Logo UAB
2023/2024

La Monarquia dels Reis Catòlics

Codi: 100376 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Simon Tarres
Correu electrònic:
antoni.simon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha cap requisit previ


Objectius

Els objectius de l'assignatura són bàsicament el següents:

1. Aconseguir una base de coneixements i biblografia actualitzada i plural sobre les distintes temàtiques demogràfiques, econòmiques, polítiques, institucionals i de relacions internacionals relacionades amb La Monarquia Hispànica dels Reis Catòlics.

2. Aconseguir nivells d'expressió escrita i oral pròpies del nivell científic i universitari .

3. Avançar en la reflexió i la critica historiogràfiques a partir de les temàtiques específiques de l'assignatura.

4. Fomentat les actituds participatives en el treball intel·lectual i científic.

5. Fomentar les actituds d'esforç i de respecte personal en el treball intel·lectual i científic.

 


Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics diacrònics i temàtics propis de la ciència històrica.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aprendre de manera autònoma.
 2. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 3. Identificar les qüestions clau que defineixen les característiques de l'Espanya de l'Època Moderna.
 4. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 5. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 7. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 8. Resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la història moderna d'Espanya.
 9. Sintetitzar críticament els principals enfocaments temàtics de la historiografia sobre l'Espanya de l'Època Moderna.
 10. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

 1. Introducció. Els Reis Catòlics davant la historiografia.
 2. Els regnes hispànics durant la crisi de la Baixa Edat Mitjana. Les bases de l’hegemonia castellana.
 3. Uns inicis difícils. La unió dinàstica i la guerra de successió castellana.
 4. Institucions i formes de govern de la nova monarquia hispànica.
 5. Política religiosa I: jueus conversos i mudèjars.
 6. Política religiosa II: Els orígens de la Inquisició moderna i la reforma del clergat.
 7. Estructures socials i dinàmiques econòmiques.
 8. La política exterior. Els orígens de l’imperialisme hispànic.
 9. Els anys finals del regnat. 1504-1516. Castella sense Isabel. Temps de regències.

Metodologia

La metodologia docent es fonamentarà en:

1. Classes teòriques amb participació dels estudiants

2. Exposicions orals dels estudiants

3. Proves escrites tipus qüestionari

4. Ressenyes de llibres

5. Tutories de supervisió de les activitats  autònomes dels estudiants

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 35 1,4 4, 6, 7, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectures, treball de biblioteca i hemeroteca, reflexió crítica. 75 3 1, 2, 4, 11

Avaluació

L’avaluació es farà en base als següents procediments  i criteris :

 1. Una prova escrita tipus qüestionari: 35%
 2. Una prova escrita tipus qüestionari 35%
 3. Una ressenya d’un llibre a triar entre tres possibles: 20%
 4. Una exposició breu (sobre un text, personatge o esdeveniment puntual) amb el lliurament d’un esquema escrit: 10%

La recuperació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en la data establerta per la Facultat. La recuperació no és un mitjà de millora de la nota. La nota màxima  que es podrà obtenir a la reavaluació és de 5.0 (Aprovat).

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En les activitats escrites es tenen en compte les faltes ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques. La penalització pot ser d'entre 0,1-0,2 punts per cada falta comesa sobre la nota final. Les faltes repetides poden descomptar.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

L'avaluació única consistirà:

1. Prova de síntesi: 70%.

2. Dues ressenyes (a escollir entre tres llibres): 15% + 15%.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició oral (amb la presentació d'un esquema) sobre un personatge, text ,esdeveniment, etc. relacionat amb l'assignatura. Realitzar un debat sobre el tema. Reconèixer la diversitat i multiculturalitat a partir dels debats. 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Exàmens (35% + 35%) 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
presentació de la ressenya d'un llibre (a escollir entre tres propossats). Identificar les idees principals i secundàries del llibre i expressar-les amb correcció lingüística. 20% 0 0 1, 6, 8, 9, 10

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL.

AZCONA, T., Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y reinado, Madrid, BAC, 1963.

BELENGUER, E., Ferran el Catòlic, Barcelona, Ed.62, 1999.

BELENGUER, E. (Ed.), Ferran II i la Corona d'Aragó, Barcelona, IEC, 2018.

BELENGUER, E., Los Trastámara, Barcelona, Crítica, 2019.

EDWARDS, J., La España de los Reyes Católicos 1474-1520, Barcelona, Crítica, 2001.

FLORISTAN, A. (Coord.), Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, Ariel, 2004.

HILLGART, J.N., Los Reyes Católicos, Barcelona, Grijalbo, 1984 (Correspon al volum III de la trilogía Los Reinos Hispánicos).

LADERO QUESADA, M.A., La España de los Reyes Católicos, Madrid, Alianza, 1999.

PÉREZ, J., Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos, Madrid, Nerea, 1988.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Los Reyes Católicos, Barcelona, Ariel 2004.

VAL VALDIVIESO, M.I., Isabel I de Castilla (1451-1504), Madrid, Ediciones Orto; 2004.

VALDEÓN, J. (Ed.), Isabel la Católica y la política, Valladolid, Ámbito, 2001.

VALDEON, J. (Ed.), Visión del reinado de Isabel la Católica, Valladolid, Ámbito, 2004.


Programari

No cal