Logo UAB
2023/2024

Primera llengua estrangera IV, anglès

Codi: 101176 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Eric Ortega Fernández
Correu electrònic:
eric.ortega@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Eric Ortega Fernández
Etienne Mamo

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

1. OBJECTIUS DEL GRAU DE TURISME

L'objectiu principal del curs és aconseguir que l'alumnat perfeccioni les habilitats comunicatives de la llengua anglesa una vegada assolit el nivell B2.

 • Millorar les habilitats comunicatives orals i escrites en una varietat de contextos laborals.
 • Millorar les habilitats d’autogestió essencials per a la comunicació efectiva amb clients i col·legues
 • Millorar les habilitats de comprensió necessàries per a la comunicació efectiva amb clients i col·legues
 • Millorar les capacitats de treball en equip
 • Desenvolupar competències comunicatives interculturals

Habilitats lingüístiques

 • Tractar amb seguretat amb situacions comunicatives complexes de forma clara, amb el to i registre adequats.

Habilitats paralingüístiques

 • Utilitzar i interpretar el llenguatge no-verbal i el to de veu per millorar la comunicació amb clients, col·legues i superiors.

Habilitats personals

 • Exercitar la consciència d’un mateix en un ventall de situacions complexes per millorar la comunicació amb clients, col·legues i superiors.
 • Funcionar de forma efectiva en un equip.

 

2. OBJECTIUS DEL GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

L’objectiu principal és desenvolupar les destreses comunicatives en anglès dels estudiants que ja hagin assolit un nivell C1.

 • Millorar les habilitats comunicatives orals i escrites en una varietat de contextos laborals.
 • Millorar les habilitats d’autogestió essencials per a la comunicació efectiva amb clients i col·legues
 • Millorar les habilitats de comprensió necessàries per a la comunicació efectiva amb clients i col·legues
 • Millorar les capacitats de treball en equip
 • Desenvolupar competències comunicatives interculturals

Habilitats lingüístiques

 • Tractar amb seguretat amb situacions comunicatives complexes de forma clara, amb el to i registre adequats.

Habilitats paralingüístiques

 • Utilitzar i interpretar el llenguatge no-verbal i el to de veu per millorar la comunicació amb clients, col·legues i superiors.

Habilitats personals

 • Exercitar la consciència d’un mateix en un ventall de situacions complexes per millorar la comunicació amb clients, col·legues i superiors.
 • Funcionar de forma efectiva en un equip.

 


Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

1. CONTINGUTS DEL GRAU DE TURISME

Funcions lingüístiques

 • Saludar i acomiadar-se
 • Disculpar-se i justificar-se
 • Queixar-se
 • Lloar
 • Agafarel torn de paraula
 • Evasives i suavitzacions
 • Suggerir i respondre a suggeriments
 • Comprovar la comprensió de l’interlocutor

Habilitats i estratègies

 • Controlar el registre i els graus de formalitat
 • Participar en converses superficials (small talk)
 • Mostrar empatia
 • Parafrasejar
 • Donar feedback constructiu
 • Donar instruccions i explicacions clares
 • Comprovar que l’altre ens ha entès

Desenvolupament d’habilitats personals

 • Resolució de problemes
 • Tolerància a la diversitat
 • Empatia
 • Flexibilitat
 • Escolta activa
 • Prendre responsabilitat i delegar-la
 • Assertivitat
 • Acceptar el paper i la responsabilitat en un grup
 • Assolir els reptes amb creativitat
 • Prendre decisions
 • Donar feedback positiu als companys
 • Mostrar sensibilitat a les diferències culturals

 

2. CONTINGUTS DEL GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Funcions lingüístiques

 • Saludar i acomiadar-se
 • Disculpar-se i justificar-se
 • Queixar-se
 • Lloar
 • Agafarel torn de paraula
 • Evasives i suavitzacions
 • Suggerir i respondre a suggeriments
 • Comprovar la comprensió de l’interlocutor

Habilitats i estratègies

 • Controlar el registre i els graus de formalitat
 • Participar en converses superficials (small talk)
 • Mostrar empatia
 • Parafrasejar
 • Donar feedback constructiu
 • Donar instruccions i explicacions clares
 • Comprovar que l’altre ens ha entès

Desenvolupament d’habilitats personals

 • Resolució de problemes
 • Tolerància a la diversitat
 • Empatia
 • Flexibilitat
 • Escolta activa
 • Prendre responsabilitat i delegar-la
 • Assertivitat
 • Acceptar el paper i la responsabilitat en un grup
 • Assolir els reptes amb creativitat
 • Prendre decisions
 • Donar feedback positiu als companys
 • Mostrar sensibilitat a les diferències culturals

 


Metodologia

Idiomes d’impartició

Grau de Turisme: Anglès

Grau de Turisme en Anglès: Anglès

 

1. GRAU DE TURISME

Es combinen els continguts teòrics de les classes magistrals i les lectures amb activitats centrades en l’estudiant, en què la font principal d’aprenentatge serà la reflexió guiada sobre les seves pròpies experiències i percepcions dins i fora de l’aula. Es milloraran les destreses gràcies a una participació activa en els reptes comunicatius proposats.

2. GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Es combinen els continguts teòrics de les classes magistrals i les lectures amb activitats centrades en l’estudiant, en què la font principal d’aprenentatge serà la reflexió guiada sobre les seves pròpies experiènciesi percepcions dins i fora de l’aula. Es milloraran les destreses gràcies a una participació activa en els reptes comunicatius proposats.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 7 0,28 2, 6
Tipus: Autònomes      
Teoria 16 0,64 1, 3, 4, 8

Avaluació

1. SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL GRAU DE TURISME i GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Durant el curs, es demanarà als estudiants que duguin a terme diverses activitats comunicatives a més d’un registre on hauran de prendre nota de les percepcions que tenen sobre el seu progrés, així com reflexionar sobre de quines formes poden millorar les seves habilitats.

També hi haurà una presentació oral final.

El nivell de compromís amb el propi procés d’aprenentatge i la participació activa a classe també s’avaluarà.

Las actividades avaluables seran:

 • Actividats d'expressió oral 40%
 • Actitut i participació oral a classe 10%
 • Presentació final 50%

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 2, 5, 6, 7
Activitats d'expressió oral 40% 2,5 0,1 1, 3, 4, 8
Presentació oral 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Grau de Turisme en anglès

Intercultural Business Communication (Oxford University Press) - Robert Gibson

Leading the Unleadable (Amacom) - Alan Willet

10 skills for effective Business Communication Strategies (Tycho Press) - Jessica Higgins

Keynote Advanced (Cengage Learning) - Lewis Lansford

 

Diccionaris

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com  (amb pronunciació)

Explicacions de la Grammar

Practical English Usage Online (Molt recomanat)

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/grammar_vocabulary/practical_english_usage_4th_edition/9780194202510?cc=global&selLanguage=en   

My Grammar Lab Intermediate and Advanced

https://www.pearsonelt.com/tools/digital/my-grammar-lab.html

Exercicis de gramàtica

http://www.englishgrammarsecrets.com/

http://www.autoenglish.org/

https://www.englishclub.com/

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

http://www.eltbase.com/

Vocabulari

https://elt.oup.com/student/oefc/tourism2/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://elt.oup.com/student/oefc/tourism3/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/t-glossary.html

http://www.englishformyjob.com/ell_hotelindustry.html

http://www.englishformyjob.com/ell_traveltourism.html

Comprensió oral i escrita

http://www.elllo.org/

https://es.englishcentral.com/videos

https://www.ted.com/

https://es.lyricstraining.com/

http://howjsay.com/

http://www.breakingnewsenglish.com/

Anglès Britànic:

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia/

https://www.voicetube.com/channel/bbc/5

http://bbcworldservice.radio.net/

Anglès Americà:

http://www.npr.org/

http://learningenglish.voanews.com/

Anglès Australià:

http://www.australiaplus.com/international/learn-english-video-courses/

http://www.radioaustralia.net.au/international/learn-english

http://www.radioaustralia.net.au/chinese/learn-english/series/%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E5%88%A9%E4%BA%9A%E5%B9%BF%E6%92%AD%E8%8B%B1%E8%AF%AD%E8%AE%B2%E5%BA%A7

Expressió escrita

https://owl.english.purdue.edu/sitemap/

Preparació exàmens

http://www.examenglish.com/

http://wuster.uab.es/ctestpractice/

Temari de turisme

https://www.ted.com/talks/aziz_abu_sarah_for_more_tolerance_we_need_more_tourism

https://www.youtube.com/watch?v=kLRanIhp2jg

http://www.ecotourism.org/

http://www.crctourism.com.au/Page/Home.aspx

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html

http://www.nationalgeographic.com/

https://victoriastraveladventures.com/tag/niche-tourism/

https://www.youtube.com/watch?v=N_5eKX1vvOg

https://www.youtube.com/watch?v=XdsVzspgTl4

https://www.youtube.com/watch?v=2CbcZbVvJ6s

http://culturalheritagetourism.org/

http://www.englishformyjob.com/ell_hotelindustry.html

http://www.englishformyjob.com/ell_traveltourism.html

http://www.englishformyjob.com/ell_politeness.html

http://www.englishformyjob.com/english-for-flight-attendants2.html


Programari

.