Logo UAB
2023/2024

Notació musical I

Codi: 100654 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Incoronata Colantuono Santoro
Correu electrònic:
mariaincoronata.colantuono@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Maria Incoronata Colantuono

Prerequisits

Es recomana un bon nivell de llenguatge musical


Objectius

Dotar l'alumnat d'aquells coneixements teòrics i pràctics que li permetin llegir, transcriure i interpretar la música de l'Edat Mitjana escrita a través de les seves principals notacions


Competències

 • Conèixer i comprendre l'evolució històrica de la música i les seves característiques tècniques, estilístiques, estètiques i interpretatives des d'una perspectiva diacrònica.
 • Demostrar un nivell suficient de coneixement del llenguatge i la teoria musicals històrics i actuals, incloent-hi els rudiments de l'harmonia i el contrapunt, per abordar amb propietat l'estudi de les composicions.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Vincular els coneixements adquirits amb la praxi musical, col·laborant amb els intèrprets a través de l'anàlisi i la contextualització dels diferents repertoris, tant els relacionats amb la música històrica com amb les diverses manifestacions de la música contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir facilitat en la lectura a vista, amb finalitats musicals pràctiques.
 2. Aplicar en la praxi musical els diferents models de notació musical.
 3. Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
 4. Dialogar amb els intèrprets musicals sobre la teoria i la praxi musical.
 5. Distingir històricament els diferents sistemes de notació musical.
 6. Familiaritzar-se amb les edicions de música antiga.
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 8. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
 9. Identificar els principals sistemes d'escriptura de la música occidental, vocals i instrumentals (segles X-XVII).
 10. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
 11. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 12. Transcriure els principals sistemes d'escriptura de la música occidental segons les convencions de la notació i l'edició modernes.
 13. Utilitzar amb propietat el vocabulari relatiu a la paleografia musical.

Continguts

 1. Principis de semiologia gregoriana
 2. Notacions neumàtiques
 3. Notacions polifòniques primitives
 4. Notació modal
 5. Fonaments de notació mensural
 6. Notació de lArs nova francesa
 7. Notació italiana del ‘300

Metodologia

 

Desenvolupament del temari mitjançant classes pràctiques basades en els fragments musicals manuscrits proposats, prèvia explicació dels principis teòrics i pràctics en què es basen.
Resolució, amb la participació activa de l'alumnat, de tots els exercicis de transcripció que s'encarreguin.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions presencials de caire teòric-pràctic 45 1,8 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Consulta i lectura de bibliografia especialitzada (llibres i articles) 7 0,28 3, 7, 8, 10, 11
Estudi personal de la matèria de l'assignatura 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Realització d'exercicis de transcripció 62 2,48 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

Avaluació

Avaluació 

 1. Realització de dos exàmens parcials (25% cadascun) i un examen final (50%). Els exàmens consistiran en la transcripció d'un o de més fragments musicals i un questionari amb preguntes de història de les notacions i dels repertoris que transmeten.
 2. Cada prova, en el cas fos necessari, s'ha de poder justificar oralment en sessions de tutoria grupal o individual

Aclariments

- Per a poder calcular la nota final de l'assignatura s'hauràn d'aprovar els dos exàmens parcials independentment

- Els exàmens parcials suspesos es reavalueran a l'examen de recuperació

- En cap cas es podrà aprovar l'assignatura amb exàmens suspesos

- Per poder optar a recuperació s'haurà d'haver realitzat els dos exàmens parcials i l'examen final i haver obtingut una nota mitjana mínima de 3,5

- A l'examen de recuperació s'avalueran únicament els continguts suspesos

- No es realitzeran exàmens individuals fora del dia i l'hora assignats, llevat casos de força major degudament justificats

- En el cas de que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En el cas de que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

- En el cas de que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

- Un estudiant serà considerat "no avaluable" si no ha assistit als exàmens parcials o al l'axamen final de l'assignatura

AVALUACIÓ ÚNICA

- En un mateix dia es duran a terme 3 activitats: 2 activitas de transcripcions del pes del 30% cadascuna i 1 activitat de ompliment d'un questionari de preguntes de història de les notacions i dels repertoris que transmeten corresponent al 40% de la nota final

- En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

- S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada

 

Per la data de l'examen final s'ha de consultar al llistat d'informació del Grau

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Prova escrita 1 25% 1 0,04 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13
Prova escrita 2 25% 1 0,04 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13

Bibliografia

 

C. Elmes, Cantigas of Alfonso X, el Sabio, a performing edition, ed. Gaita medieval music (4 voll.), 2020

F. Luisi, M. Gozzi, A. Scotti, Il canto fracto. L’altro gregoriano, ed. Torre d’Orfeo, 2005

Bradley, Catherine, Poliphony in Medieval Paris: the art of composing with plainchant, ed. Cambridge University Press (2020)

Apel, W., The Notation of Polyphonic Music 900-1600 (Cambridge, 1953/5ª edic., etc.)

Hiley D. - Szendrei J., Notation, § III.1, Plainchant, in Groveonline

Colette M. N. - Popin M.– Vendrix PH., Histoire de la notation du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, Minerve, 2003

Kelly TH. F., Capturing Music. The Story of Notation, New York, W.W. Norton, 2014

Schimd M.E., La notazione musicale. Scrittura e composizione tra il 900 e il 1900, a cura di A. Cecchi, Roma, Astrolabio, 2017

 

Paléographie musicale: les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican, Solesmes, 1889-.

Les Clausulae a deux voix du Manuscrit de Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteus 29.1, pub. par R. A. Baltzer, Paris, L’Oiseau-Lyre, 1995 (“Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris”, 5).

The music treatise of Anonymous IV. A new translation,  J. Yudkin ed. (MSD 41, 1985)

Franconis de Colonia, Ars cantus mensurabilis, G. Reaney & A. Gilles eds. (CSM 18, 1974)

Philippi de Vitriaco, Ars nova, G. Reaney, A. Gilles & J. Maillard eds. (CSM 8, 1964)

Fuller, S., “A Phantom Treatise of the Fourteenth Century? The Ars nova”, The Journal of Musicology IV/1 (1985/6), pp. 23-50

Tractatus figurarum, Ph. E. Schreur ed. (Lincoln-London, 1989)


Programari

No hi ha