interventions and Exchanges (reglab.se)]

Bourdieu, Pierre. (1994). Per a una sociología reflexiva. Barcelona: Herder.

Browner, Carole. (1983). Women Practicing Anthropology: Perspectives Across the Discipline, Practicing Anthropology (1983) 6 (1): 4–7. https://doi.org/10.17730/praa.6.1.n24636687632p22k

Giménez Romero, Carlos. (1999) “El Antropólogo como asesor. Dos experiencias de consultoría en migraciones e interculturalidad” a Antropología más allá de la Academia. VIII Congreso de Antropología. Santiago de Compostela.

Guber, Rosana. et al. (2018) ¿Condenados a la reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de investigación social. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO. ISBN 978-987-722-318-7.

Jabardo, Mercedes; Monreal, Pilar; Palenzuela, Pablo. (eds) (2008). Antropología de Orientación Pública: visibilización y compromiso de la antropología. Actas del XI Congreso de Antropología. San Sebastián: Ankulegi. 

Nolan, Riall W. (2013). Anthropology in Practice. Building a career outside Academia. Lynne Rienner Publishers

Nolan, Riall W. (2017). Using Anthropology in the World: A Guide to Becoming an Anthropologist Practitioner. New York: Routledge.

Sociedad Española de Antropología Aplicada (2002). Actas del VI Congreso de Antropología Aplicada y del Simposio El Sentido Práctico de la Antropología (14-16 de noviembre de 2002). Granada: Universidad de Granada.

VV.AA. (2014). Periferias, fronteras y diálogos. Actas del XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.

VV.AA. (2012). Revista de Antropología Experimental, 12. Monográfico Antropología en España: nuevos caminos profesionales. Universidad de Jaén. http://revista.ujaen.es/rae

Algunes webs d’interès:

Unit 9 - Professional Anthropology - SAPIENS (Recursos i guies per antropologia professional)

Careers in Anthropology - Advance Your Career (americananthro.org)

Anthropology Outside of Academia: How To "Ethnographize" Yourself A Job | Anthropology (uky.edu)


Programari

Cal garantir la connexió a TEAMS.