Logo UAB
2023/2024

Biologia i diversitat d'invertebrats no artròpodes

Codi: 100848 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Maria Morton Juaneda
Correu electrònic:
ana.morton@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Xavier Munill Bernardich
Maria Font Rifa

Prerequisits

És molt recomanable repassar els conceptes generals de Zoologia, així com les característiques dels grups principals d’invertebrats no artròpodes estudiats als cursos previs.


Objectius

Al llarg d’aquesta assignatura, l’alumnat adquirirà una visió el més completa possible de la diversitat dels animals invertebrats no artròpodes des d’una perspectiva anatòmica, funcional, sistemàtica i filogenètica.

Igualment serà capaç de situar a cada grup animal en un context ecològic, en relació al nombre d’espècies, hàbitat i forma de vida, posició dins els ecosistemes així com la seva importància en relació al seu interès per les ciències aplicades i d’interès econòmic.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Estar motivat per la qualitat.
 • Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
 • Identificar organismes i reconèixer els diferents nivells d'organització biològica.
 • Integrar els coneixements dels diferents nivells organitzatius dels organismes en el seu funcionament.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Obtenir, observar, manejar, conrear i conservar espècimens.
 • Reconèixer i analitzar relacions filogenètiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Estar motivat per la qualitat.
 5. Interpretar els processos evolutius que han originat la diversitat d'invertebrats i vertebrats.
 6. Interpretar i reconèixer els diferents estats de desenvolupament d'invertebrats i vertebrats.
 7. Interpretar l'origen i el funcionament de les estructures orgàniques en els diferents grups d'invertebrats i vertebrats.
 8. Interpretar la distribució i les interaccions en el medi de les espècies d'invertebrats i vertebrats, i el seu impacte en la diversitat biològica.
 9. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 10. Recollir, determinar i conservar espècimens i col·leccions d'invertebrats i vertebrats.
 11. Reconèixer les característiques que distingeixen els principals grups d'invertebrats i vertebrats.

Continguts

I. INTRODUCCIÓ

1. Introducció i filogènia: Història evolutiva i filogenètica del grup dels invertebrats no artròpodes. Classificacions tradicionals i hipòtesis evolutives més recents.

2. La diversitat dels invertebrats no artròpodes: Grups majors i menors. Grups de posició filogenètica dubtosa.

II. BIOLOGIA I DIVERSITAT DELS GRUPS MAJORS I MENORS

3. Cnidaris i grups afins. Phylum Ctenophora. Característiques, classificació i diversitat. Relacions filogenètiques.

4. Platihelmints i grups afins: Phylum Phylum Xenacoelomorpha. Subphylum  Xenoturbellida. Subphylum  Acoelomorpha. Característiques generals dels Acoela i els Nemertodermatida. Característiques generals, biologia i diversitat dels grups.

5. Grups Platyzoa: Phylum Gastrotricha. Phylum  Acanthocephala. Phylum Gnathostomulida. Característiques generals, biologia i relació amb grups majors.

6. Anèl·lids i grups afins. Actualizació del filo, y situació dels grups Pogonophora, Myzostomida i Echiura. Phylum Sipunculida. Característiques generals, biologia i diversitat dels grups.

7. Grups afins a Bryozoa. Phylum Entoprocta. Phylum Phoronida. Phylum  Brachiopoda. Phylum Cycliophora. Característiques generals, biologia i diversitat dels grups.

8. Grups Ecdysozoa: Grups afins a Nematodes. Phylum Nematomorpha. Biologia i diversitat.Phylum Kinorhyncha. Phylum Priapulida. Phylum Loricifera. Característiques generals, biologia i diversitat dels grups. Grups afins a Artròpodes. Phylum Tardigrada. Phylum Onichophora. El phylum Caetognata.

<spanlang="CA">9. Grup Ambulacraria. Equinoderms i grups afins.  Phyllum Hemichordata. Característiques generals, biologia i diversitat del grup.

 II. ADAPTACIONS ALS DIFERENTS ECOSISTEMES

10. Adaptacions al medi marí: Diversitat, principalsadaptacions. Mecanismes de fixació i osmoregulació. Competència per l’espai, i alimentació i reproducció en aquests ecosistemes.

11. Adaptacions als ecosistemes d’aigua dolça i terrestres. Diversitat, principals adaptacions. Estratègies de supervivència.

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

Pràctiques de camp:  Sortides de camp per estudiar els organismes en el medi marí. En la mesura que sigui possible, es realitzarà una primera sortida al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La segona sortida de mar es realitzarà en una zona de mar del Delta del Ebre.

Pràctiques de laboratori: Identificació d’organismes d’un ecosistema. Identificació i classificació d’invertebrats no artròpodes. Metodologies de treball de laboratori. Utilització dels invertebrats no artròpodes a les ciències aplicades. 

 


Metodologia

La metodologia utilitzada en aquesta assignatura per assolir el procés d’aprenentatge es basa en fer que l’alumnat treballi la informació que se li posa al seu abast. La funció del professorat és donar-li la informació o indicar-li on pot aconseguir-la i ajudar-lo i tutorizant-lo perquè el procés d’aprenentatge pugui realitzar-se eficaçment. Per assolir aquest objectiu, l’assignatura es basa en les següents activitats:

Classes teòriques:

 Amb aquestes classes l’alumnat adquireix els coneixements científic-tècnics bàsics de l’assignatura que ha de complementar amb l’estudi personal dels temes explicats.

Seminaris:

La missió dels seminaris és promoure la capacitat d'anàlisi i síntesi, el raonament crític i la capacitat de resolució de problemes. Es realitzen dos tipus d’activitats:

1. Conferencies amb la presencia de professionals que treballen en temes relacionats amb els invertebrats no artròpodes, on es pretén apropar el món de la recerca i de l’empresa a l’alumnat d’aquest últim curs de grau.

2. Treball en grup: a partir dels coneixements científic-tècnics exposats a les classes magistrals es realitza un treball. Es caracteritza pel treball actiu de l'alumnat. L’alumnat es divideix en petits grups de treball, i cada grup tria un tema prèviament acordat amb el professorat, com pot ser l’aplicabilitat d’alguns grups zoològics (porífers, cnidaris, mol·luscs, nematodes, equinoderms), l’evolució d’alguna estructura de un taxó, etc. Sempre es treballa en grup, no admetent cap treball individual. Cada grup realitza diverses tutories de seguiment al llarg del desenvolupament del treball. Els treballs són finalment exposats a la resta de la classe, per part de tots els integrants dels grups.

 

Pràctiques:

A les sessions pràctiques de mar, l’alumnat aprèn de manera pràctica com s’estudia la fauna marina, i es realitza un treball sobre la diversitat de la fauna invertebrada de la zona mostrejada.

A les sessions de pràctiques al laboratori, es treballa el material zoològic per realitzar una guia d'identificació dels invertebrats no artrópodes d'un ecosistema, i s’identifica i classifica material zoològic fresc. L’objectiu de les classes pràctiques és completar i reforçar els coneixements zoològics adquirits a les classes teòriques i seminaris. A les sessions pràctiques s’estimulen i desenvolupen en l’alumnat habilitats empíriques com la capacitat d’observació, anàlisi i reconeixement de la diversitat zoològica.

 

Tutories:

L'objectiu d'aquestes sessions és resoldre dubtes, repassar conceptes bàsics no explicats a classe i orientar sobre les fonts consultades per l’alumnat. Igualment, aquestes tutories permeten l’orientació dels treballs que es realitzen als seminaris. L’horari de les tutories es concreta amb el professorat a través del campus virtual.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 21 0,84 4, 5, 6, 7, 8, 11
Pràctiques de camp (mar) 12 0,48 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11
Pràctiques de laboratori 14 0,56 4, 8, 10, 11
Seminaris 5 0,2 4, 5, 7, 8, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 4, 5, 6, 7, 8, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi i resolució de problemes 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Preparació de treballs, resolució de qüestions 33 1,32 4, 5, 6, 7, 8, 11

Avaluació

AVALUACIÓ

Per a aprovar l'assignatura es requereix que la nota de teoria + la nota de seminaris + la nota de pràctiques sumin un mínim de 5 punts de 10 possibles.

ATENCIÓ: L'assistència a les pràctiques i als seminaris és obligatòria. La no assistència a pràctiques i als seminaris sense justificar implicarà que l’alumnat NO pot superar l’assignatura.

 

1- AVALUACIÓ CONTINUADA

Les activitats d'avaluació continuada programades són:

 

1.1- TEORIA

Exàmens parcials teòrics: Cadascun dels dos exàmens parcials representarà el 30% de la nota final on s'avaluaran els coneixements assolits de la assignatura, així com la seva capacitat d’anàlisi i síntesi, i de raonament crític. L'examen podrà incloure preguntes de resposta curta, preguntes conceptuals o esquemes.

 • Per tal que els 2 exàmens teòrics parcials facin mitjana, la nota mínima de cada examen ha de ser superior o igual a 5,0. Si l'alumnat obté una nota inferior a 5,0 en un parcial, podrà recuperar-lo el dia de l'examen de recuperació. En el cas que no es recuperés, no es podrà fer la mitjana amb la resta d’activitats del curs.

Examen de recuperació de teoria: Aquest examen servirà per recuperar els exàmens parcials que calguin. 

 • Per poder accedir a la recuperació, l’alumnat s'ha d'haver avaluat en un conjunt d'activitatsel pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts del total d'activitats d'avaluació de l'assignatura.
 • Per tal que la part teòrica de l'assignatura faci mitjana amb la part de pràctiques i de seminaris, cal que la mitjana dels 2 exàmens parcials sigui igual o superior a 4,0. 
 •  L’alumnat que desitgi millorar nota d’una o les dues parts ho pot fer presentant-se a l’examen final, però es perd la nota obtinguda prèviament.

 

1.2- SEMINARIS

Es realitza una valoració individual dels temes tractats a la teoria, i una valoració grupal del treball desenvolupat durant les sessions de seminari. Es realitza una valoració del treball en relació a l’exposició oral de tots els membres de cada grup. La nota corresponent als seminaris representarà el 20% de la nota final de l'assignatura.

 • L'assistència als seminaris és obligatòria.
 • Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.
 • Per tal que aquesta part de l'assignatura faci mitjana amb les altres parts de l’assignatura, cal que la mitjana dels seminaris sigui igual o superior a 4,0.

 

1.3 - PRÀCTIQUES

Les pràctiques representen el 20% de la nota final de l'assignatura.

Pràctiques de laboratori i sortides de camp: L'assistència a les sessions de pràctiques de laboratori i a les sortides de camp és obligatòria.

Per l’avaluació de les pràctiques es fan servir tres activitats d’avaluació:

- Carpetadocent:

Consisteix en una sèrie de material d’aprenentatge que es fa durant les diferents activitats de pràctiques (sortides i laboratori) i que l’alumnat va acumulant al llarg de l’assignatura. Aquests materials poden tractar-se de la elaboració d’una guia d’identificació d’un ecosistema, fitxes de seguiment de les sortides, llibretes de camp de les observacions, petites proves d’avaluació sobre alguna pràctica o sortida, etc. Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.

- Registre d’observació de l’alumnat:

Es tracta d’identificar si l’alumnat assoleix les competències de caràcter més actitudinal mitjançant l’observació per part del professorat de la seva actitud en els diferents tipus d’activitats que es desenvolupen a les pràctiques (sortides de camp i sessions de laboratori). La valoració d’aquesta activitat té un valor que oscil·la entre el -1 i 1 que s’afegeix a la nota de pràctiques aconseguida per les avaluacions anteriors. Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.

 • Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.
 • Per tal que aquesta part de l'assignatura faci mitjana amb les altres parts de l’assignatura, cal que la mitjana de les pràctiques sigui igual o superior a 4,0.

 

TAULA RESUM DEL PES DE CADASCUNA DE LES PARTS:  

Teoria 1er parcial

30%

Teoria 2n parcial

30%

Seminaris

20%

Pràctiques

20% 

 

1.4- ALTRES CONSIDERACIONS 

 • Per tal d'aprovar l'assignatura, la nota final ponderada haurà de ser superior o igual a 5,0.
 • NO AVALUATS: Es considerarà com a no avaluat l’alumnat que realitzi menys d'un 50% de les  activitats d'avaluació abans descrites.
 • A l’alumnat que no superi la part teòrica de l'assignatura, però superi la part de pràctiques i/o seminaris (obtenció d'un mínim de 5 punts sobre 10), se li guardarà aquesta nota durant un període de tres matrícules addicionals (però s'haurà de matricular de nou de TOTA l'assignatura).
 • L'alumnat que no pugui assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara un problema de salut, defunció d'un familiar de fins a segon grau, accident, gaudir de la condició d'esportista d'elit i tenir una competició o activitat esportiva d'obligada assistència, etc.) i aporti la documentació oficial corresponent al professorat i a la coordinació de la titulació (certificat mèdic oficial en el que es faci constar explícitament la incapacitat de realitzar un examen, atestat policial, justificació de l'organisme esportiu competent, etc.), tindrà dret a realitzar la prova en una altra data. La coordinació de la titulació vetllarà per la concreció d'aquesta prova, prèvia consulta amb el professorat de l'assignatura.

 

2- AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumnat que opti per l’avaluació única ho haurà de sol·licitar en el termini i forma indicats per la Facultat.

 

2.1- TEORIA

Aquesta part representa el 60% de la nota final de l'assignatura, i s’avaluarà mitjançant:

Examen únic de teoria: L’avaluació única de la teoria consistirà en un examen que es realitzarà el dia de la 2ª prova parcial de l’assignatura i que constarà de preguntes de resposta curta, preguntes conceptuals o esquemes.

Examen de recuperació de teoria: La recuperació de l’avaluació única serà el mateix dia i hora que la prova de recuperació de l’avaluació continuada.

 • Per poder accedir a la recuperació, l’alumnat s'ha d'haver avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts del total d'activitats d'avaluació de l'assignatura.
 • Per tal que la part teòrica de l'assignatura faci mitjana amb la part de pràctiques i de seminaris, cal que la nota de l’examen de teoria sigui igual o superior a 4,0. 
 • L’alumnat que desitgi millorar nota ho pot fer presentant-se a l’examen de recuperació, però es perd la nota obtinguda prèviament.

 

2.2- SEMINARIS

ATENCIÓ: Tot i que l’alumnat s’aculli a l’avaluació única, ha de fer els seminaris d'aquesta assignatura en sessions presencials.

Es realitza una valoració individual dels temes tractats a la teoria, i una valoració grupal del treball desenvolupat durant les sessions de seminari. Es realitza una valoració del treball en relació a l’exposició oral de tots els membres de cada grup. La nota corresponent als seminaris representarà el 20% de la nota final de l'assignatura.  

 • L'assistència als seminaris és obligatòria.
 • Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.
 • Per tal que aquesta part de l'assignatura faci mitjana amb les altres parts de l’assignatura, cal que la mitjana dels seminaris sigui igual o superior a 4,0.

 

2.3- PRÀCTIQUES

ATENCIÓ: Tot i que l’alumnat s’aculli a l’avaluació única, ha de fer les pràctiques d'aquesta assignatura en sessions presencials. Les pràctiques representen el 20% de la nota final de l'assignatura.

Pràctiques de laboratori i sortides de camp: L’assistència a les pràctiques és OBLIGATÒRIA i INDISPENSABLE per poder-se presentar a l'examen únic de teoria.  

Per l’avaluació de les pràctiques es fan servir tres activitats d’avaluació:

- Carpeta docent:

Consisteix en una sèrie de material d’aprenentatge que es fa durant les diferents activitats de pràctiques (sortides i laboratori) i que l’alumnat va acumulant al llarg de l’assignatura. Aquests materials poden tractar-se de la elaboració d’una guia d’identificació d’un ecosistema, fitxes de seguiment de les sortides, llibretes de camp de les observacions, petites proves d’avaluació sobre alguna pràctica o sortida, etc. Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.

- Registre d’observació de l’alumnat:

Es tracta d’identificar si l’alumnat assoleix les competències de caràcter més actitudinal mitjançant l’observació per part del professorat de la seva actitud en els diferents tipus d’activitats que es desenvolupen a les pràctiques (sortides de camp i sessions de laboratori). La valoració d’aquesta activitat té un valor que oscil·la entre el -1 i 1 que s’afegeix a la nota de pràctiques aconseguida per les avaluacions anteriors. Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.

 

 • Aquesta activitat no té possibilitat de recuperació.
 • Per tal que aquesta part de l'assignatura faci mitjana amb les altres parts de l’assignatura, cal que la mitjana de les pràctiques sigui igual o superior a 4,0.

 

TAULA RESUM DEL PES DE CADASCUNA DE LES PARTS:  

Teoria examen únic

60%

Seminaris

20%

Pràctiques

20% 

 

2.4- ALTRES CONSIDERACIONS

 • Per tal d'aprovar l'assignatura, la nota final ponderada haurà de ser superior o igual a 5,0.
 • A l’alumnat que no superi la part teòrica de l'assignatura, però superi la part de pràctiques i/o seminaris (obtenció d'un mínim de 5 punts sobre 10), se li guardarà aquesta nota durant un període de tres matrícules addicionals (però s'haurà de matricular de nou de TOTA l'assignatura).
 • L'alumnat que no pugui assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara un problema de salut, defunció d'un familiar de fins a segon grau, accident, gaudir de la condició d'esportista d'elit i tenir una competició o activitat esportiva d'obligada assistència, etc.) i aporti la documentació oficial corresponent al professorat i a la coordinació de la titulació (certificat mèdic oficial en el que es faci constar explícitament la incapacitat de realitzar un examen, atestat policial, justificació de l'organisme esportiu competent, etc.), tindrà dret a realitzar la prova en una altra data. La coordinació de la titulació vetllarà per la concreció d'aquesta prova, prèvia consulta amb el professorat de l'assignatura.
 • Podran presentar-se a l'examen de recuperació per MILLORAR NOTA de la part de teoria l'alumnat que tingui el bloc de teoria aprovat, i més d’un 4,0 tant en la part de pràctiques com en la de seminaris. Per poder-se presentar haurà de renunciar per escrit (correu electrònic) a la nota obtinguda, avisant al professorat responsable de l'assignatura amb un mínim de tres dies d'antelació a l'examen de recuperació. La nota de teoria que es tindrà en compte serà la del darrer examen que l'alumnat hagi realitzat.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de les pràctiques 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Avaluació dels seminaris 20% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Examen parcial I (examen final I) 30% 2,25 0,09 4, 5, 6, 7, 8, 11
Examen parcial II (examen final II) 30% 2,25 0,09 4, 5, 7, 8, 11

Bibliografia

ANDERSON, D. T. (2001). Invertebrate Zoology. Second edition. Oxford University Press, Melbourne. 476 pp.

BARNES (2009). Zoologia de los Invertebrados. Ed. MacGraw-Hill. Interamericana. Setene edició.

BARNES, R.S.K, CALOW, P. i OLIVE, P.J.W. (1988). The Invertebrates: a new synthesis. Ed. Blackwell Scientific Publications.

BRUSCA R.C. i BRUSCA G.J. (2005). Invertebrados. Ed. MacGraw-Hill. Interamericana. Segunda edición.

CAMPBELL, A.C. (2009). Guía de la Flora y la Fauna de las costas de España y de Europa. Ed. Omega.

CARERE, C., MATHER, J. (2020) The Welfare of Invertebrate Animals. Ed. Springer.

GRASSÉ, P.P., 1982. Manual de Zoología. I i II. Invertebrados. Toray-Masson.

HAYWARD P., NELSON-SMITH, T. I SHIELDS, C. (1998). Flora y fauna de las costas de España y de Europa. Ed. Omega.

HISTÒRIA NATURAL dels Països Catalans. Vol. 8. Ed. Enciclopèdia Catalana.

MEGLITSCH, P.A. i SCHRAM, F.R. (1991). Invertebrate Zoology. Oxford University Press, New York.

MOORE, J. (2006). An introduction to the invertebrates. Cambridge University Press.

 RIEDL. R. (2000). Fauna y flora del Mar Mediterráneo. Ed. Omega-

 

 Enllaços web:

 Adena/World Wildlife Found: http://www.wwf.es/

 Animal Diversity Web: http://animaldiversity.ummz.umich.edu/

 ARKive, Images of life on Earth: http://www.arkive.org

 Aula Virtual de l'Autònoma Interactiva: https:cv2008.uab.cat

 Biodidac: http://biodidac.bio.uottawa.ca

 California Academy of Sciences: http://www.calacademy.org

 Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid (CSIC): http://www.mncn.csic.es/

 Natural History Museum, Londres: http://www.nhm.ac.uk/

 Tree of Life Project: http://phylogeny.arizona.edu/tree/phylogeny.html


Programari

No es requereix programari específic.