Logo UAB
2023/2024

Organització de congressos i esdeveniments

Codi: 101222 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Raquel Rodríguez Escriche
Correu electrònic:
raquel.rodriguez.escriche@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No es necessita experiència prèvia en la gestió d'esdeveniments ni requisits previs.


Objectius

L’assignatura, tal i com indica el seu nom, tracta d’oferir als estudiants tots aquells elements imprescindibles per organitzar qualsevol tipus d’esdeveniment en les seves diferents modalitats i dimensions (online/offline), tant si es desenvolupen en un complex hoteler, en un centre de convencions, online o en un cert espai autoritzat per organitzar aquest tipus d’esdeveniments.

En aquesta classe analitzarem les principals passes i habilitats necessàries per organitzar i gestionar amb eficàcia un esdeveniment.

Al final de l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

 1. Identificar els elements clau en la planificació i el disseny d'un esdeveniment.
 2. Comprendre les principals habilitats necessàries per gestionar un esdeveniment, com, per exemple, la comunicació, l'organització i la dedicació.
 3. Avaluar correctament (internament i externa) qualsevol esdeveniment i determinar el seu èxit mitjançant mesures de ROI.

 


Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Definir i aplicar els objectius, les estratègies i les polítiques comercials en les empreses i entitats turístiques.
 • Demostrar iniciativa i actitud emprenedora en la creació i la gestió d'empreses del sector turístic.
 • Demostrar que coneix i entén el fenomen turístic en el marc de la sostenibilitat i la gestió de la qualitat.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 • Identificar el marc legal que regula les activitats turístiques i les entitats que les desenvolupen.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes d'empresa relacionats amb els productes i les organitzacions turístiques en els diferents àmbits del sector i de les seves activitats.
 2. Aplicar la iniciativa i l'esperit emprenedor a un altre tipus de departaments, activitats, funcions i entitats, diferents als de referència, per fomentar la creació i la millora de la gestió turística.
 3. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 4. Desenvolupar els principis i els criteris de la sostenibilitat i la gestió de qualitat del fet turístic i estendre'ls a altres activitats.
 5. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 6. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 7. Identificar i aplicar els elements del dret públic (administratiu, fiscal i turístic) i els del dret privat que regulen determinades activitats i funcions i entitats turístiques.
 8. Identificar i aplicar els sistemes de certificació de la qualitat com a estratègia empresarial.
 9. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 10. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 11. Proposar solucions alternatives de manera creativa als problemes en la planificació i en la gestió de departaments, activitats o serveis de noves àrees del sector turístic, així com en entitats i productes turístics singulars.
 12. Tenir orientació de servei al client.
 13. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 14. Treball en grup.

Continguts

1-    Anàlisi del sector 

2-    Els diferents tipus d'esdeveniments 

3-    El sector en temps de pandemia

4-    Elements clau en l'organització d'un esdeveniment 

5-    Comercialització reeïxida de un esdeveniment (online/offline

6-    Avaluació interna i externa d'un esdeveniment 

7-    ROI: com mesurar l’èxit 

8-    Execució de un esdeveniment i anàlisi post-esdeveniment 

 


Metodologia

Idioma d'impartició; Anglès

Classes teòriques

Classes centrades en l'ensenyament dels conceptes bàsics utilitzats en la indústria de l'esdeveniment (principals associacions, formes de comunicació, eines d'organització, anàlisi d'esdeveniments, desenvolupament de ROI, etc.)

Classes pràctiques

Els estudiants treballaran conjuntament amb el professor casos reals a classe i faran l'anàlisi de les necessitats per aprendre l'habilitat esperada i aplicar-la correctament per a la gestió futura dels esdeveniments.

Estudis de casos i presentacions

La classe es dividirà en comissions, assignades pel professor, i es proposaran dos casos per analitzar, desenvolupar i presentar a classe. Els casos seran referents a la indústria de l’esdeveniment i es centraran en els temes tractats a classe.

Planificació d'esdeveniments, execució i assistència

El professor de l'assignatura coordinarà l'organització d'un esdeveniment. Aquesta organització serà a càrrec dels estudiants, supervisats en tot moment pel professor. Això permetrà posar en pràctica els continguts explicats pel professor a l'aula.

Tutories presencials

L'organització de l'esdeveniment requerirà que els comitès es trobin amb el professor per tal de revisar les tasques atorgades, desenvolupar l'organització i planificar en conseqüència l'esdeveniment.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casos pràctics i presentacions a classe 2 0,08 1, 2, 4, 7, 8, 11
Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 4, 7, 8, 11
Planificació d'esdeveniments, execució i assistència 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 1, 2, 3, 11, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Casos pràctics 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA (PLANIFICACIÓ D'ESDEVENIMENTS)

Tots els estudiants que opten per fer l'avaluació contínua formaran part de la planificació d'un esdeveniment.

Els estudiants que desitgin participar signaran voluntàriament un document el qual confirma la seva participació en l'avaluació contínua. La data límit d´aquesta confirmació serà la tercera classe. Un cop signat el document, l´estudiant, es compromet a formar part d'un comitè i a desenvolupar les tasques encarregades pel professor i pels membres de l'equip.

Si no compleixen els requisits següents, i ja s'ha desenvolupat el 80% del curs , l'alumne no podrà optar a l'avaluació única i la seva qualificació serà suspens.

El sistema d’avaluació contínua consisteix en els següents requisits;

 

A) Document de compromís: document signat en la data de venciment establerta pel professor.

B) Assistència online /offline / participació (10%): assistència a un mínim del 80% de les classes teòriques i pràctiques (s'accepten un màxim de tres absències)

C) Participar i presentar els casos pràctics (40%): el professor dividirà la classe en comissions, que treballaran juntes durant el curs. Es donaran casos pràctics als estudiants de la indústria de l’esdeveniment per analitzar, desenvolupar, avaluar i presentar conclusions a classe.

D) Planificació, execució i assistència a l'esdeveniment (40%) - Organització d'un esdeveniment amb la direcció del professor i el personal de la UAB si és necessari. L'assistència a l'esdeveniment és essencial i obligatòria per poder aprovar l'assignatura.

E) Tutories (reunions del comitè) (10%): per tal de rebre una orientació correcta i organitzar l'esdeveniment, cada comissió, en la seva totalitat,  haurà de reunir-se amb el professor com a mínim una vegada, de forma presencial/online, per repassar les tasques que es tracten i organitzar l’esdeveniment correctament.

 

Si l’estudiant no vol participar més en l’avaluació contínua (després de signar el document de compromís), ha de presentar una justificació vàlida.

El Professor de l'assignatura i la gestió acadèmica del Centre analitzaran la documentació i la justificació per tal d'acceptar-la. Si la justificació és vàlida, l'estudiant podrà fer l'avaluació única, si no és així, l'estudiant suspendrà el curs.
Tingueu en compte que cada cas s'analitzarà per separat.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT: el suport informàtic de comunicació oficial del professor amb als estudiants durant el curs es farà a través de MOODLE / el correu electrònic oficial de la UAB.

AVALUACIÓ ÚNICA

Tots els estudiants que trien l'avaluació ÚNICA, NO formaran part de la planificació de l'esdeveniment .

Els estudiants que vulguin tenir l’avaluació única han de assistir obligatòriament a l'esdeveniment organitzat pels membres del curs, com a públic.

Si no assisteixen a l'esdeveniment, l'estudiant SUSPÈN automàticament l'assignatura i no podrà presentar-se a l'examen final el dia de la reavaluació.

REAVALUACIÓ

Els estudiants que hagin assistit a l'esdeveniment organitzat per la classe com a públic hauran de presentar-se a l’EXAMEN FINAL el dia de la reavaluació.

L'examen final inclourà qüestions teòriques , així com de tipus pràctic relacionades amb l'esdeveniment al qual es va assistir

Això representa  el 100% de la nota final.

La data serà el dia i hora fixats en el calendari acadèmic al programa oficial del centre.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació i assistència 10% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Casos pràctics i presentacions 40% 4 0,16 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14
Planificació d'esdeveniments 40% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tutories 10% 0 0 1, 5, 6, 8, 12, 13

Bibliografia

QUINN, Bernadette (2013) Key Concepts in Event Management. Publisher: Sage Publications Ltd

EDVI GRACIA, Ardani (2017) The Importance of the Venue Selection in an Event Organization Case Study: Special Event Organization Rencontre Alumni Enterprise 1 & 2. E-Journal of Tourism, Vol 4, Iss 1 

Cheryl MALLEN and Lorne ADAMS (2013) Event management in sport, recreation and tourism: theoretical and practical dimensions.  Publisher: Routledge

FENICH, George G. (2015) Planning and Management of Meetings, Expositions, Events and Conventions, Global Edition. eBook

GETZ, Donald (2018) Event Evaluation: Theory and Methods for Event Management and Tourism. eBook

LUNDERGER, Erik; AMBRECHT, John;ANDERSSON, Tommy D.; GETZ, Donald (2017) The Value of Events. eBook 

 

No es pot establir una correlació de text-subjecte rigorosa, ja que la major part de la classe es basa en un cas pràctic actual i en el que passa, ja que són aplicables al tema en general.

 


Programari


Subjecte a esdeveniment a ser elaborat. El professor el comentarà en classe