Logo UAB
2023/2024

Ecologia forestal

Codi: 100819 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Martinez Vilalta
Correu electrònic:
jordi.martinez.vilalta@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Alba Anadon Rosell
Lidia Quevedo Dalmau

Prerequisits

Abans de matricular-se a Ecologia Forestal és convenient tenir aprovades les següents assignatures: Matemàtiques, Bioestadística, Prospecció del Medi Natural, Botànica, Ecologia i Anàlisi de la Vegetació.


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els coneixements i les eines metodològiques necessaris per (1) conèixer la realitat dels boscos, especialment de l’àrea mediterrània; (2) entendre la seva dinàmica i el seu funcionament en un context de canvi ambiental global; i (3) adquirir unes nocions de les eines i aproximacions bàsiques en gestió forestal. L’assignatura es durà a terme des del respecte per la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.
 • Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el medi.
 • Identificar i utilitzar bioindicadors.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Prendre decisions.
 • Resoldre problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 5. Elaborar plans de gestió sostenible de boscos.
 6. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 7. Manejar les diferents variables que permeten descriure un sistema forestal així com el seu grau de conservació.
 8. Prendre decisions.
 9. Resoldre problemes.
 10. Ús d'índexs per a determinar l'estat de conservació d'un ecosistema.

Continguts

El temari consta dels següents temes, estructurats en quatre blocs:

 

Bloc 1. Què són els boscos i com s'estudien?

1. De l'arbre al bosc. Introducció a l'assignatura. Introducció al treball ApS. Què és un arbre? Característiques bàsiques dels boscos. Escales espacio-temporals en Ecologia Forestal. Importància global dels boscos.

2. L'estat global dels boscos. Les principals espècies i formacions forestals a Catalunya, a Espanya i al món, i la seva situació actual. El Laboratori Forestal Català.

3. Com descriure un bosc. Composició i estructura dels boscos. Breu introducció a la dendroecologia i als inventaris forestals.

4. Com es planifiquen i gestionen els boscos? Els plans tècnics de gestió i millora forestal.

 

Bloc 2. Funcionament dels boscos

5. Producció primària i estocs de carboni als boscos. Principals fluxos de carboni als boscos i com quantificar-los. Efectes dels factors ambientals (clima, sòls). Grans patrons de variació en la producció primària.

6. Els fluxos d'aigua i nutrients als boscos. L'estudi dels fluxos d'aigua i nutrients a nivell de conca. Fluxos i compartiments principals dels nutrients al bosc. Descomposició de la MO i nutrients.

7. Models forestals. Definició i descripció dels principals models de dinàmica forestal. Diferents aproximacions i escales.

 

Bloc 3. Dinàmica dels boscos

8. Els boscos al llarg del temps. Establiment d'un bosc. Successió i pertorbacions. Canvis funcionals dels boscos durant la successió.

9. Les principals pertorbacions i els seus efectes. La sequera i els seus efectes als boscos mediterranis. Els incendis i els seus efectes als boscos mediterranis. Els plans de prevenció d'incendis forestals.

10. Boscos i canvi global. L’impacte dels boscos sobre el clima. Efectes observats i previstos del canvi global sobre els boscos. Què determina la vulnerabilitat dels boscos als canvis ambientals?

 

Bloc 4. Multifuncionalitat del bosc. Serveis ecosistèmics

11. La gestió forestal als boscos mediterranis. Tipus de gestió forestal i els seus efectes. Serveis ecosistèmics forestals.  Gestió forestal adaptativa. Passat, present i futur dels boscos de Catalunya.

12. Usos i conservació dels boscos. Conservació dels boscos. Boscos i perspectiva de gènere.

 


Metodologia

Classes magistrals

Combinaran classes teòriques expositives, seminaris convidats de temes específics i classes de seguiment del projecte ApS (veure més avall) o d'altres tasques encarregades pel professorat (classes de problemes, debats,...). L'alumnat disposarà de material complementari que li facilitarà el seguiment de les classes, i que estarà prèviament disponible a l'aula moodle corresponent.

 

Pràctiques d'ordinador

Durant aquestes classes pràctiques aprendrem a utilitzar bases de dades forestals i eines metodològiques com la dendroecologia (l'estudi dels anells de creixement dels arbres).

 

Projecte d'aprenentatge servei (ApS)

Aquesta activitat consisteix en la presentació (per grups) d'una proposta de gestió i/o de seguiment de les actuacions de gestió a una finca forestal determinada, en col·laboració amb l'administració ambiental encarregada de la seva gestió. A partir dels coneixements que es van obtenint durant el curs els grups seran capaços de fer una diagnosi de l'estat del bosc i de la idoneïtat de la seva gestió. Per orientar el treball hi haurà una sèrie de sessions en horari de teoria on el professorat supervisarà el procés.

 

Pràctiques de camp

Farem dues sortides de camp per tal de veure diferents boscos in situ i aplicar les eines i metodologies pròpies dels inventaris i els estudis forestals. Una de les dues sortides serà a la Garrotxa i l'altra a la finca forestal corresponent al projecte ApS.

 

Pràctiques d'aula

Classes pràctiques a l'aula en les que durem a terme una activitat/debat relacionada amb la presa de decisions en la gestió iexplotació forestals. Treballarem en grup i es farà especial èmfasi en els aspectes aplicats treballats al quart bloc de l'assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 28 1,12 4, 5, 7, 10
Pràctiques d'aula 3 0,12 4, 8, 9
Pràctiques d'ordinador 5 0,2 4, 7, 8, 9
Pràctiques de camp 16 0,64 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Projecte ApS 36 1,44 4, 5, 7, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Treball personal 50 2 4, 5, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Projecte ApS

Treball en grup per escrit de la part d'anàlisi i disseny inicial (20% de la nota final) i presentació en grup per escrit i oral de la proposta final (25%).

 

Continguts teòrics

Autoavaluació oral (individual) dels continguts de la primera part de l'assignatura, supervisada pel professorat (20% de la nota). Aquesta autoavaluació inclou una entrevista on el professor podrà introduir preguntes sobre el temari de l'assignatura.

Coavaluació escrita (individual) dels continguts del conjunt de l'assignatura (25% de la nota). La nota final d'aquesta part serà el promig de l'autoavaluació de l'estudiant i la nota posada pel professorat, sempre i quant la diferència entre les dues sigui de com a màxim un punt (sobre 10). Si la diferència és superior, el pes de la nota del professorat aungmentarà proporcionalment a aquesta diferència.

 

Altres activitats

Resolució de problemes i exercicis, resums d'altres activitats i participació (10%)

 

La nota final de l’assignatura es calcula com la mitjana ponderada pels percentatges indicats de les notes anteriors

En cas que la nota mitjana no arribi a 5 cal anar a un examen de recuperació (reevaluació) del conjunt de l'assignatura, que passa a substituir la nota de les autoavaluacions/coavaluacions i, per tant, val un 45% de la nota total. Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

Qui ho desitgi, pot fer un examen per millorar la nota de la part teòrica. Aquest examen es farà el mateix dia que el de recuperació i valdrà també un 45% de la nota final, substituint la nota de les autoavaluacions. Es garanteix sempre l'aprovat (és a dir, en cap cas se suspendrà l'estudiant si inicialment havia aprovat).

El no lliurament d'alguna de les activitats d'avaluació dins del periode establert implica una nota de zero per aquella activitat.

 

Avaluació única:

L’avaluació única consisteix en una única prova de síntesi en la que s’avaluaran els continguts de tot el programa de teoria de l'assignatura. La nota obtinguda en aquesta prova de síntesi suposarà el 45 % de la nota final de l’assignatura. La prova d’avaluació única es farà coincidint amb la mateixa data fixada en calendari per a la darrera prova d’avaluació continuada i s’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.
 
L’avaluació de la resta d'activitats d'avaluació (Projecte ApS, resolució de problemes i exercicis, etc.) seguiran el mateix procés de l’avaluació continuada, i les dates de les entregues seran les mateixes que per la resta d'alumnat que fa avaluació contínua (és a dir, no al final del semestre), donada la metodologia aplicada en aquesta assignatura (aprenentage basat en projectes). La nota obtinguda d'aquesta part suposarà el 55 % restant de la nota final de l’assignatura.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres activitats 10 0 0 1, 4, 9
Autoavaluació/Coavaluació 45 6 0,24 2, 3, 4, 7, 8
Examen - reavaluació (variable) 2 0,08 4, 7, 9, 10
Projecte ApS - anàlisi 20 0 0 4, 7, 10
Projecte ApS - pla de gestió 25 4 0,16 3, 4, 5, 6, 8

Bibliografia

Barnes BV, Zak DR, Denton SR, Spurr SH. 1998. Forest Ecology (4th Edition) Wiley.

Binkley D. 2021. Forest Ecology: An Evidence–Based Approach. Wiley.

Blanco E, Casado MA, Costa M, Escribano R, García M, Génova M, Gómez A, Gómez F, Moreno JC, Morla JC, Regato P, Sainz H. 1997. Los bosques ibéricos. Planeta.

Blondel J, Aronson J. 1999. Biology and wildlife of the Mediterranean region. Oxford University Press.

Chapin FS, MAtson PA, Mooney HA. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer.

Hirons AD, Thomas PA. 2018. Applied Tree Biology. Wiley, USA.

Kimmins JP . 2003. Forest Ecology (3rd Edition) Benjamin Cummings.

Lloret F. 2022. La muerte de los bosques. Arpa Ed., Barcelona.

Perry DA, Oren R, Hart SC. 2008. Forest Ecosystems (2nd Edition) The Johns Hopkins University Press.

Piñol J, Martinez-Vilalta J. 2006. Ecologia con números. Lynx.

Terradas J. 2001. Ecologia de la vegetación. Omega.

Thomas P, Packham J. 2007. Ecology of Woodlands and Forests: Description, Dynamics and Diversity. Cambridge University Press.

Waring RH,Running SW. 2007. Forest Ecosystems: Analysis at Multiple Scales (3rd Edition). Academic Press.

Young RA, Giese RL (eds.). 2002. Introduction to Forest Ecosystem Science and Management (3rd Edition) Wiley.

 

 *Alguns dels textos anteriors estan disponibles electrònicament a la biblioteca de la UAB (https://ddd.uab.cat/record/22492)


Programari

Laboratori Forestal Català: https://laboratoriforestal.creaf.cat/