Logo UAB
2023/2024

Comportament animal

Codi: 100835 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ricardo Caliari Oliveira
Correu electrònic:
ricardo.oliveira@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha requisits previs obligatoris, però és important tenir uns bons coneixements previs en zoologia i ecologia.


Objectius

En aquesta assignatura l'alumne adquirirà coneixements sobre els mecanismes evolutius propers i darrers del comportament animal. Explorarem les múltiples facetes de l'ecologia del comportament a través de l'anàlisi de la investigació basada en hipòtesis, integrant l'estudi del comportament amb disciplines relacionades com l'ecologia, la genètica, la fisiologia i la conservació. Els estudiants aprendran com interpretar críticament estudis recents en comportament animal. A més, explorarem diferents metodologies de recerca i els alumnes aprendran a planificar experiments i redactar una proposta de recerca en comportament animal.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i interpretar el comportament dels éssers vius.
 • Descriure, analitzar i interpretar les adaptacions i les estratègies vitals dels principals grups d'éssers vius.
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació
 • Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados
 • Reconèixer i analitzar relacions filogenètiques.
 • Resoldre problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Analitzar quantitativament i interpretar el significat evolutiu i funcional del comportament animal.
 5. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
 6. Interpretar els processos evolutius que han originat la diversitat animal.
 7. Interpretar la distribució i les interaccions en el medi de les espècies animals i el seu impacte en la diversitat animal.
 8. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 9. Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 10. Reconèixer les característiques del medi que determinen la distribució dels principals grups animals.
 11. Resoldre problemes.

Continguts

Tema 1: El mètode científic i la investigació basada en hipòtesis
Tema 2: L’estudi integrat del comportament
Tema 3: Les bases genètiques i de desenvolupament del comportament
Tema 4: La base neural del comportament
Tema 5: La base fisiològica del comportament
Tema 6: Evitar els depredadors i trobar menjar
Tema 7: Territorialitat i Migració
Tema 8: Aprenentatge i cognició
Tema 9: Principis de la comunicació
Tema 10: Comportament reproductiu
Tema 11: L'evolució dels diferents sistemes d'aparellament
Tema 12: Cura parental
Tema 13: L'evolució del comportament social i la sociabilitat
Tema 14: L’ús d’eines en animals
Tema 15: Evolució cultural
Tema 16: Domesticació
Tema 17: Comportament humà


Metodologia

- Classes teòriques amb els temes proposats en comportament animal.
- Sessions pràctiques on realitzarem experiments, demostrant diferents temes/hipòtesis sobre el comportament animal com són l’aprenentatge associatiu, la teoria de l'alimentació òptima, la teoria de jocs, etc. En l'última pràctica farem una visita tècnica al Zoo de Barcelona. Si hi ha prou interès, tindrem un grup de pràctiques realitzades en anglès.
- Proposar una hipòtesi, planificar experiments i redactar un projecte de recerca en comportament animal. Una part fonamental del curs és ensenyar als estudiants a avaluar críticament i dur a terme investigacions en el camp. Consistirà en la redacció d'un treball de recerca en grup (3-5 persones) que es presentarà al final del curs (abans de l'examen final).
- Lectura d'articles de recerca clàssics i recents sobre el comportament animal.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11
Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Treball pràctic 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi 71 2,84 5, 6, 11
Lectures obligatòries 10 0,4 7, 9

Avaluació

1) Un examen de tipus test i preguntes que cal desenvolupar que abasti la part teòrica i pràctica de l'assignatura (40% de la nota).

2) Proposta de recerca (25% de la nota la part escrita, 25% de la nota la presentació).

3) Pràctiques (10% de la nota).

4) Durant el curs hi haurà una avaluació continuada, i durant les classes teòriques es faran preguntes en forma de proves en línia que podran augmentar la nota final amb un màxim d'un punt extra.

Cal una nota mínima de 2,5 sobre 10 tant a l'examen com al projecte de recerca per poder fer mitja amb la resta d’activitats d’avaluació. La qualificació mínima global necessària per superar l'assignatura és de 5 sobre 10.

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

 

Avaluació única:

L’alumnat que s’aculli a l’avaluació única ha de fer les pràctiques de laboratori (PLAB) en sessions presencials i és requisit tenir-les aprovades i tindran un pes del 10%.

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi única (amb preguntes de tipus test i un/s tema/es per desenvolupar) sobre els continguts de tot el programa de teoria.

La nota obtinguda en la prova de síntesi és el 40% de la nota final de l’assignatura i l’obtinguda a les pràctiques el 10% amb el 50% restant per al projecte de recerca.

La prova d’avaluació única es farà coincidint amb la mateixa data fixada en calendari per a la darrera prova d’avaluació continuada i s’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Pràctiques 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Treball pràctic 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Rubenstein, D. and J. Alcock (2018). Animal behavior: an evolutionary approach, Sinauer Inc., Sunderland, Massachusetts.

Davies, N. B., et al. (2012). An introduction to behavioural ecology, John Wiley & Sons.

Kappeler, P. M. (2021). Animal behaviour : an evolutionary perspective / Peter M. Kappeler. Cham, Switzerland, Springer.

Manning, A. and M. S. Dawkins (2012). An introduction to animal behaviour, Cambridge University Press.

Carranza Almansa, J., et al. (2010). Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones.

La docència virtual ha posat de manifest la importància de poder disposar de recursos online. Durant aquests mesos les editorials han posat en obert molt contingut, i que a més es disposa de la plataforma a prova de llibres digitals (50.000 llibres accessibles - https://mirades.uab.cat/ebs/).

En aquest enllaç, trobareu una infografia que ha preparat el Servei de Biblioteques per facilitar la localització de llibres electrònics: https://ddd.uab.cat/record/224929

http://www.uab.cat/doc/BibliografiaCursDigital


Programari

Durant la sessió pràctica de bioinformàtica, utilitzarem el programari lliure R. L'estudiant no està obligat a comprar la llicència de cap programari.