Logo UAB
2023/2024

Història i Gènere als Segles Contemporanis

Codi: 100371 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Fernandez Garcia
Correu electrònic:
elena.fernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 

Els propis de les assignatures obligatòries del Grau en Història.

 


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar als estudiants, d'una banda, els principals eixos analítics que els permetin situar en el temps la situació de les dones i el seu paper en la vida social i política, parant especial atenció a les etapes i característiques de la lluita per l'afirmació dels drets individuals de les dones com a ciutadanes, un dels fils fonamentals del procés cap a la modernitat a les societats occidentals. D'altra banda l'objectiu de l'assignatura és dotar als estudiants dels recursos instrumentals per desenvolupar les seves capacites cognitives en torn a la qüestió.


Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les qüestions clau que permetin abordar l'estudi dels fenòmens històrics des d'una perspectiva de gènere.
 2. Aprendre de manera autònoma.
 3. Avaluar i resoldre críticament problemàtiques històriques pròpies de la història del gènere
 4. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 5. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 6. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 10. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 11. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 12. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1. DONES I IL·LUSTRACIÓ
-Il·lustració deficient
-Il·lustració Conseqüent

2. DONES EN REVOLUCIÓ
-Les dones de la Revolució Americana
-Les dones de la Revolució Francesa

3. PERCEPCIÓ SOCIAL DEL FEMENÍ s.XIX
- Els discursos darrere de la imatge
-La sexualitat: adulteres, nimfòmanes i prostitutes

4. El TREBALL DE LES DONES
-La nova "Dona treballadora"
-Regulació i pràctiques del treball femení
-L'Articulació del Feminisme i moviment obrer: El conflicte classe-gènere

5. LA PRIMERA ONADA DEL FEMINISME. LA INCLUSIÓ DE LES DONES
-Feminisme en clau utilitarista: John Stuart Mill
-Sufragisme: orígens del moviment i escenaris de lluita

6. DONES I GUERRES (S.XX)
-Ia i IIa GM
-Ia i IIa GM
-Revolució Russa
-La Postguerra per a les dones

7. SEGONA ONADA DEL MOVIMENT FEMINISTA
-El feminisme existencialista de Simone de Beauvoir
-El feminisme liberal de Betty Friedan
-El feminisme radical de Kate Millet

8. TERCERA ONADA DEL FEMINISME
-Del gènere al multiculturalisme.
-Reelaboracions del feminisme actual
-Ecofeminisme


Metodologia

La metodologia docent i les activitats formatives poden ser diverses i avaluades en la part i proporció que consideri adequada el professorat. Per exemple:

 • Assistència a les classes teòriques
 • Lectura comprensiva de textos
 • Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics
 • Preparació i realització de presentacions orals
 • Estudi personal

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 49,7 1,99 1, 3, 10
Seminaris 1,3 0,05 4, 7, 9, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 5, 8, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 75 3 2

Avaluació

La matèria s'avaluarà aplicant els següents procediments:

 CONTINUADA

-Examen 1 (35%)

-Examen 2 (35%)

-Realització d'un treball: 30%

 ÚNICA

-Examen 1 (35%)

-Examen 2 (35%)

-Realització d'un treball: 30%

 

*S'avaluarà tota la matèria del curs continguda en les explicacions a classe i, en el seu cas, lectures obligatòries que es poden indicar durant el curs. 

*Les dates de realització de les proves a l'aula i de lliurament del treball seran comunicades a l’alumnat a l’inici del curs.

*En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l’alumnat (CV ) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Altres: 

-L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 parts de les activitats d’avaluació.

-Per participar a la recuperació l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total (AVALUACIÓ CONTINUADA) o bé lliurar totes les proves previstes (AVALUACIÓ ÚNICA).

-Per participar al procés de recuperació l’estudiant deu haver obtingut una qualificació mitjana final de 3,5.

-La recuperació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en les dates oficials establertes per la Facultat (S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada)

-En cap cas, es podrà plantejar la recuperació com un mitjà de millorar la qualificació de l'alumnat que ja hagués aprovat l'assignatura. La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació és de 5,0 (Aprovat).

-En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Revisió

L'alumnat tindrà dret a revisarels resultats de les proves realitzades. La professora establirà un horari específic de tutories per procedir al comentari de les activitats d'avaluació realitzades.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriques escrites 2 parcials (70%) 3 0,12 3, 4, 5, 11
Práctiques 1 treball/seminari (30%) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Aguado, Ana & Ortega, Teresa (eds.), Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, PUV, Valencia, 2011 

Anderson, Bonnie &  Zinsser, Judith;  Historia de las Mujeres: una historia propia. Barcelona, Crítica, 1991

Bard, Christine (ed.), Un siglo de antifeminismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000

Bock, Gisela, La mujer en la historia de Europa, Barcelona, Crítica, 2001

Borderías, Cristina (ed.), La Historia de las mujeres: perspectivas actuales, Barcelona, Editorial Icaria, 2009  

Bridenthal, Renate;  Stuard, Susan Mosher; Wiesner, Merry E., Becoming Visible. Women in European History, Houghton Mifflin Co., Boston, 1998 (3ª ed.)

Capel, Rosa Mª (Comp.), Mujer y sociedad en España (1700-1975), Instituto de la Mujer, Madrid, 1986 

Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Género e Historia. Mujeres en el cambio sociocultural europeo, de 1780 a 1920, Narcea, Madrid, 2000

Duby, Georges y  Perrot, Michelle (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente. Madrid, Taurus, 1992, 5 vols 

Fauré, Christine (dir.), Enciclopedia histórica y política de las mujeres. Europa y América, Akal, Madrid, 2010 

Gallego, Henar, Feminidades y masculinidades en la historiografía de género. Granada, Comares, 2018

Garrido, Elisa (ed.) et al.: Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997 

Morant, Isabel (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, Madrid, Cátedra, 2005-2006, 4 vols

Nash, Mary, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Alianza, Madrid, 2004 (reed. 2012)  

Offen, Karen, Feminismos europeos, 1700-1950. Una historia política, Madrid, Akal, 2015

Pérez Garzón, Juan Sisinio, Historia del feminismo, La Catarata, Madrid, 2011

Ramos, Mª Dolores, Mujeres e Historia. Reflexiones sobre las experiencias vividas en los espacios públicos y privados, Atenea, Málaga, 1993 

Rose, Sonya O.: ¿Qué es historia de género?, Alianza, Madrid, 2012 

Scott, Joan, Género e Historia, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 2008

Tavera, Susanna, et al. (dirs.): Mujeres en la historia de España: enciclopedia biográfica. Barcelona, Planeta, 2000 

Thébaud, Françoise: Escribir la historia de las mujeres y del género, Oviedo, KRK, 2014

"Com citar i elaborar la bibliografia: https://www.uab.cat/web/estudia-iinvestiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html

 

REVISTES

Arenal
Clio
Cuestiones de Género
Feminismo/s
Gender & History
Australian Feminist Studies
Feminist Studies
Canadian Woman Studies-Les Cahiers de la Femme
Analize
Nouvelles Questions Féministes

 

BASES DE DADES CONSULTABLES

American Women's History

Ariadne 

Base de datos sobre "Trabajo y Mujeres" 

BIESES

Dona i Literatura

El Voto femenino en España 

Feminism and Women Studies 

IIEDG

International Federation For Research in Women's History 

Merlí. Directori de recursos educatius en línia 

Mujeres en Red 

Papeles de Emma Goldman

The Women's Library. Fawcett Library-Guildhall 

Women in Politics

Women Wacth. ONU

Women's Diverse Voices and Meanings: Feminism in Culture and Society 

 

REVISTES EN LÍNIA

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 

Asparkia 

Clepsydra 

Clio 

Cuestiones de Género

Feminismo/s 

Feminist Collections 

Feminist Studies 

Gender&History 

http://sfx.calstate.edu:9003

Intersections. Gender, History and Culture in Asian Context

Jenda. A Journal of Culture and African Women's Studies. Africa Resource Center 

Journal of South Asia Women Studies

http://www.asiatica.org/publications/jsaws/

A Feminist History Journal 

N.Paradoxa 


Programari

Cap