Logo UAB
2023/2024

Segona llengua estrangera II, alemany

Codi: 101175 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Robert Fritsche
Correu electrònic:
robert.fritsche@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Eva Maria Auracher
Ester Sola Llunell

Prerequisits

No hi ha prerequesits.


Objectius

Objectius de coneixement

L’estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt 5 d’aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que al final d’aquest curs ha de ser capaç de:

 1. Utilitzar l’alemany com a llengua habitual a classe.
 2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d’interacció social.
 3. Tenir interioritzat el sistema rítmic i l’entonació de l’alemany.
 4. Llegir textos de llenguatge senzill.
 5. Comprendre missatges orals breus (notícies, anuncis, missatges telefònics) procedents d’interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida quotidiana. Copiar al dictat missatges telefònics i respondre adequadament aquests missatges. Transmetre aquesta informació.
 6. Seleccionar la informació pertinent d’un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats.
 7. Descriure, de manera simple, persones, llocs i coses.
 8. Emplenar formularis i impresos en què es demani informació personal i valoracions sobre serveis.
 9. Mantenir una conversa relacionada amb situacions d’interacció social o professional i amb temes d’interès més personal.
 10. Proposar, convidar i aconsellar en situacions de la vida quotidiana de l’entorn personal de l’estudiant.
 11. Redactar notes i cartes personals breus.
 12. Narrar fets relacionats amb l’experiència personal.

Objectius d’habilitats

Al final del curs, l’estudiant ha d’haver aconseguit el següent:

 1. Demostrar un graude correcció i de precisió (en l’ús de la gramàtica, la pronunciació, el lèxic, el registre, etc.) i de fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l’expressió escrita com en l’oral, equivalent al nivell A1.2-A2.1 del Marc europeu comú de referència.
 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals senzills reals.
 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 4. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament amb un grau elevat d’eficiència en l’àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 5. Utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d’exercicis, etc.
 6. Ampliar coneixements sobre la realitat social i cultural dels països de parla alemanya.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els objectius enumerats al punt 3 es treballen de manera connectada. A continuació, dividim els continguts lingüístics en: funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions lingüístiques de caràcter general i també específiques dins el camp del turisme. 

a)      Funció socialitzadora

 • Acomiadar-se.
 • Donar les gràcies. Disculpar-se. Felicitar. Fer un brindis. Demanar i donar excuses.
 • Formular i respondre una invitació.
 • Iniciar i mantenir una conversa telefònica.

b)      Funció informativa

 • Demanar i donar informació concreta sobre llocs: com és, on és, com s’hi va.
 • Demanar i donar la informació necessària sobre un producte.
 • Expressar ignorància o coneixement d’un fet.
 • Transmetre informació procedent d’altres persones.
 • Demanar i donar informació sobre l’estat de salut i d’ànim d’algú.
 • Demanar i donar informació sobre activitats, fets i esdeveniments: present.
 • Demanar i donar informació temporal (quan s’ha fet alguna cosa, etc.).

c)      Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)

 • Expressar obligació.
 • Expressar desig i preferència.
 • Expressar necessitat o interès.
 • Mostrar simpatia o antipatia per algú.
 • Expressar desil·lusió, decepció o desengany.

d)      Funció valorativa

 • Demanar i manifestar opinions i impressions sobre fets, persones o coses.
 • Mostrar acord o desacord amb algú o amb alguna idea.
 • Expressar aprovació o desaprovació.
 • Comparar quantitats i qualitats.
 • Expressar una opinió i demanar l’opinió a altres persones.
 • Demanar justificació i justificar una opinió.

e)      Funció inductiva

 • Expressar la necessitat, l’obligació o l’interès de fer alguna cosa.
 • Demanar, donar i denegar el permís per fer alguna cosa.
 • Demanar i donar instruccions.
 • Demanar a algú que faci alguna cosa.
 • Aconsellar, prevenir, advertir.
 • Proposar una activitat.

f)       Funció metalingüística

 • Demanar i donar la traducció d’una paraula o expressió.
 • Fer aclariments sobre el significat d’una paraula o expressió.
 • Tornar a preguntar, fer contrapreguntes.

 Continguts gramaticals

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els aspectes gramaticals següents:

L’oració

— Components de l’oració.

— Tipus d’oració: enunciativa, interrogativa, exclamativa, afirmativa i negativa.

— Oracions subordinades: interrogatives indirectes (wann, wasob, etc.)i oracions causals (oracions introduïdes per weil).

— Ordre dels components de l’oració: subjecte, complement directe i indirecte, complement de lloc i de temps.

— Oracions coordinades.

Determinants

— Articles determinats: dendas, die.

— Articles indeterminats: einenein, eine.

— Articles negatius: keinen, kein, keine.

— Possessius: mein, meine; dein, deine; sein, seine...

— Declinació dels determinants: nominatiu, acusatiu, datiu.

— Numerals ordinals.

Pronoms

— Indefinits: einemeinen, eins, eine; jedem, jeden, jedes, jede.

— Demostratius: dem, den, das, die; diesen, dieses, diese.

— Interrogatius: welchemwelchen, welcheswelch; wem, wenwas.

— Indefinits: man, einen.

Noms

— Flexió de gènere i nombre.

— Declinació del nom: datiu.

— El genitiu: funció com a complement del nom.

Verbs

— Conjugació dels verbs en passat (formació del participi dels verbs).

— Pretèrit dels verbs modals: müssen, können, wollen.

— Pretèrit dels verbs auxiliars: haben, sein.

— Verbs modals: sollenmüssendürfenkönnen, wollen...

— Verbs factitius: legenliegenstehenstellen...

— Verbs amb datiu: gefallenpassengehören...

Adverbis

— De quantitat: ganz, ziemlich, genug.

— De manera: lieber, mehr, anders.

— De temps: damals, schon, noch, da, lange.

— De lloc, direccionals: oben, untendanebendorthinherhin

Preposicions

— Que introdueixen significat local: bei, zu, aus, von, an ....vorbei, entlang, bis...zu.

— Que significat temporal: vor, nach, in, für, bei.

— Que introdueixen significat modal: als.

— Altres preposicions: Wechselpräpositionen in, an, auf, neben... unter.

— Casos que regeixen les preposicions: datiu, acusatiu

Conjuncions

— weil, ob.

Continguts lèxics

L’alumnat ha de sercapaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat, i utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:

 1. Professions i treball.
 2. Activitats de lleure.
 3. Viatges: mitjans de transport, allotjament, restauració (gastronomia), souvenirs i compres,règims alimentaris, tipus d’organització.
 4. Vida urbana i quotidiana.
 5. Caràcter (manera de ser) i comportament de les persones.
 6. Meteorologia i clima.
 7. El cos i la salut.

Continguts fonètics i prosòdics

L’estudiant ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. També ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons i les grafies bàsics de l’alemany, en relació amb els continguts enumerats a continuació:

 1. Discriminació entre b-p, d-t, g-k.
 2. Terminacions consonàntiques (r, n, t, d, g, k, s, f, pb).
 3. La consonant h.
 4. On s’ha de posar l’èmfasi a la paraula.
 5. On s’ha de posar l’èmfasi a l’oració.

Metodologia

Als cursos d’alemany s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents. El professorat motiva l’estudiant perquè utilitzi l’idioma activament, per tal d’aprendre; així, dissenya i promou activitats perquè l’alumnat participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

(1)     Llengua d'impartició: Alemany

(2)     Les activitats dirigides inclouen la resolució de problemes, exercicis, expressions escrites, casos pràctics.

(3)     Les tutories en línia comprenen no sols les consultes entre professor i alumnat per correu electrònic sinó també la consulta obligatòria dels documents d’avaluació que el professor va penjant al Campus Virtual al llarg del semestre.

(4)     El treball autònom correspon a les hores necessàries per adquirir els coneixements teòrics de l’assignatura (teoria), i a les hores assignades al treball pràctic (activitats dirigides) relacionades amb la resolució de problemes, exercicis, casos pràctics o l’elaboració de treballs(cerca d’informació, redacció, presentació en públic).

(5)     La perspectiva de gènere. En aquesta assignatura:

− Les classes es fan amb perspectiva de gènere, fomentant la igualtat entre dones i homes i evitant reproduir estereotips de gènere.

− S’utilitzen estratègies per fomentar la participació de les dones a les aules i es fomenten les relacions de gènere igualitàries.

− Es facilita el coneixement de les diferències socials i culturals entre homes i dones i de les desigualtats de gènere en l’estructura de la societat i en la producció cultural.

− Es facilita, igualment, el coneixement sobre la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i l’expressió de gènere; el coneixement i la reflexió sobre el pensament i els moviments feministes, la història dels moviments pels drets de les dones, la seva evolució i la seva repercussió crítica en la societat, la cultura i el pensament filosòfic i científic, i el coneixement dels valors d’equitat de gènere en l’exercici professional.

− Es fa servir un llenguatge no sexista ni androcèntric en documents escrits, visuals o audiovisuals o altres materials de classe. Tractant-se d’una assignatura de llengua, d’altra banda, s’hi donen a conèixer les particularitats i els recursos específics de la llengua objecte d’estudi per a l’ús d’un llenguatge no sexista i, alhora, s’hi promou la reflexió crítica sobre el llenguatge no sexista i els seus usos.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 3 0,12 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Fitxes de lectura

Activitats de transformació

Miniproves

Fitxes d’autoavaluació

Recerca d’informació

Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dona el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Activitats orals

Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials

A mitjan curs i aprofitant els dies que dona el centre per fer exàmens, es fan una o diverses proves parcials, que poden ser una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Actitud i participació

S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada

Avalua l’expressió escrita i l’oral. La prova final d’avaluació continuada es fa el mateix dia i hora que l’examen final.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60 % (activitats i prova final).

Sistema d’Avaluació única 

L'avaluació única per aprovar el curs es basa en la realització d'un examen final de dues parts: una part oral (expressió) i una part escrita que es fan el mateix dia i hora que la prova final de la convocatòria d’avaluació continuada.  

La part escrita consisteix en una prova d’expressió escrita i una prova de coneixements gramaticals i lèxics.  

Per aprovar l'examen final i superar l’assignatura es requereix el següent: 

Tenir com a mínim el 50% dels punts en cada part de l'examen.  

Tenir, en la suma de les parts, com a mínim el 60% dels punts. 

Si no es supera, es pot anar a la recuperació (veure condicions).

Convocatòria de reavaluació

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana en la convocatòria d’examen final o a la prova final d’avaluació continuada té dret a reavaluació.  

La reavaluació consisteix a repetir aquelles parts de l’examen que l’estudiant tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi dedata al professorat, aportant la documentació necessàriai (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60 %.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Activitats d'expressió escrita 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 8
Activitats d'expressió oral 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 8

Bibliografia

Llibres de text Alemany - Turisme

Ja, gerne ! A1 , Kurs- und Arbeitsbuch, Editorial Cornelsen

Menschen im Beruf, Tourismus, A1, Editorial Hueber

U. Cohen, N. Grandi, Zimmer frei, A1, Deutsch im Hotel, Lehr- und Arbeitsbuch,  Editorial Langenscheidt

Alltag, Beruf, A1/1 Kurs- und Arbeitsbuch, Editorial Hueber

 Gramàtica

Nivell A1 – B1

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática básica de la lengua alemana – con exercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Nivell A1 – C2

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Gramática A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Ejercicios A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Andreu Castell: Gramática Lengua Alemana – explicaciones -  Editorial Idiomas – Hueber

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática Lengua Alemana – ejercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Diccionari

Langenscheidts Universalwörterbuch: Diccionario Moderno Alemán Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch – Langenscheidt

Langenscheidts Universalwörterbuch: Katalanisch: Katalanisch-Deutsch / Deutsch-Katalanisch - Langenscheidt

Xarxa

— Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa.

— Llocs web indicats pel professorat.


Programari

.