Logo UAB
2023/2024

Segona llengua estrangera II, francès

Codi: 101174 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Nieves de la Paz Vigo
Correu electrònic:
laura.delapaz@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Mercè Oliva Bartolomé
Genevieve Roubira

Prerequisits

No s’escau però es recomana haver assolit el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.


Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest segon curs ha de ser capaç de fer el següent:

1. Utilitzar el francès com a llengua vehicular a classe.
2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d’interacció social.
3. Tenir interioritzat el sistema rítmic i l’entonació del francès.
4. Llegir textos de llenguatge especialitzat (turisme).
5. Comprendre missatges orals breus (notícies, anuncis, missatges telefònics) procedents d’interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida professional. Copiar al dictat missatges telefònics i respondre adequadament aquests missatges. Transmetre aquesta informació.
6. Seleccionar informació pertinent d’un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats.
7. Descriure persones, llocs i coses i, si escau, escollir el més convenient.
8. Emplenar formularis i impresos en què es demani informació personal i valoracions sobre serveis.
9. Mantenir una conversa relacionada amb situacions d’interacció social professional i amb temes d’interès més personal.
10. Proposar, convidar i aconsellar en situacions de la vida quotidiana tant de l’entorn personal com de l’entorn professional.
11. Redactar textos senzills de la vida quotidiana i informes professionals.
12. Narrar fets relacionats amb l’experiència personal.


Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els objectius enumerats al punt 3 es treballen de manera connectada. Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions lingüístiques generals i també específiques dins el camp del turisme.

a) Funció socialitzadora
* Acomiadar-se.
* Usar fórmules habituals de cortesia (per interessar-se per algú, per oferir-se a fer alguna cosa, etc).
* Demanar disculpes.
* Formular i respondre una invitació.
* Iniciar i mantenir una conversa telefònica.

b) Funció informativa
* Demanar i donar informació sobre objectes, persones, llocs.
* Demanar i donar la informació necessària sobre un producte.
* Expressar ignorància o coneixement d’un fet.
* Transmetre informació procedent d’altres persones.
* Demanar i donar informació sobre l’estat de salut i d’ànim d’algú.

c) Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)
* Expressar obligació.
* Expressar desig i preferència.
* Expressar necessitat o interès.

d) Funció valorativa
* Demanar i manifestar opinions i impressions sobre fets, persones o coses.
* Mostrar acord o desacord amb algú o amb alguna idea.
* Expressar aprovació o desaprovació.

e) Funció inductiva
* Expressar la necessitat, l’obligació o l’interès de fer alguna cosa.
* Demanar, donar i denegar el permís per fer alguna cosa.
* Demanar i donar instruccions.
* Demanar a algú que faci alguna cosa.
* Aconsellar, prevenir, advertir.
* Proposar una activitat.

f) Funció metalingüística
* Demanar i donar la traducció d’una paraula o expressió.
* Fer aclariments sobre el significat d’una paraula o expressió.

Continguts gramaticals

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:
1. Consolidació del present d’indicatiu.
2. Consolidació dels adjectius possessius.
3. Els comparatius (introducció).
4. Ampliació i consolidació de la flexió de gènere i de nombre en noms i adjectius. Posició dels adjectius dins la frase.
5. Consolidació i ampliació de les preposicions espacials i temporals.
6. L’imperfet: conjugació i usos (impressions).
7. El passé composé: conjugació i usos.
8. Expressions temporals: quand, il y a, depuis .
9. Futur i futur pròxim.
10. L’imperatiu.
11. Perífrasi d’obligació: falloir, devoir (+ infinitif).
12. Els pronoms adverbials: y, en.
13. Els pronoms personals de complement directe i indirecte.
14. Consolidació dels pronoms reflexius i tònics.
15. El condicional (ús restringit).
16. Els pronoms relatius: qui, que, où.

Continguts lèxics

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat, i utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:
1. Paisatge, descripció geogràfica, patrimoni artístic i cultural.
2. Activitats de lleure i esportives.
3. Viatges: mitjans de transport, allotjament, restauració (gastronomia), souvenirs i compres, règims alimentaris, tipus d’organització.
4. Vida quotidiana.
5. Caràcter (manera de ser) i comportament de les persones.
6. Meteorologia i clima.

Continguts fonètics i prosòdics

L’alumnat ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. També ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons bàsics del francès, en relació amb els continguts enumerats a continuació:
1. Terminacions consonàntiques (s, t, r).
2. Discriminació entre /y/, /i/, /u/.
3. Dobles vocals.
4. Nasals.
5. Consonants característiques (ch, ll, b, v, ç, s, ss, r, g, j, qu, x).
6. Unitats fòniques: fenòmens de liaison més freqüents i pertinents.


Metodologia

Idioma d’impartició de l’assignatura

 Grau de Turisme: francès

Grau de Turisme en Anglès: francès

Als cursos de francès s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i a les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem a la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents; així, el professorat dissenya i promou activitats perquè l’alumnat participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge. 

La metodologia és bàsicament interactiva. L’alumnat ha de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

En aquesta assignatura:

− Les classes es fan amb perspectiva de gènere, fomentant la igualtat entre dones i homes i evitant reproduir estereotips de gènere.

− S’utilitzen estratègies per fomentar la participació de les dones a les aules i es fomenten les relacions de gènere igualitàries.

− Es facilita el coneixement de les diferències socials i culturals entre homes i dones i de les desigualtats de gènere en l’estructura de la societat i en la producció cultural.

− Es facilita, igualment, el coneixement sobre la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i l’expressió de gènere; el coneixement i la reflexió sobre el pensament i els moviments feministes, la història dels moviments pels drets de les dones, la seva evolució i la seva repercussió crítica en la societat, la cultura i el pensament filosòfic i científic, i el coneixement dels valors d’equitat de gènere en l’exercici professional.

− Es fa servir un llenguatge no sexista ni androcèntric en documents escrits, visuals o audiovisuals o altres materials de classe. Tractant-se d’una assignatura de llengua, d’altra banda, s’hi donen a conèixer les particularitats i els recursos específics de la llengua objecte d’estudi per a l’ús d’un llenguatge no sexista i, alhora, s’hi promou la reflexió crítica sobre el llenguatge no sexista i els seus usos.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 3 0,12 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Sistema d’avaluació continuada

 Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

 Activitats d’avaluació continuada: 60% de la nota

 Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar la correcció de la redacció original per part de l’alumnat, si així ho desitja.

 Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Activitats de transformació

Mini proves

Exercicis

Recerca d’informació

Producció de documents

 Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup. Les activitats orals, segons el nivell, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

 Proves de control. Durant el curs es fan una o diverses proves, que poden ser una prova d’expressió escrita i una prova d’expressió oral.

 Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

 Prova final d’avaluació continuada: 40% de la nota. És un examen final de dues parts: expressió oral i expressió escrita. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final de la convocatòria d’avaluació única. Una possibilitat és aprofitar el dia que dona el centre durant el període d’exàmens del primer semestre per fer alguna d’aquestes proves, que ha de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60%  entre activitats d’avaluació continuada i prova final. Si no es supera, es pot anar a la recuperació (veure condicions).

 Recuperació

 L’alumnat que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de nota global té dret a recuperació que consisteix a repetir aquelles parts de la prova final d’avaluació continuada que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

  

Sistema d’Avaluació única

L'avaluació única per aprovar el curs es basa en la realització d'un examen final de dues parts: una part oral (expressió) i una part escrita que es fan el mateix dia i hora que la prova final de la convocatòria d’avaluació continuada.

La part escrita consisteix en una prova d’expressió escrita i una prova de coneixements gramaticals i lèxics.

Per aprovar l'examen final i superar l’assignatura es requereix el següent:

Tenir com a mínim el 50% dels punts en cada part de l'examen.

Tenir, en la suma de les parts, com a mínim el 60% dels punts.

Si no es supera, es pot anar a la recuperació (veure condicions).

Recuperació

La recuperació, quan l’alumnat sigui avaluat per avaluació única, serà la mateixa que la de la resta de l'alumnat: és a dir, per poder presentar-se a la recuperació, és necessari obtenir com a mínim un3,5 en el conjunt de les evidències que consten en l'avaluació única.

La recuperació consisteix a repetir aquelles parts de la prova final que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessàriai (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Activitats orals 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 8
Redaccions 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia Bàsica

 • Llibre de text. (S’acaba el llibre que es va fer servir a primer: Illico A1, livre de l’élève). ISBN:  978-2-01-513538-0
 • Llibre de text: DUSSAC, Elisabeth:Bon Voyage! de CLE International, llibre de francès professional. (Es fa servir a segon i a tercer.) ISBN : 978-2-09-034890-3
 • Llibre d’exercicis de gramàtica: Focus Grammaire du français multiniveaux A1, A2, B1. Hachette  ISBN: 978201155964. (Es fa servir a primer, segon i tercer). 
 • Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l'alumnat trobarà al Moodle i ha de portar a classe.
 • Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web.
 • Recursos virtuals del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Servei de Llengües per a l’aprenentatge autònom, http://pagines.uab.cat/cal/content/francès, des d’on es pot accedir a l’apartat específic Francès a Turisme.

 

Bibliografia complementària

 • Le nouveau BESCHERELLE: L’art de conjuguer.
 • MIQUEL, Claire : Vocabulaire Progressif du Français- Niveau Débutant avec 250 exercices, Paris, CLE International. ISBN : 978-209-033878-2

Programari

.