Logo UAB
2023/2024

Anàlisi del sector turístic

Codi: 101194 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Beatriz Santolalla Garcia
Correu electrònic:
beatriz.santolalla@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Sonia García Jimènez

Equip docent extern a la UAB

Raul Suhett de Morais

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L’assignatura pretén situar als alumnes de primer curs del Grau en Turisme en el món del turisme, concretament introduir l’activitat de les diferents empreses turístiques existents al sector. L’alumne estudiarà el funcionament de les empreses proveïdores de bens i serveis turístics (empreses de transport turístic, companyies asseguradores, guies turístics, etc,.) així com el funcionament de les empreses d’intermediació i  l’organització departamental i de RRHH de l’àrea d’allotjament dels establiments hotelers.  Aquesta assignatura es divideix en dos parts diferenciades i complementaries: la intermediació de serveis turístics mitjançant les empreses d'intermediació i els nous canals d'intermediació, i l'hotel com establiment d'allotjament de primer ordre dins de l'hoteleria i el turisme.

Al finalitzar l’assignatura l’alumne haurà de ser capaç de:

 1. Identificar i relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits (empreses d’intermediació, hoteler, restauració i oci, consultoria,...).
 2. Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits, (empreses d’intermediació, hoteler, restauració i oci, consultoria,...), distingint els seus elements diferencials.
 3. Argumentar a través de la visió del sector i la perspectiva teòrica, com ha de ser desenvolupat el sector turístic.
 4. Analitzar la dimensió econòmica del turisme a partir de l’estudi dels seus subsectors (empreses d’intermediació, hoteler, restauració i oci, consultoria,..).
 5. Distingir i descriure projectes pel desenvolupament turístic dels diferents subsectors del sector turístic.
 6. Treballar en equip / demostrar orientació de servei al client des del respecte a la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions. 

Competències

 • Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar, a través de la visió del sector i la perspectiva teòrica, com s'ha de desenvolupar el sector turístic.
 2. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Identificar i relacionar les activitats que conformen tots els àmbits del sector turístic (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria, etc.).
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 8. Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els àmbits, (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria...) i distingir-ne els elements diferencials.
 9. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 10. Treball en grup.

Continguts

I PART: : Empreses d’intermediació turística (32 hores)

Tema 1. Les empreses d’intermediació en el sector turístic, tipologies, organització, funcions...

Tema 2. La intermediació i la relació amb els proveïdors de productes i serveis turístics.

Tema 3. Fonts d’informació i documentació emprada en les empreses d'intermediació. Noves tecnologies i noves empreses.

Tema 4. El viatge combinat i el catàleg.

Tema 5. El professional de la intermediació.

II PART: Hotels (24 hores)

Tema 1: Organigrama d’empresa hotelera departamental / personal.

Tema 2: El departament de recepció: organització i funcions. Personal, documentació i subdepartaments.

Tema 3: La consergeria: organització i funcions. Personal, documentació. Relacions amb els informadors turístics, transferistes i animadors.

Tema 4: El departament de pisos: organització i funcions. La governanta i la cambrera de pisos. Bugaderia i llenceria.

Tema 5: El departament de serveis tècnics: organització, funcions i personal.

 


Metodologia

Idioma d’impartició : Castellà/Anglès

L’assignatura funciona en base a dues metodologies d’ensenyament-aprenentatge:

a)     Sessions de classes magistrals: Exposició del contingut teòric del programa de forma clara, sistemàtica i organitzada per part dels professors (els alumnes tindran al Campus Virtual de l’autònoma interactiva les transparències bàsiques dels temes i els materials per al seguiment d’aquestes sessions). Es fomentarà, en tot moment, la participació de l’alumnat a l’aula; es valoraran les seves aportacions, reflexions, i dubtes.

b)    Sessions de classes pràctiques: A les sessions de classes pràctiques els professors proposaran una sèrie d’activitats pràctiques al llarg del curs sobre els temes teòrics tractats a les sessions magistrals. Els alumnes hauran de llegir alguna documentació proposada pel professorat i hauran de fer alguna pràctica associada a la lectura (Comentari i comprensió del text).  Els alumnes també resoldran diversos problemes relacionats amb la confecció dels productes turístics.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 45 1,8 2, 4, 8
Resolució de problemes 15 0,6 4, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 20 0,8 4, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 43 1,72 1, 3, 4, 8, 9

Avaluació

TRES OPCIONS D’AVALUACIÓ

A ) AVALUACIÓ CONTINUA I PROVA D’AVALUACIÓ FINAL

L’avaluació continua es configura de la forma següent:

Part empreses d’intermediació turística:

a)    Realització d’una prova d’avaluació final, que valdrà un 36% de la nota final i que inclourà la matèria teòrica exposada a les classes magistrals.

b)    Realització d’un treball que s’ enviarà al finalitzar l’assignatura, que valdrà un 24% de la nota final. Es valorarà  una elaboració acurada.

Part hotels:

a)    Realització d’una prova d’avaluació final, que valdrà un 24% de la nota final i que inclourà la matèria teòrica exposada a les classes magistrals. 

b)    Realització d’un treball amb tutories de seguiment, que valdrà un 16% de la nota final. Es valorarà una presentació formal correcta i una elaboració acurada.

 

El sistema d’avaluació s’organitza en presentació setmanal d’activitats autònomes, pràctiques, comprensió de textos individuals, treballs de grup i/o individuals, més una prova d’avaluació final d’interrelació i comprensió dels temes i conceptes treballats.

 Els alumnes que no superin l’assignatura, mitjançant l’avaluació contínua, passaran a ser avaluats pel sistema d’avaluació única, no tenint en compte cap de les notes obtingudes.

 

B) AVALUACIÓ ÚNICA: Examen final (tota la matèria).

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

Hi haurà un únic tipus d’examen final, no havent diferencia entre els alumnes que no hagin superat satisfactòriament l’avaluació continua i aquells que no l’hagin seguit.

 

C) RE-AVALUACIÓ

Només alumnes que a l’avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i menor de 5. La qualificació d’aquesta re-avaluació no superarà el  5 com a nota final.

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

Modalitat d’examen a definir pel professorat de l’assignatura.

 

CONDICIÓ SINE QUA NON PER A OBTENIR L’ACREDITACIÓ DE L’ASSIGNATURA: donat que l’assignatura te dues parts “Empreses proveïdores de serveis turístics” (60%  del global de l’assignatura) i ”Hotels” (40%  del global de l’assignatura), per poder fer promig en la nota final, caldrà obtenir una qualificació mínima d’un 4 sobre 10.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat de curs (Empreses d'intermediació turistica) 24% 15 0,6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Activitat de curs (Hotels) 16% 10 0,4 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10
Exàmen (Empreses d'intermediació turistica) 36% 1 0,04 1, 3, 4, 8, 9
Exàmen (Hotels) 24% 1 0,04 1, 3, 4, 8, 9

Bibliografia

 1. Cooper, C. (2016): Essentials of tourism. Editorial Pearson.
 2. Fletcher, J. y Fyall, A. (2013): Tourism, principles and practice. Editorial Pearson.
 3. Asociación del Transporte aéreo Internacional (1994): Manual del Agente de Viajes, Montreal: IATA.
 4. Asociación del Transporte aéreo Internacional (1994): Guía para la emisión de billetes, Montreal: IATA.
 5. Asociación del Transporte aéreo Internacional (2002): Programa Internacional de Capacitación en Viajes y Turismo, Montreal-Ginebra: IATA.
 6. Bayón Mariné, F. i Martín Rojo, I. (2004): Operaciones y Procesos de producción en el sector turístico, Madrid: Editorial Síntesis.
 7. Cerra, Javier ; Dorado, José A. ; Estepa, Diego ; Garcia, Pedro E. (1.997):  “Gestión de Producción de Alojamientos Turísticos” – Col·lecció "Gestión Turística" ; Ed. Síntesis.
 8. Dorado, José Antonio (1.996):  “Organización y Control de Empresas en Hostelería y Turismo” ; – Col·lecció "Ciclos Formativos FP Grado Superior Hostelería" ; Ed. Síntesis.
 9. Dorado, José Antonio ;  Cerra, Javier (1.996):  “Manual de Recepción y Atención al Cliente” – Col·lecció "Ciclos Formativos FP Grado Superior Hostelería" ; Ed. Síntesis.
 10. López García, Socorro (2.003):  “Recepción y Atención al Cliente"; Ed. Paraninfo.
 11. López Collado, Asunción (1.998): “La Gobernanta"; Ed. Paraninfo.
 12. Milio Balanzá, Isabel (2.000): “Organización y Control del Alojamiento” ; Ed. Paraninfo.
 13. Olmos Juárez, L. i García Cebrián, R. (2016): Estructura del mercado turístico, Madrid: Ediciones Paraninfo.
 14. Renfe (1996): Manual de ventas, Madrid: Renfe.
 15. Trasmediterránea (1989): Instrucciones de viajes para las agencias de viaje, Madrid: Trasmediterranea.
 16. Jiménez Garay, Mª Isabel (2.000): “Regiduría de Pisos"; Ed. Paraninfo.
 17. Gordini, M.A. et al. (2021). The Routledge companion to international hospitality management. New York & London: Routdedge. 

Altre material de suport en format digital i enllaços a pàgines web s’ofereixen al Campus Virtual.


Programari

Cap.