Logo UAB
2023/2024

Biofísica de membranes

Codi: 100906 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500252 Bioquímica OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Barnadas Rodriguez
Correu electrònic:
ramon.barnadas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ramon Barnadas Rodriguez
Mario Lopez Martin

Prerequisits

Conceptes generals de bioquímica i fisicoquímica.


Objectius

Interpretar les propietats derivades de la composició i organització molecular de les membranes biològiques. 

Conèixer les característiques estructurals i dinàmiques dels dos components majoritaris de les membrana biològiques: lípids i proteïnes.

Establir els lligams de l'estructura molecular de lípids i proteïnes amb les seves funcions fisiològiques i amb malalties.  

Conèixer els mecanismes moleculars de la transducció de senyals a través de les envoltes cel·lulars o el transport de molècules a traves de les membranes biològiques.  

Conèixer mètodes i tècniques utilitzats en l’estudi de les biomembranes.

Relacionar la composició dels components de sistemes lipídics d'alliberació de fàrmacs amb les seves propietats.

 

 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Col·laborar amb altres companys de treball.
 • Definir l'estructura i la funció de les proteïnes i descriure les bases bioquímiques i moleculars del seu plegament, el trànsit intracel·lular, la modificació posttraduccional i el recanvi.
 • Dissenyar experiments i comprendre les limitacions de l'aproximació experimental.
 • Entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes.
 • Explicar l'estructura de les membranes cel·lulars i el paper que tenen en els processos de transducció de senyals, transport de soluts i transducció d'energia.
 • Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 • Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 • Percebre clarament els avenços actuals i els possibles desenvolupaments futurs a partir de la revisió de la literatura científica i tècnica de l'àrea de bioquímica i biologia molecular.
 • Tenir capacitat d'autoavaluació.
 • Utilitzar els fonaments de matemàtiques, física i química necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos químics de la matèria viva.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Col·laborar amb altres companys de treball.
 3. Comparar els mètodes i resultats que han permès establir l'estructura i funció de les membranes biològiques.
 4. Dissenyar experiments i comprendre les limitacions de l'aproximació experimental.
 5. Entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes
 6. Explicar amb profunditat els mètodes biofísics que permeten conèixer l'estructura i les propietats dinàmiques de les proteïnes.
 7. Identificar els avenços científics i tècnics en temes biofísics.
 8. Identificar temes biofísics fonamentals d'actualitat.
 9. Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 10. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 11. Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 12. Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 13. Tenir capacitat d'autoavaluació.

Continguts

BIOFÍSICA DE MEMBRANES

1. LÍPIDS

1.1. Introducció. Generalitats de la classificació dels lípids.

1.2. Relació estructura i funció dels diferents tipus de lípids.

1.3. Propietats dels lipids i tècniques d’estudi.

      1.3.1. Cadenes hidrocarbonades.

      1.3.2. Regió interfacial.

      1.3.3. Cap polar.

1.4. Polimorfisme lipídic. Tècniques d’estudi.

      1.4.1. Propietats dels agregats lipídics en el rang nanomètic.

      1.4.2. Tipus, preparación i aplicacions dels agregats lipídics.

      1.4.3. Liposomes, micel·les, bicel·les.

 1.5. sistemes d'alliberament de fàrmacs.

 

2. PROTEÏNES DE MEMBRANA

2.1. Classificació, topologia i proteïnes de membrana.

2.2. Modificacions de proteïnes de membrana.

2.3. Principis estructurals de les proteïnes de membrana.

2.4. Biogénesi i plegament de les proteïnes de membrana.

2.5. Tècniques experimentals i computacionals per l’estudi de proteïnes de membrana:

      2.5.1 Expressió, aïllament, purificació i caracterització de de les proteïnes de membrana.

      2.5.2 Interacció deles proteïnes de membrana amb membranes biològiques.

 

3. SEMINARIS ESPECIALITZATS PER PART DELS ESTUDIANTS

 


Metodologia

Les classes de teoria seran en grups complets.

Es realitzaran seminaris, que els alumnes presentaran en grups, sobre temes relacionats amb diferents aspectes de l'estructura i funció de les membranes biològiques.

L'assitència als seminaris serà controlada, i la nota que s'obtingui serà considerada només quan l'assistència sigui igual o superior al 80 % dels seminaris.

 

Les classes pràctiques consistiran en 2 sessions de laboratori:

1.- Obtenció de diagrama de fases fosfolípid/tensioactiu (4 hores).

2.- Encapsulació i quantificació d'una substància hidrosoluble en liposomes (4 hores).

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC 35 1,4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Seminaris sobre els continguts teòrics de l'assignatura. Presentació i discussió de temes. 7 0,28 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Pràctiques de Laboratori 8 0,32 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13
Tutories 6 0,24 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Consulta de bilbiografia i preparació de seminaris 30 1,2
Estudi individual 53 2,12
Treballs entregables 2 0,08 2, 9, 11, 12, 13

Avaluació

1. AVALUACIÓ CONTINUADA 

Consta de les parts següents:

a) Dos exàmens parcials eliminatoris de matèria dels coneixements teòrics (35 % de la nota final cadascun d'ells).

b) Una avaluació de les pràctiques de laboratori (14 % de la nota final). L'assistència a les sessions pràctiques és obligatòria. L'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan l'absència sigui superior al 20 % de les sessions programades.

c) Una avaluació de treballs avaluables proposats al llarg del curs (10 % de la nota final).

d) Una avaluació dels seminaris (6 % de la nota final), en el cas de complir amb l'assistència indicada a Metodologia (igual o superior al 80 % dels seminaris).

 

Per aprovar l’assignatura és indispensable haver obtingut una nota mínima de 4 cadascun dels dos exàmens teòrics.

Els estudiants que no hagin superat algun d’ells, i que hagin estat avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim del 67 % de la qualificació total de l'assignatura, es podran presentar a un examen de recuperació que constarà de les parts no superades.

L'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67 % en la qualificació final.

 

Configuració de les proves

Pel que fa als dos exàmens eliminatoris de matèria, constaran de preguntes tipus test i de preguntes curtes relacionades amb la matèria presentada a les classes magistrals.

En relació a l'avaluació de les pràctiques de laboratori, serà realitzada a partir del treball i dels resultats obtinguts, que seran presentats en un informe (14 % de la nota final).

Cal lliurar al llarg del curs el treballs que es plantejaran a cada part de l'assignatura (10 % de la nota final).

En relació a l'avaluació dels seminaris, serà realitzada a partir de la valoració de les sessions de presentació (6 % de la nota final).

 

 

2. AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumnat que s’aculli a l’avaluació única ha de fer les pràctiques de laboratori en sessions presencials. No es permet una assistència menor al 80% de les sessions programades.

Pel que fa a l'avaluació, es farà coincidint amb la mateixa data fixada en calendari per a la darrera prova d’avaluació continuada i s’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l’avaluació continuada.

La prova constarà de les parts següents:

a) Un examen de lípids i un de proteïnes (35 % de la nota final cadascun d'ells). Per aprovar l’assignatura és indispensable haver obtingut una nota mínima de 4 cadascuna de les parts.

b) El lliurament de l’informe de pràctiques (14 % de la nota final).

c) Una prova oral sobre els treballs proposats al llarg del curs (10 % de la nota final).

d) La presentació i discussió oral d’un article amb els professors (6 % de la nota final).

 

Els estudiants que no hagin superat alguna de les parts es podran presentar a un examen de recuperació que constarà de les parts no superades, i que tindrà lloc durant la prova de recuperació d’avaluació continuada programada amb aquesta finalitat.

La configuració de les parts a) i b) té les mateixes característiques que en el cas de l'avaluació continuada. 

 

 

3. QUALIFICACIÓ FINAL

Mitjana ponderada d'a) a d). Per superar l'assignatura la nota de la mitjana ponderada haurà de ser igual o superior a 5.

Expressió numèrica: nota amb un decimal, de 0 a 10.

Qualificació qualitativa: no avaluable, suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor.

 4. REVISIÓ D'EXÀMENS

La revisió dels exàmens es farà de forma individual amb l’alumne en el moment acordat amb el professor.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de les pràctiques de laboratori 14% de la qualificació total 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13
Avaluació del treballs entregables 10% de la qualificació total 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Avaluació dels coneixements teòrics. Examen de preguntes tipus test i de preguntes curtes 70% de la qualificació total (Test 60% + Preguntes Curtes 40%) 3 0,12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Avaluació dels seminaris 6% de la qualificació total 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Articles científics que formen part del material docent.


Programari

UCSF Chimera 

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/

 

VMD (Visual Molecular Dynamics)

https://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/