Logo UAB
2023/2024

Treball de final de grau

Codi: 100648 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OB 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc d'Assis Cortes Mir
Correu electrònic:
francesc.cortes@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És obligatori, per a la matriculació del seu TFG, que l’estudiant hagi superat com a mínim dos terços (160) del total de crèdits del Pla d'Estudis de la titulació.


Objectius

El treball de final de grau és l'instrument principal per a la comprovació de l'assoliment, per part dels estudiants, de les competències associades al Grau. En aquest sentit el treball ha de permetre una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol, mitjançant un treball que demostri la capacitat per a aplicar-les a la seva futura tasca docent, investigadora o professional. El treball de final de grau, en les seves parts escrita i oral, ha de permetre mostrar l'assoliment no només de continguts sinó també d'estratègies, recursos i eines metodològiques adients per expressar continguts i resultats amb correcció i propietat estructural i terminològica.


Competències

 • Aplicar mitjans tecnològics i informàtics (Internet, bases de dades, programari específic d'edició i tractament del so, etc.). a la disciplina musicològica.
 • Conèixer i comprendre l'evolució històrica de la música i les seves característiques tècniques, estilístiques, estètiques i interpretatives des d'una perspectiva diacrònica.
 • Definir temes de recerca musicològica rellevants i utilitzar els mètodes i les fonts apropiats per estudiar-los correctament.
 • Demostrar el domini de les metodologies de recerca utilitzades en el camp de la musicologia que permetin accedir a estudis de postgrau i doctorat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Aplicar a la recerca musical les conceptualitzacions pròpies de la filosofia, la història, la literatura i l''antropologia.
 3. Aplicar els coneixements adquirits en àrees musicològiques emergents, tant en el camp de la musicologia històrica com en el de l'anàlisi de músiques urbanes, de tradició popular i no occidental.
 4. Aplicar les metodologies científiques en musicologia i el disseny i el desenvolupament de la recerca.
 5. Considerar la matèria de manera integral i identificar el context en el qual s'inscriuen els processos estudiats i la relació que tenen amb els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament sociohistòric.
 6. Construir textos normativament correctes.
 7. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 8. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 9. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 10. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Fer cerques dels materials bibliogràfics i de les fonts primàries més adequats, mitjançant les eines de localització i consulta informàtica pròpies de la UAB.
 13. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 14. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 15. Gestionar la informació per plantejar i desenvolupar recerques musicològiques.
 16. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
 17. Plantejar innovacions respecte a temes de recerca en l'àmbit de la musicologia.
 18. Posar en pràctica els coneixements metodològics adquirits en un primer estadi de recerca bibliogràfica i documental.
 19. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 20. Recollir totes les eines informàtiques pròpies de la musicologia i saber aplicar-les correctament als projectes.
 21. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 22. Resoldre problemes d'índole metodològica en l'àmbit de la musicologia.
 23. Resoldre problemes de manera autònoma.
 24. Utilitzar eines informàtiques específiques (Internet i bases de dades internacionals) en l'estudi musicològic i d'iconografia musical.
 25. Utilitzar, per treballar i per fer consultes, eines informàtiques específiques de l'etnomusicologia i, en particular, de la de l'àrea mediterrània.

Continguts

Tria raonada d'un tema específic per a la realització del treball, original i de caràcter inèdit, d'entre les àrees temàtiques generals següents:

1) Patrimoni musical hispànic
2) Estètica i anàlisi musical
3) Etnomusicologia i músiques populars
4) Gestió i programació musical

A continuació s'especifiquen les àrees d'especialització pel professorat de l'Àrea de Música:

FRANCESC XAVIER ALERN – Música del Renaixement; Teoria musical dels segles XV i XVI; Música per a instruments de corda pinçada.

JAUME AYATS – Etnomusicologia, cant col·lectiu i història.

JORDI BALLESTER – Música i arts plàstiques (iconografia musical) i organologia (els instruments musicals tant des del punt de vista històric com acústic i constructiu).

MARIA INCORONATA COLANTUONO – Música medieval; Notacions medievals; Cant litúrgic i seu context ritual; Llibres litúrgic-musicals; Repertoris litúrgics i devocionals de tradicions orals.

FRANCESC CORTÈS – Òpera i repertori líric; Música i identitats nacionals; Gestió musical; Música al Romanticisme i Segle XX; Cançó (lied) i relació text-música; Patrimoni musical ss. XIX-XX.

XAVIER DAUFÍ – La música a Catalunya al segle XVIII; Retòrica musical al barroc català; Estudis sobre el villancico i gèneres afins; Música a l'època de la Il·lustració.

PUBLIO DELGADO – Jazz i música moderna; Cinema musical; Anàlisi simfònic i tècniques d'orquestració; La música popular del Brasil; Gestió i producció musical.

GERMÁN GAN – Estètica musical contemporània; La creació musical d'avantguarda (1975-); La música durant el franquisme.

JOSEP MARIA GREGORI – Estètica de la Música i Patrimoni Musical (recuperació d'autors i fons del patrimoni musical de Catalunya).

GABRIELLE KAUFMAN – Anàlisi d'interpretació musical, Enregistraments històrics, Instruments de corda al segle XX.

LIDIA LÓPEZ – Música i cinema; Música i mitjans audiovisuals; Música i conflictes bèl·lics.

SANTOS MARTÍNEZ – Música i narrativa audiovisual; Música i arts escèniques; Música i noves tecnologies.

SÍLVIA MARTÍNEZ – Etnomusicologia; Recerca en músiques populars urbanes; Música i gènere; Perspectives postcolonial i decolonial en l'estudi de la música.

MAURICIO REY – Música i educació; Etnomusicologia; Consum musical al segle XXI; Música popular llatinoamericana.

JORDI RIFÉ – Música dels segles XVII i XVIII; Estètica de la Música.

JORDI ROQUER – Música popular urbana; Producció Musical; Relacions entre música i tecnologia; Anàlisi de la música en la cultura audiovisual. 

L'extensió mitjana prevista per al format escrit del TFG és de 6.000-9.000 paraules (20-30 pàgines, 2.100 caràcters per pàgina), descomptats els capítols d'agraïments, motivació i bibliografia, així com la informació complementària (imatges, gràfics, etc.) i els annexos documentals. S'hi farà servir una mida de lletra i tipus de fons estàndards (Times New Roman-Garamond-Calibri-Arial, 11/12) en el cos del text [mida 10/11 en notes], així com un interlineat d'espaii mig.


Metodologia

Atesa la naturalesa de l'assignatura, no hi ha cap activitat dirigida.

CALENDARI GENERAL DE L'ASSIGNATURA PER AL CURS 2021-22

Maig 2020: sessió informativa per als estudiants de tercer curs a càrrec de coordinador de TFG.

Segona quinzena de setembre: el coordinador farà difusió d'una llista orientativa de temes (i si escau de línies concretes associades a tutors) a través de l'Aula Moodle de l'assignatura i de la fitxa del grau editada a la pàgina web.

Primera quinzena d'octubre: els alumnes matriculats sol·licitaran formalment el tema o àrea temàtica del seu TFG, d'acord amb la llista publicada. Si escau, es pot presentar una proposta pròpia, així com la preferència de tutors. La sol·licitud es farà mitjançant un imprès comú, disponible a l'Aula Moodle de l'assignatura. L'estudiant haurà d'omplir degudament aquest imprès i pujar-lo de nou a l'Aula Moodle.

Primera quinzena de novembre: el coordinador de TFG farà pública (vía Moodle) l'assignació del tema i del tutor/ra. Un cop rebudes les propostes i després de discutir-les en Comissió de Docència, es farà l'assignació de tutors sobre els criteris d'adequació dels perfils de recerca, d'activitat docent dels tutors, dels temes o àrees temàtiques plantejades i de l'equilibri de càrregues docents associades a la tutorització.

Prèvia consulta amb el(s)/la(les) tutor(s)/(es) assignats/-des per la titulació i el coordinador de TFG, es contempla la possibilitat de cotutoritzacions entre professors amb activitat docent en la titulació de Musicologia i professors d'altres titulacions de la UAB o d'altres universitats catalanes, sempre que el tema proposat pugui requerir-ho.

El tutor i l'estudiant establiran, a l'inici del procés de seguiment (novembre), un calendari específic que pot implicar una o més entregues parcials. 

Mitjans de juny: data límit de lliurament definitiu del treball als tutors (la data concreta es publicarà al Moodle amb un mes d'antelació).

Mitjans de juny: publicació dels tribunals d'exposició oral (les dates i horaris es publicaràn al Moodle amb una setmana d'antelació).

Segona meitat de juny: primera fase d'avaluació (notes dels tutors i revisió de qualificacions).

Finals de juny / inicis de juliol: defenses orals.

Primera setmana de juliol: segona fase d'avaluació (notes de l'exposició oral i revisió de la qualificació global).

Mitjans de juliol: tancament d'actes de l'assignatura.

N. B. El professor responsable d'aquesta assignatura ho és en qualitat de coordinador general: les seves competències es refereixen a la preparació de la guia docent anual, l'organització general de l'assignatura, l'establiment del seu calendari i la supervisió dels processos d'assignació de tutors, convocatòria de tribunals d'exposició oral i avaluació conduent a la qualificació final. En cap cas intervindrà en la tria de temes o en la primera fase d'avaluació, tret -òbviament- dels TFG que tutoritzi com a professor.

Al llarg del mes de setembre de 2021 s'obrirà l'Aula Moodle de l'assignatura, via exclusiva de comunicació per a assumptes generals relatius a la seva organització; la coordinació de l'assignatura no atendrà cap consulta ni sol·licitud relativa al TFG no transmeses a través d'aquesta via.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Procés de seguiment tutoritzat 40 1,6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació bibliogràfica / Treball de camp / Anàlisi de fonts primàries 25 1 10, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25
Elaboració de la versió escrita del TFG 50 2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25
Preparació de la defensa oral del TFG 25 1 13, 19, 20, 23

Avaluació

L'avaluació consta de dues fases: la qualificació del treball escrit per part del tutor i la qualificació obtinguda a la presentació oral del TFG davant del tribunal assignat.

PRIMERA FASE (60%):

 Tot i que el calendari intern d'aquest procés de seguiment s'ha d'acordar en cadascun dels casos entre l'estudiant i el seu tutor, es proposa com a model orientatiu una estructura en tres etapes que es corresponen amb l'assoliment progressiu de les competències associades a l'assignatura:

1) Lliurament inicial (10%)

2) Lliurament intermedi (15%)

3) Lliurament final (35%), en format físic (paper) o electrònic via Campus Virtual [format .doc, .docx, .pdf, .odt o qualsevol altre audiovisual, en cas que el tipus de TFG així ho requereixi]

Aquest lliurament final es farà als tutors, responsables de la seva avaluació i qualificació, i també a través del sistema d'entrega habilitat des de l'Aula Moodle. Abans de la publicació dels tribunals de defensa, l'alumne haurà de fer arribar un exemplar de les versions definitives dels seus TFGs als membres del tribunal assignat, prèvia consulta sobre el format de lliurament (electrònic o físic).

Els criteris específics d'avaluació d'aquests lliuraments delTFG depenen de la naturalesa temàtica; tot i això, es valorarà, com a rúbriques generals d'avaluació de cadascuna de les etapes propostes, les següents:

- Lliurament inicial: originalitat de la proposta (40%), planificació inicial de les tasques (60%).

- Lliurament intermedi: treball autònom i responsable (30%), adequació entre objectius i metodologia (25%), qualitat de la cerca bibliogràfica i d'anàlisi, si escau, de fonts primàries (25%), correcció i propietat terminològica de l'expressió escrita i atenció a les normes acadèmiques de referència (20%).

- Lliurament final: Adequació entre objectius i metodologia (25%), Qualitat de la cerca bibliogràfica i d'anàlisi, si escau, de fonts primàries (25%), Correcció i propietat terminològica de l'expressió escrita i atenció a les normes acadèmiques de referència (25%), Cura en la presentació i maquetació del lliurament (25%).

Cada tutoria i lliurament quedaran registrats en una acta escrita en la qual es valorarà l'avançament progressiu en l'assoliment de les rúbriques determinades en el paràgraf anterior.

SEGONA FASE (40%)

En l'exposició oral, que es desenvoluparà davant d'una comissió/tribunal conformat per un mínim de tres professors de l'Àrea -un dels quals serà el tutor del treball exposat-, s'avaluen preferentment competències relacionades amb l'exposició per se, segons les següents rúbriques d'avaluació generals: 

Qualitat de l'expressió oral (30%) 

Qualitat dels materials de presentació (25%) 

Adequació a ladurada establerta (màx. 20 minuts, habitual per a una comunicació en el marc d'un seminari d'iniciació a la recerca)

Estructura ordenada de l'exposició (25%) 

Capacitat de resposta argumentada als suggeriments i preguntes plantejats per la comissió (20%).

ALTRES CONSIDERACIONS 

1) Cal superar ambdues fases de l'avaluació de manera independent per a optar a una qualificació global de l'assignatura.

2) En cas que l'alumne manifesti expressament disconformitat amb la seva qualificació final, podrà acollir-se a un procés de revisió en què intervindran el tutor assignat i el coordinador de l'assignatura.

3) Per indicació general de Facultat, EL TREBALL DE FI DE GRAU NO DISPOSA DE CAP REAVALUACIÓ posterior al procés intern de revisió ordinària per part de la titulació. El procediment de revisió extraordinària s'acull a la normativa general de Facultat per a aquest procediment.

4) Si el professorat en qualsevol moment de l'avaluació d'un TFG detecta un plagi evident, el qualificarà amb un zero, en aplicació del compromís que l'estudiant signa en el moment de la matrícula de respectar les regles sobre l'originalitat dels treballs.

4) Es considerarà NO AVALUABLE l'alumne que no lliuri al tutor cap ítem avaluable al llarg del recorregut de l'assignatura.

5) Per a la concessió de la "Matrícula d'Honor", els membres del tribunal hauran de fer-ne la proposta específica i per acord unànime, en el moment de la signatura d'actes. En cas que el nombre de propostes superi el nombre màxim de matrícules possibles segons la normativa general d'avaluació de la UAB, la Coordinació del Grau designarà una comissió de tres membres que tindrà en compte per a l'atorgament definitiu de "Matrícula d'Honor" els següents criteris: 

a. Qualificació global del TFG (fins a un 60%)
b. Nota mitjana de l'expedient de l'alumne dels dos últims cursos (3r i 4t) (fins a un 20%)
c. Evidències del procés de seguiment de la primera fase d'avaluació, assoliment particular de les rúbriques d'avaluació i compliment de les característiques, requisits i format del TFG exposats en aquesta guia docent (fins a un 20%).

6) La possibilitat d'avaluació del TFG en convocatòria extraordinària de febrer requereix l'acord entre l'alumne i el tutor, així com la comunicació adient al coordinador de TFG al llarg del mes de gener de 2021. Es tracta de l'AVANÇAMENT de la convocatòria ordinària de juny del curs acadèmic en vigor, no pas de l'ENDARRERIMENT de la convocatòria de juny del curs anterior i, per tant, requereix una nova matrícula de l'assignatura; és a dir, la convocatòria de febrer de 2022 és l'avançament de la convocatòria de juny de 2022 (amb nova matrícula), no l'endarreriment de la convocatòria de juny de 2021.

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Qualificació de la defensa oral 40% 10 0,4 13, 19, 23
Qualificació de la versió definitiva 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

BEARD, David - Kenneth GLOAG (eds.) Musicology: The Key Concepts. London: Routledge, 2005.

CHAILLEY, Jacques. Compendio de Musicología. Madrid: Alianza Editorial, 1991 (1958).

CHIANTORE, Luca - Áurea DOMÍNGUEZ - Sílvia MARTÍNEZ. Escribir sobre música. Barcelona: Musikeon Books, 2016.

ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis doctoral. Barcelona: Gedisa, 2010.

GARCÍA LLOVERA, Julio Miguel. Musicología. Campos y caminos de una ciencia. Zaragoza: Libros Pórtico, 2005.

GONZÁLEZ GARCÍA, Juana María. Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado. Madrid: Síntesis, 2014.

FALCES-SIERRA, Marta - GÓMEZ-JIMÉNEZ, Eva María. While the music lasts. A workbook for students of english for musicology. Granada: Universidad de Granada, 2016.

MACONIE, Robin. La música como concepto. Barcelona: Acantilado, 2007.

RODRÍGUEZ SUSO, Carmen. Prontuario de Musicología. Barcelona: Clivis, 2002.

Cada tutor recomanarà la bibliografia necessària per al desenvolupament dels treballs específics.


Programari

Sense programari específic.