Logo UAB
2023/2024

Turisme i sostenibilitat

Codi: 101213 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Romagosa Casals
Correu electrònic:
francesc.romagosa@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L’assignatura pretén ser una introducció a l’aplicació del concepte de sostenibilitat o desenvolupament sostenible al món del turisme. L’anàlisi abordarà els principis del turisme sostenible i la seva aplicació pràctica tant des del punt de vista de les destinacions turístiques com de l’empresa turística. Un dels objectius bàsics serà conèixer els aspectes teòrics i pràctics de la gestió ambiental al sector turístic, així com els aspectes relacionats amb la sostenibilitat econòmica i social del desenvolupament turístic.

A final de curs l’alumne/a haurà de:

1. Comprendre el concepte de desenvolupament sostenible i saber expressar la seva aplicació a l’àmbit del turisme.

2. Conèixer els principis del turisme sostenible i les diferents aplicacions d’aquest concepte al sector turístic.

3. Conèixer els principals impactes que provoca l’activitat turística sobre el medi ambient, l’economia i la societat de les destinacions i quins són els instruments per gestionar i reduir els impactes negatius.

4. Saber identificar i descriure els instruments existents per a la millora ambiental de les destinacions i empreses turístiques.

5. Ser capaç de proposar bones pràctiques per a la sostenibilitat del sector turístic.

6. Entendre el turisme com un instrument de desenvolupament econòmic i social, que pot contribuir a la millora econòmica i a la reducció de les desigualtats socials a les destinacions.


Competències

 • Demostrar que coneix i entén el fenomen turístic en el marc de la sostenibilitat i la gestió de la qualitat.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics, així com els seus instruments i funcionament.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Innovar tant en la planificació i la comercialització turístiques com en la gestió d'organitzacions turístiques.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els elements de geografia avançada i de recursos territorials i turístics, les metodologies i les tècniques existents i els impactes que genera el sistema turístic.
 2. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Distingir els instruments adequats per aplicar polítiques de turisme sostenible.
 5. Identificar el medi ambient com a patrimoni turístic i determinar-ne les característiques.
 6. Identificar els factors determinants del desenvolupament turístic.
 7. Identificar i relacionar els recursos turístics i els recursos territorials.
 8. Identificar i valorar l'impacte social del turisme.
 9. Identificar les noves formes de turisme (ecoturisme, turisme cultural…) i valorar-les.
 10. Identificar les polítiques d'ordenació i planificació turística de les entitats públiques.
 11. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 12. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 13. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 14. Treball en grup.

Continguts

1. Introducció al turisme sostenible

    1.1. El desenvolupament sostenible

    1.2. El turisme sostenible

2. Turisme i sostenibilitat ambiental

    2.1. Turisme i medi ambient, una relació contradictòria

    2.2. La crisi ambiental global i el turisme

    2.3. Polítiques ambientals per un turisme sostenible

3. Turisme i sostenibilitat econòmica i social

    3.1. Impactes econòmics i socials del turisme

    3.2. Ètica i turisme

    3.3. Polítiques econòmiques i socials per un turisme sostenible

4. Instruments per un turisme més sostenible

    4.1. Principals agents i els seus rols

    4.2. Instruments per unes destinacions turístiques més sostenibles

    4.3. Instruments per unes empreses turístiques més sostenibles

 Nota: La perspectiva de gènere s'inclourà al llarg de l'assignatura, però de forma més específica als temes 1.1, 3.1, 3.2 i 3.3.


Metodologia

Idioma d'impartició: Anglès

 

Medotologia

L’assignatura té tres dinàmiques de funcionament paral·lel:

a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura

Explicació a classe de les diferents parts del temari mitjançant classe magistral al llarg de les setze setmanes lectives de l’assignatura. Les classes comptaran sovint amb suport audiovisual (visionat de vídeos de suport a la teoria, presentacions en Power Point, etc.).

b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura

Al llarg del curs es proposarà la realització de diversos treballs pràctics, relacionats amb la part teòrica de l’assignatura, i que hauran de ser realitzats fora de l’horari de classe.

c) Metodologia del funcionament del Campus Virtual

La plataforma del Campus Virtual s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà material complementari a la teoria en format digital, enllaços a pàgines web, el programa de l’assignatura, així com els treballs pràctics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'aula 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Classes teòriques 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treballs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

Avaluació contínua

L’avaluació d’aquesta assignatura consta del següent sistema:       

a) La realització de dos exàmens parcials, que valdran un 50 % de la nota final (25% cada examen) i que inclouran la matèria teòrica exposada a les classes magistrals.

b) La realització dels treballs pràctics proposats al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat, que valdrà un 50% de la nota final.

Per tal de fer promig en la nota final cal obtenir com a mínim un 4 sobre 10 en cadascuna de les parts objecte d’avaluació.

Avaluació única

L’alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen de teoria en què entrarà tota la matèria de l’assignatura. Així mateix haurà de lliurar els treballs pràctics proposats al llarg del semestre. Si la nota final no arriba a 5, l’estudiant té una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixada pel centre. En aquesta prova es podrà recuperar el 50% de la nota corresponent a la teoria. La part pràctica no és recuperable.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen parcial 2 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treballs pràctics 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

- FENNELL, D.A. (Ed.) (2022). The Routledge handbook of ecotourism. London: Routledge.

- FENNELL, D.A., COOPER, C. (2020). Sustainable tourism. Principles, contexts and practices. Bristol: Channel View Publications.

- FONT, X., LYNES, J. (2020). Corporate social responsibility for sustainable tourism. London: Routledge.

- FONT, X., MCCABE, S. (2018). Marketing for sustainable tourism. London: Routledge. 

- GIULIETTI, S., ROMAGOSA, F., FONS, J., SCHRÖDER, C. (2018). Tourism and environment in Europe. Towards a reporting mechanism. Bellaterra: ETC/ULS.

- HALL, C.M., GOSSLING, S., SCOTT, D. (Eds.) (2015). The Routledge handbook of tourism and sustainability. London: Routledge.

- HOLDEN, A. (2008). Environment and tourism (2nd ed.). London: Routledge.

- UNEP – WTO (2005). Making tourism more sustainable. A guide for policy makers. Madrid: WTO (Edició espanyola: Por un turismo más sostenible: guía para responsables políticos, 2006).

- UNEP – WTO (2012). Tourism in the green economy – Background Report. Madrid: UNWTO.

- SAARINEN, J. (2020). Tourism and Sustainable Development Goals. London: Routledge.

- SWARBROOKE, J. (1999). Sustainable tourism management. Wallingford: CABI Publishing.


Programari

-