Logo UAB
2023/2024

Comptabilitat

Codi: 101203 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rizo Gubianas
Correu electrònic:
jordi.rizo@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Isabel Narbón Perpiña

Prerequisits

L'assignatura pretén iniciar als alumnes de segon curs del Grau de Turisme en la terminologia i conceptualització econòmica i comptable introduint als alumnes en els coneixements necessaris per interpretar els fets econòmics i representar el procés comptable d'una empresa i desenvolupant les aptituds necessàries per dur a terme l'elaboració dels estats comptables bàsics i capacitant-los amb un ple coneixement i domini di la normativa comptable vigent.

 NO es requereixen pre requisits 


Objectius

 

El curs és una introducció a la Comptabilitat, sent el primer que els estudiants trobaran a l'àrea de Comptabilitat. Se centra en els principis comptables, la lògica i en com preparar els estats financers, específicament el balanç  i el compte de resultats.

Al final de l'assignatura, l'alumne podrà:

1. Comprendre la naturalesa i objectius de la comptabilitat.

2. Identificar els conceptes d'actiu, passiu i patrimoni net.

3. Utilitzar criteris per avaluar els elements en  un balanç.

5. Crear assentaments comptables i transaccions bàsiques en el cicle comptable.

6. Conèixer el tipus de comptes bàsics, així com els mecanismes de les mateixes.

7. Adquirir els conceptes i coneixer la comptabilitat i el cicle comptable de les operacions més habituals de l'empresa turística.

8. Definir i coneixer la classificació dels comptes anuals (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys).

9. Adquirir el concepte de normalització comptable.

10. Conèixer el concepte i tractament comptable de l'impost de valor afegit.

11. Crear els estats financers (balanç de situació icompte de pèrdues i guanys d'una empresa de turisme).

12. Determinar l'equilibri econòmic intern d'una empresa de turisme.

13. Saber com dur a terme el procés comptable complet d'una empresa (assentament d'obertura, assentaments comptables, llibre major, assentamenets del procés de tancament comptable, balanç de summes i saldos), en el llibre major comptable

14. Demostrar la capacitat de presentar un exercici comptable d'una empresa en els recursos informàtics corresponents, integrant els conceptes teòrics que formen part d'aquest exercici pràctic d'una manera ben argumentada.

 


Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes de la direcció comptable i financera i de recursos referent al producte i a l'empresa turística i en els diferents àmbits del sector.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Emetre informes tecnicocomptables en relació amb la situació financera d'una empresa i proposar solucions als problemes i alternatives de millora.
 4. Identificar la informació que proporcionen els estats financers i determinar la situació econòmica i financiera d'una empresa.
 5. Identificar les alternatives financeres de l'empresa a curt i llarg terminis.
 6. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 7. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 8. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 9. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 10. Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 11. Treball en grup.

Continguts

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A la COMPTABILITAT
• Tipus d'empresa.
• El concepte de comptabilitat.
• Tipus de comptabilitat.
• Objectius de la comptabilitat.
• Els usuaris de la comptabilitat.
• La comptabilitat com a sistema d'informació. Requisits de la informació comptable.
• El marc normatiu de la comptabilitat.


TEMA 2. ELS COMPTES ANUALS
• El Balanç de Situació:
o Equilibri patrimonial i identitat comptable.
o Estructura econòmica i estructura financera: actiu, passiu i patrimoni net.
o Criteris de valoració i ordenació.
• El Compte de Pèrdues i Guanys:
o Despeses i ingressos.
o Criteris de valoració i ordenació.

• Altres Estats Financers

TEMA 3. EL REGISTRE COMPTABLE DE LES OPERACIONS DE L'EMPRESA.
• El compte: concepte i mecanismes de funcionament.
• El procediment de registre:
o Llibre diari i llibre major.
o La partida doble i les anotacions comptables.


TEMA 4. EL CICLE COMPTABLE BÀSIC
• El procés o cicle comptable
• L'assentament d'obertura.
• Registre de les transaccions durant l'exercici.
• Ajustos de fi de període
• Regularització comptable i determinació del resultat de l'exercici.
• Tancament de la comptabilitat.
• Elaboració dels comptes anuals.


TEMA 5. REGISTRE DE TRANSACCIONS BÀSIQUES
• Actiu:
o Actius No Corrents
o Amortització i deterioració
o Existències
o Deutors i clients per operacions comercials
• Passiu i patrimoni net:
o Capital i reserves. Distribució del resultat.
o Préstecs
• Periodificació comptable.
• Registre d'impostos:
o Impost de Societats
o Impost sobre Valor Afegit


Metodologia

Idioma d'impartició: Castellà (Grau de Turisme), Anglès (Grau de Turisme en Anglès)

El curs tindrà dues dinàmiques molt diferenciades:

a) Sessions de classes magistrals: Exposició del contingut teòric del programa de forma clara, sistemàtica i organitzada per part del professor/a (els alumnes tindran al Campus virtual de l'Autònoma Interactiva les anotacions bàsiques de tots els temes). Es fomentarà, a tot moment, la participació de l'alumnat a l'aula; es valoraran les seves aportacions, reflexions, i dubtes

b) Sessions de classes pràctiques: Els alumnes en grups de dos a quatre persones desenvoluparan una sèrie d'exercicis i casos pràctics al llarg del curs (els alumnes tindran al Campus virtual de l'Autònoma Interactiva els exercicis a realitzar). D'aquests exercicis i casos pràctics cada grup haurà de presentar en classe com a mínim un exercici (a determinar pel professor) en Power Point. Per guiar i avaluar el treball en grup es realitzaran tutories acreditatives en les dates oportunes. 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 1, 4, 6, 9, 10
Presentació de treballs 10 0,4 3, 5, 6, 11
Resolució casos pràctics 20 0,8 2, 3, 5, 6, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 19 0,76 1, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Elaboració treballs 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Estudi 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10
Resolució casos pràctics 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és la següent:

AVALUACIÓ CONTÍNUA

 a) Exercicis, tutories i uns altres (10%) - Preparació d'exercicis pràctics i participació en classe.  

b) Cas Pràctic (20%) -  Desenvolupament i exposició d'exercicis i/o casos pràctics en grups de treball i/o individual. El professor donarà informació detallada dels casos a desenvolupar durant les sessions.

 c) Exàmens (70%) La realització de 2 proves repartides al llarg del curs que representaran:

Primer parcial:
• Examen test de teoria (20%)
• Examen pràctic (10%)


Segon parcial:
• Examen pràctic (40%)

 

Informació important

Per aprovar l'avaluació contínua i ALLIBERAR-SE de l'examen FINAL, l'estudiant ha de tenir una mitjana mínima de:

 -       Exàmens: mínim de 5 en total, amb un mínim de 3.5 en tots els exàmens.

 Si l'avaluació contínua aprova la mitjana dels exàmens (mínim 5), l'estudiant no ha de realitzar l'examen FINAL d'acord amb el calendari oficial d'exàmens i també un dels dos requisits  següents :

-       Exercici en classe, assistència i tutoria mínim de 5.

-       O estudi del cas pràctic - mínim de 5

 

AVALUACIÓ ÚNICA – EXAMEN FINAL –

Els estudiants que no hagin aprovat l'assignatura per avaluació continuada o no l'han seguit, poden presentar-se a l'examen FINAL.

 

RECUPERACIÓ

Només podran accedir a la recuperació aquells alumnes que en l'avaluació FINAL hagin obtingut una nota igual o superior a 3.5, però inferior a 5. 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de classe, assistència i tutoria 10% 0,5 0,02 1, 4
1er examen pràctic 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
1er examen teòric 20% 1 0,04 1, 4
2n examen pràctic 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10
Treballs pràctics 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11

Bibliografia

Grau de Turisme

Bibliografia normativa bàsica:

 • Pla General de Comptabilitat i de Pimes: Edició 2021: Editorial Piràmide, Madrid.
 • Pla General de Comptabilitat i de Pimes: Edició 2021: Editorial Prentice Hall, Madrid.
 • O qualsevol un altre editorial que editi el Pla General de Comptabilitat i de Pimes Edicio 2021

 Bibliografia recomanada:

Amat, Oriol & Aguilà, Santiago (2008): “El nou PGC a la pràctica- Exercicis i solucions”, Barcelona: ACCID.

Amat, Oriol & Aguilà, Santiago (2008): “Nou PGC i PGC PIMES: Una anàlisi pràctica i a fons”, Barcelona: ACCID.

Segòvia Sant Joan, Ana Isabel (2008): “Comptabilitat bàsica. Adaptat al nou Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007, de 16 de novembre), Madrid: Editorial Universitària Ramón Areces.

Muñoz Jiménez, J. (2008): “Contabilidad Financiera”, Ed. Prentice Hall

DOSSIER TEÒRIC ELABORAT PEL PROFESSOR (que l'alumnat haurà de baixar-se del campus virtual i llegir prèviament a les sessions de classe)

 

Grau de turisme en Anglès 

2016. Beyond Figures: Introduction to Financial Accouting  Mª del M. Camacho, M. Akpinar, Mª. J. Rivero , I.Urquía , A. Eskola. Publiser Edición Pyramide.

 


Programari

Excel