Logo UAB
2023/2024

Animals transgènics

Codi: 100903 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500252 Bioquímica OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Fatima Bosch Tubert
Correu electrònic:
fatima.bosch@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Miguel García Martínez
Anna Maria Pujol Altarriba
Ivet Elias Puigdomenech
Verónica Jimenez Cenzano

Prerequisits

No existeixen prerequisits per cursar aquesta assignatura. Tot i així, és aconsellable per a facilitar el bon seguiment de la matèria per part de l’alumne/a i l’assoliment dels resultats d’aprenentatge plantejats que l’alumne/a tingui coneixements previs de Biologia Cel·lular, Genètica, Biologia Molecular i Tecnologia del DNA Recombinant.

 

És aconsellable també que els/les alumnes tinguin coneixement bàsic d’anglès per tal de poder utilitzar fonts d’informació del camp, que es troben bàsicament en aquest idioma.

 


Objectius

Els objectius de l’assignatura d’Animals Transgènics es centraran en proporcionar a l’alumne/a coneixements en transgènesi animal i tecnologies associades. Així, els continguts de la matèria seran: Descripció i tipus d’animals transgènics; Estudi de les diferents metodologies utilitzades per a obtenir animals transgènics, de diferents espècies, que permetin  la sobre-expressió de gens o bé el bloqueig o modificació de gens endògens de forma ubiqua o específica de teixit i/o induïble; Establiment i gestió de colònies d’animals transgènics, criopreservació d’embrions i esperma, IVF, rederiva sanitària; Aspectes i implicacions ètiques de la generació i utilització d’animals transgènics; Legislació vigent relacionada amb la experimentacío animal; Aplicacions de la transgènesi en animal en el camp de la biomedicina, la biotecnologia i la ramaderia.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i explicar els processos fisiològics normals i les alteracions que s'hi produeixen a escala molecular utilitzant el mètode científic.
 • Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul.
 • Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de diferents sistemes biològics.
 • Aplicar les tècniques principals d'utilització en sistemes biològics: mètodes de separació i caracterització de biomolècules, cultius cel·lulars, tècniques de DNA i proteïnes recombinants, tècniques immunològiques, tècniques de microscòpia...
 • Col·laborar amb altres companys de treball.
 • Integrar el coneixement científic i el tecnològic.
 • Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 • Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 • Saber combinar la recerca i la generació de coneixements amb la solució dels problemes del seu camp a través d'un sentit ètic i social.
 • Saber fer una presentació oral, escrita i visual del seu treball a una audiència professional i no professional en anglès i entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes.
 • Tenir capacitat d'aprenentatge autònom demostrant la capacitat d'autodirigir-se en les activitats d'aprenentatge després de rebre instruccions específiques generals.
 • Tenir capacitat de lideratge i direcció d'equips.
 • Tenir i mantenir un coneixement actualitzat de l'estructura, l'organització, l'expressió, la regulació i l'evolució dels gens en els éssers vius.
 • Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul.
 5. Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de diferents sistemes biològics.
 6. Col·laborar amb altres companys de treball.
 7. Descriure i explicar la naturalesa d'una animal transgènic i els diferents tipus de transgènics.
 8. Descriure les aplicacions de la transgènesi animal en el camp de la biomedicina, la biotecnologia i la ramaderia.
 9. Explicar les característiques dels diferents tipus de vectors utilitzats per a la transferència gènica.
 10. Identificar les diferents metodologies usades per obtenir animals transgènics, de diferents espècies, que permeten la sobreexpressió, bloqueig o modificació de gens endògens de forma ubiqua o específica de teixit i/o induïble.
 11. Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 12. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 13. Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 14. Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
 15. Saber combinar la recerca i la generació de coneixements amb la solució dels problemes del seu camp a través d'un sentit ètic i social.
 16. Saber fer una presentació oral, escrita i visual del seu treball a una audiència professional i no professional en anglès i entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes.
 17. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom demostrant la capacitat d'autodirigir-se en les activitats d'aprenentatge després de rebre instruccions específiques generals.
 18. Tenir capacitat de lideratge i direcció d'equips.
 19. Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts

A les classes de teoria s’impartiran els següents continguts o temari:

 

TEMA 1

Introducció a les tècniques de manipulació  genètica animal. Animals transgènics: definició i tipus. El ratolí com a model en biomedicina. Avantatges.

TEMA 2

Obtenció d'animals transgènics per adició de transgens. Preparació del constructe de DNA o transgén. Recol·lecció dels embrions. Microinjecció de DNA al pronucli d’embrions d’una cèl·lula. Transferència dels embrions manipulats a femelles receptores. Anàlisi del genotip dels animals modificats genèticament. Integració i transmissió del caràcter a la progènie. Animals mosaic. Expressió del transgén i fenotip.

TEMA 3

Disseny i obtenció de gens quimèrics/transgens: promotors, sistemes induïbles, insulatorsenhancers. Anàlisi de l’expressió del transgén in vitro: Tècniques per a la introducció de DNA exogen a cèl·lules en cultiu. Transfeccions transitòries i estables. BACs i YACs.

TEMA 4

Obtenció d’animals transgènics de granja. Integració de nous caràcters d’interès ramader. Aplicacions biotecnològiques. Producció de proteïnes d’interès farmacèutic en la glàndula mamària. Animals transgènics per xenotransplantament.

TEMA 5

Obtenció d´animals transgènics utilitzant vectors virals (lentivirus). Obtenció d´animals transgènics a través de l’esperma. Transposons.

TEMA 6

Mutagènesis dirigida en animals mitjançant cèl·lules mare embrionaris (ES cells): definició de ES cells, propietats, obtenció i cultiu. Reprogramació i Induced Pluripotent Stem cells (iPS cells).

TEMA 7

Obtenció d'animals Knockout / in per recombinació homòloga a ES cells o Gene targeting. Disseny de vectors de recombinació. Recombinació homòloga. Selecció de clons d'ES cells recombinants.

TEMA 8
Obtenció de ratolins quimera per injecció d'ES cells recombinants en blastocists, injecció / agregació d'embrions de 8 cèl·lules i d'embrions tetraploides. Obtenció de ratolins Knockout / in heterozigots i homozigots. Aplicacions.

TEMA 9

Animals Knockout/in Condicionals: Sistemes de recombinases (Cre-LoxP, FLP-Frt).  Animals Knockout/in específics de teixit. Animals Knock-out/in induïbles; sistemes induïbles; control transcripcional i control post-transcripcional. Avantatges i limitacions. Aplicacions.

TEMA 10

Mutagènesi a l'atzar per Gene Trap. Vectors i tecnologia Gene Trap. Aplicacions.

TEMA 11

Generació d'animals Knockout/in mitjançant Edició Genòmica. Zing Finger Nucleasas (ZFN), TALENs i sistema CRISPR-Cas. Avantatges i Limitacions. Aplicacions.

TEMA 12

Obtenció d’Animals Clònics: Transferència de nuclis. Reprogramació.  Aplicacions. Avantatges per a  l’obtenció d’animals de granja transgènics. Clonació  terapèutica.

TEMA 13

Establiment i manteniment de colònies/línies de ratolins i rates transgènics i Knockout/in. Nomenclatura. Fenotip: afectacions degudes a la tècnica de transgènesi, factors ambientals i fons genètic.

TEMA 14

Tècniques de suport en la gestió de colònies d'animals modificats genèticament: criopreservació d’embrions i esperma. Fecundació in vitro (IVF). Rederiva sanitària. Transferència d’ovaris.

TEMA 15

Legislació actual sobre manipulació gènica animal i sobre experimentació animal. Aspectes ètics. Comitès d’Ètica i d’Experimentació  Animal. 

TEMA 16

Grans Consorcis Internacionals de mutagènesi en ratolí. Centres de anàlisis de fenotip a gran escala: “Mouse Clinics”

TEMA 17

Obtenció de peixos transgènics. Aplicacions biotecnològiques.

TEMA 18

Aplicacions generals dels Animals Transgènics

TEMA 19

Gene drive i control de poblacions. 

TEMA 20

Utilització d’animals transgènics per a l’estudi de malalties (I): Diabetis mellitus i Obesitat.

TEMA 21

Utilització d’animals transgènics per a l’estudi de malalties (II): Models de malalties metabòliques hereditàries.

TEMA 22

Utilització d’animals transgènics per a l’estudi de malalties (III): Estudis en el camp de les Neurociències. Alzheimer i malaltia de Parkinson. Optogenètica.

 

A les classes de pràctiques es planteja com es dissenya i s’obtenen diferents tipus d’animals transgènics, mutants knockout i knockin, com s'estableix i gestiona una colònia de ratolins transgènics i com s'analitza el genotip dels animals modificats genèticament. També es realitzen diferents experiments d'anàliside fenotip de models d’animals transgènics. Utilitzant un model de ratolí transgènic es realitza un experiment d'anàlisis de fenotip in vivo.

 Contingut de les pràctiques de laboratori:

- Generació d’animals transgènics i Knockout/in. Vídeos relacionats.

- Disseny de transgens,  de vectors de recombinanció per gene targeting i dels components del sistema CRISPR/Cas9.

- Manipulació i cultiu in vitro d’embrions pre-implantacionals

- Anàlisi de Genotip. Establiment de colònies de ratolins transgènics i knockout/in.

- Anàlisi de Fenotip: tècniques d’histopatologia, necròpsia, experiment in vivo.

 


Metodologia

L’assignatura d’Animals Transgènics consta de classes teòriques, classes pràctiques, i presentacions orals de treballs tutoritzats. Les activitats formatives de l’assignatura es complementen.

 

Classes de Teoria

El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pel/per la professor/a en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel/per la professor/a estaran a disposició dels alumnes al Campus Virtual/Moodle de l'assignatura. Aquestes sessions expositives constituiran la part més important de l'apartat de teoria. S'aconsella que els/les alumnes consultin de forma regular els llibres i enllaços recomanats a l'apartat de Bibliografia d'aquesta guia docent i al Campus Virtual/Moodle per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe.

 

Pràctiques de laboratori

Les classes pràctiques estan dissenyades perquè els/les alumnes aprenguin les metodologies de producció d’animals transgènics, establiment de colònies d’animals i anàlisi de genotip, i disseny i realització de diferents anàlisis de fenotip de models d’animals transgènics. Pretenem que els/les alumnes puguin simular en unes pràctiques l'experiència de realitzar experiments de disseny, obtenció y estudis in vivo de models de ratolins modificats genèticament i visquin l'emoció de la recerca que utilitza la tecnologia de transgènesi en animals.

 

Es tracta de 3 sessions de 4h cadascuna (de 15h a 19h), treballant en grups de 2-3 persones sota la supervisió d’un/una professor/a responsable. Les dates dels diferents grups de pràctiques i els laboratoris es podranconsultar amb la suficient antelació al Campus Virtual/Moodle de l'assignatura.

 

L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria.

 

Durant les pràctiques, els/les alumnes hauran de respondre un qüestionari. Tant el Manual de Pràctiques com el qüestionari estaran disponibles en el Campus Virtual/Moodle. A cada sessió de pràctiques, és obligatori que l'alumne/a porti: la seva pròpia bata, un retolador permanent i el Manual de Pràctiques.

 

Presentacions orals de treballs

Els/les alumnes prepararan i realitzaran una presentació oral, davant de la classe, d’un treball de recerca actual, relacionat amb la transgènesi animal i publicat en revistes científiques internacionals. La preparació d’aquesta exposició serà en grups de 2 alumnes i serà tutoritzada. L’exposició oral serà de 10 minuts, repartits equitativament entre els integrants del grup, més 5 minuts per preguntes (total 15 minuts). L’objectiu és que els/les alumnes s’habituïn a la recerca de publicacions científiques, la seva lectura i interpretació, i si s’escau visió crítica, de gràfiques, taules i resultats, de manera guiada. D’altra banda, els alumnes també aprofundiran en les aplicacions actuals de la tecnologia d’animals transgènics.

 

Tutories

Les presentacions orals de treballs estan tutoritzades. A més, a petició dels/de les alumnes es realitzaran tutories individuals al llarg de l’assignatura. L’objectiu d’aquestes sessions serà el de resoldre dubtes, repassar conceptesbàsics i orientar sobre les fonts d’informació consultades i sobre com fer una exposició científica en públic.

 

Enquestes UAB

Es destinaran 15 minuts d'una classe per a la resposta de les enquestes institucionals de la UAB.

 

 

 


 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 12 0,48 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19
Classes teòriques 35 1,4 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15
Presentació oral de treballs 8 0,32 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 4, 13, 16
Tipus: Autònomes      
Presentació oral de treballs 10 0,4 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Temps d'estudi individual 74 2,96 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17

Avaluació

Per a superar l'assignatura serà imprescindible obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts (sobre 10) i haver assistit a les pràctiques. Les activitats d'avaluació programades són:

 

1.- Un examen teòric final

Comptarà un 50% de la nota final (5 punts sobre 10). Consisteix en un examen final, amb preguntes tipus test (Veritat o Fals), referents a la matèria impartida a les classes teòriques. Es requerirà obtenir una nota mínima de 2,5 punts sobre 5 en aquest examen per aprovar l'assignatura.

Hi haurà un examen teòric de recuperació de l'assignatura, amb les mateixes característiques que l'examen teòric final, pels/per les alumnes que no l'hagin superat.

 

2.- Un examen de les classes de pràctiques de laboratori

Comptarà un 15 % de la nota final (1,5 punts sobre 10). Consisteix en un examen amb preguntes tipus test (Veritat o Fals). Es realitzarà el mateix dia que es faci l´examen de teoria.

L'assistència a les sessions pràctiques (o sortides de camp) és obligatòria. L'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan l'absència sigui superior al 20% de les sessions programades.

 

3.- Exercici d'autoaprenentatge

Comptarà un 10% de la nota final (1 punt sobre 10), Consisteix en un exercici que l'alumne haurà de desenvolupar pel seu compte. Estarà disponible al Campus Virtual a finals d'abril.

 

4.- Presentació oraldetreballs d'investigació

Comptarà un 15% de la nota final (1,5 punts sobre 10). S'avaluarà la presentació oral del treball a cada alumne de forma individual, així com la seva de recerca bibliogràfica i el document de suport audiovisual que hagin preparat en grup.

 

5.- Assistència a la presentació oral de treballs d'investigació

Comptarà un 10% de la nota final (1 punt sobre 10). S'avaluarà tant l'assistència com la participació en les discussions científiques de les sessions, seguint el barem:

Assistència 90-100% = 1 punt

Assistència 80-89% = 0,8 punts

Assistència 70-79% = 0,7 punts

Assistència 60-69% = 0,6 punts

Assistència 50-59% = 0,5 punts

Assistència 0-49% = 0 punts

 

6.- La revisió de la qualificació dels exàmens de teoria i de pràctiques es realitzarà de forma presencial un dia i una hora comunicats via campus virtual, uns dies després de la publicació de les notes. 

  

Avaluació única: L'examen de teoria i pràctiques es realitzarà el mateix dia. L'assistència a classes de pràctiques és obligatòria. Per a la presentació oral de treballs de recerca, en cas que TOT EL GRUP que realitza la presentació estigui acollit a l'avaluació única, el grup podrà realitzar la presentació oral el mateix dia de l'examen teòric i pràctic, una vegada finalitzat l'examen. Els alumnes que s´acullin a avaluació única i que no puguin assistir a les presentacions orals, podran aconseguir de formaopcional el punt d´assistència a les presentacions orals de treballs d´investigació realitzant un anàlisi d´un article o una activitat relacionada amb la temàtica de l´assignatura, el mateix dia de l´examen una vegada finalitzat l´examen.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a la presentació oral de treballs d'investigació 10% 0 0 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Examen de les classes de pràctiques de laboratori 15% 1 0,04 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19
Examen teòric final 50% 3 0,12 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Exercici autoapenentatge 10% 1 0,04 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Presentació oral de treballs d'investigació 15% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Bibliografia:

 

- Transgenic animals. Generation and use. L.M. Houdebine. Harwood Academic Publishers 1997.

- Mouse Genetics and Transgenics. A practical approach. Edited by: I.J. Jackson and C.M. Abbott. Oxford University Press. 2000. (www.oup.co.uk/PAS)

- Gene Targeting. A practical approach. Edited by: A.L. Joyner. Oxford University Press. 2000. (www.oup.co.uk/PAS)

- Manipulating the Mouse Embryo. A laboratory manual. (3rd Edition) Edited by: Andras Nagy et al. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 2003.

- Transgenesis Techniques. Principles and Protocols. Edited by: Alan R. Clarke. Humana Press. 2002. (2nd Edition).

- Gene Knock-out Protocols. Edited by: Martin J. Tymms and Ismail Kola. Humana Press. 2001.

- Embryonic Stem Cells. Methods and Protocols. Edited by: Kursad Turksen. Humana Press. 2002.

- Human Molecular Genetics 2. T. Strachan i A.P. Read. John Wiley & Sons, Inc., Publication. 1999.

- Advanced Protocols for Animal Transgenesis. An ISTT Manual. Shirley Pease & Tomas L. Saunders (Editors). Springer. 2011.

- Editando genes: recorta, pega y colorea. Las maravillosas herramientas CRISPR". Lluis Montoliu. NextDoor Publishers. 2019

- Generating mouse models for biomedical research: technological advances. CB Gurumurthy and KC Kent Loyd. The Company of Biologists Ltd|Disease Models & Mechanisms (2019) 12.

 

Adreces d’interés:

http://www.transtechsociety.org/

http://www.knockoutmouse.org/

http://www.emmanet.org/


Programari

No procedeix