Logo UAB
2023/2024

Feixisme, Populisme i Nacionalpopulisme al Segle XX

Codi: 100384 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Fernando Jose Gallego Margaleff
Correu electrònic:
ferran.gallego@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

CAP


Objectius

La matèria examinada en aquesta assignatura es refereix a la ideologia política, proposta cultural, estratègia i fonamentació dels moviments i règims de caràcter feixista, populista i nacional-populista. Es indran en compte les diferents anàlisis que s'han realitzat a l'entorn del fenòmen nuclear del feixisme, que serà l'objectiu central del coneixement, establint quins són les seves relacions amb un espai similar de mobilització i representació social, així com de perfil ideològic, que és el populisme i el nacional-populisme del conjunt del segle XX, especialment a Europa.

 

 


Competències

 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Avaluar críticament les fonts i els models teòrics per analitzar les diverses etapes històriques.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre de manera autònoma.
 2. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 3. Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la recerca històrica, especialment sobre règims polítics contemporanis.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 6. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 8. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 9. Sintetitzar críticament les diverses explicacions historiogràfiques sobre l'aparició i l'evolució dels règims polítics en l'època contemporània.
 10. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

    El temari de l'assignatura és el següent:

   - La formació de la ideologia feixista.

   - El feixisme espanyol (I). Feixisme i feixistització a la II República.

   - El feixisme espanyol (II). La guerra civil com a procés constituent del feixisme a Espanya.

   - El feixisme espanyol (III). La via feixista a l'Estat catòlic (1942-1945)

   - El nacionalsocialisme alemany. De l'espai völkisch al partit feixista de masses

   - El nacionalsocialisme alemany (II). El III Reich, consens, exclusió, violència.

   - El nacionalsocialisme alemany (III). La lògica de l'extermini. El sistema concentracionari com a fonament del nazisme.

   - La permanència a la segona meitat del segle. Neofeixisme i nacional-populisme.

   

   


Metodologia

       Assistència a classes teòriques dirigides pel professor

    Assistència a sessions de seminari i tutories dirigides pel professor

    Lectura comprensiva de textos entregats a classe o al CV

    Realització de ressenyes, treballs i, si s'escau,  exposicions orals

    Estudi personal, sobre la base dels ritmes i blbiografia fixats a classe

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Característiques del feixisme alemany 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Característiques del feixisme espanyol 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
L'època del feixisme 8 0,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Teoria del feixisme 8 0,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Exposicions personals sobre feixisme 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectura bibliografia feixisme 30 1,2 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Lectures de materiales del campus virtual 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

La qualificació s'obtindrà amb una barreja d'examen final i activitats desenvolupades durant el curs.       

El calendari serà fixat els primers dies de classe. Es distribuirà al llarg del periode de classes de manera raonable, disposant-se de proves cada mes.

Es faràn diverses proves escrites i/o orals.  

Es valoraran els coneixements assolits, el domini dels conceptes i el vocabulari propis de la disciplina i de la matèria estudiada, la maduresa, l'estructura i la correcció formal dels textos redactats als exàmens i treballs; el el cas de les presentacions orals, la fluidesa del discurs, la seva adquació al tema presentat, l'estructura de la presentació, els materials utilizats, la correcta utilització del temps, etc.

S'aprova l'assignatura si s'obté un mínim de 5 punts (sobre 10) amb la suma de les qualificacions de totes les activitats d'avaluació realitzades.

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat previament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació totalde l'assignatura. Per poder participar al procés de recuperació, l'alumnat ha d'haverobtingut una qualificació mínima en la mitjana de l'assignatura. Aquesta qualificació mínima és el 3 Es a dir, que qualsevol alumne o alumna que no arribi, amb els treballs i examens fets durant l'avaluació del curs, a un 3 de mitjana, no tindrà dret a la recuperació. 

L' estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 1/3 de les activitats d'avaluació.

Tota irregularitat comesa per un alumne durant la realització d'una prova (còpia, plagi) implicarà una nota de zero en l'apartat concret de l'avaluació. Diverses irregularitats comeses implicaran una nota global de zero.

Les activitats d'avaluació es programaran al llarg del curs acadèmic. Les dates de realització de les proves a l'aula i de lliurament de treballs i recensions seran comunicades a l'alumnat amb antelació suficient. El professor establirà un horari específic de tutories per procedir al comentari de les activitats d'avaluació realitzades. 

La reavaluació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en les dates oficials establertes per la Facultat. En cap cas, es podrà plantejar la recuperació com un mitjà de millorar la qualificació de l'alumnat que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada. La nota màxima que es podrà obtenir en lareavaluació és de 5.0 (aprovat). 

El plagi o còpia durant un examen o prova lliurada suposa un zero (0) en l'apartat concret d'avaluació. No pot implicar automàticament el suspès de tota l'assignatura. Això només seria possible en cas de produir-se diverses irregularitats en l'assignatura. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats queofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures,activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

 

   Es realiztarà en una sola data un examen amb valor del 50% i una prova oral (comentari de textos, comentari d'altres materials, exposició de tema,etc.) amb valor del 50%.

   Les condicions de recuperació seran les mateixes que per l'avaluació continuada. Cal indicar, no obstant, que l'alumnat que hagi optat per aquesta modalitat haurà d'haver-se presentat as la totalitat de les proves considerades pel dia de l'avaluació única. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen individual 70% (35% + 35%) 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Treball en grup 10% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Treball escrit individual 20% 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

      La bibliografia consta d'uns títols essencials generals. El professor indicarà a classe quins són els capítols a consultar, i es donaran, d'altres títols específics per cada aspecte de l'explicació, materials nombrosos al CV, que hauran de ser de necessària consulta i treball, integrant-se en la prova d'avaluació final.

 

       R. Griffin, Fascismo. Madrid, 2018       

       F. Gallego, De Munich a Auschwitz. Una história del nazismo, 1919-1945. Barcelona, 2001 (i succesives edicions en DeBolsillo)

       F. Gallego, El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo, 1930-1950. Barcelona, 2014.

       E. González Calleja, Contrarrevolucionarios. Madrid, 2011

       A. Mammone, Transnational Neofascism in France and Italy. Nueva York, 2015

       


Programari

Cap