Logo UAB
2023/2024

Persona, cos, salut i gènere

Codi: 101244 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 2
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Lucia Sanjuan Nuñez
Correu electrònic:
lucia.sanjuan@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per a aquesta assignatura.

.


Objectius

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:

- Explorar i analitzar la construcció sociocultural de les concepcions sobre la persona i el cos.

- Explorar i analitzar la construcció sociocultural de les concepcions sobre la salut i la malaltia.

- Conèixer i comprendre l'existència de diferents sistemes i pràctiques d'atenció a la salut i a la malaltia i les lògiques en les quals es basen.

- Conèixer i comprendre els processos de construcció d'itineraris terapèutics.

- Conèixer i comprendre les relacions entre els diferents factors (socials, polítics, culturals, econòmics...) implicats en l'estat de salut i les necessitats en salut de les persones, des d'una perspectiva antropològica, però atenent a la necessària interdisciplinarietat que requereix l'abordatge d'aquestes qüestions.

- Analitzar el paper del sexe/gènere en la generació de desigualtats en matèria de salut.


Competències

  Antropologia Social i Cultural
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aprehendre la diversitat cultural a través de l'etnografia i avaluar críticament els materials etnogràfics com a coneixement de contextos locals i com a proposta de models teòrics.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per tal d'assolir els objectius planificats, en aquest cas en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Demostrar que es coneix i es comprèn la història de la teoria antropològica i la gènesi dels seus conceptes bàsics.
 • Fer servir les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques de manera crítica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar teòricament exemples etnogràfics de diversitat cultural en els àmbits de l'educació, el gènere i els sistemes d'inclusió-exclusió.
 3. Analitzar un fet d'actualitat des de la perspectiva antropològica.
 4. Aplicar el coneixement de la variabilitat cultural i de la gènesi d’'aquesta per evitar les projeccions etnocèntriques.
 5. Avaluar críticament els models teòrics explícits i implícits als materials etnogràfics.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Expressar les idees amb un vocabulari específic adequat a la disciplina.
 8. Identificar els desenvolupaments disciplinaris recents i la vinculació de la teoria antropològica amb les disciplines socials afins en el seu desenvolupament històric i en les tendències interdisciplinàries actuals.
 9. Identificar la variabilitat sociocultural en contextos etnogràfics específics.
 10. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Identificar les tendències interdisciplinàries actuals compartides per l'antropologia i les disciplines socials afins en el camp respectiu.
 12. Integrar enfocaments interdisciplinaris en els àmbits de l'educació, els sistemes de sexe-gènere i els sistemes d'inclusió-exclusió social.
 13. Interpretar la diversitat cultural a través de l'etnografia.
 14. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre la relació entre naturalesa, cultura i societat.
 16. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 17. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

1. Introducció a l'antropologia de la salut.

2. Persona i cos.

3. Salut i malaltia. Sistemes, pràctiques i itineraris terapèutics.

4. Salut i desigualtat social: perspectives interdisciplinàries.

5. Temes monogràfics.


Metodologia

La metodologia de l'assignatura s'organitzarà en diferents tipus de sessions. Concretament:

-  Classes magistrals sobre el contingut teòric de l'assignatura, en les quals s'utilitzaran diferents suports audiovisuals (ppt, material multimèdia…).

-  Activitats (en grup complet i/o petits grups) sobre casos pràctics relacionats amb el temari de l'assignatura.

-  Activitats de reflexió conjunta (en grup complet i/o petits grups) sobre lectures bàsiques relacionades amb el temari de l'assignatura.

La dinàmica de la asignatura serà participativa i s'espera la implicació reflexiva i crítica dels i de les estudiants.

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectura, anàlisi de documents i estudi individual 15 0,6 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15
Participació activa a classe 5 0,2 3, 4, 5, 8, 9, 11
Sessions teòriques i pràctiques en grup gran 30 1,2 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals i/o grupals (presencials i/o virtuals) 25 1 2, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Preparació de treballs, individual i en grups 50 2 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà continuada i es durà a terme a partir de tres mòduls diferents:

 

Mòdul 1: Construcció d'itineraris terapèutics. [30%].

L'alumne haurà de confeccionar un itinerari terapèutic.

A principi de curs es penjarà un document en el Moodle de l'assignatura en el qual s'explicarà les instruccions de realització, els criteris d'avaluació, així com el format i la data de lliurament.

El mòdul es considerarà no avaluable si l'estudiant no lliura l'itinerari en la data i hora fixada per realitzar-ho (excepte per causes justificades i degudament acreditades).

 

Mòdul 2: Treball de recerca en grup. [40%]

Els alumnes han d'organitzar-se en grups, cadascun dels quals haurà de realitzar un treball de recerca sobre un dels temes proposats de l’assignatura.

A principi de curs es penjarà un document en el Moodle de l'assignatura en el qual s'explicaran les instruccions de realització, els criteris d'avaluació, així com el format i la data de lliurament.

El mòdul es considerarà no avaluable si el grup no presenta el treball en la data i hora fixada per realitzar-lo (excepte per causes justificades i degudament acreditades).

 

Mòdul 3: Exercicis individuals d'anàlisi de material etnogràfic i teòric [30%]

Aquest mòdul avalua la implicació de l'alumnat en l'assignatura, a partir de la valoració de la participació i acompliment de diverses activitats d’anàlisi i reflexió sobre material teòric i etnogràfic (en llibre, articles, audiovisuales, etc.) que la docent anirà proposant al llarg del curs.

Les característiques d'aquestes activitats s'adaptaran a la dinàmica del curs i s'explicaran en classe a mesura que es vagi avançant en l'assignatura. De manera general, l'estudiant haurà de respondre de forma argumentada a una sèrie de preguntes plantejades per la professora sobre material que es treballarà a l’assignatura. Els exercicis es lliuraran mitjançant el Campus virtual i/o en classe.

Per la seva pròpia naturalesa, les activitats d'aquest mòdul no són recuperables.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat mitjançant el Moodle de l'assignatura del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Condicions per a “No avaluable”

L'assignatura només podrà considerar-se no avaluable si l'estudiant no ha presentat cap de les activitats corresponents als mòduls 1 i 2.

 

Condicions per a la recuperació

-          Les activitats del mòdul 3 de l'assignatura NO són recuperables.

-          Són recuperables els mòduls 1 i 2.

-          L'alumne haurà de presentar-se a la recuperació si:

 • La nota final de l'assignatura, calculada d'acord amb la ponderació explicada, és inferior a 5.
 • Alguna de les activitats corresponents als mòduls 1 o 2 està qualificada amb menys d'un 3,5.

 

Condicions necessàries per a la superació de l'assignatura

-          La avaluació dels mòduls 1 i 2 és obligatòria. L’estudiant no podrà superar l’assignatura si no ha avaluat cadascun d’aquests mòduls.

-          L'assignatura es considerarà aprovada quan la nota final, calculada d'acord amb la ponderació explicada, sigui igual o superior a 5.

-          La nota final de l'assignatura serà Suspès si, independentment del còmput final, la nota del mòdul 1 o 2 obtinguda després de la recuperació és inferior a un 3,5.

 

Criteris per a obtenir Matrícula d'honor

- D'acord amb la normativa de la Universitat, el nombre màxim de matrícules d'honor que es poden atorgar correspon al 5% de l'alumnat matriculat.

- La Matricula d'honor té caràcter discreccional, no automàtic. Com a norma general, s'aplicaran els següents criteris: 

 • És imprescindible haver obtingut un 9 o més en cadascun dels mòduls d'avaluació de l'assignatura. 
 • En cas de que hi hagi més candidats que matrícules d'honor disponibles, es valorarà la participació activa a classe.
 • Si cal, es proposarà un exercici complementari als/ a les candidats/des interessats/des. 

 

Altres consideracions generals sobre l'avaluació

-          Al Moodle de l'assignatura estarà disponible des de principi de curs la informació necessària relativa als materials, condicions de realització, format, dates de lliurament i criteris d'avaluació de les activitats avaluatives recollides en els mòduls 1, 2, i 3.

-          No s'acceptaran evidències d'avaluació lliurades fora de termini o que no s'ajustin als estàndards de format que figuraran en el Moodle de l'assignatura.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura ofereix la possibilitat d'avaluació única a aquells/as estudiants que ho sol·licitin dins dels terminis establerts per la Facultat.

D'acord amb la normativa establerta per la UAB, l'Avaluació Única suposa la renúncia a l'Avaluació continuada i implica el lliurament, en una única data, d'evidències avaluadores suficients per a acreditar que el/la estudiant ha adquirit les competències i resultats d'aprenentatge establerts en l'assignatura. El nivell d'exigència de cadascuna de les proves serà equivalent a les de l'Avaluació continuada.

 

Concretament, en aquesta assignatura, el/la alumne/a haurà de realitzar:

- Examen individual sobre els continguts tractats en l'assignatura (30%).

- Exercici pràctic de reflexió sobre material etnogràfic i teòric (30%). La prova consistirà en la realització individual i de manera presencial d'un assaig sobre material bibliogràfic i etnogràfic relacionat amb l'assignatura.

- Treball individual escrit (40%). L'alumne/a haurà de realitzar al llarg del curs un treball individual de recerca sobre un tema proposat per la professora. El treball tindrà una estructura similar al que realitzaran els alumnes/as quehagin seguit l'Avaluació Continuada però les característiques concretes s'adaptaran a les possibilitats de realització en solitari.

La data de lliurament i realització dels exercicis avaluables corresponents a l'Avaluació Única coincidirà en dia i hora amb la data de lliurament del treball de grup per als alumnes que segueixen l'Avaluació Continuada. És a dir, en aquesta data, els/les alumnes que segueixen l'Avaluació Única hauran de lliurar el Treball individual escrit (40%) i realitzar presencialment l'examen (30%) i l'exercici pràctic de reflexió sobre material etnogràfic i teòric (30%).

 

Quant a la recuperació de l'Avaluació Única, estarà regida per les següents condicions:

- Per poder presentar-se a la recuperació, l'estudiant ha d'haver-se presentat prèviament a la prova d'Avaluació Única.

- El/la estudiant haurà de presentar-se a la recuperació si:

 • La nota final de l'assignatura, calculada d'acord amb la ponderació explicada, és inferior a 5.
 • Independentment del còmput global, si alguna de les activitats avaluatives està qualificada amb menys d'un 3,5.

- En el cas que els exercicis suspesos siguin l'examen i/o l'exercici pràctic de reflexió sobre material etnogràfic i teòric, el/la alumne/a, haurà de realitzar-los de nou en la data estipulada.

- En el cas que l'exercici suspès sigui el treball individual, el/la estudiant haurà de presentar-lo de nou incorporant les correccions indicades per la professora.

 

Consideracions sobre el plagi

-          Cada exercici ha de ser el resultat original del treball de l'estudiant o grup. No pot copiar d'altres fonts (siguin treballs acadèmics, publicacions, pàgines web, etc.) sense citar correctament l'autoria. Si té dubtes respecte a que constitueix plagi, consulti el document de preguntes freqüents al Moodle de l'assignatura.

-          En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Mòdul 1: Construcció d'itineraris terapèutics 30% 10 0,4 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Mòdul 2: Treball de recerca en grup 40% 10 0,4 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Mòdul 3: Exercicis individuals d'anàlisi de material etnogràfic i teòric 30% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Bibliografia

-          Benach, Joan, Muntaner, Carles. (2005). Aprender a mirar la salud. ¿Cómo la desigualdad social daña nuestra salud?. Venezuela, Instituto de Altos Estudios en Salud Pública "Dr. Arnoldo Gabaldon".

-          Boixareu, Rosa María. (coord..). (2008). De la antropología filosófica a la antropología de la salud. Barcelona, Herder.

-          Boyer, Anne. (2019). Desmorir. Madrid, Sexto piso.

-          Castellanos, Santiago. (2009). El dolor y los lenguajes del cuerpo. Buenos Aires, Grama Ediciones.

-          Contreras, Jesús; Gracia, Mabel. (2005) Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas. Barcelona, Ariel.

-          Comelles, Josep Maria; Martorell, María Antonia; Bernal, Mariona. (eds.) (2009). Enfermería y antropología. Barcelona, Icària.

-          Cuadrada, Coral. (ed.). (2020). Pluralismo médico y curas alternativas. Tarragona, Publicacions URV.

-          Durán, Paula, et al. (2021). Alimentación y desigualdad en Barcelona: itinerarios de precarización y respuestas ante la crisis. Revista de Antropología social, 30, 2

-          Esteban, Mari Luz. (2004) Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona, Bellaterra.

-          Esteban, Mari Luz; Comelles, Josep Maria, Diez,Carmen. (eds.). (2010). Antropología, género, salud y atención. Barcelona, Bellaterra.

-          Farmer, Paul. (1999). Infections and inequalities. The modern plagues. Berkeley, University of California Press.         

-          Fernández del Riesgo, Manuel. (2007). Antropología de la muerte: los límites de la razón y el exceso de la religión. Madrid, Síntesis.

-          Fons, Virgínia. (2004). Entre dos aguas. Etnomedicina, procreación y salud entre los ndowé de Guinea Ecuatorial. Barcelona: Ceiba Ediciones.

-          Fons, Virgínia. (2010) La medicina ndowe en acción. Salud procreativa de las mujeres ndowe de Guinea Ecuatorial: Conocimientos y praxis. En: Mallart, M., Martí, J., Aixelà Y. (coords.) Introducción a los estudios africanos. Barcelona, Editorial Ceiba & CSIC.

-          Foucault, Michel. (1966) El nacimiento de la clínica. México, Siglo XXI.

-          Foucault, Michel. (1968) Historia de la locura. México, Fondo de Cultura Económica.

-          Frigolé, Joan. (2005) Dones que anaven pel món: estudi etnogràfic de les trementinaires de la Vall de la Vansa i Tuixent (Alt Urgell). Barcelona, Generalitat de Catalunya.

-          Goffman, Erving. (2001 [1961]). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires, Amorrortu.

-          Goffman, Erving. (2001 [1963]). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu.

-          Good, Byron J. (1994) Medicine, Rationality and Experience. Cambridge, Cambrigde University Press.

-          Gracia, Mabel. (2007) No comerás: narrativas sobre comida, cuerpo y género en el nuevo milenio. Barcelona, Icaria.

-          Gracia, Mabel., Garcia-Oliva, Montserrat & Campanera, Mireia. (2021). Food Itineraries in the Context of Crisis in Catalonia (Spain): Intersections between Precarization, Food Insecurity and Gender. Social Sciences10(10), 352. 

 

-          Guidonet, Alicia. (2010) ¿Miedo a comer? Crisis alimentaria en contextos de abundancia. Barcelona, Icaria.

-          Hersch, Paul; Haro, Jesús Armando. (2007). ¿Epidemiología sociocultural o Antropología médica? Algunos ejes para un debate interdisciplinar. En: Red de Antropología Médica (REDAM), ed. (2007). III Coloquio de REDAM: Etnografías y técnicas cualitativas en investigación sociosanitaria. Un debate pendiente. Tarragona, junio de 2007. Ponencia de clausura, no publicada, 16 páginas. Disponible en: <http://www.colson.edu.mx:8080/portales/portales218/epidemiologia%20sociocultural.pdf>. [Consulta, 20 de junio de 2020]

-          Kaufman, SharonnR., Morgan, Lynn. M. (2005). The Anthropology of the beginnings and ends of life. Annual Review of Anthropology, 34: 317-341.

-          Le Breton, David. (1999) Antropologíadel dolor. Barcelona, Seix Barral.

-          Mallart, Lluís. (2009) Sóc fill dels evuzok, Barcelona, La Campana.

-          Martínez, Angel. (1999) ¿Has visto como llora un cerezo? Pasos hacia una antropología de la esquizofrenia. Barcelona, Universitat de Barcelona.

-          Martínez, Angel. (2008). Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Barcelona, Anthropos.

-          Martínez, Àngel; Masana, Lina; DiGiacomo Susan M. (eds.) (2013). Evidencias y narrativas en la atención sanitaria. Una perspectiva antropológica. Tarragona, URV.         

-          Martínez Mónica; Larrea, Cristina. (2010) Antropología social, desarrollo y cooperación internacional. Barcelona, Editorial UOC.

-          Mauss, Marcel. [1936] (1959). Sobre una categoría del espíritu humano: la noción de persona y la noción del 'yo'. En Sociología y Antropología (pp. 337-358). Madrid: Tecnos.

-          Médicos sin Fronteras-España, ed. (2010). Violencia sexual y migración. La realidad oculta de las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a España. Barcelona, Médicos sin Fronteras.

-          Medina, F. Xavier, et al. (2021). Consumo alimentario y sostenibilidad. ¿Hacia una sociedad más sostenible?. Barcelona: mra ediciones.

-          Menéndez, Eduardo. (1982) El modelo médico hegemónico; transacciones y alternativas hacia una fundamentación del modelo de autoatención en salud. Arxiu d'Etnografia, 3, 83-l20.

-          Menéndez, Eduardo. (1990) Antropología médica. Orientaciones, desigualdades y transacciones. México, Cuadernos de la Casa Chata.

-          Moreras, Jordi. (2019). Socio-antropología de la muerte: Nuevos enfoques en el estudio de la muerte. Tarragona, Publicacions URV.

-          Muela, Joan. (2007) Medical Pluralism in Africa. En: Alvarez, C., DiGiacomo, S. (eds.) Women,AIDS and Access to Health Care in Sub-Saharan Africa: Approaches from the Social Sciences. Published in Spanish, Portuguese and English (www.sidafrica.net; www.medicusmundi.es/catalunya; www.aeci.es/vita).

-          Muela, Joan., Hausmann-Muela, Susanna. (2008). El paludismo y otras penurias: Salud y desigualdades de género en Tanzania. En: Quaderns de l'ICA, núm. 22. Barcelona: Institut Català d'Antropologia y Editorial UOC.

-          OMS, ed. (2002). Veinticinco preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos. Ginebra, OMS, Serie de publicaciones sobre salud y derechos humanos, nº 1.

-          Padilla, Javier. (2019). ¿A quién vamos a dejar morir? Madrid, Capitán Swing.

-          Perdiguero, Enrique; Comelles, Josep Maria. (2000) Medicina y cultura. Estudios entre la antropología y la medicina. Barcelona: Bellaterra.

-          Pertínez, Judith. (2010). La enfermedad de la doctora Pertíñez. En: Comelles, JM., et al., comps. (2010). Migraciones y salud. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 8-15.

-          Ramírez, Susana. (2013). Usos y desusos del método etnográfico. Las limitaciones de las narrativas en el campo de la salud. En: Romaní O., ed. (2013) Etnografía, técnicas cualitativas e investigación en salud: un debate abierto. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 43-63.

-          Romaní, Oriol., ed. (2013). Etnografía, técnicas cualitativas e investigación en salud: un debate abierto. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.

-          -Sargent Carolyn F.; Johnson, Thomas M. (1996). Medical Anthropology. Contemporary theory and method. Westport, Praeger.        

-          Scheper-Hughes, Nancy. (2005). El comercio infame: capitalismo milenarista, valores humanos y justicia global en el tráfico de órganos. Revista de Antropología Social, 14:195-236.

-          Shiva, Vandana (2018). ¿Quién alimenta realmente al mundo?. Madrid: Capitán Swing.

-          Singer, Merill; Baer, Hans. (1995). Critical medical anthropology. New York, Baywood Publishing Company.

-          Surralles, Alex. (2003). De la percepción en antropología. Algunas reflexiones sobre la noción de persona desde los estudios amazónicos. Indiana, 19/20, 59-72.

-          Taussig, Michael. (1995) "La reificación y la conciencia del paciente" a Un gigante en convulsiones. El mundo humano como sistema nervioso en emergencia permanente. Barcelona, Gedisa.

-          Valls, Carme. (2020). Mujeres invisibles para la medicina. Madrid, Capitán Swing.

 

 

 


Programari

Els programes informàtics necessaris per a l'assignatura són els habituals del grau. No hi ha programes específics.