Logo UAB
2023/2024

Habilitats informàtiques i d'estudi

Codi: 101207 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Tatiana López Orozco
Correu electrònic:
tatiana.lopez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Giuseppe Simone Pedote

Prerequisits

Cap


Objectius

 1.  Proporcionar als estudiants habilitats fonamentals destudi i comunicació per al seu aprenentatge recerca i pràctica.
 2. Millorar el coneixement informàtic dels estudiants, la comprensió bàsica dels sistemes operatius i un coneixement pràctic del programari comunament utilitzat en entorns acadèmics i professionals.
 3. Proporcionar eines per a un ús eficient dels recursos en línia. Seleccionar documents i ser crítics amb la informació, incloent-hi en els treballs una perspectiva crítica analitzant temes rellevants per a la indústria turística i hotelera com perspectives de gènere, sostenibilitat, innovació social, entre d'altres.
 4. Desenvolupar criteris per organitzar i presentar diferents tipus de feines en entorns acadèmics i professionals.
 5. Aprendre a organitzar la informació de manera eficient en forma d'esquemes, quadres, etc., utilitzant el programari adequat.
 6. Desenvolupar habilitats per presentar idees, treballs i informes de manera efectiva i eficient.

Competències

 • Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 • Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels sistemes d'informació en els processos de gestió empresarial.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 2. Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels sistemes d'informació en els processos de gestió empresarial.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 6. Treball en grup.

Continguts

 1. Introducció
  • De la secundària a la universitat: demandes i habilitats canviants
  • Expectatives sobre treballs escrits a la universitat.
  • Realitzar investigacions d'èxit considerant qüestions rellevants com la innovació social, la perspectiva de gènere i la sostenibilitat en estudis dels sectors hoteler i turístic.
  • Avaluar fonts i gestionar informació.
  • Eines per gestionar el temps i organitzar-se: Trello, Asana, Google calendar.
  • Mètodes destudi efectiu: El mètode Pomodoro, matriu d'Eisenhower.
 2. Ús dInternet amb fins acadèmics.
  • Eines de recerca en línia
  • Gestió bibliogràfica
  • Maneig i emmagatzematge de fitxers.
  • Xarxes socials i coneixement compartit.
 3. Introducció als sistemes operatius
  • Definicions bàsiques
  • Windows i altres sistemes operatius.
  • Aplicacions de Windows
 4. Treballs escrits i processadors de textos.
  • Com fer i presentar un treball escrit.
  • Treballar amb Word (creació i edició de documents, formats, edició i inserció d'elements, eines, taules, correus, cites i referències).
 5. Treballar amb dades i fulls de càlcul
  • Emmagatzemar, organitzar i treballar amb dades.
  • Treballar amb Excel (conceptes bàsics, crear fulls de càlcul, crear gràfics i quadres, funcions i fórmules)
  • Presentacions acadèmiques i professionals.
 6. Dissenyar una presentació efectiva.
  • Treballar amb PowerPoint (crear diapositives i introduir objectes de text, treballar amb altres objectes en diapositives, gràfics SmartArt, imatges, la presentació de diapositives, edició del disseny de plantilles de diapositives)
  • Com superar els nervis en fer una presentació.

Metodologia

Idiomes d’impartició
Grau de Turisme: Castellà
Grau de Turisme en Anglès: Anglès

El curs té tres mètodes d'ensenyament i aprenentatge:

 1. Sessions teòriques
  • Durant les classes, els conceptes s'explicaran de manera teòrica i s'exemplificaran amb aplicacions pràctiques. La majoria de sessions requeriran la participació de lestudiant per discutir i resoldre problemes.
 2. Sessions de pràctica.
  • Durant aquestes sessions, els temes coberts a les sessions teòriques es revisaran a través d'exercicis, projectes grupals i proves individuals que es realitzaran al llarg del curs. Es presentaran estudis de casos relacionats amb el turisme i sanalitzaran variables específiques daquesta indústria.
  • Els estudiants rebran l'orientació del docent per dur a terme un projecte que implica l'ús d'habilitats estadístiques i d'informàtica. Es motivarà els estudiants a escollir dins dels seus temes de recerca perspectives de gènere i sostenibilitat que són claus al sector. El programari especialitzat s'utilitzarà tant com sigui possible durant les sessions.
 3. Autoaprenentatge
  • El Campus Virtual s'utilitzarà com a complement i com a mitjà alternatiu de comunicació entre els estudiants i el docent. Tot el material rellevant del curs, exemples i exercicis s'adjuntaran en línia.
  • Cada estudiant ha d'administrar el seu temps per estudiar i resoldre els problemes proposats, a més de treballar en un projecte de recerca utilitzant dades estadístiques al sector del turisme que es presentaran al final del curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació en públic 3 0,12 2, 4, 6
Sessions teòriques i pràctiques amb suport informàtic; participació activa a classe 43 1,72 1, 2, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutoria 20 0,8 2, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Sessions d'estudi individual i pràctica 30 1,2 1, 2, 3, 5

Avaluació

Els estudiants poden triar entre una avaluació continuada o l'accés directe a l'examen final (una avaluació final única).

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA

El sistema d'avaluació continuada implica la presentació periòdica de treballs i activitats, individuals i de grup, a més de la realització de dos exàmens parcials de consolidació dels conceptes i temes desenvolupats a classe amb un valor per a cadascun del 15% respecte a la nota final de lassignatura. Per poder fer la mitjana dels resultats obtinguts en aquests dos exàmens parcials, l'alumne haurà d'aconseguir una puntuació mínima igual o superior a 4 punts en ambdós exàmens.

Al Campus Virtual es detallaran les dates de lliurament dels treballs i les de realització dels dos exàmens parcials.

Els alumnes que no superin l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada passaran a ser avaluats pel sistema d'avaluació única, sense tenir en compte les notes obtingudes anteriorment.

B) AVALUACIÓ ÚNICA: Examen final (tota la matèria).

Dia i hora establerts segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre.

Hi haurà un únic tipus dexamen final, sense diferenciacions entre els alumnes que hagin superat lavaluació continuada i els que no.

C) RE-AVALUACIÓ:

Dia i hora establerts segons el calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre.

Els alumnes que a l'avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3.5 i menor de 5, es podran presentar a la reavaluació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupar un projecte bàsic de recerca 20% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen parcial 1 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5
Examen parcial 2 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Exercicis individuals 50% 30 1,2 1, 2, 5

Bibliografia

 • Anon (2021) Turismo desde una perspectiva sostenible y el riesgo de la covid-19: Impactos, análisis y posibles intervenciones. Bookwire GmbH. Disponible online
 • Alexander, Michael, Dick Kusleika, and John Walkenbach. (2019) Excel 2019 Bible.1st edition. Indianapolis, IN: Wiley, 2019. Print. Available online
 • Burton, G. (2013) Presenting: deliver presentations with confidence. London: Collins.
 • Bustinduy, I. (2014). Presentaciones efectivas: técnicas para la exposición oral de trabajos y proyectos académicos.. Editorial UOC. Disponible online
 • Cottrell, S. (2003) The Study Skills Handbook. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [4a ed. publicada 2013]
 • Creme, P. and Lea, Mary R. (1997) Writing at University: A Guide for Students. Buckingham: Open University Press.
 • Figueroa-Domecq, C., & Segovia-Perez, M. (2020). Application of a gender perspective in tourism research: A theoretical and practical approach. Revista De Analisis Turistico, 27(2), 251-270. doi:https://doi.org/10.1108/JTA-02-2019-0009 Available online
 • Grauer R., Hogan L, and Poatsy M.A. (2011) Exploring Microsoft Office. Getting Started with Windows 7. Pearson Education, Inc., Publishing as Prentice Hall.
 • Grauer R., Hulett, M. and Poatsy M.A. (2011) Exploring Microsoft Office Word 2010, Prentice Hall. Pearson Education, Inc., Publishing as Prentice Hall.
 • Johnson K. (2010) Student Writing Guide.  Reading, Research and Writing Strategies. University of Minnesota.
 • Liu, Liu, Y., Wang, Y., & Pan, C. (2019). Hot topics and emerging trends in tourism forecasting research: Ascientometric review. Tourism Economics : the Business and Finance of Tourism and Recreation, 25(3), 448–468. https://doi.org/10.1177/1354816618810564 Available online
 • McMillan, K. and Weyers, J. (2006) The Smarter Student: Study Skills and Strategies for Success at University. Harlow: Pearson Education
 • Morales Vallejo, Pedro. “Trabajos Escritos. El Problema Del Plagio.” Miscelánea Comillas 79.154 (2021): 83–107. Disponible online
 • Murray, N. (2008) Writting up your university assignments and research projects: a practical handbook. Maidenhead, Berks: Open University Press: McGraw-Hill. Available online
 • Wallace, M. (2004) Study skills in English: a course in reading skills for academic purposes. Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Programari

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)