Logo UAB
2023/2024

Paisatge i Territori

Codi: 100736 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Olesti Vila
Correu electrònic:
oriol.olesti@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Oriol Olesti Vila
Ermengol Gassiot Ballbe

Prerequisits

No hi ha prerequisits especials, més enllà d’haver cursat les assignatures de primer i segon del Grau d’Arqueologia, imprescindibles per comprendre la projecció territorial i social d’aquests coneixements.


Objectius

Aquesta assignatura analitzarà la projecció sobre el territori dels diversos fets culturals  i processos històrics desenvolupats a l’àrea del Mediterrani durant la Prehistòria i l’Antiguitat. El paisatge, entès com el resultat del procés històric de transformació del territori i els seus recursos per part de les diverses comunitats humanes, serà l’objecte d’estudi principal, en especial la seva vessant de paisatge social, és a dir, la seva vessant més històrica.

 

Objectius

En acabar el curs l’alumne ha de demostrar

 1. Haver assolit els continguts expressats en el temari i identificar qualsevol dels seus punts en el context que li correspon.
 2. Tenir familiaritat amb les principals tècniques d’anàlisi de l’espai en arqueologia, tant cartogràfiques com del paleoambient.
 3. Ser capaç d’analitzar, processar i interpretar qualsevol mena de material addicional (textos, mapes, fotos aèries, taules, gràfics) d’acord amb els continguts del temari i situar-lo en el marc corresponent.
 4. Demostrar haver fet unes lectures mínimes exigides (llibres i/o capítols especialment indicats i/o articles recomanats).
 5. Saber identificar i distingir les diverses formes d’ocupació i explotació del territori desenvolupades per les diverses societats prehistòriques i històriques treballades en el temari.
 6. Haver assolit un coneixement integral i global de la matèria mitjançant l’articulació i la relació existent entre els diferents punts en què es divideix el temari.

Competències

 • Fer i dirigir treballs propis de l'arqueologia de camp: excavació i prospecció.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les relacions espacials a diferents escales territorials a través de les relacions entre natura i societat a través de la dimensió temporal.
 2. Aplicar les tècniques i els instruments d'anàlisi adequats als casos d'estudi.
 3. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi a la resolució de problemes relatius al camp d'estudi propi.
 4. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 5. Combinar recursos tècnics procedents de disciplines afins.
 6. Concebre i utilitzar representacions cartogràfiques de fenòmens reals.
 7. Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'anàlisi de laboratori arqueològic.
 8. Dominar les tècniques i els recursos instrumentals propis de l'excavació i la prospecció arqueològiques.
 9. Elaborar documents gràfics convencionals: planimetria, topografia, cartografia, dibuix il·lustratiu.
 10. Elaborar mapes a partir de dades cartogràfiques digitals mitjançant els coneixements tècnics de compilació, simbolització i disseny cartogràfic.
 11. Establir protocols de recerca per a projectes de recerca originals.
 12. Exercitar les diferents formes d'adquisició i gestió de la informació espacial georeferenciada com un instrument d'inventari, d'anàlisi i d'interpretació del territori i de la comunicació de les observacions i del coneixement espacial mitjançant mapes i imatges d'observació de la Terra.
 13. Interpretar els resultats procedents de l'arqueologia de camp inserint-los en el context històric.
 14. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 15. Produir i organitzar dades cartogràfiques per resoldre necessitats de cartografia en arqueologia.
 16. Realitzar documents gràfics convencionals: planimetria, topografia, cartografia, dibuix il·lustratiu.
 17. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l''equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 18. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 19. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada.
 20. Transmetre els resultats de la recerca arqueològica i comunicar conclusions, de manera clara, tant oralment com per escrit, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 21. Utilitzar programes de sistemes d'informació geogràfica per elaborar i transformar dades cartogràfiques digitals i per elaborar mapes.
 22. Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades) com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.

Continguts

BLOC I.  INTRODUCCIÓ A ALGUNES NOCIONS TEÒRIQUES. (Docència compartida Ermengol Gassiot i Oriol Olesti)

 1. La noció d’espai en les ciències socials.
 2. Categories i propostes d’anàlisi de l’espai en arqueologia.

3.  Els paisatges Antics. Geografia i Racionalitats antigues.

 

BLOC II. PAISATGE I TERRITORI DES DE L’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA. (Docència a càrrec d' Ermengol Gassiot)

A. Els recursos instrumentals

 1. Elements instrumentals per a la reconstrucció de l’espai en el passat:

-      El paleoclima

-      La paleovegetació

 1. Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) en arqueologia: principis de funcionament

-      Bases de dades semàntiques i espacials

-      Descàrrega i preparació de mapes

 

B. Arqueologia dels paisatges i territoris prehistòrics

 1. Mobilitat, assentaments i territoris caçadores-recol·lectors

-      Explotació dels recursos i territori

-      Mobilitat i sistemes d’assentament

 1. Els primers territoris agrícoles i ramaders

-      L’agricultura: tipus de terreny i potencial agrícola al neolític antic

-      La ramaderia: àrees de pastura, camins òptims i transhumància

 1. Megalitisme i paisatges monumentals

-      Anàlisis de visibilitat i dòlmens

-      Territoris megalítics

 

BLOC III.  PAISATGES ANTICS.(Docència a càrrec d'Oriol Olesti)

1. Els paisatges de L’ Edat del Ferro. El món ibèric.

2.  Els paisatges de la Grecia Antiga. Documentació Literària i epigràfica.

3. Els paisatges Grecia Antiga. Exemples.

4. Roma Antiga. Documentació. Agrimensors. Epigrafia. “Delimitar el territori”.

5. Roma Antiga. La gènesi d’un model. Tipus d’Ager. “Inventariar el territori”.

6. Roma. La centuriació. El model ideal.

7. Roma. Explotar els recursos: l’Agricultura. Villae i paisatge rural.

8. Roma. Explotar els recursos: regadius i gestió de l’aigua.

9. Roma. Explotar els recursos: la Mineria.

10. Roma. El control estratègic del territori. Vies i fortificacions.

11. El Paisatge al final del món antic. Control territorial.

12. El paisatge al final del món antic. Explotar els recursos.

 

 

 

PRÀCTICA DE CAMP

S'ha programatuna sortida / pràctica de camp al Bosc de Viròs i Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, durant el mes d’octubre (data a concretar). Alternativament, es farà si no és possible aquesta sortida una pràctica de Camp a la Cerdanya (novembre).

 

 


Metodologia

- Assistència a classes teòriques dirigides pel professor /a.

- Assistència a sessions de seminaris/pràctiques dirigides pel professor/a.

- Participació a les classes pràctiques fora de l’aula i a les activitats derivades d’aquestes.

-Lectura comprensiva de textos i interpretació de cartografies, gràfics, taules i documents arqueològics.

-Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, individuals i en grup.

-Estudi personal.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 30 1,2
Pràctiques d'aula i seminaris 5 0,2
Pràctiques de camp 5 0,2
Tipus: Supervisades      
Tutories 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Estudi dels materials del curs 60 2,4
Realitzar les activitats d'avaluació continuada 13,5 0,54

Avaluació

40% prova escrita dedicada al Món Antic. Aquesta prova es realitzarà amb l’ajuda de tots els materials que l’estudiant vulgui portar  a l'aula (apunts, articles, etc.).

40 % Treball pràctic dirigit.

10% Treball pràctic sobre la sortida de camp

10 % Participació a classe.

Es reavaluaran les activitats d'avaluació entregades en els terminis establerts pel professor/a de l'assignatura; en cap cas es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el 
període de reavaluació. La participació, assistència i progressió no es reavaluen.

Es considerarà un alumne com a "no presentat" si no ha lliurat el treball i la prova escrita.

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentaris de Textes i Documents gràfics 30 10 0,4 1, 3, 4, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Examen 30 1,5 0,06 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19, 20
Particpació a classe 10 0 0 2, 7, 8, 13, 19
Treball pràctic resultat dels seminaris 30 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

Bibliografia

Bibliografia comentada:

És molt convenient que els estudiants utilitzin la bibliografia com un instrument a l’abast per assolir un coneixement global dels continguts i ser capaços de plantejar i desenvolupar qualsevol tema o apartat d’ampliació. A banda del llistat adjunt, a l'aula s'aniran recomenant lectures complementàries durant el transcurs de la docència.

 

Ariño, E., Gurt, J.M., Palet, J.M. (2003), El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania Romana, Barcelona 2003.

Baena, J.; Blasco, C.; Quesada, F. (eds.) (1997). Los SIG y el Análisis espacial en Arqueología. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Berger, J. F. (dir). (2005). Temps et espaces de l'homme et société : analyses et modèles spatiaux en archéologie : actes des recontres, 21-23 octobre 2004. Antibes : APDCA.

Binford, L. W. (1982). “The Archaeology of Place”. Journal of Anthropological Archaeology 1, 5-31. https://doi.org/10.1016/0278-4165(82)90006-X

Chouquer, G.-Favory, F. (1991), Les paysages de l'antiquité. Terres et cadastres de l'Occident romain, París.

Chouquer, G.-Favory, F. (2001), L’arpentage romain, Ed. Errance, Paris.

Clavel-Lévêque, M. (Ed.) (2000), Atlas Historique des Cadastres d’Europe I, Bruselas.

Clavel-Lévêque, M., Orejas, A., (Ed.) (2002), Atlas Historique des Cadastres d’Europe II, Luxemburg.

Conolly, J. i Lake, M. (2009). Sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología. Barcelona: Bellaterra arqueología.

Criado, F. (1999). Del terreno al espacio planteamientos y perspectivas para la arqueología del paisaje. Santiago de Compostela : Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje. Universidade de Santiago de Compostela. On-line: http://hdl.handle.net/10261/5698

Davidson, I.; Bailey, G. N. (1984). “Los yacimientos, sus territorios de explotación y la tropografía”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 2(1): 25-43.

Fairclough, G., Moller, P.G. ( 2008), Landscape as Heritage. The management and protection of Landscape in Europe, Action Cost A27. Berna.

Fernández, J. (2010). Una aportación desde la arqueología del paisaje al conocimiento del primer poblamiento humano del Valle del Trubia. Estudio geoarqueológico y análisis SIG del territorio. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo.

García Luján, L. (2005). Introducción al Reconocimiento y Análisis Arqueológico del Territorio. Barcelona: Ariel.

Gassiot, E., Clemente, I., Mazzucco, N., Garcia, D.; Obea, L., Rodríguez Antón, D. (2016). “Surface surveying in high mountain areas, is it possible? Some methodological considerations”. Quaternary International, 402: 35-45. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.103

Gassiot, E., Garcia, D., Nunes, J., Salvador, G. (2020). “Modelización de territorios ganaderos en la alta montaña al final del Neolítico: una integración de análisis espacial e información etnogràfica”. Trabajos de Prehistoria, 77(1): 48–66. https://doi.org/10.3989/tp.2020.12246

Gaydarska B. (2014). “Spatial Analysis in Field Archaeology”. In: Smith C. (eds) Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_219

Grau, I. (ed) (2006). La Aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje. San Vicente del Raspeig, Universidad de Alicante.

Grau, I. (2021). Cuaderno de arqueología del paisaje: Introducción al análisis espacial de las sociedades del pasado. Alacant: Universitat d’Alacant

Gillings, M.; Hacıgüzeller, P.; Lock, G. (2020). Archaeological Spatial Analysis: A Methodological Guide. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351243858  

Howard, P. (2006). Archaeological surveying and mapping: recording and depicting the landscape. New York: Routledge.

Jarman, M. R.; Vita-Finzi, C.; Higgs, E. S. (1972). “Site catchment analysis in archaeology”. A: Ucko, P.; Tringham, T.; Dimbledy, C. (eds.). Man, Settlement and Urbanism. Londres: Duckworth, pp. 61-66.

Le Couédic M. (2012). Modéliser les pratiques pastorales d’altitude dans la longue durée, Cybergéo: European Journal of Geography, Systèmes, Modélisation, Géostatistique [en ligne], http://cybergeo.revues.org/25123    

López, P. (1994), La economía política de los romanos. La ciudad romana ideal. El territorio. Santiago de Compostela.

Minguez, Mª. C.; Capdevila, E. (2016). Manual de Tecnologías de la Información Geográfica aplicadas a la Arqueología. Madrid: Museo Arqueológico Regional de Madrid

Olesti, O. (2014), Paisajes de la Hispania Romana: la explotación de los territorios del Imperio. Ed. DStoria (hi ha 4 exemplars a la biblioteca UAB).

Orejas, A. (1991). A”rqueología del paisaje: historia, problemas y perspectives”. Archivo español de arqueología, Vol. 64, Nº 163-164: 191-230.

Orejas, A. (1995). “Arqueología del paisaje: de la reflexión a la planificación”. Archivo español de arqueología, Vol. 68, Nº 171-172: 215-224.

Orejas, A. (1998). “El estudio del paisaje: visiones desde la arqueologia”. Arqueología espacial. Nº 19-20: 9-20.

Orejas, A. (2006), Arqueología de los paisajes agrarios e historia rural. Arqueología espacial, Nº 26: 7-19.

Orejas, A. Mattingly, D., Clavel-Léveque, M. (2009). From present topast through landscape, Action Cost A27. Madrid.

Pasquinucci, M.; Trement, F. (eds.) (2000). Non-destructive techniques applied to landscape archaeology. Oxford: Oxbow.

Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. Barcelona: Ariel. https://geohistoriahumanidades.files.wordpress.com/2010/11/milton-santos-la-naturaleza-del-espacio.pdf

Soriano, J. M.; Mendizábal, E.; Pélachs, A., Pérez, R.; Gassiot, E. (2010). “Per què el paisatge és com és?”. Portarró 27: 4- 7.

Vita-Finzi, C.; Higgs, E. S. (1970). “Prehistoric economy in the Mount Carmel area of Plaestine: site catchment analysis”. Proceedings of the prehistoric Society, 36: 1-37.


Programari

ArcGis 7.5, QGIS.3.3.2, processador de text, fulles de càlcul tipus MsExcel