Logo UAB
2023/2024

Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol

Codi: 100585 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Yolanda Rodríguez Sellés
Correu electrònic:
yolanda.rodriguez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat haver adquirit les competències bàsiques mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que l'estudiant pogués cometre en la realització de les activitats avaluables que preveu aquesta assignatura comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final. Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).


Objectius

Semàntica i pragmàtica de l'espanyol forma part dels 30 crèdits obligatoris de la matèria Llengua espanyola: sincronia. Aquesta assignatura té dos objectius bàsics. El primer consisteix en introduir l’estudiant en els temes centrals de l’estudi del significat denotatiu. El segon consisteix en familiaritzar l’estudiant amb aquells aspectes del significat que tenen a veure amb l’ús del llenguatge. Al finalitzar el curs, l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Conèixer les obres de referència bàsiques sobre Semàntica i Pragmàtica.
 • Identificar quins aspectes de l’estudi del significat són competència de la Semàntica i quins aspectes són competència de la Pragmàtica.
 • Conèixer els vincles existents entre la Semàntica, la Pragmàtica i altres disciplines, tant lingüístiques (Sintaxis, Lexicologia i Morfologia), como no lingüístiques (Filosofia, Lògica, Psicologia i Sociologia).
 • Dominar els conceptes i les eines bàsiques que capaciten per l’anàlisi i l’argumentació en Semàntica i en Pragmàtica. 

 


Competències

  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de les llengües anglesa i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès i espanyol.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Analitzar els principis de la semàntica lèxica que afecten l'estructura interna de les paraules i la seva combinatòria sintàctica.
 3. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 4. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 5. Justificar mitjançant una terminologia apropiada l'anàlisi de les dades des d'un punt de vista lingüístic.
 6. Reconèixer els vincles existents entre la semàntica composicional i altres disciplines, tant lingüístiques (sintaxi, lexicologia, pragmàtica) com no lingüístiques (filosofia, lògica, matemàtiques).

Continguts

1. Introducció a la Semàntica. 

2. La informació semàntica de les oracions simples.

3. L' estructura semàntica de les oracions simples.

4. Introducció a la Pragmàtica.

5. Significat i intenció comunicativa.

6. Significat i interpretació.

 

 

 

 

 


Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:
Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques dirigides pel professor, on es combinaran l'explicació teòrica, la resolució d'exercicis i la discussió de tot tipus de textos.
Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i el comentari de problemes relacionats amb els diferents nivells d'anàlisi lingüística.
Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com el dedicat a la realització de ressenyes, treballs, comentaris analítics i el dedicat a la preparació de presentacions orals.
Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura està descrita a la secció d'Avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 26,25 1,05
Resolució d'exercicis 26,25 1,05
Tipus: Supervisades      
Lectura crítica del textos de suport 6 0,24
Tipus: Autònomes      
Lectura de la bibliografia 18,5 0,74
Preparació d'exercicis 42,75 1,71
Resolució d'exercicis d'autoevaluació 18,5 0,74

Avaluació

1. Avaluació continuada

1.1 Criteris per la qualificació de lassignatura

Per aprovar l’assignatura, un cop fetes les tres activitats avaluables mencionades abans i després d’aplicar els percentatges indicats més amunt, l’alumne haurà d’obtenir una nota final igual o superior a 5. Si la nota final és

 • Inferior a 3,5, l’alumne obtindrà la qualificació de suspens.
 • Entre 3,5 i 5, l’alumne es podrà presentar a la recuperació.
 • L’alumne obtendrà la qualificació de no avaluable qsempre que no hagi lliurat més de 1/3 de les activitats d'avauació.

1.2. Criteris de recuperació

Els alumnes que obtenguin una qualificació final entre 3,5 i 5 i que hagin fet les tres activitats avaluables mencionades més amunt es podran presentar a la recuperació de l’assignatura en la data prevista per la Facultat.Si es supera la prova de recuperació, la nota final del curs és 5, independentment de les notes obtingudes abans. Als alumnes que hagin superat l’assignatura, no se’ls permetrà presentar-se a la re-avaluació per pujar nota. 

1.3. Criteris davaluació

Per superar l’assignatura es considera imprescindible el dominide la normativa; per tant, a l’horad’avaluar les activitats mencionades és amunt, es penalitzaran els errors ortogràfics, l’ús incorrecte dels signes depuntuació, els errors lèxics i els errors morfosintàctics.  

1.4 Procediment de revisió de les proves avaluables

Després de la publicació de las qualificacions de les activitats avaluables menciones més amunt, el professor informarà els alumnes a través de Moodle del dia i de l’hora per la revisió d’aquestes activitats.  

1.5 Irregularitats en les activitats d'avaluació

Si l’estudiant realitza qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquestaassignatura serà 0.

2. Avaluació única

Activitats d'evaluació

Peso

Examen 1

45%

Examen 2

45%

Lliurament d'exercicis

10%

Tot allò establert als punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 de l'apartat anterior és aplicable també a l'avaluació única. La data per a l'avaluació única coincidirà amb la data del segon examen de l'avaluació continuada. El professor comunicarà a l'alumne la data per a l'avaluació única a través de Moodle a l'inici del curs.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen teòric sobre els coneixements de Pragmàtica. 45% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen teòric sobre els coneixements de Semàntica 45% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6
Participació a classe 10% 3,75 0,15 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia


Escandell, Mª. Victoria (1996): Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel.

Escandell, Mª. Victoria (2004): Fundamentos de semántica composicional. Barcelona: Ariel.

Portolés, José (2004): Pragmática para hispanistas. Madrid: Síntesis.


Programari

No es fa servir.