Logo UAB
2023/2024

Treball de final de grau

Codi: 100895 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500252 Bioquímica OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Plana Coll
Correu electrònic:
maria.plana@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per poder cursar aquesta assignatura, els estudiants hauran d’acomplir els requisits establerts en la Normativa de la Facultat de Biociències referent al Treball Fi de Grau, que podeu consultar al web de la Facultat

 

 

 


Objectius

El Treball de Fi de Grau (TFG) recull els objectius de formació dels estudiants que s’esmenten a la memòria oficial de la titulació i constitueix la culminació del procés d’aprenentatge on es demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels estudis


Competències

 • Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul.
 • Demostrar que coneix en profunditat un aspecte concret de l'àrea de la Bioquímica bàsic o aplicat i interpretar la literatura científica pertinent al tema.
 • Dissenyar experiments i comprendre les limitacions de l'aproximació experimental.
 • Gestionar la informació, organització i planificació del treball.
 • Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 • Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 • Saber combinar la recerca i la generació de coneixements amb la solució dels problemes del seu camp a través d'un sentit ètic i social.
 • Saber fer una presentació oral, escrita i visual del seu treball a una audiència professional i no professional en anglès i entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes.
 • Tenir capacitat d'aprenentatge autònom demostrant la capacitat d'autodirigir-se en les activitats d'aprenentatge després de rebre instruccions específiques generals.
 • Tenir capacitat d'autoavaluació.
 • Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul.
 2. Demostrar que coneix en profunditat sobre un aspecte concret de l'àrea de la Bioquímica bàsic o aplicat i interpretar la literatura científica pertinent al tema.
 3. Dissenyar experiments i comprendre les limitacions de l'aproximació experimental.
 4. Gestionar la informació, organització i planificació del treball.
 5. Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
 6. Llegir textos especialitzats tant a llengua anglesa com a les llengües pròpies.
 7. Saber combinar la recerca i la generació de coneixements amb la solució dels problemes del seu camp a través d'un sentit ètic i social.
 8. Saber fer una presentació oral, escrita i visual del seu treball a una audiència professional i no professional en anglès i entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes.
 9. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom demostrant la capacitat d'autodirigir-se en les activitats d'aprenentatge després de rebre instruccions específiques generals.
 10. Tenir capacitat d'autoavaluació.
 11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts

Treball autònom i individual basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de l'àmbit de la Bioquímica.

El contingut del TFG ve marcat per la oferta renovada anualment  durant el mes de juliol en la que es dóna a conèixer els temes oferts. Sota cada epígraf hi consta una descripció resumida del tema, el contingut del qual serà construït i definit per l’estudiant sota la supervisió d’un tutor al llarg del període de realització del TFG.

 


Metodologia

La gestió del TFG corre a càrrec de les següents figures:

 • El/la responsable de l’assignatura
 • La comissió de Facultat del TFG, formada pels responsables del TFG de les titulacions de la Facultat
 • Els professors tutors
 • La comissió d’avaluació del TFG

 

A la web de la Facultat de Biociències s’hi esquematitza la temporalització dels passos administratius i acadèmics a seguir. Pel que fa aquests últims:

 • Cada estudiant tindrà assignat un/a tutor/a, qui durà a terme un seguiment del treball de l'estudiant a través de quatre tutories; una primera serà de contacte per donar les instruccions oportunes per a la realització del treball i per definir la pauta temporal de seguiment al llarg del curs; les altres tres sessions es programaran a l’inici, al mig i al final del treball.
 • Quan els estudiants matriculats del TFG formin part d’algun programa de mobilitat, es buscarà la manera per poder fer les tutories de forma no presencial.
 • Durant l’elaboració del treball, l’estudiant tindrà cura d’actualitzar un portafoli que contindrà de manera ordenada tots els materials recollits i elaborats.
 • Depenent de la tipologia triada, l’estudiant elaborarà els materials adients en suport escrit, gràfic o digital
 • El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències serà el d’un pòster.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi i elaboració de la informació 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Preparació del treball 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
lectura de textos i recerca d'informació 50 2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Avaluació

L’avaluació del TFG consta de dues parts:

 

1. Avaluació per la Comissió d’Avaluació del TFG (pes: 60% de la nota). El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències és el d’un pòster i serà avaluat per la Comissió d’Avaluació del TFG del Grau, tres membres de la qual seran presents a les sessions de defensa. El lliurament es realitzarà seguint les indicacions de la normativa del TFG. En situacions excepcionals i justificades, no contemplades en el reglament d'avaluació de la Facultat, el retard en el lliurament de fins una setmana comportarà la disminució de la nota en 2 punts. No s'acceptaran lliuraments amb posterioritat. La presentació es farà en una data específica per a cada titulació, fixada pel responsable de l’assignatura, qui també haurà d’especificar l’horari en que els estudiants han d’estar presents per a la seva defensa.

La Comissió d’Avaluació s’entrevistarà amb l’estudiant al davant del seu pòster amb l’objectiu de debatre el seu treball. Durant el temps fixat per al debat, l’estudiant haurà de disposar de tota la documentació que hagi elaborat en el cas que li fos requerida per part de la comissió, com el portafoli, la memòria escrita, vídeos, opuscles o programes d’ordinador que poden ser considerats necessaris, d’acord amb el tutor, en algunes de les tipologies.

 

2. Avaluació pel tutor (pes: 40% de la nota). El tutor avaluarà la memòria escrita i els materials que s’hagin generat al llarg del treball, fent especial èmfasi en l’evolució del treball de l’estudiant i en l’acompliment dels objectius previstos.

Tant la Comissió d'Avaluació com el Tutor Acadèmic lliuraran al responsable de l’assignatura les seves avaluacions i el responsable de l’assignatura calcularà la nota final en base al pes de cada part.

Totes les activitats de l'assignatura són indestriables, de manera que l'alumne ha de participar, i ser avaluat, en totes elles: tutories, memòria i pòster per tal de superar la matèria. En cas de no participar en una d'elles la qualificació final serà "no avaluable". 

L'avaluació requereix la qualificació del tutor i de la Comissió d'Avaluació; en cas contrari la qualificació final serà de "no avaluable".

La comissió d’avaluació podrà seleccionar com a màxim un nombre de treballs igual al doble del nombre màxim de matrícules d’honor atorgables entre els que hagin assolit les millors qualificacions. Els estudiants seleccionats que vulguin optar a la màxima nota hauran de fer una presentació i defensa oral i pública del treball en una data determinada davant la Comissió d’Avaluació que tindrà la missió d’adjudicar les Matrícules d’Honor.

Si un estudiant d'algun dels programa de mobilitat cursa el TFG i no pot assistir a la defensa pública dels pòsters per motius relacionats amb la docència de mobilitat que esta cursant, la Comissió d’Avaluació articularà els mecanismes adequats perquè pugui ser avaluat. Per acollir-se a aquesta mesura extraordinària, caldrà que abans del termini del dipòsit del treball, justifiqui documentalment al responsable de l'assignatura els motius que li impedeixen assistir a la defensa pública. A més a més, caldrà que depositi el treball, seguint les instruccions que es faran públiques en el web de la Facultat, i haurà de ferarribar al president de la Comissió d'Avaluació tota la documentació referida al seu TFG, abans de la data prevista per a la presentació pública dels treballs.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de la defensa pública per la comissió d'Avaluació 60 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Avaluació pel tutor acadèmic 40 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Bibliografia

No hi ha bibliografia específica per al Treball fi de Grau

 


Programari

No hi ha cap programa específic