Logo UAB
2023/2024

Prācticum en empreses o institucions

Codi: 100813 Crčdits: 12
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500251 Biologia ambiental OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Merce Galbany Casals
Correu electrōnic:
merce.galbany@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaį. Per consultar l'idioma us caldrā introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciķ és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Benet Gunse Forcadell
Bernat Claramunt Lopez
Francesc Muņoz Muņoz

Prerequisits

Només es podrà sol·licitar una plaça per fer una estada pràctica si s’ha superat el primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos.

A més, caldrà estar matriculat en el moment de començar l’estada i haver abonat l’import de l’assegurança complementària prevista en la normativa de taxes.

No es podrà iniciar l’estada sense haver signat el conveni adient. En cas que, per alguna raó, es perllongui el període de l’estada, caldrà ampliar-lo dins de l’any acadèmic en curs.


Objectius

Els objectius de l'assignatura són:

. Promoure la integració de l'estudiant en el món professional, bé en alguna entitat/empresa o bé en un grup de recerca, tant en entitats públiques com privades.

. Conèixer i aplicar tècniques del camp de la Biologia Ambiental que s'utilitzin en algun àmbit professional o en projectes concrets de recerca.

. Elaborar de manera autònoma un informe sobre l'estada pràctica.


Competčncies

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els coneixements teōrics a la prāctica.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autōnom.
 • Desenvolupar la capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadčmic o professional relacionat amb la biologia ambiental.
 • Prendre decisions.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Adquirir coneixements d'algun dels āmbits principals de la biologia ambiental, que s'apliquen en l'activitat professional.
 3. Aplicar els coneixements adquirits en algun dels āmbits principals en la resoluciķ de problemes que es plantegen en l'activitat professional.
 4. Aplicar els coneixements teōrics a la prāctica.
 5. Desenvolupar l'aprenentatge autōnom.
 6. Desenvolupar la capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ.
 7. Interpretar dades relatives a algun dels āmbits principals de la biologia ambiental en el context de l'activitat professional.
 8. Prendre decisions.
 9. Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.

Continguts

El contingut d'aquesta assignatura és variable ja que dependrà de la entitat en concret en que es realitzi l'estada.

Malgrat això, en tots els casos, el contingut guardarà sempre una estreta relació amb la Biologia Ambiental, ja sigui si l’activitat es desenvolupa en una entitat/empresa o en un grup de recerca.

Hi ha les següents modalitats de places:

Modalitat A: Places internes UAB

Modalitat B: Places externes

Els i les estudiants tindran un tutor o tutora acadèmica, membre de l’equip docent de l’assignatura, i un tutor o tutora a l'entitat on facin l’estada.

 

 


Metodologia

Es tracta d'una assignatura optativa que es cursarà preferentment a quart curs o bé a l'estiu després d'haver finalitzat les activitats programades de tercer curs del grau.

L'assignatura es podrà cursar en tres períodes (estiu, primer semestre i segon semestre). La durada de cada període es farà públic cada curs acadèmic en el web de la Facultat de Biociències.

L’estudiant trobarà tota la informació relativa a aquesta assignatura i a com ha de formalitzar la petició de plaça i tots els tràmits derivats de l'adjudicació de plaça en el web de la Facultat, en la secció “Pràctiques en Entitats”.

La Facultat organitzarà cada curs una sessió informativa destinada als i les estudiants de tercer i quart curs dels graus de la Facultat de Biociències.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estada practica 280 11,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Redaccio de la memoria final 18 0,72 2, 3, 5, 6, 7

Avaluaciķ

L’avaluació constarà de les següents dues parts:

-Avaluació per part de l'equip docent de la memòria final de l’estudiant (pes en la nota final: 40%).

-Informe d’avaluació final sobre l’actuació de l’estudiant, emès pel tutor o tutora del grup receptor o entitat (pes en la nota final: 60 %). La nota del tutor o tutora és de la seva potestat i només podrà ser modificada en els casos que es presentin proves contundents sobre la seva imparcialitat. 

L’estudiant lliurarà la memòria final electrònicament al membre de l'equip docent de l’assignatura que tingui assignat com a avaluador com a màxim 15 dies després d’haver acabat l’estada. En casos excepcionals, que han de ser autoritzats pel responsable de l’assignatura, aquest període pot estendre’s fins a un màxim de 30 dies.

Els detalls sobre la presentació, extensió i continguts de la memòria, i els criteris d’avaluació, es troben publicats a la Normativa de l’assignatura, en el web de la Facultat de Biociències, secció “Pràctiques en Entitats”. L’ús correcte de l’anglès té un valor d’un màxim de 0,5 punts addicionals dins de l’avaluació de la memòria final.

El plagi total o parcial en el desenvolupament de la memòria implicarà una nota d’un 0 en aquesta part.

Per poder ser avaluat, cal que el professor o professora responsable de l'assignatura rebi l'informe d'avaluació del tutor o tutora i la memòria elaborada per l'estudiant. En cas de no acomplir algun d'aquests requisits, la qualificació de l'assignatura serà de "No avaluable".

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluaciķ continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final emes pel tutor 60 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Memoria final 40 1 0,04 2, 3, 5, 6, 7

Bibliografia

La Bibliografia serà variable i es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada pràctica i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.


Programari

El programari serà variable i es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada pràctica i al que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.