Logo UAB
2023/2024

Segona llengua estrangera I, francès

Codi: 101162 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Nieves de la Paz Vigo
Correu electrònic:
laura.delapaz@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Mercè Oliva Bartolomé
Genevieve Roubira

Prerequisits

No s'escau


Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest primer curs ha de ser capaç de fer el següent:
* Reconèixer els signes ortogràfics propis del francès i relacionar-los amb els fonemes corresponents.
* Reconèixer les lletres que es pronuncien i les que no es pronuncien.
* Distingir els fonemes /y/, /u/, /e/, /E/...
* Interioritzar progressivament el sistema rítmic i l’entonació del francès.
* Comprendre missatges orals breus emesos a través de mitjans de comunicació, per telèfon, en llocs públics.
* Mantenir una conversa senzilla relacionada amb situacions bàsiques de la vida quotidiana.
* Comprendre anuncis, notícies i informacions periodístiques breus, i extreure informació d’un text escrit adreçat a un públic general (avisos, cartells, prospectes, notes, etc.).
* Redactar textos breus i senzills en francès (postals, notes, textos personals, etc.).
* Omplir formularis i impresos en què es demana informació personal.


Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una primera i una segona llengües estrangeres en contextos específics i situacions reals.
 2. Desenvolupar coneixements teoricopràctics en una primera i una segona llengües estrangeres en temes relacionats amb el sector turístic.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Fer servir les particularitats idiomàtiques que el sector turístic requereixi en una primera i una segona llengües estrangeres.
 5. Identificar formes gramaticals per a la gestió de la comunicació existents en les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 6. Identificar lèxics per a la gestió de la comunicació existents en les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 7. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 8. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 9. Treball en grup.

Continguts

Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades tot seguit tenen funcions lingüístiques generals i també específiques dins el camp del turisme.

a) Funció socialitzadora
* Establir contacte amb una persona: saludar i respondre a una salutació, donar la benvinguda.
* Acomiadar-se.
* Presentar-se i presentar una altra persona.
* Demanar disculpes.
* Donar les gràcies.

b) Funció informativa
* Identificar-se i identificar una altra persona. Demanar i donar informació personal (nom, edat, professió, domicili, lloc de naixement, nacionalitat, estat civil, situació familiar, costums, gustos, vacances). Descriure una persona pel seu caràcter.
* Demanar i donar informació sobre llocs (situació, característiques, etc.).
* Demanar i donar informació temporal: hora, horaris, dates, durada d’una activitat.
* Demanar i donar informació sobre un fet present o futur.

c) Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)
* Expressar satisfacció o insatisfacció.
* Expressar preferència.
* Expressar un desig.

d) Funció inductiva
* Fer preguntes i expressar la voluntat o el desig de fer alguna cosa.
* Manifestar la possibilitat o la impossibilitat de fer alguna cosa.
* Proposar una activitat.

e) Funció metalingüística
* Preguntar i dir com es diu o com es pronuncia alguna paraula en francès.
* Preguntar i dir com es lletreja una paraula i quins signes gràfics requereix una determinada expressió escrita (accent, apòstrof, coma, punt, guionet, etc.).
* Demanar que es repeteixi el que s’ha dit, que es parli més a poc a poc o més alt.
* Demanar el significat d’una paraula o d’una expressió.

Continguts gramaticals

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:

Determinants
* Articles determinats: le, la, les.
* Articles indeterminats: un, une, des.
* Articles contractes: au, aux, du, des.
* Articles partitius: du, de la, de l’, des (introducció)

Adjectius
* Demostratius: ce, cet, cette, ces.
* Possessius: mon, ton, son i la seva concordança.
* Numerals: cardinals i ordinals.
* Exclamatius i interrogatius: quel, quelle, quels, quelles.

Noms i adjectius
* Nom: flexió de gènere i nombre.
* Adjectiu qualificatiu: concordança.

Verbs
* Indicatiu present de verbs regulars i irregulars.
* Verbs auxiliars être i avoir.
* Condicional present (de cortesia).
* Perífrasi de possibilitat (pouvoir + inf.), de futur pròxim (aller + inf.).

Adverbis
* De quantitat (beaucoup, peu, assez, très, trop).
* De freqüència (souvent, toujours...).
* De manera (bien, mal).
* De temps.
* De lloc.
* D’afirmació i de negació.

Pronoms
* Pronoms personals amb funció de subjecte: je, tu, il, elle, on.
* Pronoms personals amb funció de complement directe: le, l’, la, les.
* Pronoms reflexius: me, te, se, nous, vous.
* Pronoms tònics i després de preposició: moi, toi, lui, elle.
Conjuncions bàsiques
* Coordinació: et.
* Oposició: mais, ou.
Preposicions
* De lloc: à, en, dans, devant, entre, sur.
* De temps: en, à, après, avant.

Continguts lèxics

Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents: presentacions, (professions, nacionalitat, família, descripció de persones), gustos, oci i esports, activitats quotidianes i de lleure, descripció de llocs (barri, ciutat, casa), vacances, visites turístiques, transports, climatologia, allotjament, compres (comerços i transaccions), menjars i begudes.

Continguts fonètics i prosòdics

L’alumnat ha de reconèixer els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. També ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar els sons bàsics del francès, en relació amb els continguts enumerats a continuació:
* Terminacions consonàntiques (s, t, r).
* Discriminació entre /y/, /i/, /u/.
* Dobles vocals.
* Consonants característiques (ch, ll, b, v, ç, s, ss, r, g, j, qu, x).


Metodologia

Idioma d’impartició de l’assignatura

 Grau de Turisme: francès

Grau de Turisme en Anglès: francès

Als cursos de francès s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents. El professorat motiva l’alumnat perquè utilitzi l’idioma activament, per tal d’aprendre; així, dissenya i promou activitats perquè l’alumnat participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. L’alumnat ha de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

En aquesta assignatura:
− Les classes es fan amb perspectiva de gènere, fomentant la igualtat entre dones i homes i evitant reproduir estereotips de gènere.
− S’utilitzen estratègies per fomentar la participació de les dones a les aules i es fomenten les relacions de gènere igualitàries.
− Es facilita el coneixement de les diferències socials i culturals entre homes i dones i de les desigualtats de gènere en l’estructura de la societat i en la producció cultural.
− Es facilita, igualment, el coneixement sobre la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i l’expressió de gènere; el coneixement i la reflexió sobre el pensament i els moviments feministes, la història dels moviments pels drets de les dones, la seva evolució i la seva repercussió crítica en la societat, la cultura i el pensament filosòfic i científic, i el coneixement dels valors d’equitat de gènere en l’exercici professional.
− Es fa servir un llenguatge no sexista ni androcèntric en documents escrits, visuals o audiovisuals o altres materials de classe. Tractant-se d’una assignatura de llengua, d’altra banda, s’hi donen a conèixer les particularitats i els recursos específics de la llengua objecte d’estudi per a l’ús d’un llenguatge no sexista i, alhora, s’hi promou la reflexió crítica sobre el llenguatge no sexista i els seus usos.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No Presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Presencial 56,5 2,26 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
En línia 3 0,12 8
Tutories presencials 5 0,2 8
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Sistema d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

 

Activitats d’avaluació continuada: 60% de la nota

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar la correcció de la redacció original per part de l’alumnat, si així ho desitja.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Activitats de transformació

Mini proves

Exercicis

Recerca d’informació

Producció de documents 

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup. Les activitats orals, segons el nivell, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves de control. Durant el curs es fan una o diverses proves, que poden ser una prova d’expressió escrita i/o una prova d’expressió oral.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat. 

Prova final d’avaluació continuada: 40% de la nota. És un examen final de dues parts: expressió oral i expressió escrita. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final de la convocatòria d’avaluació única.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60% entre activitats d’avaluació continuada i prova final. Si no es supera, es pot anar a la recuperació (veure condicions).

Recuperació

L’alumnat que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de nota global té dret a recuperació, que consisteix a repetir aquelles parts de la prova final d’avaluació continuada que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

 

Sistema d’Avaluació única

L'avaluació única per aprovar el curs es basa en la realització d'un examen final de dues parts: una part oral (expressió) i una part escrita que es fan el mateix dia i hora que la prova final de la convocatòria d’avaluació continuada.

La part escrita consisteix en una prova d’expressió escrita i una prova de coneixements gramaticals i lèxics.

Per aprovar l'examen final i superar l’assignatura es requereix el següent:

Tenir com a mínim el 50% dels punts en cada part de l'examen.

Tenir, en la suma de les parts, com a mínim el 60% dels punts.

Si no es supera, es pot anar a la recuperació (veure condicions).

Recuperació

La recuperació, quan l’alumnat sigui avaluat per avaluació única, serà la mateixa que la de la resta de l'alumnat: és a dir, per poder presentar-se a la recuperació, és necessari obtenir com a mínim un 3,5 en el conjunt de les evidències que consten en l'avaluació única.

La recuperació consisteix a repetir aquelles parts de la prova final que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin persota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessàriai (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Activitats escrites i orals 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia Bàsica

 • Llibre de text Illico A1, livre de l’élève. Hachette. ISBN:  978-2-01-513538-0
 • Llibre d’exercicis de gramàtica: Focus Grammaire du français multiniveaux A1, A2, B1. Hachette  ISBN: 978201155964. (Es fa servir a primer, segon i tercer). ISBN: 978-209-038103-0
 • Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l’alumnat trobarà al Moodle i que ha de portar a classe.
 • Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web.
 • Recursos virtuals del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Servei de Llengües per a l’aprenentatge autònom, http://pagines.uab.cat/cal/content/francès, des d’on es pot accedir a l’apartat específic Francès a Turisme.

 

Bibliografia complementària

 • Le nouveau BESCHERELLE : L’art de conjuguer.  
 • MIQUEL, Claire : Vocabulaire Progressif du Français- Niveau Débutant avec 250 exercices, Paris, CLE International. ISBN : 978-209-033878-2

Programari

.