Logo UAB
2023/2024

Llenguatge musical I

Codi: 100659 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Publio Pablo Delgado Fernádez
Correu electrònic:
publiopablo.delgado@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marta Dosaiguas Canal

Prerequisits

Es recomana tenir uns coneixements de Grau Professional de conservatori o equiparables.


Objectius

 • Dominar i aprofundir en el llenguatge musical
 • Aprofundir en el treball d’educació de l’oïda, l’afinació i el dictat
 • Desenvolupar el sentit musical i la comprensió interna de la música
 • Conèixer i dominar amb fluïdesa el llenguatge musical a nivell rítmic, melòdic, harmònic i formal
 • Analitzar una obra o fragment musical de manera global a partir de l’anàlisi de partitures.
 • Aconseguir autonomia i domini en la creació escrita i improvisada

Competències

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Demostrar un coneixement de la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la música.
 3. Discernir els elements bàsics de les grans àrees musicals i culturals del planeta i relacionar-los amb la praxi musical. Desenvolupar l'experiència de la relativitat cultural en l'acte d'escolta
 4. Discernir les equivalències i les distincions.
 5. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 6. Reconèixer els principals models i l'aplicació d'aquests a les obres musicals.

Continguts

Elements del llenguatge musical

-          Pulsació, tempo

-          Ritme

-          Intervals majors, menors, augmentats i disminuïts

-          Escales majors i menors/tetracords

-          Melodia

-          Clau de sol en segona i clau de fa en quarta 

-          Transport de melodies

-          Harmonia: graus tonals i modals, funcions tonals, acords tríades i quatríades (1a espècie), baix i xifrats (clàssic i modern)

-          Cadències i modulació 

Anàlisi formal              

-          Forma i estructura

-          Frase, semi frase, motiu

Textura

-          Monodia, melodia acompanyada, homofonia i contrapunt


Metodologia

La metodologia que es durà a terme al llarg de l’assignatura es basarà en aquests principis:

-          Les classes es realitzaran a un nivell eminentment pràctic

-          El treball de coneixements teòrics serà una conseqüència de la pràctica diària.

 

Els procediments bàsics sobre els quals es desenvoluparan les activitats a l’aula seran:

-          L’escolta, l’expressió, la interpretació, la comprensió i la creació musical.

-          S’alternarà el treball en grup i el treball individual.

 

L’estudiant tindrà material de lectura de repertori musical, de suport a l’educació auditiva i d’anàlisi per a realitzar les activitats de:

-          Lectura d’obres musicals

-          Anàlisi d’estructures i elements propis del llenguatge musical.

 

Utilització de software informàtic en laboratoris docents específics i activitats d'anàlisi i pràctica musical en grups reduïts.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi d'estructures i textures musicals 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6
Lectura rítmica i melòdica 15 0,6 2, 4
Pràctica d'entonació 15 0,6 2
Tipus: Supervisades      
Activitats d'anàlisi i pràctica musical en grups reduïts 13 0,52 1, 2, 4, 6
Utilització de software informàtic en laboratoris docents específics 12 0,48 1, 2, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi del repertori proposat a classe 26 1,04 1, 2, 3, 4, 6
Pràctica virtual de dictats musicals 26 1,04 1, 2, 4
Realització de melodies, xifrats, cadències, funcions harmòniques 26 1,04 1, 2, 4, 6

Avaluació

L’avaluació es basarà en els següents aspectes:

 

-          L’avaluació continuada de la pràctica a l’aula i de les activitats que es proposin.

-          Proves escrites de reconeixement, anàlisi i creació musical

-          Proves orals de lectura preparada, lectura a vista i afinació

 

Per aprovar l’assignatura és indispensable afinar correctament en l'apartat de lectura de repertori preparat

No es considerarà aprovat cap alumne que no tingui una nota mínima de 3 a cadascuna de les proves.

Tindran dret a accedir a la reavaluació aquells alumnes que s'hagin presentat a totes les proves, havent de ser recuperades únicament la prova o les proves que estiguin suspeses. No tindran dret a reavaluació aquells alumnes que no s'hagin presentat a alguna o cap de les proves avaluables anteriors.

Es considerarà alumne "no avaluable" en els següents casos:

 • l’alumne no s’ha presentat en una de les parts avaluables
 • l’alumne no s’ha presentat en cap de les parts avaluables

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova final 45% 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova oral 35% 0,85 0,03 3, 4, 5, 6
Prova parcial 20% 0,4 0,02 1, 2, 4, 6

Bibliografia

-          Candé, R. (1967). Diccionari de la música. Barcelona: Edicions 62

-          KÜHN,C. (1998). Tratado de la forma musical. Madrid: Span Press universitària

-          Michels, U.(1985). Atlas de la música 1 i 2. Madrid: Alianza

-          Segarra, I (2003). Llenguatge musical/Harmonia. Grau Mitjà. Primer Curs/Segon Curs El meu llibre de músic. Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat.

-          Toch, E. (2001). Elementos constutivos de la música. Armonía, melodia, contrapunto y forma. Barcelona: Idea Books S.A

-          Michels, Ulrich (1977). Atlas de música 1 i 2. Alianza Editorial.

-          Zamacois, J. (1986). Teoria de la música, libros I/II. Barcelona: Labor

-          Zamacois, J. (1986). Tratado de armonia, libros I/II. Barcelona: Labor

-          Zamacois, J. (1990). Temas de estética y de história de la música. Barcelona: Labor

-          Edlund, Lars (1963?). Modus Vetus, Sight singing and ear training in Major/Minor tonality. Stockholm; AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhem Hansen.

-          Edlund, Lars (1963). Modus Novus, Studies in reading atonal melodies. Stockholm; AB Nordiska Musikförlaget/Edition Wilhem Hansen.


Programari

Windows