Logo UAB
2023/2024

Iconografia musical

Codi: 100645 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc d'Assis Cortes Mir
Correu electrònic:
francesc.cortes@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L'assignatura proposa una aproximació a les representacions iconogràfiques amb temes musicals o relacionats amb la música en l’art occidental.

Objectius:

- Conèixer els principals corrents d’estudi relacionats amb la iconografia musical.

- Conèixer els principals sistemes de catalogació iconogràfica aplicats a la iconografia musical.

- Saber analitzar i interpretar les representacions iconogràfiques des de diversos punts de vista (artístics, simbòlics, organològics ...) i d’acord amb les diferents èpoques històriques.


Competències

  Musicologia
 • Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer el paper de la música a la societat actual, la seva funció en les arts de l'espectacle, la relació amb la cultura audiovisual i amb la tecnologia i la informàtica, i també amb les empreses d'oci i de cultura.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
 2. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística.
 3. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge artística.
 4. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 5. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la gestió cultural i de lleure.
 6. Fer servir els principals conceptes relacionats amb la iconografia musical, així com el vocabulari que els és propi.
 7. Identificar la imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 8. Identificar la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i de la música.
 9. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 10. Localitzar en la cultura de cada època diferents manifestacions iconogràfiques.
 11. Preparar exposicions orals correctes sobre una matèria analítica i adequar-les al nivell i les expectatives de l'audiència o grup.
 12. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 13. Resoldre problemes d'índole metodològica en l'àmbit de la musicologia.
 14. Utilitzar el vocabulari i les eines bàsiques que permetin descriure i transmetre els coneixements adquirits mitjançant presentacions orals de contingut musicològic efectives i adaptades a l'audiència.
 15. Vincular els períodes de la història de la música amb els períodes de la història de l'art, a través de les semblances i les discrepàncies.

Continguts

1.- Concepte d’iconografia. Abast de la iconografia. Iconografia i iconologia: problemes terminològics. La relació entre la musicologia i la història de l’art: la iconografia musical.

2.- La iconografia musical dins de la musicologia. Principals corrents d’estudi de la iconografia musical: la iconografia com a font primària i la iconografia com a font secundària. Iconografia i organologia. Problemes “musicals” de les representacions iconogràfiques. La iconografia i l'estudi de la música com a fenomen social.

3.- El Repertori Internacional d’Iconografia Musical (RIdIM). Criteris per a la catalogació de la iconografia musical. Les propostes del RIdIM. Altres propostes de catalogació iconogràfica. L'IcMuC.

4.- Metodologies d’estudi i d’anàlisi iconogràfic.

5.- Iconografia musical a l’Antiguitat: principals representacions iconogràfiques (Apol·lo, Màrsies, Orfeu, les muses, etc.), significació i aportacions a la musicologia.

6.- La iconografia cristiana medieval i la música. Representacions del rei David. Els àngels músics. Escenes marianes i vides de sants. Narracions de la vida de Crist. L'Apocalipsi. Altres representacions medievals.

7.- Iconografia musical i art modern. Representacions profanes en el marc del pensament humanista. Els retrats de músics. Art i al·legoria. Representacions religioses. Natures mortes.

8.- Escenes musicals en el romanticisme. Permanència i canvis en la significació simbòlica de la iconografia musical del segle XIX. Nacionalisme i música a través de les imatges.

9.- Iconografia i música en l’art contemporani: Música i músics en l’art cubista; Música i art abstracte; Música i sinestèsia; Iconografia, música i postmodernitat.

 


Metodologia

Les classes de l’assignatura alternaran exposicions / explicacions del professor amb exercicis que l'alumnat durà a terme de manera individual o en grup i que seran objecte d’exposició oral; també es realitzaran col·loquis i/o debats a partir de lectures realitzades prèviament per l'alumnat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 23 0,92 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15
Col·loquis a classe 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Presentació oral d'exercicis / treballs individuals a classe 15 0,6 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Lectura d'articles i llibres 15 0,6 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15

Avaluació

Activitats d'avaluació*:

a. Examen sobre els continguts generals de l’assignatura [aquest examen es realitzarà al final del semestre; la data exacta es fixarà a principi de curs] (pes global en la qualificació final: 45%).

b. Exercici pràctic de catalogació d'iconografia musical (amb la base de dades IcMuC) (pes global en la qualificació final: 30%).

d. Exposició oral dels exercicis de catalogació (pes global en la qualificació final: 15%).

d. Participació a classe -amb intervencions orals i exercicis de format reduït (individuals o en grup)- i  assistència a un congrés sobre la matèria (pes global en la qualificació final: fins a un 5%).

f. Assistència a classe -només es tindrà en compte si l'assistència és igual o superior al 80% dels dies de classe presencial- (pes global en la qualificació final: fins a un 5%).

[*Al llarg del curs es fixarà la revisió, que serà presencial, per a les activitats d'avaluació; en qualsevol cas les revisions es realitzaran -sempre que sigui possible- durant els quinze dies posteriors a l'activitat d'avaluació i, com a norma general, dins dels horaris de despatx/tutoria que el professor tingui estipulats per aquell semestre].

Recuperació: En la data de recuperació fixada per la Facultat, els alumnes que no hagin superat l'examen sobre els contiguts generals de l'assignatura (apartat "a") podran demanar, únicament, ser reavaluats d'aquest examen (el pes del qual representa el 45% de la qualificació final).

Definició de "No avaluable": Esconsiderarà com a "No avaluable" l'alumne que lliuri menys d'un 45%de les evidències d'aprenentatge.

Molt important: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació,es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació finald’aquesta assignatura serà 0.


Avaluació Única


En cas que l'estudiant vulgui optar-hi, haurà de realitzar les següents activitats en la data que es publicarà al Campus Virtual:

1. Examen sobre els continguts generals de l'assignatura (45%)

2. Exercici pràctic de catalogació d'iconografia musical (amb la base de dades IcMuC) (30%)

3. Exposició oral dels exercicis de catalogació (25%)


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe (com a mínim el 80% de les classes presencials). 5% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15
Examen sobre els continguts generals de l'assignatura. 45% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15
Exercici pràctic de catalogació d'iconografia musical (base de dades IcMuC) 30% 36 1,44 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15
Participació a classe i Assistència a un congrés sobre iconografia musical fins 5% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15
Presentació oral dels exercicis de catalogació. 15% 0,5 0,02 1, 6, 8, 10, 11, 14, 15

Bibliografia

Llibres i articles de caràcter general:

Baldassarre, A. “The Musicalization of the Visual Arts. Cosiderations of 20th century music iconography research” Musique-Images-Instruments 10 (2008): 142-169.

Ballester, J. “Iconografía musical: una disciplina entre la musicología y la historia del arte” Edades 10 (2002): 147-156.

Ballester, J. “Organología e iconografía” Revista de Musicología XXXII/2 (2009): 167-180.

Ballester, J. “Past and present of music iconography in Spain” Music in Art XXVII/1-2 (2002): 7-11.

Bordas, C. & de Vicente, A. “Recopilación bibliográfica de iconografía musical española” Music in Art XXX/1-2 (2005): 205-227.

Bordas, C. “Música y artes plásticas. Una presentación y otra mirada más al Pórtico de la Gloria” a Campos Interdisciplinares de la Musicología. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología. Madrid: SEdeM, 2001: 1227-1242.

Brown, H.M. “Iconography of Music” New Grove 9 (1980): 11-18.

Brown, H.M. & Lascelle, J. Musical Iconography: A Manual for Cataloguing Musical Subjects in Western Art before 1800. Cambridge: Harvard University Press, 1972.

Castiñeiras González, M.A. Introducción al método iconográfico. Santiago: Tórculo Edicións, 1997.

Duchet-Suchaux, G. & M. Pastoureau, M. Guía iconográfica de la Biblia y los santos. Madrid: Alianza, 1996.

Ford, T. List of western instruments annoted from an iconographical point of view. New York: Research Center for Music Iconography, 1987. [versió castellana de Ríos, K. Lista de Instrumentos de Música Occidentales. Madrid: AEDOM, 1999].

Hall, J. Diccionario de temas simbólicos y artísticos. Madrid: Alianza, 1996)

Lexicon Iconographicum Mythologicae Classicae. Zürich & München: Artemis, 1981-1997.

Panofsky, E. Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza, 1972.

Réau, L. Iconographie de l’Art Chrétien. Paris: P.U.F., 1956-59.

Schiller, G. Iconography of Christian Art. London: Lund Humphries, 1971-72.

Seebass, T. “Prospettive dell’Iconografia Musicale” Rivista Italiana di Musicologia XVIII (1983): 67-86.

Seebass, T. “Iconography” New Grove 12 (2001): 54-71.

van Straten, R. An introduction to iconography. Yverdon: Gordon & Breach, 1994.

van de Waal, H. Inconclass. An iconographic classification system. Leiden, 1973-1985 17 vols.

 

Revistes especialitzades:

Imago Musicae

Music in Art (RCMI / RIdIM Newsletter)

Musique - Images - Instruments

 

Monografies:

Barbe, M. (ed.), Musique et Arts Plastiques. Analogies et interférences. Paris: PUF, 2006.

Bosseur, J-I. Musique et arts plastiques. Paris: Minerve, 1998.

Bosseur, J-I. Musique et beaux-arts. De l'Antiquité au XIXe siècle. Paris: Minerve, 1999.

Clouzot, M. Images de musiciens (1350-1500). Typologies, figurations et pratiques sociales. Turnhout: Brepols, 2007.

Clouzot, M. La musicalité des images au Moyen Age: instruments, voix etcorps sonores dans les manuscrits enlumines (XIIIe-XIVe siecles). Turnhout: Brepols, 2021. 

Clouzot, M. Le Jongleur. Mémoire de l'Image au Moyen Age. Figures, figurations et musicalité dans les manuscrits enluminés (1200-1330). Berne: Peter Lang, 2011.

Ember, I. Music in Painting. Budapest: Corvina, 1989.

Ferino-Pagden, S. Dipingere la musica. Strumenti in posa nell’arte del Cinque e Seicento. Milano: Skira, 2000.

Illiano, R. (ed.). Music and Figurative Arts in the Nineteenth Century Turnhout: Brepols, 2020.

Illiano, R. (ed.). Music and Figurative Arts in the Twentieth Century Turnhout: Brepols, 2017.

Leppert, R. Music and Image. Domesticity, ideology and socio-cultural formation in eihteenth-century England. Cambridge: C.U.P., 1988.

López-Calo, J. (ed.), Los instrumentos del Pórtico de la Gloria. Su reconstrucción y la música de su tiempo, 2 vols La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1993.

Marchesin, I. L'Image Organum. La représentation de la musique dans les psautiers médiévaux 800-1200. Turnhout: Brepols, 2000.

Mirimonde, A. P. Astrologie et Musique. Genève: Minkoff, 1977.

Mirimonde, A. P. L’iconographie musicale sous les rois bourbons. La musique dans les arts plastiques  (XVII-XVIII siècles). Genève: Minkoff, 1977.

Robledo, L. Los emblemas musicales de Juan de Vado. Madrid: Fundación Caja Madrid, 2009.

Rubin, J. H.  & Mattis, O. (eds.). Rival Sisters, Art and Music at the Birth of Modernism, 1815-1915. London: Ashgate, 2014.

Slim, H.C. Painting Music in the Sixteenth Century. Aldershot: Ashgate, 2002.

Staiti, N. Angeli e pastori. L’imagine musicale della Natività e le musiche pastorali natalizie (Bolonia: Ut Orpheus Edizioni, 1997).

Villanueva, C. (ed.), El Pórtico de la Gloria. Música, Arte y Pensamiento. Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago, 1988.

Villanueva, C. (ed.), El sonido de la piedra. Actas del encuent.ro sobre instrumentos en el Camino de Santiago. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005.

Wieseman, M. E. Vermeer and Music. The Art of Love and Leisure. London: National Gallery Company, 2013.

Winternitz, E. Musical instruments and their symbolism in western art. New Haven & London: Yale University Press, 1979.

 


Programari

---